PZC Werksaam heeft weer coördinator PZC Protest tegen roken in kantine t/ Golvende klei Museumhaven laat kinderen maritieme historie ervaren Mosselsector bang voor vierde opeenvolgende karig seizoen Nieuwbouw krijgt naam Rollandthof Problemen opgelost met aanstelling 13 Alzheimer Café Brouwershaven Kunst en Eer geeft concert in De Beuze Kater komt later in Westhoek Mishandeling stiefzoon bestraft Vrouw Annan naar Four Freedoms Gewonden bij bedrijfsongeval s EDOX agenda woensdag 5 mei 2004 HnorMelita Lanting ZIERIKZEE - De stichting Werksaam heeft een coördina tor aangesteld. Marus van de Graaf is met ingang van 1 mei aan het werk bij de stichting. Hij gaat zowel de vrijwilligers- centrale als de sociale active ring (Welwerk) aansturen. Met de aanstelling van Van de Graaf is een oplossing gevonden voor de problemen bij de vrijwil- ligerscentrale en Welwerk, twee poten van de stichting Werk saam. Beide instellingen zijn sinds twee dagen weer geopend. Van de Graaf is arbeidsdeskun- dige, maar sinds enige tijd op zoek naar nieuw werk. „Dit kwam op mijn pad. Ik heb geen specifieke ei-va ring met vrijwilli gerswerk maar ben wel gewend om mensen te motiveren." Van de Graaf is in zijn eerste werkdagen vooral bezig zich in te lezen en inzicht te krijgen in de organisatiestructuur. „Het is jèen beetje de weg zoeken. Ik redactie schouwen-duiveland Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB zierikzee Tel: 0111-454647 Fax:0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) j Piet Kleemans Ali Pankow Esme Soesman Melita Lanting i RlJdy Boogert (sport) centrale redactie Statïonspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: '0-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur kan niet terugvallen op de ver trokken mensen en dat is lastig. Ik heb in ieder geval alle negen ingeschreven vrijwilligers een brief gestuurd dat we er weer zijn en hoop binnenkort een ge sprek met deze mensen te heb ben. Daarna ga ik kennismaken met allerlei verenigingen. Ik ga ook langs bij de bedrijven en in stellingen die hun medewerking al hebben toegezegd." De voorgangers van Van de Graaf - P. op 't Hof en M. Over- devest - hebben alletwee een hoogoplopend arbeidsconflict gehad met het bestuur van Werksaam. Hierbij speelde on derlinge communicatie een gro te rol. Op 't Hof vertrok uit ei gen beweging, tegen Overdevest loopt nog een ontslagprocedure. Van de Graaf is niet bang tegen dezelfde problemen aan te lo pen. „De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het gaat, maar ik ben er zelf bij. Met praten kom je verder en ik ga idt van het goe de." Door Van de Graaf te be noemen voordat de ontslagpro cedure met de coördinator van de vrijwilligerscentrale is afge rond, loopt de stichting finan ciële risico's. De mogelijkheid bestaat dat de rechter beslist dat het bestuur M. Overdevest niet mag ontslaan en dat zou be tekenen dat de stichting beide salarissen moet doorbetalen. Voorzitter H. Top van stichting Werksaam wil zich daarover niet uitlaten. „Laten we nu niet praten over financiën. Mevrouw Overdevest was in dienst van de vrijwilligerscentrale en meneer Van de Graaf is in dienst van de stichting Werksaam. Dat is dus wat anders." Top gaat met deze bewering voorbij aan het feit dat de vrijwilligerscentrale on derdeel uitmaakt van de stich ting Werksaam. Marus van de Graaf, de nieuwe coördinator van Stichting Werksaam. foto Marijke Folkertsma BROUWERSHAVEN - In Poor tershof in Brouwershaven wordt zaterdag 15 mei Alzhei mer Café gehouden. Een verpleegarts vertelt die mid dag over medische ontwikkelin gen bij Alzheimer. Daarnaast kan met elkaar worden gepraat en staat er een tafel klaar met al lerlei informatiemateriaal. Het Alzheimer Café wil een ontmoe tingsplaats zijn voor mensen met dementie, hun partners, fa milieleden en vrienden. Het café is geopend van 14.00 tot 16.30 uur. De volgende bijeenkomst is op Wereld Alzheimer Dag, zater dag 25 september, gepland. ZIERIKZEE - De Koninklijke Harmonie Kunst en Eer uit Zie- rikzee geeft zaterdag 15 mei een concert in De Beuze aan het Ha venplein in Zierikzee. Kunst en Eer staat die avond on- der leiding van Ben van den jWaarsenburg uit Made. Op het programma staan onder meer de werken Lawrence of Arabia, Czardas, Anyone of us en If to morrow never comes. Aanvanke lijk zou sprake zijn van een dub belconcert met medewerking van de Koninklijke Harmonie Cecilia uit het Belgische Hoe- ilt. Dit gaat wegens een te ge- nge bezetting van deze club iet door. Het concert in De Beu ze begint om 19.30 uur. 