PZC Geen geld voor bedrijfsgebouwen Reymerswael trots op achttien holes Topman Vermunt hogeschool Zeeland moet vertrekken 18 Gemeente Borsele schaft subsidie voor verzamelpanden af Veel animo voor herdenking Heinkenszand Vrouw Annan naar Four Freedoms Milde straf voor drankrijder Twee nieuwe rechters benoemd Schipper met slok te veel op Patiënt beter af door protocol duikongevallen Kom voor de leukste'4 moederdagcadeaus naar Intratuin! zeeuwse almanak Afdaling j Redactie: 0113-315649 ywvw.pzc.nl E-mail:redactie@ pzc.nl Postbus 31, 4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. woensdag 5 mei 2004 editie Bevelanden-Tholen Vriezema naar rechter voor EK-ticket Willeboordse I dnnr Inqrid Huibers HEINKENSZAND - Ontwikke laars die in de gemeente Borsele een bedrijfsverzamelgebouw wil len neerzetten, krijgen in het vervolg geen financiële steun meer van de gemeente. In het verleden konden initiatiefne mers wel op een gunstige lening of een bijdrage rekenen. I Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele menen dat een financiële bijdrage niet langer nodig is, omdat onderne mers er de laatste jaren in ge- i slaagd zijn om zonder overheids bemoeienis of -steun aan de i vraag naar bedrijfsverzamelge- bouwen te voldoen I Halverwege de jaren tachtig werd in de gemeente Borsele het eerste bedrijfsverzamelgebouw gebouwd. Dergelijke gebouwen waren bedoeld om startende on dernemers een kans te geven en tegelijkertijd voor nieuwe ar beidsplaatsen in de gemeente te zorgen. Op dat moment was een financiële bijdrage van de ge meente absoluut noodzakelijk om de bedrijfsverzamelgebou wen van de grond te krijgen. Inmiddels zijn de omstandighe den dusdanig gewijzigd dat over heidssteun niet langer een voor waarde is. Vraag en aanbod Op verzoek van de raad heeft wethouder F. Tollenaar op een rijtje gezet hoe het in de gemeen te is gesteld met de vraag naar en het aanbod van bedrijfsverza melgebouwen. In totaal be schikt de gemeente Borsele over negen va die panden: één op be drijventerrein Noordland, vier op industrieterrein 's-Graven- polder en vier op bedrijventer rein Noordzak. In totaal zijn er rond de dertig bedrijven in ge vestigd, waar ongeveer honderd mensen werken. Op bedrijven terrein Noordzak is er in twee gebouwen van Steketee Bedrij vencentrum nog zo'n vijftien honderd vierkante meter be drijfsruimte te huur; de overige bedrijfsverzamelgebouwen zijn op dit moment vol. De ontwikke lingsmaatschappij Noordzak is bezig met een plan voor de bouw van dertig koopunits voor startende bedrijven. Schilders bedrijf J.Jansen bouwt nog dit jaar op bedrijfsterrein Quisten- burg tien bedrijfsunits die ook bestemd zijn voor de verkoop. Op dit moment wordt ongeveer de helft van de beschikbare ruimte in de bedrijfsverzamelge bouwen bezet door startende be drijven. Nog eens veertig pro cent van de ruimte wordt ge bruikt door ondernemers die een doorstart maken. De overige tien procent van de ruimte wordt gebruikt door bestaande bedrijven die tijdelijk extra (op slagruimte nodig hebben. De af gelopen jaren zijn er ruim tien bedrijven vanuit een bedrijfsver zamelgebouw naar een zelfstan dige vestiging verhuisd. Naar het zich nu laat aanzien wordt het beleid Nieuwe Econo mische Dragers deze zomer zo danig gewijzigd dat het moge lijk wordt in leegstaande agrari sche panden bedrijfjes te star ten. Mocht er behoefte bestaan een boerenschuur om te toveren tot bedrijfsverzamelgebouw, dan komt dat volgens de Borsel- se bestuurders geheel voor reke ning van de intiatiefnemers. Overheidssteun zou gezien de markt niet nodig zijn. MIDDELBURG - Nane Annan, de echtgenote van de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, komt zaterdag naar de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Mid delburg. Ze neemt namens haar man de Four Freedoms Medal in ontvangst. De huidige internationale ontwikkelingen vereisen de aanwezigheid van Kofi Annan op het hoofdkwartier van de VN, zo laten de Verenigde Naties