PZC Lengte wachtlijst overschat Herkansing voor KLM-ruil En je financiert flexibel. Hovenier vindt mysterieuze skeletten in Maastrichtse tuin Acht jaar cel voor doodslag zwakbegaafde Adopteer een cavia of konijn Gevangenisstraf voor overval op familie Erdogan Minister Hoogervorst: veel patiënten vragen zelf uitstel JN®A Kind zit klem tussen busdeur Judoleraar bekent ontucht gedeeltelijk Belager vrouw Balkenende veroordeeld tot alleen tbs Nieuwjaarsdag nummer een op lijst vrije dagen Een nieuwe Meriva Maxx nu al vanaf 179,- per maand. woensdag 5 mei 2004 PEN HAAG - De rechtbank in pen Haag heeft gisteren een 28-jarige Hagenaar veroordeeld lot acht jaar cel, omdat hij een Hvakbegaafde bekende van hem zo heeft mishandeld dat die overleed. Het Openbaar Ministerie had le venslang geëist De twee mannen gingen als vrienden door het le ven, maar in werkelijkheid zou Üe verdachte de zwakbegaafde regelmatig hebben verwond. Het slachtoffer stierf op 15 au- ustus 2002, nadat hij door zijn vriend' was afgetuigd. Hij over- eed aan hoofdletsel in een wo- ling aan de Hoefkade in Den Haag. Pe openbaar aanklager eiste Ijdens de inhoudelijke be handeling van de zaak twee weken geleden levenslang, omdat het gevaar zou bestaan dat de Hagenaar opnieuw in de {out gaat als hij vrij zou komen. ANP UTRECHT - De Dierenbescher ming in Utrecht heeft een adop tieplan voor huisdieren gelan ceerd. Particulieren kunnen voor een tarief van tien euro per drie baanden een konijn, cavia of phïnchilla of voor vijf euro een tamme rat, hamster of muis gdopteren. Het gaat om dieren die tijdelijk bij opvangadressen van de Dierenbescherming zijn ondergebracht, aldus een woord voerster gisteren. Deelnemers aan het adoptieplan bijgen in ruil voor hun steun een vermelding op de inter netpagina van de Utrechtse Dierenbescherming. Ook wor den ze op de hoogte gehouden van het wel en wee van hun randje'. Zodra een geadop teerd dier is herplaatst, mogen ze een ander uit de opvang kie zen. De Dierenbescherming komt met het adoptieplan om met de [extra inkomsten de stijgende kosten van de dierenopvang het hoofd te bieden. ANP ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren een 31-jarige man veroordeeld voor Be overval op 13 januari op de schoenenwinkel van de familie Erdogan in Rotterdam-Zuid. De verdachte kreeg vijftien maan den gevangenisstraf, waarvan pijf voorwaardelijk. Tegen de Rotterdammer was 1,5 jaar cel geëist. De rechtbank flprak twee weken geleden zijn |9-jarige vriendin vrij. Volgens de man was de overval een grap. Hij stapte de schoenenwinkel Innen, uitgerekend op de eer ste dag dat de zaak weer open ging na de moord op de achttien- lange Muhammed Erdogan. Die werd 1 oktober neergestoken tij- ;dens een andere overval. Pedader van deze overval loopt altijd vrij rond. Het recher- ïeteam dat onderzoek deed iaar de steekpartij, is onlangs intbonden, tot teleurstelling m de familie. Vader Erdogan leeft inmiddels besloten de 'hoenenzaak te sluiten. De tweede overval bracht hem me- «etot dat besluit. ANP Advertentie door Peet Vogels DEN HAAG - Het probleem van de wachtlijsten voor opera ties in een ziekenhuis is veel klei ner dan eerder werd aangeno men. Van de 140.000 mensen die op de lijst staan, worden 95.000 mensen binnen vijf tot zeven we ken geholpen. Een groep van 17.000 mensen staat ten onrechte op een wacht lijst, omdat ze nog niet behan deld kunnen of willen worden. De overige 28.000 patiënten, voornamelijk knie-, heup- en staaroperaties en liesbreuken, moeten