'l. ■-<; ZIERIKZEE - Het Zeeuws consultatiebureau voor Alco hol en Drugs (ZCAD) organiseert ook dit jaar weer een al- coholmatigingscampagne langs de Schouwse westkust. Voor de vijfde keer trekt de campagne 'de kater komt la ter' langs jongeren op campings en het strand. Van 13 tot en met 27 augustus worden de jongeren gewe zen op de gevaren van overmatig alcoholgebruik, waar het tijdens de vakantie nog wel eens op wil uitdraaien. De alcoholmatigingscampagne wordt financieel onder steund door de gemeente Schouwen-Duiveland. Die heeft een bedrag van 450 euro beschikbaar gesteld. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter R. Rei- narz heeft gisteren een 45-jarige Rotterdammer voor mis handeling van zijn stiefzoon bij verstek veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. De man takelde 25 juni vorig jaar in Zierikzee het slacht offer fors toe. De verdachte had verklaard dat het om een privékwestie ging, die al weer was opgelost. „Daar denkt hij wel erg gemakkelijk over", vond de politierechter. Uit het strafblad bleek dat de man al eerder voor gewelds delicten is veroordeeld. MIDDELBURG - Nane Annan, de echtgenote van de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, komt zaterdag naar de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Mid delburg. Ze neemt namens haar man de Four Freedoms Medal in ontvangst. De huidige internationale ontwikkelingen vereisen de aanwezigheid van Kofi Annan op het VN Hoofdkwartier, zo laten de VN weten. Annan heeft daarom zijn reizen in de maand mei tot het minimum beperkt en een aantal langgeplande activiteiten, zoals de komst naar Middel burg, geannuleerd. Nane Annan is geboren in Stockholm en studeerde ér rechten aan de universiteit. Ze heeft gewerkt als assis tent-rechter en als secretaris voor een parlementaire com missie op het gebied van discriminatie. Sinds 1983 woont ze in New York en houdt ze zich bezig met schilderen en zet ze zich in voor de rechten van vrou wen, kinderen en vluchtelingen. NIEUWDORP - Bij een bedrijfsongeval bij raffinaderij Total in Nieuwdorp zijn in de nacht van maandag op dins dag drie mannen gewond geraakt. Ze waren bezig met het dichten van een lekkende flens van een hogedruk-hittewisselaar toen door onbekende oorzaak brand uitbrak. Die kon snel door het bedrijf zelf worden geblust, maar de werknemers raakten alle drie ge wond. Een 51-jarige Vlissinger werd met zware verwondingen naar ziekenhuis Walcheren gebracht. De andere twee slachtoffers, een 33-jarige Middelburger en een 23-jarige Goesenaar, werden met lichtere verwondingen naar res pectievelijk de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen ver voerd. De technische recherche en de arbeidsinspectie hebben een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk inge steld. BIERVLIET - Het boerenland bij het buurtschap Driewegen tussen Biervliet en Hoofdplaat. Een enkele boer in een landschap vol beweging. De aardappelruggen op de keuri ge akker kronkelen als golven in de zee. Zo ziet Zeeuws-Vlaanderen er uit als de lente meewerkt. foto Peter Nicolai door Ali Pankow BROUWERSHAVEN - Het meis jes-voetbalteam van de Algeme ne Sportvereniging (ASV) Brou wershaven vindt het niet prettig dat in de sportkantine zoveel wordt gerookt. „Wij zouden het erg op prijs stellen als in de kan tine wat minder gerookt zou worden", schrijven de meisjes in een uiterst kort briefje aan het bestuur, dat zij ondertekenen met veertien