PZC Promotie streekproducten nodig Alzheimer mag geen nationale ramp worden. Waarom ii 5 Kevin vaal 1 verdrie lig? LAAT KEVIN OOK EENS LACHEN! Reymerswael trots op achttien holes Zeeland krijgt Sepaz-ambassadeur voor Vlaanderen /viwa OCAO 4! Euregioproject wijst op geringe bekendheid onder eigen bevolking CDA-er Oomen bezoekt Burgh-Haamstede Mishandeld me vuilnisbakdekse Familieberich ten {Reumafonds t m JA, ik help kwetsbare kinderen. t woensdag 5 mei 2004 door Wout Bareman BRUGGE - Streekproducten in de eigen streek promoten. Is dat overdreven? De initiatiefnemers van het project Proef het Vlakke Land vinden er niets overbodigs aan. „Want veel mensen weten helemaal niet welke typische producten hun woonstreek voortbrengt. Laat staan dat de toerist daar ook maar enig be nul van heeft", zegt directeur Daniël De Steur van de Econo mische Raad voor Oost-Vlaande- ren. Hij is de bezieler van het Eure gioproject, opgezet om streek producten uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland de komende tijd extra onder de aandacht te brengen. Dat ge- Treurt vooral in het hoogseizoen aan de Vlaamse en Zeeuwse kust, 'omdat je daar moet zijn waar het volk is'. Beurzen Maar Proef het Vlakke Land doet nu en volgend jaar ook gro te beurzen in Goes en Gent aan. En bovendien wordt eind augus tus een uitstapje naar Hulst ge maakt, waar dan de Reijnaert- feesten plaatsvinden. Het project werd gisteren in Brugge gepresenteerd. Met steun van 'Brussel' en de provincies bundelen 25 produ centen de krachten, om de con sument te overtuigen van de kwaliteit van de meest uiteenlo pende streekproducten. Van streekbieren tot ambachtelijk bereide specialiteiten als daar het Breydelspek uit Gavere, Ga- na Ham uit Destelbergen, de ad vocaat uit Serskamp, de kazen van de Neerschuurhoeve in Aal ter, chocokaas uit Beveren, de mostaard uit Torhout, de Ge- raardbergse mattentaart, weg te spoelen met een Straffe Hendrik uit Dentergem, kokosrotsjes uit Baardegem en tal van streekje- nevers. Zeeuwse inbreng De Zeeuwse inbreng komt van vijf producenten: de bioboeren van de Vlaamse Akker (Graauw, Heikant en Waterlandkerkje), de fruitwijnen van De Hellen- burg in Oudelande, de Appelae- re uit Waterlandkerkje, de kip producten van 't Huis Ter Mee in Oostkapelle én de moSsels van de restaurants in Philippi ne. Exportconsulent Erik Faber van de Zeeuwse Kamer van Koophandel: „Verhoudingsgewijs is de deel name van Zeeuwse kant niet zo groot, maar dat vindt vooral z'n oorzaak in het feit dat wij voor al met eenmansbedrijfjes te ma ken hebben. Die mensen kunnen zich gemakkelijk vrij maken voor zo'n promotietoer." Behalve in Oostende, Oostduin- kerke en Nieuwpoort bieden de deelnemers hun producten zelf BURGH-HAAMSTEDE - Euro parlementariër Ria Oomen-Ruij- ten (CDA) komt donderdag 13 mei naar Burgh-Haamstede om te praten over het onderwerp ge zond in Europa, gezond in Schouwen-Duiveland. Het CDA afdeling Schou wen-Duiveland heeft Oomen uit genodigd in het kader van de Eu ropese verkiezingen op 10 juni. Oomen zit sinds 1989 in het Eu- aan tijdens de Visserijfeesten in Breskens (begin augustus) en op de Havendag in Zierikzee (28 au gustus). Mobiele promotie- den in Sluis (3 en 4 juli), Dom- stands zijn behalve op tal van burg (12 juli) en Hulst (28 en 29 plaatsen in Vlaanderen te vin- augustus). ropees Parlement en is als acht ste kandidaat geplaatst op de CDA-kandidatenlijst. Als volks vertegenwoordiger heeft ze met de meest uiteenlopende gezond heidskwesties te maken; van de toelating van