Grijze wachter als baken Draadloos netwerk voor de zorg Goese disco's willen vroeg op de avond stappers trekken 17 bezoektijden PZC 'E%>'L9{ OMZIEtJi 2- ondernemend zeeland Bijeenkomst over inrichting van kantoren in detail agenda Reddingbootdag op en rondom Koopmansdank marktbericht collecte cursus lezingen woensdag 5 mei 2004 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen lel. (0118) 425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele daq, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19,00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag 13 00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): daq 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag 11.00-11.30, 14.00-1430 en19.00-19 30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes. tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur i,di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Ald.AI, A2, B1, B2, C1, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 dag. 14 30-16.00 en 18.30-20.00 uur Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 8W Dirksland, tel. (0187) 607300 dag, 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZWestelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) woensdag, zaterdag e 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 n 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16 00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 j. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel.(0032) 50 369111 dag 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilnjkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren- werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. Bi (cardiologie) dag. 1600-17.30 en 18.30-20.00 uur Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant -waarin opgenomen de Middelburg se, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich mei bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. bronvermelding De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). beeldrecht De publicatierechten van werken ven beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn fleregeld met Beeldrecht te Amstel veen. door Huib Uil Wanneer een Zierikzeeënaar na een verre reis weer naar huis terug keert, gaat zijn hart wat sneller klop pen. Veel heeft hij moeten missen. En dan, wanneer het stadssilhouet zich te gen de horizon aftekent, krijgt hij de to ren in zicht. Die ouwe trouwe wachter geeft hem het gevoel dat hij weer thuis is. Zo is het ook voor iedereen die zijn hart heeft verpand aan deze monumen- tenstad aan de Oosterschelde. Het ging Zierikzee goed in de Middel eeuwen. De koopvaardijschepen bevoe ren de Europese wateren. De vissers brachten hun vangsten aan land. De zoutketen produceerden het felbegeer de zout. De stad telde vele kloosters. Plet stadsbestuur waakte over de belan gen van haar poorters. De kleine plaats aan de Ee behoorde in de Middeleeu wen tot de gi-ootste steden van Holland en Zeeland, direct na Dordrecht. De welvaart vertaalde zich in imposan te verdedigingswerken en een kerk van 110 meter lang. Het stadsbestuur be sloot dat een toren het sluitstuk moest worden van de bouwactiviteiten aan de ze kerk. In 1454 werd het fundament ge legd voor een toren, die zijn weerga niet kende in de Lage Landen. Andries Kel dermans, een van de beroemdste bouw meesters van zijn tijd, werd aangetrok ken voor de plannen. Met de geringe mogelijkheden hadden de Zierikzeeënaars een langdurig bouw project ondernomen. Alleen al de aan leg van de fundering kostte vele jaren. De historicus J. Smit heeft, dankzij een vondst in het stadsarchief van Dord recht, het funderen van de toren vrij exact kunnen dateren. Het. begin moet op of omstreeks 5 mei 1454 zijn ge weest. De lente zal zich uitstekend heb ben geleend voor de start van het werk. De bouwput zal zo'n zeven a acht meter diep zijn geweest en moet een omvang van 25 bij 25 meter hebben gehad. Er werd een houten roosterwerk van bal ken gemaakt. Daarop werd het funda ment van de toren gelegd. De stadsbrand van 1466 zorgde voor ernstige vertraging, omdat er geen fi nanciën beschikbaar waren. Omstreeks 1510 werd een hoogte van ongeveer 50 meter bereikt. Toen stagneerde de Deze week is het 550 jaar geleden dat begonnen werd met het leggen van de fundamenten voor de Sint Lievensmonstertoren foto Marijke Folkertsma in Zierikzee. bouw nadat de eerste geleding was be reikt. De welvaart had een keer geno men. De beschikbare gelden ontbraken en Zierikzee restte niets anders dan een onvoltooide toren. Lang is gedacht dat de Zierikzeese to ren 200 meter hoog had moeten worden. Dankzij berekeningen van architect Haakma Wagenaar, die het plan voor de torenbekroning op de juiste wijze wist te interpreteren, weten we nu dat de toren op zo'n 130 meter zou zijn uit gekomen. Daarmee zou Zierikzee de hoogste toren in Nederland hebben ge had. Baksteen De bouwgeschiedenis is ontrafeld door H. Janse. die lange tijd verbonden was aan de Rijksdienst voor de Monumen tenzorg. Deze bouwhistoricus wist veel informatie te