Dierplezier PZC Zwemles voor Goese vrouwen blijkt succes Proef het Vlakke streekproducten Sepaz richt zich nu ook op België Land promoot Terrassen moeten voor zomer klaar zijn Vlissingen vindt duiktoren te duur 6, 7 EN 8 MEI Zeeland stuurt ambassadeur naar Vlaanderen Rijverbod Nekklachten na aanrijding met drie auto's LJ 1.49 1.99 3.99 4.49 1.99 woensdag 5 mei 2004 door Sheila van Doorsselaer HULST - Sepaz. de Stichting Economische Promotie Acquisi tie Zeeland, richt zich nu actief op de Vlaamse markt. Een pas aangestelde Zeeuwse 'ambassa deur' moet contacten leggen met Vlaamse bedrijven en hen warm maken zich te vestigen in Zee land. Sepaz heeft J. van Puyvelde be noemd tot 'ambassadeur' Sinds april houdt hij zich bezig met het leggen van contacten met be drijven in Oost- en West-Vlaan deren en Antwerpen. Van Puyvelde: „Vlaanderen kampt met een schreeuwend te kort aan bedrijventerreinen. In de regio's Sint Niklaas, Gent, Antwerpen, Beveren en noem maar op, kunnen bestaande be drijven niet uitbreiden en star tende ondernemers hebben geen plaats hun onderneming te vesti gen. Daarnaast wordt het onder nemersklimaat verziekt door de ingrijpende werken aan de Ant werpse Ring, een van de belang rijkste verkeersaders. Vrachtwa gens staan uren in de file, dat zorgt voor problemen bij onder andere transportbedrijven." Volgens Van Puyvelde is daar om nu de tijd rijp voor Vlaamse bedrijven om zich te vestigen in Zeeland. Sepaz heeft een pam flet uitgebracht waarop de voor delen van een vestiging in Zee land zijn opgesomd: lage grond prijzen. goede ontsluiting dool wegen, spoor en water, een file vrij wegennet en vaak meer dan voldoende ruimte op bedrijven terreinen. Grensarbeiders Dat de werknemers van bedrij ven die de overstap wagen, in een klap grensarbeiders wor den. heeft volgens Van Puyvelde slechts voordelen. „Door het nieuwe verdrag hebben Vlaam se werknemers bij een Neder landse vestiging een fors belas tingvoordeel." Van Puyvelde beseft dat het voor veel ondernemingen een he le stap is een bedrijfsverplaat- sing te overwegen, en dan ook nog eens naar een ander land. Toch heeft hij er vertrouwen in dat hij Vlaamse ondernemingen over de streep kan trekken. „Grote bedrijven zijn immers al voorgegaan. Kijk maar naar Co- belfret, Katoennatie, Oiltanking" en Cordeel." Hij wil de drempel voor bedrijven verlagen om eens aan de andere kant van de grens te kijken. „Ik vind dat echt een uitdaging." Sepaz fungeert als trechter voor het binnenhalen van bedrijven in de provincie. Bedrijven die de wens hebben zich in Zeeland te vestigen, kunnen bij Sepaz aan kloppen voor allerhande infor- door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De Lokale Par tij Vlissingen (LPV) wil dat de terrassen aan de zonkant van het Bellamypark nog voor het zomerseizoen heringericht zijn. Volgens fractievoorzitter W. Hir- des heeft het college van B en W beloofd dat er eind april een be gin gemaakt zou worden met de opknapbeurt en de uitbreiding van de trottoirs. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld. Het centrum van Vlissingen gaat de komende vier jaar flink op de schop. De openbare ruim te op de Nieuwendijk én het Bel lamypark zouden nog voor de zo mer heringericht worden. In maart van dit jaar begon de ge meente op verzoek van de hore- ea-ondernemers de terrassen aan de kant van de haven te ver breden. Aan de definitieve in richting van de Nieuwendijk wordt voor het eind van dit jaar een begin gemaakt. De LPV is te vreden over die aanpak. Toeris ten kunnen nu in de zomermaan den rustig een pilsje drinken op de verbrede terrassen. Minder tevreden is de lokale par tij met de voorgenomen herin richting van het Bellamypark. De afspraak was dat er voor het toeristenseizoen begonnen zou den worden met de aanleg van bredere trottoirs (voor de terras sen) op het Bellamypark. De uit breiding zou gerealiseerd wor den tot en met Harry's Optiek, aan de zonkant van het Bel lamypark in aansluiting met de terrassen op de Nieuwendijk, waar zestien parkeerplaatsen verdwijnen. De herinrichting van het Bellamypark is volgens de LPV uitgesteld in verband met inspraakprocedures, die we ken in beslag gaan nemen. „Door het instellen van deze ambtelijke procedures weet ie der