weten. Annan heeft daarom zijn reizen in de maand mei tot. het minimum be perkt en een aantal lang geleden geplande activiteiten, zo als de komst naar Middelburg, geannuleerd. Nane Annan is geboren in Stockholm en studeerde er rechten aan de universiteit. Ze heeft gewerkt als assis tent-rechter en als secretaris voor een parlementaire com missie op het gebied van discriminatie. Sinds 1983 woont ze in New York en houdt ze zich bezig met schilderen en zet ze zich in voor de rechten van vrouwen, kinderen en vluchtelingen. MIDDELBURG - Een 25-jarige drankrijder uit Goes kwam gisteren in Middelburg goed weg met zeven maan den rijontzegging, waarvan vier maanden voorwaardelijk en 900 euro boete. In de strafmaat werd er rekening mee gehouden dat de man zijn rijbewijs nodig heeft. De rij-in- structeur werd 29 februari in Goes betrapt, nadat hij in korte tijd zes Bacardi-cola's had gedronken. Het rijbewijs werd ingenomen en dat had ook gevolgen voor zijn baan. Hij werd meteen op non-actief gesteld. De verdachte was in 2001 ook al veroordeeld voor dronken rijden. MIDDELBURG - Tijdens een buitengewone zitting van de rechtbank in Middelburg worden op 11 juni twee nieu we rechters geïnstalleerd. Het gaat om F. van He- mert-Meeuwis en J. de Graaf. Van Hemert heeft gewerkt voor de rechtbank in Breda en is strafrechter. De Graaf heeft haar opleiding gevolgd in Middelburg en gaat. zich bezighouden met civielrechtelijke zaken. BORSELE - Een 61-jarige schipper uit Rotterdam is maandagavond bekeurd cloor de waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten, omdat hij anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Aan het begin van de avond hoorden de agenten over de marifoon dat een schipper moeite had door de 'Pas van Borsele' te varen en een boei te passeren. De schipper bleek richting de Kaloothaven in Borsele te varen. Hij bleek te veel te hebben gedronken en kreeg een vaarverbod van drie uur. Z1ERIKZEE - Goede en snelle zorg voor de individuele pa tiënt. Dat is het doel van het pro tocol opvang duikongevallen dat is opgesteld door alle hulp verleningsinstanties in Zeeland. Tot nu toe gaan de meeste pa tiënten die onwel zijn geworden na een duik rechtstreeks naar Antwerpen omdat daar een re- compressietank staat. „Dat is lang niet altijd nodig", vertelt H. Meppelder van de RAV Zee land en mede-opsteller van het protocol. „Soms gaat het om een infarct of een te lage bloedsui- [Jterspiegel of zijn mensen in de war omdat ze in paniek zijn ge raakt in het water. Dan helpt een tank niet en is het dus niet ig de lange rit naar Antwer pen te maken. Dan kan dichtbij, in het ziekenhuis van Goes, uit stekend dezelfde hulp worden geboden." Duikers moeten in een recom- pressietank als er sprake is van van de zogeheten caissonziekte. Dan hebben zich stikstofbellen in het bloed gevormd. Dit kan gebeuren als een duiker te snel naar de oppervlakte stijgt. „Soms is er ook iets anders aan de hand. Dan blijkt een duiker ook een ingeklapte long te heb ben en is het voor de patiënt be ter dat we die snel behandelen", vertelt J. van Lieshout, arts in het Oosterscheicleziekenhuis en mede-opsteller van het proto col. „Mocht het dan nog nodig zijn om de patiënt verder te behande len in een recompressietank, dan kan die alsnog naar Antwer pen worden vervoerd." Meppeler constateert dat het protocol nog een ander groot voordeel heeft. „Omdat wij men sen minder snel naar Antwer pen gaan vervoeren, betekent dat ook dat wij een ambulance minder lang kwijt zijn." door Freek Janssen HEINKENSZAND - Het weer was onge woon guur voor de tijd van het jaar, gis teravond tijdens de 4 mei-herdenking in Heinkenszand. Toch wisten veel mensen van verschillende leeftijden de weg naar de plechtigheid te vinden, waarschijnlijk niet in de laatste plaats vanwege het aan gepaste programma. Na de dodenherdenking van vorig jaar besloot de gemeente Borsele dat het voor taan anders moest: er was te weinig ani mo. De jongerenraad en de seniorenraad