en kunnen sneller onder het mes. Dat schrijft minister Hoogervorst van Volksgezond heid in een brief aan de Kamer. Het onderzoek naar de wachtlijs ten is uitgevoerd door onder zoeksbureau Prismant. Het probleem van de wachtlijst geldt voor maar 20 procent van de patiënten, schrijft Hooger vorst, en is voor een deel snel op te lossen. Patiënten kunnen bij voorbeeld in een ander zieken huis wel geholpen worden. Ver zekeraars en ziekenhuizen mo gen ook afspraken maken om meer operaties uit te voeren. Hoogervorst verwacht dan ook dat deze lijst snel verdwijnt. Vakantie De 17.000 mensen die ten on rechte op een wachtlijst staan moeten niet worden meegeteld vindt Hoogervorst. Het gaat om patiënten die om persoonlijke re denen, vakantie, geen oppas voor de kinderen of zorg voor een ander, (nog) niet geopereerd kunnen worden. Ook kunnen er medische redenen zijn voor uit stel van een operatie. Behandeling binnen vijf tot ze ven weken is een aanvaardbare wachttijd, aldus Hoogervorst. In de praktijk bedraagt de wachttijd op dit moment tussen de vier en vijf weken. Hoogervorst concludeert in zijn brief dat het beeld dat de wacht lijst betekent dat je te lang moet wachten niet klopt. Door een be tere organisatie van de gezond heidszorg is bovendien nog veel aan de wachtlijsten te doen zon der dat het extra geld kost. Door prestaties van ziekenhui zen met elkaar te vergelijken en instellingen te laten leren van el kaar verwacht Hoogervorst dat ziekenhuizen sneller en goedko per zullen gaan werken. GPD Deskundigen van de politie leggen voorzichtig de skeletten bloot die eerder werden gevonden in de Maastrichtse tuin. van onze redactie binnenland MAASTRICHT - In een tuin van een huis in Maastricht zijn zeven menselijke skeletten gevonden. De politie on derzoekt of het om een archeologische vondst gaat of dat het resten zijn van mensen die door een misdrijf om het leven kwamen. Het eerste skelet werd maandagmiddag gevonden bij werkzaamheden in de tuin. De net in het huis getrokken bewoners zijn op vakantie en hadden een bedrijf inge huurd om tijdens hun afwezigheid de voortuin in orde te maken. De graafmachine van de hovenier legde de eerste resten bloot. De politie stuitte gisteren in de tuin op nog zes skeletten. Als de skeletten eenmaal blootlig- gen, dan worden het Nederlands Forensisch Instituut en archeologen ingeschakeld om te onderzoeken hoe BREDA - Een zesjarig jongetje uit Breda heeft gisterochtend korte tijd met zijn hoofd tussen de deuren van een stadsbus van de BBA gezeten. Een poging om de deuren te openen mislukte aanvankelijk. Enkele passagiers trokken de deuren daarop open waarna het kind uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Met uitzon dering van enkele schaafwon den heeft het kind aan het avon tuur geen zichtbaar letsel over gehouden, aldus de politie. Het kind was door zijn geringe postuur waarschijnlijk dooi de chauffeur over het hoofd gezien bij het instappen. ANP door James McGonigal DEN HAAG - Het bod van Air France op de aandelen KLM heeft ertoe geleid dat 89,22 pro cent van de aandelen zijn aange meld. De aandeelhouders KLM krijgen per aandeel 1,1 aandeel in de nieuwe combinatie Air Fran ce/KLM. Het bod eindigde maandag om elf uur 's avonds Nederlandse tijd (vijf uur 's middags in New York). Banken hebben de hele nacht zitten tellen. Air France en KLM hebben mee gedeeld dat, nu het bod defini tief gestand wordt gedaan, er een tweede omruilperiode wordt aangeboden, die eindigt op 21 