handtekeningen. Volgens voorzitter R. Ottema van ASV Brouwershaven is dit een belangrijk signaal waar hij (Advertentie) niet omheen kan. Hij erkent dat het in de sportkantine na trai ningen en wedstrijden altijd erg gezellig is, maar dat het soms echt blauw ziet van de rook. „Roken in een kantine lijkt van zelfsprekend. Rokers staan er echter niet altijd bij stil dat an deren daar veel last van kunnen ondervinden. Ook jongeren ko men in de kantine. Zij zijn erg gevoelig voor de effecten van meeroken", zegt Ottema, zelf huisarts van beroep. De brief van het meisjesteam heeft de voorzitter doen beslui ten de leden van ASV Brouwers haven voor te stellen met ingang van 1 juni dit jaar niet meer te roken in de sportkantine. Het ro ken in de bestuurskamer wil hij, wanneer er geen kinderen in dit vertrek aanwezig zijn, wel gedo gen. Goede voorbeeld Ottema vindt dat bestuur en vrij willigers zoveel als in hun ver mogen ligt, het goede voorbeeld moeten geven. Ter onderbou wing voor deze nieuwe huisre gels verwijst de voorzitter naai de in 2002 veranderde Tabaks wet, waardoor er allerlei verboden van kracht zijn gewor den, onder meer op het gebied van verkoop, reclame en sponso ring. Ook verwijst hij naar de KNVB die sportverenigingen sti muleert een rookbeleid te voe ren om jeugdleden te bescher men tegen de schadelijke in vloed van rook. „Een gezonde sportvereniging ontmoedigt ta baksgebruik onder haar leden Dit superplatte staaltje Zwitserse horlogemakerskunst is verkrijgbaar bij onderstaande juweliers. Goes/Oositrurg. Juwelier 't Goudoppertje (Goes. Lange Kerkstraat 48 Oostburg, Burg Burchtstraal 8-10) Sluis. Juwelier Dijkstra, Zuiddijkslraal 4 Terneuzen, Juwelier Wijffels. Noordsliaal 103 Vlissingen, Juwelier van Boven. Walslraat 90 www.edox-watches.com door René Schrier YERSEKE - De mosselsector krijgt het komende mosselsei zoen voor het vierde achtereen volgende jaar te maken met schaarste. Kwekers verwachten ongeveer vijftig miljoen kilo mosselen aan te voeren. De helft minder dan de hoeveelheid die nodig is om alle afzetmarkten van mosselen te kunnen voor zien. Mindere aanwas van jonge mos selen en stringente overheids maatregelen die de mosselvisse- STREEKACTIVITEITEN RENESSE - Ecoscope, 13.45-16.00 u Strandjutten. rij beperken, liggen aan de schaarste ten grondslag. Dit meldde Ron Barbé, voorzitter van de Vereniging De Mossel- handel in Yerseke, tijdens de Eu ropean Seafood Exposition in Brussel. De mosselhandel heeft België op gezocht na verwijten uit dat land over geringe aanvoer van mosselen en dientengevolge ho ge prijzen in voorgaande jaren. Om de Belgen, de grootste afne mers van mosselen, niet voor vol dongen feiten te stellen en al vast een signaal te geven hield Barbé zijn toespraak in Brussel. In juni kunnen mosselkwekers aangeven wanneer de aanvoer van Zeeuwse mosselen op gang zal komen. Zij zijn afhankelijk van de natuur, die een doorslag gevende rol in de kwaliteit van de mossel speelt. De mossel- schaarste is te wijten aan een tweetal factoren. Ten eerste heb ben mosselkwekers sinds een paar jaar te maken met mindere aanwas van jonge mosselen. Een natuurlijke omstandigheid waar kwekers geen invloed op kun nen uitoefenen. Ten tweede zijn kwekers gebonden aan het over heidsbeleid. Verschillende gebie den in de Waddenzee zijn geslo ten voor schelpdiervisserij. Ge bieden waar juist veel mossel zaad beschikbaar is dat nu onno dig verloren gaat, aldus Barbé. en houdt zich aan de regels van de Tabakswet", aldus de ASV-voorzitter. Hij voert ter ondersteuning van zijn voorstel uitgebreide achter grondinformatie aan over de combinatie sport en roken. Daar in komt tot uiting dat roken en sport eigenlijk onverenigbaar zijn. „Met sporten probeer je je licha melijke grenzen te verhogen of je gezondheid te verbeteren; ro ken doet precies het tegenover gestelde. Met roken ondermijn je je gezondheid en je sportieve mogelijkheden", beargumen teert Ottema zijn voorstel. Hij verwijst ook naar het feit dat volgens de Tabakswet