werd gevraagd een nieuwe invulling te bedenken en dat bleek gisteren zijn vruchten af te werpen. Voor en na de offi ciële herdenking werd de film De Twee ling vertoond in De Stenge, tijdens de plechtigheid werd muziek van Marco Borsato gespeeld en een gedicht voorge dragen. Zeker honderd mensen kwamen op de herdenking af, onder wie relatief veel jongeren. De kranslegging vond plaats bij de pla quette achter de Rabobank. Nadat de stoet vanuit De Stenge was aangekomen, werd het lied De Speeltuin van Marco Borsato afgespeeld. De zanger kwam niet altijd even goed bo ven de luide kerkklokken uit, maar het lied - dat geschreven is voor de organisa tie voor oorlogskinderen Warchild - maakte duidelijk indruk op de bezoe kers. Wilhelmus Na de twee minuten stilte zong zangeres Marion van Iwaarden het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus, waarna bur gemeester Jaap Gelok een toespraak hield. Hij ging in op het thema van deze 4 mei-herdenking, 'kiezen of delen'. Ondanks dat de laatste jaren in Neder land het denken over de oorlog steeds minder zwart-wit is geworden, stelde Ge- lok, konden sommige mensen in de oor log toch kiezen voor meer of minder risi co lopen. Na de kranslegging droeg voorzitter Jos Lasu van de seniorenraad een gedicht voor, dat de oorlog koppelde aan al het onrecht en geweld in de wereld. Lasu ver klaarde later de keuze voor het gedicht: „We kunnen niet doorgaan met alleen maar de oorlogslachtoffers te herdenken, dat houdt op een gegeven moment op. Als we door willen gaan met de 4 mei-herdenking, zullen we het wat rui mer moeten opvatten. Het leek ons een goed idee een gedicht te kiezen dat ieder een herdenkt die door onrecht om het le ven is gekomen." door Rob Paardekam BATH - Nog een jaartje geduld moeten ze hebben, de leden van golfvereniging Reymerswael in Bath. Dan hoeven ze geen holes meer dubbel te spelen. De vere niging is begonnen aan de aan leg van de laatste drie holes en heeft er straks achttien: een vol ledige baan. „Een mijlpaal voor onze vereniging", zegt voorzit ter B. Lems. De vereniging beschikt sinds twee jaar over vijftien holes. Dat betekent dat de leden, als ze een volledig parcours willen spe len, drie banen twee keer moe ten doen. „Het is een droom die uitkomt", zegt Lems over de aanstaande uitbreiding. „Een groot voordeel van een baan met achttien holes is dat je er Advertentie Zie onze advertentie verderop in deze krant. veel meer leden op kwijt kunt. Nu hebben we er zevenhonderd. Ik verwacht dat het er, mede door de aantrekkingskracht van de achttien holes, redelijk snel negenhonderd zullen zijn." Daar blijft het wat Lems betreft bij, want in de statuten van de vereniging wordt negenhonderd genoemd als het maximum aan tal leden. Dat strookt met lande lijke normen die spreken van 50 leden per hole. De vereniging heeft op dit mo ment vooral leden uit West-Bra bant (75 procent van het be stand). De rest komt uit Zeeland en Vlaanderen. Vooral uit die laatste regio denkt Lems nog veel leden te halen. „In België is golf nog echt een elitesport, ter wijl dat hier veel minder het ge val is. Door onze laagdrempelig heid trekken we veel mensen van over de grens aan. Zo ken nen wij geen ballotage voor nieu we leden, gereserveerde parkeer plaatsen voor bestuursleden of andere flauwekul. Dat zouden onze leden nooit accepteren. Reymerswael is een echte gezel ligheidsvereniging. Desondanks komt de sport nog altijd op de eerste plaats en daarom zitten veel leden met smart te wachten op de drie laat ste holes, zodat ze een volledig parcours kunnen spelen zonder banen dubbel te doen. „De archi tect die de drie holes heeft ont worpen, heeft nadrukkelijk de opdracht gekregen om rekening te houden met het karakter van de bestaande holes", zegt Lems. Volgens hem kan de baan in Bath tot de moeilijkei-e worden gerekend. „Hij is redelijk smal, het is hier open, we zitten bij het water en dus hebben we vaak wind. Men sen die gewend zijn om op pol- derbanen in de