medicijnen en ope raties over de grens tot bloed- voorziening en hulpmiddelen. De bijeenkomst wordt gehou den in Hotel Bom in Burgh- Haamstede en begint om 14.30 uur, door Rob Paardekam BATH - Nog een jaartje geduld moeten ze hebben, de leden van golfvereniging Reymerswael in Bath. Dan hoeven ze geen holes meer dubbel te spelen. De vere niging is begonnen aan de aan leg van de laatste drie holes en heeft er straks achttien: een vol ledige baan. „Een mijlpaal voor onze vereniging", zegt voorzit ter B. Lems. De vereniging beschikt sinds twee jaar over vijftien holes. Dat betekent dat de leden, als ze een volledig parcours willen spe len, drie banen twee keer moe ten doen. In het verleden, toen Reymerswael nog maar negen holes had, moesten ze die alle maal dubbel pakken. „Het is een droom die uitkomt", zegt Lems over de aanstaande uit breiding. „Een groot voordeel van een baan met achttien holes is dat je er veel meer leden op kwijt kunt. Nu hebben we er ze venhonderd. Ik verwacht dat het er, mede door de aantrek kingskracht van de achttien ho les, redelijk snel negenhonderd zullen zijn." Daar blijft het wat Lems betreft bij, want in de statuten van de vereniging wordt negenhonderd genoemd als het maximum aan tal leden. Dat strookt met lande lijke normen die spreken van 50 leden per hole. De vereniging heeft op dit mo ment vooral leden uit West-Bra bant (75 procent van het be stand). De rest komt uit Zeeland en Vlaanderen. Vooral uit die laatste regio denkt Lems nog veel leden te halen. „In België is golf nog echt een elitesport, ter wijl dat hier veel minder het ge val is. Door onze laagdrempelig heid trekken we veel mensen van over de grens aan. Zo ken nen wij geen ballotage voor nieu we leden, gereserveerde parkeer plaatsen voor bestuursleden of andere flauwekul. Dat zouden onze leden nooit accepteren. Reymerswael is een echte gezel ligheidsvereniging. Desondanks komt de sport nog altijd op de eerste plaats en daarom zitten veel leden met smart te wachten op de drie laat ste holes, zodat ze een volledig parcours kunnen spelen zonder banen dubbel te doen. „De archi tect die de drie holes heeft ont worpen, heeft nadrukkelijk de opdracht gekregen om rekening te houden met het karakter van de bestaande holes", zegt Lems. Volgens hem kan de baan in Bath tot de moeilijkere worden gerekend. „Hij is redelijk smal, het is hier open, we zitten bij het water en dus hebben we vaak wind. Men sen die gewend zijn om op pol- derbanen in de Randstad te spe len, hebben het hier vaak be hoorlijk moeilijk. De eerste werkzaamheden voor de uitbreiding zijn inmiddels be gonnen. Voor de zomer moet de vijver zijn gegraven en het gras zijn ingezaaid. „Met een beetje geluk kunnen we de holes vol gend voorjaar in gebruik ne men", zegt Lems. „Al zullen de leden er begrip voor hebben als we dat in belang van de kwali teit van de baan even moeten uit- En ook volgend jaar staan tal van evenementen op het pro gramma. De golfbaan in Bath wordt niet alleen uitgebreid met drie holes, de driving range wordt ook verplaatst. foto Dirk-Jan Gjeltema stellen." Overigens krijgt de ver eniging ook een nieuwe driving range. Die komt op de plaats waar nu de kleiduifschieters zit ten. Die verhuizen aan het eind van het jaar naar het nieuwe la- waaisportcentrum ten zuiden van de golfbaan. Wensen Met het voltooien van de acht tien holes is de grootste droom van het bestuur voltooid, maar wensen zijn er nog genoeg. Lems: „We willen op termijn ook de infrastructuur aanpak ken en wellicht komt er ooit