weldenkend mens", aldus de partij in haar schriftelijke vra gen, „dat het toeristenseizoen voor de bewuste ondernemers dan voorbij is. Ook is het een vreemde zaak dat de bewuste on dernemers niet op de hoogte zijn gebracht van het uitstel. Wij vinden dit niet passen bij een professioneel gemeentebe stuur." Wandelpad De LPV zegt een groot voorstan der te zijn van het voeren van de juiste procedures. Eerder al trok de partij aan de bel bij het colle ge. omdat er zonder inspraak door Ingrid Huibers GOES - Sinds half februari ko men elke dinsdagavond ruim veertig (overwegend allochtone) vrouwen uit Goes naar Sport- punt Zeeland om te leren zwem men. Het allochtonenplatform Goes hoopt dat de proef volgend seizoen kan worden omgezet in een vast vrouwenzwemuurtje. In badpak en bikini gestoken wachten de wouwen in de kleed kamer rustig af totdat alle man nelijke schoonmakers het bad hebben verlaten. Een enkeling vertrouwt het dan nog niet en houdt voor de zekerheid een lan ge winterjas of een badjas over de badkleding aan totdat de rand van het bad veilig is be reikt. „Ik mag van mijn geloof, de islam, niet met mannen zwemmen", zegt de in Turkije geboren Ayse Qelik. „Ik heb drie zwemdiploma's, maar ik kan hier in Goes nooit zwem men. Ik vind het heerlijk dat ik nu kan komen om lekker baan tjes te trekken." Initiatief Het initiatief voor de vrouwen zwemcursus komt van de Turk se Stichting Goes en wordt on dersteund door de Marokkaanse Stichting Goes. Surantar (stich ting voor Surinamers en Antilh- anen) en SMWO Welzijn. Elke dinsdagavond tussen half tien en half elf is het hele zwembad gereserveerd voor de vrouwen. De kosten van de badhuur wor den gedeeltelijk door de deel neemsters betaald en gedeelte lijk door de minderhedenorgani saties, SMWO welzijn en Sport- punt Zeeland. „Ik heb nooit leren zwemmen, maar nu kan ik het", meldt de uit Koerdische in Irak geboren Peirwn Karim trots. Even later krabbelt ze met een piepschui men 'banaan' stevig onder de ok sels geklemd dapper door het bad. „Zwemmen is mijn enige hobby." Karim straalt. „Buig, wijd en weer sluiten." Cios-studente Marloes pakt kor daat de benen van één van de vrouwen beet om haar beenslag wat steviger te maken. Een me ter of tien verder hangt de Suri naamse Giesla Jamal langs de kant. Haar beenslag is evenmin vlekkenloos en daar wordt ze af en toe een beetje moedeloos van. „Al die uitleg weet ik nou wel", zegt ze. „Nu wil ik gewoon een heel baantje kunnen zwem men." Even later heeft Jamal zelf een oplossing bedacht. Als ze heel dicht langs de kant zwemt, kan ze in benarde ogen blikken de rand grijpen, terwijl ze het grootste deel van de tijd lekker los zwemt. Voor de les in de kleedkamer, tij dens het zwemmen en druipend op de kant wordt er vooral veel gekletst en gelachen. De vrou wen in alle soorten en maten praten over kookplaten die er gens in de aanbieding zijn, sho wen een nieuw kapsel en som men enthousiast de voordelen van een bepaald shampoomerk op. Over kinderen, werk, het huishouden wordt weinig ge praat. De vrouwen zijn er duide lijk even uit. Heerlijk „Het is heerlijk om even iets voor jezelf te doen", verzucht Asuma Akbulut, afkomstig uit 'Koerdistan Irak'. „Dit zwem men is helemaal goed." Trots is ze, dat ze na een les of negen, tien blijft drijven. De wouwen zijn in drie groepen verdeeld, zodat ze op hun eigen niveau kunnen lessen. In het on diepe bad zwemmen vrouwen met schuimrubber hulpstukken. De volgende groep zwemt in het diepe en oefent driftig op een buik- en rugslag. De derde groep springt, duikt en zwemt onder water. Diegenen die er aan toe zijn, mogen dinsdag 6 juli voor hun diploma op. Maar daar is het de Surinaamse Giesla Jamal niet om te doen. Zij heeft maar één wens. „Dat ik van de zomer tegen mijn zoons van tien en twaalf kan zeg gen: 'Mamma kan ook zwem- matie, zoals beschikbare be- drijfsgrond. Alle Zeeuwse ge meenten betalen naar inwoner aantal mee aan Sepaz. De stich ting is onpartijdig en kijkt enkel in welke gemeente een bedrijf de beste vestigingsvoorwaarden treft, zonder daarin te sturen. Enkele politieke partijen in Hulst hebben onlangs bij een presentatie van Sepaz aangege ven dat de stichting Hulst best een beetje mag promoten, maar dat is niet het doel