Randstad te spe len, hebben het hier vaak be- hooi'lijk moeilijk." De eerste werkzaamheden voor de uitbreiding zijn inmiddels be gonnen. „Met een beetje geluk kunnen we de holes volgend voorjaar in gebruik nemen", zegt Lems. „Al zullen de leden er begrip voor hebben als we door Ron Maqnée VLISSINGEN - Topman A. Ver munt van de Hogeschool Zee land (HZ) moet vertrekken. Aan leiding is de onenigheid die hij heeft met de voorzitter van het College van Bestuur, J. Mandos. Over een afvloeiingsregeling voor Vermunt wordt nog nage dacht. Het ontslag van Vermunt houdt volgens de Raad van Toezicht geen verband met de beschuldi ging dat de HZ fraude heeft ge pleegd met rijksgelden. Alle vierhonderd medewerkers van de HZ zijn geïnformeerd over het vertrek van Vermunt, die lid is van het College van Be stuur. Vooi-lopig is de topman van de hogeschool met langdu rig vei'lof gestuurd. Vermunt keert hoogstwaarschijnlijk niet terug naar de hogeschool. Voor hem wordt een afvloeiingsrege ling getroffen. Onenigheid Oorzaak van het vertrek is lang durige onenigheid tussen Ver munt en Mandos. Volgens het be- x*icht dat naar de medewerkers is gestuurd, ziet Mandos geen mogelijkheden meer om tijdens het proces van herstructurering en reox-ganisatie van de HZ met Vermunt samen te wei-ken. Hij heeft vervolgens de Raad van Toezicht gevraagd Vex-munt uit zijn functie te ontheffen. Man dos wil vanaf zijn vakantieadi-es verder niets kwijt over de zaak. „Er is een bericht naar alle me dewerkers gegaan, en daar wil ik niets aan toevoegen." Woordvoerder C. Bos van de HZ wil zich alleen uitlaten over het i-eorganisatieproces van de hoge school. „Op dit moment wordt het zogeheten bachelor-mas- ter-model doorgevoerd. Boven dien willen we het onderwijsren dement verhogen. Dat is nu on geveer veertig px-ocent, even hoog als bij andere hogescho len." Als meer studenten met succes hun studie afronden, is dat niet alleen voor leerlingen, maar ook voor de hogeschool fi nancieel aantx-ekkelijk. In de brief aan de medewerkers van de HZ is uitdrukkelijk ge steld dat het ontslag van Vex- munt geen verband houdt met de beschuldiging dat de HZ rijksgelden heeft misbruikt. Be gin vorige maand concludeei'de een commissie onder leiding van oud-Kamei'lid G. Schutte dat de HZ fouten heeft gemaakt bij het aantrekken van buitenlandse studenten. De hogeschool zou tussen 1998 en 2002 ten onrech te 11,8 miljoen euro aan rijksbij dragen hebben ontvangen. Het College van Bestuur van de HZ is van mening in het geheel niets fout te hebben gedaan. Vex-munt was sinds het ontstaan in 1987 aan de hogeschool ver bonden. Hij was in het begin do cent Spaans. In de loop der ja ren is hij opgeklommen tot lid van het College van Bestuur. Vermunt is voorlopig met verlof en verblijft in Spanje. De golfbaan in Bath wordt niet alleen uitgebreid met drie holes, de driving range wordt ook verplaatst. foto Dirk-Jan Gjeltema dat in belang van de kwaliteit van de baan even moeten uitstel len." Ovei-igens krijgt de vereni ging ook een nieuwe driving ran ge. Die komt op de plaats waar nu de kleiduifschieters zitten. Die verhuizen aan het eind van het jaar naar het nieuwe lawaai- sportcentx-um ten zuiden van de golfbaan. Wielrennen, de moeder van die Goese volgt het met grote belangstelling op televisie. Een spannende etappe kan haar uren aan het toestel ge kluisterd houden. Maar toch was haar nog iets onduidelijk.Waarom hebben die mannen reclame van de Rabobank op hun shirts staan?" Haar dochter wist daar wel een antwoord op. .,Nou, die bank betaalt mee in de kosten die zo'n wielrenploeg maakt. Toen was het kijkplezier er in eens af. Want nu ze eenmaal weet dat de bank geld steekt in wielrenners, kan ze omlaag- suizende coureurs maar moei lijk meer los zien van omlaag- suizende rente over haar spaargeld. Jong en oud waren gisteravond in vrij groten getale aanwezig bij de herdenking van oorlogsslachtoffers in Heinkenszand. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 29