pzc Restauratieplan museumcollectie Stille tocht naar Joods monument Behouden van vrijheid is eigen verantwoordelijkheid Topman Vermunt ITogeschool Zeeland moet vertrekken 18 Steeds vaker schade aan kunstwerken in Stadhuismuseum en Maritiem Museum Twee nieuwe rechters benoemd Roekeloze automobilist bestraft Discussie natuurherstel openbaar Jongen bekneld onder kast V&D Havens worden gebaggerd Kom voor de leukste moederdagcadeaus naar Intratuin! zeeuwse almanak Afdaling Redactie: 0113-315649 www.pzc.nl E-mail:redactie@ pzc.nl Postbus 31,4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. woensdag 5 mei 2004 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland Vriezema naar rechter voor EK-ticket Willeboordse MIDDELBURG - Tijdens een buitengewone zitting van de rechtbank in Middelburg, worden op 11 juni twee nieu we rechters geïnstalleerd. Het gaat om F. van He- mert-Meeuwis en J. de Graaf. Van Hemert heeft gewerkt voor de rechtbank in Breda en is strafrechter. De Graaf heeft haar opleiding gevolgd in Middelburg en gaat zich bezig houden met civielrechtelijke zaken. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft giste ren een 26-jarige inwoner van Rotterdam voor het veroor zaken van een dodelijk ongeval 240 uur werkstraf en twee jaar rijontzegging opgelegd. De man schepte 28 juni vorig jaar op Schouwen-Duiveland twee fietsers. Daarbij kwam een 66-jarige vrouw uit Bernheze om het leven. Haar echtgenoot raakte ernstig gewond en is nog steeds aan het revalideren. De geboren Schouwenaar gaf toe dat hij te hard had gereden. Het rijgedrag van de automobi list was roekeloos toen hij komende uit de richting van El- lemeet op de Weelweg uit de bocht vloog en het fietsende echtpaar niet meer kon ontwijken. De straf viel aanmerke lijk lager uit dan de geëiste anderhalf jaar gevangenis straf en drie jaar rijontzegging door officier van justitie L. Boogert. MIDDELBURG - De discussie tussen Nederland en de Eu ropese Commissie over het natuurherstel in de Wester- schelde dient openbaar te worden gevoerd. Het gaat niet aan hierover in achterkamertjes van gedachten te wisse len, vindt de Statenfractie van Zeeuws Belang. Daarom doet Statenlid H. Smits een beroep op de Wet Openbaar heid Bestuur (WOB). In een brief aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vraagt ze openbaarmaking van al le documenten die betrekking hebben op het conflict inza ke de natuurcompensatie vanwege de tweede verdieping van de Westerschelde. Smits wil met name achterhalen welke vormen van natuurcompensatie de Europese Com missie wel of niet goedkeurt. Dat acht zij van groot be lang, om de gevolgen van een derde verdieping van de zeearm goed te kunnen beoordelen. MIDDELBURG - Een zestienjarig personeelslid van V&D in Middelburg is gistermorgen door de brandweer bevrijd nadat hij een kast met glazen platen over zich heen had gekregen. Het ongeluk gebeurde op de tweede verdieping van het warenhuis aan de Lange Delft. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij niet gewond was. Kinderen van de basisschool, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, het voormalig verzei en de Indiëgangers legden kransen bij de monumenten. foto Marijke Folkertsma door Ron Maqnée door Ali Pankow ZIERIKZEE - De toestand van de collecties in het Stadhuismu- seum en het Maritiem Museum in Zierikzee verslechtert de laat ste jaren zeer snel. Steeds vaker worden schadegevallen gecon stateerd in de depots en in de tentoontellingsruimten. Voor het opstellen van een restaura tieplan zijn externe deskundi gen nodig. Het dagelijks gemeen tebestuur vraagt de gemeente raad voor het inhuren van deze mensen een krediet van 7500 eu ro uit de museumreserve be schikbaar te stellen. Naar aanleiding van de nijpen der wordende situatie werkt mu seumconservator Peter Priester al aan een conditierapport voor :de totale collectie. Het is de be doeling op basis van zijn bevin dingen een meerjarig restaura tieplan op te stellen. Externe deskundigheid is daarbij nodig voor een nauwkeurige inventari satie van de schade en voor een ikostenanalyse. Het restauratie plan moet in 2005 gereed