van Sepaz. Van Puyvelde: „Ik wil mij inzet ten voor heel Zeeland." door Ab van der Sluis VLISSINGEN - Het plan voor een Vlissingse duiktoren met ge- tijdenbassin en een loopbrug voor het badstrand is definitief van de baan. Het college ziet te veel financiële haken en ogen. Alleen al de bouwkosten zijn an derhalf miljoen euro. Daarnaast moet de gemeente rekening hou den met onderhouds-, beheer- en baggerkosten. In maart 2002 besloot de ge meente Vlissingen de oude duik toren en de fundering uit veilig heidsoverwegingen te laten ver wijderen. Door strandophogin- gen was de duiktoren te gevaar lijk geworden. Bij eb stond er amper water onder de duikto ren. De gemeente zou als verant woordelijke overheid aansprake lijk gesteld kunnen worden bij de gevolgen van een verkeerde duik. In datzelfde jaar besloot het ge meentebestuur een aantal tun nelsegmenten uit de Wester- scheldetunnel in eigendom te krijgen om die te gebruiken voor de aanleg van een getijden- bassin rondom de duiktoren. Te gelijkertijd werd besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van herplaatsing van de duiktoren. Diverse deskundigen van Rijks waterstaat hebben zich gebogen over de vraag op welke plaats het bassin het beste gebouwd kan worden. Ook werd de stro- mi ngsproblematiek om het bas sin heen bekeken, hoe vaak het water ververst zou moeten wor den en hoe vaak er gebaggerd zou moeten worden. Rijkswater staat kwam tot de conclusie dat het mogelijk moest zijn om de duiktoren op dezelfde plaats te herbouwen. Rijkswaterstaat bleek ook bereid een begroting te maken. De totale kosten wer den globaal geraamd op ander half miljoen euro. Omdat het bassin moet voldoen aan de Wet hygiëne en veilig heid badinrichtingen en zwem- gelegenheden kwamen er nog extra kosten bij. Het bassin moest afgesloten kunnen wor den. Dat zou gebeuren met drij vende informatieborden. Ook moesten er borden op het strand komen, waarop de grenzen van het bassin stonden aangegeven en wanneer gevaarlijke situaties konden ontstaan. Bij openstel ling van het bassin was toezicht nodig. Om mensen die onwel worden te kunnen afvoeren, was een loopbrug noodzakelijk en er moesten strandwachten een oog je in het zeil houden. Alles over wegende komt het college tot de conclusie dat herplaatsing van de duiktoren te duur is. door Wout Bareman BRUGGE - Streekproducten in de eigen streek promoten. Is dat overdreven? De initiatiefnemers van het project Proef het Vlakke Land vinden er niets overbodigs aan. „Want veel mensen weten helemaal niet welke typische producten hun woonstreek voortbrengt. Laat staan dat de toerist daar ook maar enig be nul van heeft", zegt directeur D. de Steur van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen. Hij is de bezieler van het Eure- gioproject, opgezet om streek producten uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland de komende tijd extra onder de aandacht te brengen. Dat ge beurt vooral in het hoogseizoen aan de Vlaamse en Zeeuwse kust, 'omdat je daar moet zijn waar het volk is'. Maar Proef het Vlakke Land doet nu en volgend jaar ook gro- te beurzen in Goes en Gent aan. Bovendien wordt eind augustus een uitstapje naar Hulst ge maakt, waar dan de Reijnaert- feesten plaatsvinden. Het project werd gisteren in Brugge gepresenteerd. Met steun van 'Brussel' en de provin cies bundelen 25 producenten de krachten, om de consument te overtuigen van de kwaliteit van de meest uiteenlopende streekproducten. Van streekbie- ren tot ambachtelijk bereide spe cialiteiten als het Breydelspek uit Gavere, Gana Ham uit Des- telbergen, de advocaat uit Sers- kamp, de kazen van de Neer- schuurhoeve in Aalter, choco- kaas uit Beveren. de mostaard uit Torhout, de Geraardbergse mattentaart, weg te spoelen met een Straffe Hendrik uit Denter- gem, kokosrotsjes uit Baarde- gem en tal van streekj ene vers. De Zeeuwse inbreng komt van vijf producenten, de bioboq van de Vlaamse Akker (Graan Heikant en Waterlandkerkj de fruitwijnen van De Hellj burg in Oudelande, de Appejj re uit Waterlandkerkje, de !q producten van 't Huis TerJJ in Oostkapelle en de mos| van de restaurants in Philip ne. Exportconsulent Erik Faj van de Zeeuwse Kamer <J Koophandel: „Verhouding» wijs is de deelname van Zeenj se kant