mei. Aandeelhouders die de kat uit de boom hebben geke ken, krijgen zo een tweede kans. Door de fusie ontstaat de naar fi nanciële omzet gemeten groot ste luchtvaartmaatschappij ter wereld (19 miljard euro), met een vloot van 5550 toestellen. AMSTERDAM - De 38-jarige ju doleraar die eind maart werd op gepakt voor ontucht met vier van zijn minderjarige leerlingen heeft deels bekend. Dat zei een woordvoerder van het Open baar Ministerie gisteren. Het voorarrest van de man is met dertig dagen verlengd. De verdachte gaf les bij een ju dovereniging in Amster dam-Oost. Hij was ook actief als judoscheidsrechter in een buurtcentrum in Amster dam-Noord. De man wordt be schuldigd van seksueel mis bruik bij vier van zijn pupillen. De slachtoffers waren toen de aangifte werd gedaan tussen de tien en dertien jaar oud. ANP Dat zijn er meer dan British Air ways of Lufthansa hebben. In verkeersaantal (passagiers en vracht) wordt Air France/KLM de derde maatschappij ter we reld. Het is de bedoeling dat vanaf vandaag aandelen Air France/KLM worden verhan deld op de beurzen van Amster dam, Parijs en New York. De koers moet nog worden vastge steld. In Amsterdam noteerde het aandeel KLM gisteren aan het eind van de handel 1,78 pro cent hoger op 17,11 euro. In Pa rijs sloot het aandeel Air France fractioneel hoger (plus 0,34 pro cent) op 14,70 euro. In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times zegt Jean-Cyril Spinetta, de be stuursvoorzitter van Air France, dat hij gek zou zijn als hij het KLM-netwerk vanuit Schiphol zou ontmantelen. „De Neder landse regering en de luchtha ven zelf zouden onmiddellijk op zoek gaan naar concurrenten om dat gat te vullen. Dat zou niet in ons belang zijn." Naar verwachting maakt de door Guido van Riet ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren de 33-jarige belager van Bianca Balkenende, de echtgenote van de premier, tbs met dwangver pleging opgelegd. De rechters achtten bewezen dat de man op 27 oktober doelbewust met een mes op weg was om mevrouw Balkenende te doden. Volgens de rechtbank is de man echter ontoerekeningsvatbaar, omdat hij lijdt aan een paranoï de waanstoornis. Zij vindt daar om een gevangenisstraf niet op zijn plaats. Officier van justitie C. van Spierenburg had twee we ken geleden nog twee jaar cel straf en tbs geeist. De advocaat van de verdachte, Th. Hiddema gaat tegen het vonnis in beroep. Buurvrouw De man werd, gewapend met een uitbeenmes, vlakbij de wo ning van de Balkenendes in Ca- pelle aan den IJssel aangehou den. Eenbuurvrouw, die de man hoorde vragen waar Bianca Bal kenende woonde, vertrouwde het niet en waarschuwde de poli tie. Volgens de rechters is de vrouw van de premier daarmee op het nippertje ontsnapt aan een aanslag. De man zou het niet hebben gemunt op de minis ter-president zelf. Volgens de rechtbank zag de ver dachte Bianca Balkenende als een bedreiging. De man ambieer de een politieke carrière binnen het CDA, en wilde dat zij hem daarbij zou helpen. De conclusie van de rechtbank wijkt af van het rapport van het Pieter Baan Centrum. Deskundi gen van het PBC verklaarden dat de man op 27 oktober han delde onder invloed van een 'ero- tomane waan'. Hij bewonderde Bianca Balkenende en had nog niets kwaads in de zin. Hij was ervan overtuigd dat hij een af spraak met haar had. Pas wan neer hij met de onjuistheid daar van zou zijn geconfronteerd, zou hij tot geweld in staat zijn geweest. Volgens het PBC was er dus geen relatie tussen het mes en het bezoek aan mevrouw