zijn. [Volgens Priester vormt dat res tauratieplan een voortzetting van de projectmatige aanpak ;van restauraties in de jaren tach- •tig en negentig. Toen zijn de [deelcollecties 'schilderijen', ['scheepsmodellen' en 'textiel' ge conserveerd en gerestaureerd. Toestand [Volgens Priester en zijn collega ;M. van Meerten is in de periode na de gemeentelijke herindeling getracht de toestand van de col lectie op peil te houden door uit eenlopende objecten uit verschil lende deelcollecties te laten res taureren. doorEsme Soesman ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland heeft twee baggerklussen uitgezet, ko mende winter wordt slib wegge haald uit de havens van Zierik zee en Burghsluis. Daarvoor worden nu al voorbereidingen getroffen. Zo vinden volgende week peilingen plaats. In Zierikzee moet korte metten [worden gemaakt met 'verondie- jpingen' in het havenkanaal en ide Nieuwe Haven. In de Zierik- zeese Oude Haven zal daarnaast de rand langs de kademuur wor den weggebaggerd. In de haven van Burghsluis wordt de toe gang naar de haven en een stuk in de buurt van de steigers weer op oude diepte teruggebracht. [Bij elkaar wordt zo'n vijf- tot tienduizend kuub grond wegge- jhaald, aldus een grove schatting van projectleider J. Scheele van de afdeling openbare werken [van de gemeente. De klus is uitbesteed aan de bag- Igercombinatie BMS Dredging en Van Haaften-Van Oord (af komstig uit respectievelijk jpchuddebeurs en Werkendam). Zij nemen niet alleen het bagge ren voor hun rekening, maar •ook de voorbereiding op de [werkzaamheden. Daar is be- jWust voor gekozen door de ge meente Schouwen-Duiveland, [omdat het voortraject veel tijd en kennis van zaken vergt. Met de vergunningsprocedure alleen !al zijn zes tot acht maanden ge moeid. Vanaf volgende week wordt ge peild, bemonsterd en geanaly seerd. De laatst gehouden metin gen dateren van een jaar of an derhalf geleden. De resultaten daarvan zijn echter maar een be perkte tijd geldig, licht Scheele toe. De komende weken wordt dus ippnieuw in beeld gebracht hoe- jveel slib er precies op welke [plaatsen wordt weggehaald en [waar het slib vervolgens naar- i toe moet. ]De komende weken moet, in [overleg met Rijkswaterstaat, [duidelijk worden hoe het precie ze plaatje er voor Zierikzee en [Burghsluis uit ziet. Ook wordt idan duidelijk hoeveel geld het [baggerwerk kost. De verwach ting is dat de klus eind van dit [jaar of begin volgend jaar zal Die restauraties werden zoveel mogelijk bekostigd uit de lopen de begroting, maar die bleek de laatste jaren niet meer toerei kend. Er moest regelmatig een krediet uit de museumreserve beschikbaar worden gesteld om het herstel van de meest dringen de schadegevallen te kunnen be kostigen. Zo konden uiteinde lijk nog een schilderij dat in bruikleen was van het Konink lijk Huis, twee portretten uit het geslacht 'De Crane' en het door Melita Lantinq RENESSE - „Vrijheid is een recht van en voor iedereen. Vrij heid is de verantwoordelijkheid van iedereen." Deze woorden sprak burgemeester J. Assel- bergs tijdens de jaarlijkse doden herdenking in Renesse. Ruim tweehonderd mensen kwa men naar de kustplaats om de slachtoffers van de Tweede We reldoorlog en de strijd in Neder lands Indië te herdenken. De burgemeester benadrukte tij dens een korte bijeenkomst in het dorpshuis de eigen verant woordelijkheid van de mensen om de vrijheid te behouden. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Leerlingen van de twee hoogste groepen van de J. L. de Jongeschool in Zierik zee trokken gisteren traditiege trouw in de vooravond van 4 mei in een stille tocht met alleen de monotone trommelslagen van vijf leden van 'Kunst en Eer' voorop langs de Grachtweg naar het Joods gedenkteken aan de Caustraat. Andrea van de Velde en Linda van der Wekken legden een krans bij dit oorlogsmonument dat destijds door hun school werd geadopteerd. Wethouder W. Renden deed dat namens het gemeentebestuur. paneel 'Darinkdelven' worden gered. De museummedewerkers schrij ven de aantasting van de musea le stukken vooral toe aan de slechte omstandigheden waaron der de collectie decennialang is