niet zo groot, maan vindt vooral z'n oorzaak ini feit dat wij vooral met eenmai bedrijfjes te maken hebben.I mensen kunnen zich gemaki lijk vrij maken voor zo'n proa tietoer." Behalve in Oostende, Oostduj kerke en Nieuwpoort bieden deelnemers hun producten z aan tijdens de Visserijfeesten Breskens (begin augustus) etf de Plavendag in Zierikzee (28i gustus). Mobiele promos stands zijn behalve op tal plaatsen in Vlaanderen te v den in Sluis (3 en 4 juli), Dm burg (12 juli) en Hulst (28 en augustus). En ook volgend jj staan tal van evenementen het programma. MIDDELBURG - De rechtb* in Middelburg heeft gisten een 26-jarige Rotterdamer vt< het veroorzaken van een dot lijk ongeval 240 uur werkslij en twee jaar rijverbod opgeltj De man schepte 28 juni vot jaar op Schouwen-Duivek twee fietsers. Daarbij kwami 66-jarige vrouw uit Berns om het leven. Haar echtgera raakte ernstig gewond en iss steeds aan het revalideren i geboren Schouwenaar gaf dat hij te hard had gereden. Volgens de LPV heeft het Vlissingse college beloofd dat eind april de opknapbeurt en uitbreiding van de trottoirs aan de zonzijde van het Bellamypark zou beginnen, maar de herinrichting is uitgesteld. foto Lex de Meester een bouwvergunning was ver leend voor het plaatsen van een hek bij tennisvereniging DOS. Daardoor werd een openbaar wandelpad door het tennispark afgesloten. „Wij zijn van mening", aldus fractievoorzitter Hirdes, „dat de gemaakte afspraken van het col lege nimmer mogen leiden tot uitstel wegens ambtelijke proce dures. Het college moet gemaak te afspraken en toezeggingen na komen en niet gaan uitstellen tot na het toeristenseizoen. Als een afspraak met wordt nageko men, wordt hiermee de geloof waardigheid van het college on nodig verspeeld." De LPV wijst er in haar schrifte lijke vragen op dat er nu een tweedeling dreigt te ontstaan tussen de horeca-ondememers op de Nieuwendijk, die wel nieu we terrassen hebben gekregen voor het zomerseizoen, en de on dernemers op het Bellamypark, die moeten wachten. De partij vraagt het college om de ge maakte afspraken met de hore ca op het Bellamypark alsnog na te komen. KOUDEKERKE - Een 38-jarige vrouw uit de gemeente Veere is gisterochtend na een aanrijding in de Middelburgsestraat in Koudekerke met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De kop-staartbotsing had even voor half negen plaats. Bij de aanrijding waren drie automobi listen betrokken, die over de Middelburgsestraat, waar weg werkzaamheden aan de gang zijn. in de richting van Middel burg reden. De situatie wordt ter plekke geregeld door een tij delijke verkeerslichteninstalla tie. Na de wegversmalling reed een negentienjarige automobilist uit de gemeente Veere voorop en stopte voor een naar rechts af slaande automobilist. Achter hem reed de 38-jarige vrouw; zij stopte eveneens. Een daarachter rijdende 30-jari- ge stopte niet tijdig; alle drie de voertuigen kwamen daardoor met elkaar in botsing en raak ten bij de aanrijding bescha- digd. De 38-jarige vrouw werd met nekklachten naar het zieken huis gebracht, wat zij na behan deling weer kon verlaten. *"Vanaf donderdag starten de 3 Daverende Dierplezier Dagen bij EuropaTuin Goes! Drie dagen lang feest want EuropaTuin Goes opent dan een nieuwe afdeling: Dierplezier, een ongekend uitge breide en professionele dierenafdeling. Hier vind je alles voor je dier(en). En we hebben nu ook vogels, tropische vissen en zelfs een dierenapotheek. Kom op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 mei langs voor gra- tis dier- en speelplezier prachtige prijzen: Win I jaar GRATIS voer voor je huisdier! Een grote kleurplatenwedstrijd met leuke prijzen. Op vrijdag (14-17 uur) geschminkt worden als je lievelingsdier. Op zaterdag ravotten op een groot springkussen. En...ook zaterdag (13-17 uur) rijden op een levensechte KAMEEL! J Floss-toy Reinigt spelenderwijs het gebit van uw hond Kauwstaven Voor de hond. Zak van 4 stuks. Puik Konijnenvoer Gemengd. Zak van 5 kj Kittyfriend Natural Biologisch afbreekbare: kattenbakvulling. 25 liter. Whiskas In verschillende smaken. 400 gram 10 voor 5.99 www.europatuin.nl GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D.0I13-215395, DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 30