een korte baan met negen holes. Maar dat is voorlopig nog toe komstmuziek." door Sheila van Doorsselaer HULST - Sepaz, de Stichting Economische Promotie Acquisi tie Zeeland, richt zich nu actief op de Vlaamse markt. Een pas aangestelde Zeeuwse 'ambassa deur' moet contacten leggen met Vlaamse bedrijven en hen warm maken voor vestiging in Zee land. Sepaz heeft J. van Puyvelde be noemd tot de zogenoemde 'am bassadeur'. Sinds april houdt hij zich bezig met het leggen van contacten met bedrijven in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwer pen. Van Puyvelde: „Vlaanderen kampt met een schreeuwend te kort aan bedrijventerreinen. In de regio's Sint Niklaas, Gerit, Antwerpen, Beveren en noem maar op. kunnen bestaande be drijven niet uitbreiden en star tende ondernemers hebben geen plaats om hun onderneming te vestigen. Daarnaast wordt het ondernemersklimaat verziekt door de ingrijpende werken aan de Antwerpse Ring, een van de belangrijkste verkeersaders. Vrachtwagens staan uren in de file, dat zorgt voor problemen bij onder andere transportbe drijven." Pamflet Volgens Van Puyvelde is daar om nu de tijd rijp voor Vlaamse bedrijven om zich te vestigen in Zeeland. Sepaz heeft een pam flet uitgebracht waarop de voor delen van een vestiging in Zee land zijn opgesomd: lage grond prijzen, goede ontsluiting door wegen, spoor en water, een file vrij wegennet en vaak meer dan voldoende ruimte op bedrijven terreinen. Dat de werknemers van bedrij ven die de overstap wagen, in één klap grensarbeider worden, heeft volgens Van Puyvelde slechts voordelen. „Door het nieuwe verdrag hebben Vlaam se werknemers bij een Neder landse vestiging een fors belas tingvoordeel." Van Puyvelde beseft dal voor veel ondernemingen eenl le stap is een bedrijfsverplai sing te overwegen, en dan a nog eens naar een ander la Toch heeft hij er vertrouwen dat hij Vlaamse onderneming over de streep kan trekfe „Grote bedrijven zijn immeis voorgegaan. Kijk maar naar( belfret, Katoennatie, Oiltankj en Cordeel." Van Puyvelde wil de dremp voor bedrijven verlagen omee aan de andere kant van de gre te kijken. „Ik vind dat echt e uitdaging." Sepaz fungeert als trechter w het binnenhalen van bedrir; S in de provincie. Bedrijven die wens hebben zich in Zeeland vestigen, kunnen bij Sepaz ai kloppen voor allerhande infi matie, zoals beschikbare drijfsgrond. Alle Zeeuwse j meenten betalen naar inwoa aantal mee aan Sepaz. De stj ting is onpartijdig en kijkt ed in welke gemeente een beè de beste vestigingsvoorwaara treft, zonder daarin bewusl sturen. Enkele politieke partijen Hulst hebben onlangs bij a presentatie van Sepaz a ven dat de stichting Hulst b een beetje mag promoten, e dat is niet het doel van Sep Van Puyvelde ..Ik wil mij inj ten voor heel Zeeland." KLOOSTERZANDE - In nacht van maandag op dins is rond één uur een 28-jai man uit Temeuzen bij een ha cagelegenheid aan de Cloo?,i straat in Kloosterzande aas; houden wegens mishandeli! De man had even daarvoor! 43-jarige man uit de gemee Hulst met een vuilnisbakdel op het hoofd geslagen. De 43- rige man is met verwondir- aan het hoofd per ambula naar het ziekenhuis gebrai De aanleiding is nog onbekec Ps. 121:8 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons is heenge gaan mijn zorgzame man, onze lieve pa en altijd mee levende opa WILLEM MINNAARD echtgenoot van Janna Anthonetta Braam 10-8-1920 - 3-5-2004 's-Heer Abtskerke: A. Minnaard-Braam Goes: Ellie en Frans Hoomick- Minnaard Michel Diana 's-Gra venpolder: Peter Minnaard Annelies Pim 5 mei 2004 Polderweg 11 4444 AA 's-Heer Abtskerke Woensdag 5 mei is er van 19.30-20.00 uur gelegen heid om afscheid te nemen in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den donderdag 6 mei om 13.