bewaard. Insectenvraat, zoals aantasting door houtworm en af bladderende verf op panelen door het onstabiele klimaat zijn veelvuldig voorkomende proble men. Priester en Van Meerten verwachten dat de schade alleen „Mensen kunnen vrijheid ma ken en breken." Kinderen van basisschool 't Staepel'of uit Ren esse hebben het oorlogsmonu ment in Renesse geadopteerd en droegen tijden de bijeenkomst zelfgemaakte gedichten voor over oorlog. Na afloop gingen de belangstellenden naar de be graafplaats om kransen te leg gen bij het monument, een Zeeuwse vrouw die een gehange ne in haar armen houdt. Kinde ren van de basisschool, vertegen woordigers van het gemeentebe stuur, het voormalig verzet en de Indiëgangers legden kransen bij de monumenten. Daarna wer den op het graf van de tien ge hangenen van Renesse witte an- Het gedenkteken geldt als eerbe toon aan de Joodse stadsgeno ten die in de Tweede Wereldwe reld omkwamen. „Stille tochten en momenten van stilte ter herdenking van slachtoffers van geweld in de wereld volgen elkaar tegenwoor dig steeds sneller op", stelde Renden vast. De groeiende eenwording van Europa draagt volgens hem bij aan het behoud van de vrede in dit werelddeel. „Jonge mensen uit deze landen worden nu ingezet om ook el ders in de wereld vrijheid te rea liseren", sprak de wethouder. Omdat het bevechten van vrij heid vaak gepaard gaat met ge weld en doden, deed hij de op- maar groter wordt als nu niet snel iets gebeurt. De schade betreft niet alleen de eigen collectie maar ook stuk ken die in bruikleen zijn verkre gen. In de periode tussen 2001 en 2003 werd de gemeente twee maal geconfronteerd met claims van bruikleengevers naar aanlei ding van schade aan museale voorwerpen. Het Koninklijk Huis leverde ernstige kritiek op de omstandigheden waaronder het in bruikleen afgestane schil- jers neergelegd. De tien mannen zijn op 10 december 1944 door de Duitsers terechtgesteld bij slot Moermond in Renesse. Bevolkingsregister In november 1944 was vrijwel geheel Zeeland al bevrijd, maar op Schouwen-Duiveland kondig de de bezetter een deportatie van mannen naar Duitsland aan. Stoffel van den Hoek, ge meentesecretaris Cornelis La- zonder en ambtenaar Willem Maarten Boot vatten het plan op om de bevolkingsregisters te laten verdwijnen om de deporta tie te voorkomen. Dat is ge beurd, waarna de betrokkenen onderdoken. roep eens meer dan die ene mi nuut per jaar stil te staan bij de slachtoffers door oorlogsgeweld en bij het belang van vrede in de wereld. Jacob Bolle en Janneke Maris, twee leerlingen uit groep acht derij werd tentoongesteld in het Gravensteen. Het doel van het restauratieplan is inzicht te verkrijgen in de toe stand van de gehele collectie en van de kosten die gemoeid zijn bij het herstel van beschadigde, waardevolle objecten. Nu is reeds bekend dat hierin keuzen gemaakt moeten worden omdat niet alles hersteld zal kunnen worden. Het restauratieplan houdt ver band met andere beleidsvoorne- In december wilden de Britten een aantal verzetsmannen van het eiland halen, om voorberei dingen te treffen voor de bevrij ding van Schouwen-Duiven- land. Een Engelse landingsboot zou de mannen op een plek er gens aan de dijk tussen Zierik zee en Haamstede oppikken en hen naar het bevrijde Noord-Be veland overbrengen. Uit iedere gemeente gingen een paar man nen mee, waaronder de drie mannen die het bevolkingsregis ter lieten verdwijnen. De vlucht mislukte tot twee keer toe en uit eindelijk zijn elf mannen dooi de Duitsers opgepakt. Daarbij raakte Lazonder zwaargewond Na martelingen en verhoren zijn van de J. L. de Jongeschool la zen hun zelf gemaakte gedicht jes voor over de betekenis van de data 4 en 5 mei. Zeven bla zers van Kunst en Eer omlijst ten de plechtigheid met het spe len van koraalmuziek, het ge- mens voor de Zierikzeese mu sea. De knelpunten betreffen niet alleen de toestand van de collectie, maar ook de huisves ting en de publiekfuncties van de musea. Voor de oplossing daarvan heeft het dagelijks ge meentebestuur een grootscheeps plan van aanpak in voorberei ding. Los daarvan echter dient nu snel te worden gewerkt aan het restauratieplan en wordt