Balken ende. Het adviesorgaan van jus titie achtte de verdachte wel toe rekeningsvatbaar. De man is in 2001 al eens veroor deeld omdat hij zijn buurman neerstak. ANP foto Frits Widdershoven/GPD oud de botten zijn. „Als blijkt dat de resten ouder dan vijftig jaar zijn, doen we verder geen strafrechtelijk on derzoek, omdat een eventueel misdrijf dan verjaard is", aldus de politie. „Op die regel is een uitzondering als het om oorlogsslachtoffers gaat. Dan worden er andere instanties ingeschakeld om onderzoek te doen." De woningen in de Maastrichtse straat zijn in de jaren zestig gebouwd. ANP nieuwe combinatie een dezer da gen bekend dat er een intensie ve shuttle-service komt tussen Schiphol en Parijs Charles de GauÜe, om beide netwerken be ter op elkaar aan te laten slui ten. In hetzelfde interview zegt Spinetta dat uitbreiding van de combinatie met Alitalia op kor te termijn niet aan de orde is. Deze maatschappij is nog eigen dom van de Italiaanse staat en Air France/KLM staat erop dat het bedrijf geprivatiseerd is, voordat fusiebesprekingen kun nen beginnen. Staat Volgens Spinetta wil de Franse staat over enkele maanden - 'als de markt gunstig blijft' - het be lang in Air France/KLM halve ren. Dat belang is door de aande- lenuitgifte die nodig is voor de fusie, nu al verwaterd van 54 procent tot 44,7 procent, zodat 'Air France nu is geprivati seerd', aldus een mededeling van beide maatschappijen. GPD AMSTERDAM - Nieuwjaarsdag wordt het meest genoemd als dag die beslist een doorbetaalde vrije dag moet zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Bureau Veldkamp in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Van de duizend ondervraagden noemde 85 procent nieuwjaars dag. Tweede kerstdag komt met 72 procent op de tweede plaats, Koninginnedag met 67 procent op de derde. Bevrijdingsdag werd door 63 procent genoemd en eindigde daarmee op de vier de plaats, tweede paasdag op de vijfde met 54 procent. Alle andere dagen zijn door min der dan de helft van de onder vraagden genoemd. ANP v.'* >-1 Je zoekt een auto die bij je past. Die net zo flexibel is als jij zelf bent. Dus kom je vanzelf bij de Opel Meriva. Die je nu ook nog eens heel flexibel kunt financieren. Tegen heel soepele voorwaarden. Want met een minimale aanbetaling rijd je nu al een nieuwe, uiterst complete Meriva Maxx voor slechts 179,- per maand. Meer weten? Kijk snel op www.opel.nl of ga vandaag nog langs bij de Opel dealer. Model Contante verkoopprijs Aanbetaling/ Krediet bedrag Looptijd in maanden Meriva Essentia 1.6-8V 17.095,- 5.984,- 11.111,- 36 Meriva Maxx 1.6-8V 17995,- 6.300.- 11695,- 36 Krediet- vergoeding Eff. Rente op jaarbasis Maand- termijn Slot- termijn Memo Essentia 1.6-8V 2.359,28 8 6% 169,98 7.351,- Merrvo Maxx 1.6-8V 2 487,00 8.6* 179.- 7738,- He» faanderógioanbod wdl oongeboden voor «en een uiterste regifliotiedotum von 31 jiA 2004 Mowr rxuVoanbetaing) Ux&l/d 36 rroonden Max 2D0CK In Del Tancfmiügngen voorbehouden Vroog no Opel Agio, Memo en Zafco en geld» va» niewe aders roe» In Inonocrg per Uant. 'Mumk aonbetdng is 35* Idmv i fnanoenng via GMAC finarwol Services en toetsing b» het r de voorwoorden b» de Opel dealer. Gemiddeld bromfetofverbrui en COyolKioo'. volgens Rkhtfcyi 1999/KXVK. Benimotoren kms/liter <on 12.2 lol 13,9 UtersMOO lm- van 8.2 tol 7,2. COj grAm von 19610» 173. Dieselmotoren kms/liter. von 18,5 tot 18,7. Liters/100 krrr. von 5,6 tot 5,3. COj goVm: van 146 tor 143,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 3