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te 's-Heer Abtskerke. waarna aansluitend om streeks 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Sinoutskerke. Na de begrafenis is er in Dorpshuis 'Versvliet' te 's- Heer Abtskerke gelegenheid tot condoleren. Na een zorgzaam leven is vredig ingeslapen onze lie ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe der WILHELMINA MARIA LENA HOGERHEIJDE- HAZE weduwe van Marinus Roelof Hogerheijde op de leeftijd van 84 jaar. Zierikzee: J. M. Hogerheijde M. H. Hogerheijde-Elferink Marien Guus Maassluis: I. N. Kommer-Hogerheijde M. B. Kommer t Liane en Theo Sam Machiel en Carola Marie-Louise en Nawien Zierikzee: M. J. Hogerheijde C.M. Hogerheijde-Bos Marien en Sayreelha Lisa Oosterland: N. 1.1. Wijnstekers-Hogerheijde I. A. C. A. Wijnstekers Wilma Anion en Jolanda Zierikzee, 4 mei 2004 Zorgcentrum "Borrendamme" Correspondentieadres: M. J. Hogerheijde St. Domusstraat 116,4301 CS Zierikzee Gelegenheid tot condoleren donderdag 6 mei van 19.00 tot 19.50 uur in de Groene Zaal van Zorgcen trum "Borrendamme"Scheldestraat 2 te Zierikzee. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 7 mei om 11.00 uur in het crematorium te Rotterdam- Zuid, Maeterlinckweg 101. Wegens familieomstandigheden zijn wij vrijdag 7 mei 2004 de gehele dag GESLOTEN Hogeheijde Vishandel Mol 13 4301 JC Zierikzee ontvangen na het overlijden van onze pleegvader en opa MARINUS KOOLAARD willen wij u oprecht dank zeggen. Fami Nieuw- en Sint Joosland, mei 2004 Met reuma willen je gewrichten vaak niet wat jij wilt 1 op de 10 mensen heeft daar last van, van kleuter tot oudere. Voor hen is er het Reumafonds. :8S?I: Geef tegen reuma. Giro 324 Voor familieberichten zie ook pagina 14 Over tien jaar telt Nederland 300.000 Alzheimerpatiënten. En maar 29.000 plaatsen in verpleeghuizen. De Stichting Alzheimer Nederland steunt mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar onze website. Wilt u iets doen? Maak dan een bijdrage over op giro 2502, ten name van Alzheimer Nederland. Alzheimer mag geen nationale ramp worden. Ik word donateur en ontvang de gratis nieuwsbrief. Ik machtig u om af te schrijven per maand kwartaal jaar van het hieronder ingevulde rekeningnummer (minimaal 25,- per jaar). Ik betaal na ontvangst van een acceptgiro. Ik help met een gift. Ik machtig u om éénmalig af te schrijven van het hieronder ingevulde rekeningnummer. Ik betaal na ontvangst van een acceptgiro. Kevin houdt zich groot. Maar leuk is het niet zonder zijn vriendjes. Die zijn wél naar sport of scouting. Sinds de scheiding is daar bij Kevin thuis geen geld meer voor. In de drukke volksbuurt waar hij woont, vind je ook geen trapveldje of speeltuin. Daarom is hij erg vaak alleen en verdrietig. Jantje Beton neemt het op voor kinderen als Kevin. Want samen spelen is méér dan plezier hebben. Samen spelen is ook leren om samen te leven. Het is heel belangrijk voor later. Het voorkomt dat kwetsbare kinderen in de verdrukking komen of op het verkeerde pad raken. Jantje Beton steunt daarom bijzondere kinderprojecten. Van speelvoorzieningen in oude wijken tot activiteiten speciaal voor kinderen. Van een gezellig dagje uit tot een j M 3 Postcode/plaats: Rekeningnummer: A.U.B. invullen en aankruisen wat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 36