de raad gevraagd daar 7500 euro voor te voteren. de elf mannen naar Middelhar- nis gebracht om te worden be recht. Tijdens de boottocht pro beerde een man te vluchten, een Armeense soldaat, maar hij is daarbij om het leven gekomen. De tien overgebleven gevange nen zijn ter dood veroordeeld en naar Renesse gebracht waar het vonnis werd voltrokken. De zwaargewonde Lazonder moest vanaf een brancard toekijken hoe de anderen werden opgehan gen. Diezelfde nacht stierf La zonder aan zijn verwondingen waarna ook zijn lichaam werd opgehangen. De tien slachtoffers zijn een aan tal dagen later op het kerkhof van Renesse begraven. zang 'Blijf bij mij Heer' en The Last Post. De bijeenkomst waar maar weinig publieke belang stelling voor bestond, werd afge rond met het spelen en zingen van twee coupletten van het Wil helmus. VLISSINGEN - Topman A. Ver munt van de Hogeschool Zee land (HZ) moet vertrekken. Aan leiding is de onenigheid die hij heeft met de voorzitter van het College van Bestuur, J. Mandos. Over een afvloeiingsregeling voor Vermunt wordt nog nage dacht. Het ontslag van Vermunt houdt volgens de Raad van Toezicht geen verband met de beschuldi ging dat de HZ fraude zou heb ben gepleegd met rijksgelden. Alle vierhonderd medewerkers van de HZ zijn geïnformeerd over het vertrek van Vermunt, die lid is van het College van Be stuur. Voorlopig is de topman van de hogeschool met langdu rig verlof gestuurd Vermunt keert hoogstwaarschijnlijk niet terug naar de hogeschool. Oorzaak van het vertrek is lang durige onenigheid tussen Ver munt en Mandos. Volgens het be richt dat naar de medewerkers is gestuurd, ziet Mandos geen mogelijkheden meer om tijdens het proces van herstructurering en reorganisatie van de HZ met Vermunt samen te werken. Hij heeft vervolgens de Raad van Toezicht gevraagd Vermunt uit zijn functie te ontheffen. Man dos wil vanaf zijn vakantieadres verder niets kwijt over de zaak „Er is een bericht naar alle me dewerkers gegaan, en daar wil ik niets aan toevoegen." Woordvoerder C. Bos van de HZ wil zich alleen uitlaten over het reorganisatieproces van de hoge school. „Op dit moment wordt het zogeheten bachelor-mas- ter-model doorgevoerd. Boven dien willen we het onderwijsren dement verhogen. Dat is nu on geveer veertig procent, even hoog als bij andere hogescho len." Als meer studenten met succes hun studie afronden, is dat niet alleen voor leerlingen, maar ook voor de hogeschool financieel aantrekkelijk. In de brief aan de medewerkers van de hogeschool is uitdrukke lijk gesteld dat het ontslag van Vermunt geen verband houdt met de beschuldiging dat de HZ rijksgelden heeft misbruikt. Be gin vorige maand concludeerde een commissie onder leiding van oud-Kamerlid G. Schutte dat de HZ fouten heeft gemaakt bij het aantrekken van buitenlandse studenten. De hogeschool zou van 1998 tot en met 2002 ten onrechte 11,8 miljoen euro aan rijksbijdrage hebben ontvangen. Het College van Bestuur van de HZ is van mening in het geheel niets fout te hebben gedaan. De op non-actief gestelde Ver munt was sinds het ontstaan in 1987 aan de hogeschool verbon den. Hij was in het begin docent Spaans. In de loop der jaren is hij opgeklommen in de organisa tie tot de functie van lid van het College van Bestuur. Vermunt is voorlopig met verlof en verblijft momenteel in Spanje. een antwoord op. „Non, die bank betaalt mee in de kosten die zo'n wielrenploeg i maakt. Toen was het kijkplezier er in- eens af. Want nn ze eenmaal weet dat de bank geld steekt I in wielrenners, kan ze omlaag- suizende coureurs maar moei lijk meer los zien van omlaag- suizende rente over haar spaargeld. Advertentie Zie onze advertentie verderop in deze krant. Wielrennen, de moeder van die Goese volgt het met grote belangstelling op televisie. Een spannende etappe kan haar uren aan het toestel ge kluisterd houden. Maar toch was haar nog iets onduidelijk. Waarom hebben die mannen reclame van de Rabobank op hun shirts staan?" Haar dochter wist daar wel aBi1^' - Twee leerlingen van de J. L. de Jongeschool leggen een krans bij het Joods gedenkteken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 35