al jaren lang een rookverbod geldt in ge meentelijke sportinstellingen en accommodaties van gesubisidi- eerde binnensportverenigingen. Ook memoreert Ottema de vorig jaar gesloten overeenkomst tus sen de nationale sportorganisa ties en het ministerie van Volks gezondheid, Welzijn en Sport om via een traject van zelfregu lering de gehele sportsector rookvrij te krijgen. De voorzitter wil zijn voorstel voor de in te stellen huisregels bij ASV Brouwershaven deze week in de bestuursvergadering in stemming brengen. advertentie jg VOOR UW INBOUWAPPARATUUR: Nieuwbouw-vervanging-reparatie Mogelijkheid tot inbouw! KANAALSTRAAT 44, OOST-SOUBURG, 0118-471777 door Ali Pankow ZIERIKZEE - Met vaartochten voor basisschoolleerlingen met het schip 'Mijn Genoegen' laat de Stichting Museumhaven Zee land kinderen iets van de mari tieme historie ervaren. De besturen van de Museumha ven van de Slavenkas Zierikzee zijn destijds overeengekomen dat er elk voorjaar enkele vaartochten worden gemaakt met schoolkinderen. Dit keer valt die eer te beurt aan leerlin gen van de Ds. Bogermans- school in Oosterland, obs Duive- land in Nieuwerkerk, 't Stoofje in Ouwerkerk en obs Theo Thijs- sen in Zierikzee. De vaartochten voor scholieren gelden voor de Slavenkas als één van de subsi dievoorwaarden aan de Stich ting Museumhaven. Het schip 'Mijn Genoegen' werd in 1899 als vrachtschip gebouwd. Het heeft de zogeheten Roosendaal- se maat. Dat wil zeggen dat het geschikt was voor de vaart op soms smalle Brabantse kanalen met even smalle sluizen. Het schip werd gebruikt voor ver schillende soorten droge lading zoals aardappelen, suikerbieten, steenkolen, zand, grint en ande re bouwmaterialen. Opleidingsschip De 'Mijn Genoegen' voer hoofd zakelijk in Zeeland en Brabant. Door de komst van vrachtauto's en de inzet van grotere schepen kon het schip niet meer tegen la ge prijzen vervoeren en werd van de hand gedaan. Het heeft geruime tijd gediend als oplei dingsschip voor de Zeevaart school. Toen daar een einde aan kwam, toonde het Zuiderzeemu seum belangstelling omdat de 'Mijn Genoegen' nog in bijna ori ginele staat was gebleven. Het Zuiderzeemuseum heeft het schip ten slotte cadeau gedaan aan de Stichting Museum Zee land onder voorwaarde dat er goed voor gezorgd zou worden. door Esme Soesman ZIERIKZEE - De nieuwbouw die wordt neergezet op de plek van Emulsion in Zierikzee krijgt als straatnaam Rollandt hof mee. Daarmee wordt aange sloten bij de wijze van straat- naamgeving die in de wijk Mal ta gebruikelijk is. Ook is de historie van de plek zelf, op de hoek van de Scheeps- timmerdijk met de Grachtweg, in de naamgeving betrokken. In het verre verleden heeft er op die plaats een Leprozenhuis ge staan. In de wijk Malta worden straatnamen gebaseerd op fami lienamen die zijn ontleend aan vroegere burgemeesters en be stuurders van Zierikzee. Het is - omwille van herkenbaarheid en vindbaarheid - gebruikelijk in naamgeving aan te sluiten bij be staande straten. In dit geval le verde dat echter een lange lijst 'gegadigden' op. Een eerste schifting werd dan ook gemaakt door te kiezen voor families die minstens twee bestuurders heb ben geleverd in de periode 1550-1795. Om de lijst nog kor ter te maken zijn daaruit weer uitsluitend de bestuurders ge pikt die bij het Leprozenhuis be trokken waren. Mattheus Rol- landt rolde als meest aantrekke lijke naam uit de bus. Behalve als stadsbestuurder was Rol- landt tijdens zijn leven (1598-1653) werkzaam als op perregent van het verblijf voor lepralijders even buiten de stads poort. Op de plek waar ooit le pralijders leefden, later een gas fabriek en tot voor kort emulga- torenfabriek Emulsion Holland waren gevestigd, worden in de nabije toekomst nieuwe wonin gen aan nieuwe straten ge bouwd. Gekozen is voor het la ten doorlopen van één naam en voor een hof in plaats van een straat; dit in verband met de vormgeving van het appartemen tencomplex dat op deze plek zal verrijzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 37