ontlenen aan de stenen, die in de toren zijn verwerkt. Ter bespa ring van kosten werd alleen de buiten kant van de toren bekleed met natuur steen. De kern is van de veel goedkope re baksteen, die uit de naaste omgeving kon w.orden aangevoerd. De witte steen komt uit de omgeving van Brussel en wordt naar een van de vindplaatsen, Gobertanger, genoemd. Voor onder meer de profielen en pina kels werd de veel zachtere Ledesteen uit Vlaanderen gebruikt. Uit het Duitse graafschap Bentheim is de Bentheimer zandsteen afkomstig, die in plaats van Ledesteen werd verwerkt. Voor een deel van de trappen is Escocijnse steen gebruikt, afkomstig uit steengroeven in Henegouwen. Mede dankzij de steenmerken, die de le veranciers op hun stenen plaatsten, kon Janse concluderen dat met de bouw bo ven de grond omstreeks 1480 is begon nen en dat aanvankelijk Ledesteen werd gebruikt voor de bewerkte onder delen. Tegen het einde van de 15de eeuw werd verder gewerkt met Benthei mer en Escocijnse steen. Voor de twee de helft van de toren werd voor de ge profileerde delen nog uitsluitend Bent heimer zandsteen gebruikt. Windvaan In 1881 werd de toren eigendom van het Rijk, dat overging tot restauratie. Toen is ook een - vergeefse - poging gedaan de toren slanker te maken door het weg breken van de bovenkanten van de steunberen. Dat werd weer ongedaan gemaakt tijdens een veel omvangrijkere restauratie, die duurde van 1957-1972. Toen werd ook het huidige dak aange bracht. Burgemeester Kastelein had in 1970 de fraaie windvaan in de vorm van een schip onthuld. Met circa 62 meter is deze toren al vijf eeuwen de grijze wachter van Zierikzee en een hoogtepunt in meer dan één zin. Straalverbindingen voordeliger oplossing dan dure glasvezelkabels door Jeffrey Kutterink HULST - Zes zorginstellingen van stichting Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen zijn door Kints IT-Services in Hulst draadloos met elkaar verbon den. De nieuwe straalverbindin gen vervangen de huidige (dure) glasvezelkabels. Door middel van de verbindin gen moet de communicatie tus sen de diverse zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen verbete ren. Het netwerk verbindt de volgende instellingen met el kaar: ziekenhuis De Honte (Ter- neuzen), locatie Antonius (Oost- burg), polikliniek Luidina (Hulst), verzorgingstehuis Ro- zenoord (Sluis), Stichting Tra gel locatie De Sterre (Clinge) en Woonzorgcentrum Emmaus (IJ- zendijke). De instellingen zijn door Kints aangesloten op het netwerk van ziekenhuis De Honte door mid del van acht (40 megabit) draad loze netwerkverbindingen. Volgens E. de Blijzer van de stichting Zorgsaam is gekozen voor een draadloze oplossing vanwege de afstanden die over brugd moesten worden tussen de instellingen en de daarmee gepaard gaande kosten. „De terugverdientijd van het draadloze netwerk ten opzichte van glasvezel is twee jaar", al dus G. Kints van Kints IT-Servi ces. „De gebruikte apparatuur gaat zeker tussen de vijf en tien jaar mee." Vooraf heeft Kints saam een onderzoek uitgevoerd. IT-Services samen met de Behalve technische haalbaar- Dienst Informatieverwerking en heid is ook de veiligheid uitvoe- Automatisering (DIA) van Zorg- rig bekeken. Voor de ziekenhui zen geldt dat de verbinding 24 uur per dag beschikbaar moet zijn vanwege de uitwisseling van cruciale (patiëntengege vens. „Het systeem is beveiligd met diverse codes", vertelt Kints. „Bovendien staan de an tennes erg hoog en moeten ze op elkaar gericht staan om gege vens uit te wisselen. Het sys teem is daardoor niet gevoelig voor inbraken." De komende tijd sluit Kints nog vier instellingen van Zorgsaam aan op het draadloze netwerk. Het bedrijf bestaat sinds 1989 en is als iet-bedrijf gericht op midden- en kleinbedrijf, over heid, onderwijs- en gezondheids instellingen in Zeeland en Noord-Brabant. Er werken twaalf mensen. „De opdracht van Zorgsaam is voor ons heel belangrijk", aldus Kints. „We mogen het bedrag dat er mee is gemoeid niet noe men. Maar dit project wekt al de interesse van gemeenten en campings. De aanleg van het net werk voor Zorgsaam betekent voor ons op den duur nieuwe op drachten." Hoewel de communicatie schijnbaar los door de lucht vliegt, is het signaal niet zomaar voor iedereen op te pikken: de verbinding is beveiligd om vertrouwelijke patiëntengegevens te beschermen. door Ingrid Huibers GOES - Om stappers vroeger op de avond de disco in te lokken, hebben de drie discotheken in Goes de handen ineen geslagen en zijn de actie Slim Stappen be gonnen. De komende drie maan den proberen ze al rond een uur of elf's avonds met bekende DJ's, artiesten en themafeesten de tent vol te krijgen. „We merken dat mensen steeds langer in de cafés blijven han gen en pas, 's nachts, na twee uur, als de cafés sluiten, naar de disco komen", zegt uitbaatster Margreet Moison van onder meer Pake Sake. „Om daar wat aan te doen, zijn we met de eige naars van El Toro en D'Arreslee om de tafel gaan zitten en heb ben we gezamenlijk de actie Slim Stappen bedacht." De concurrenten hopen met goed op elkaar afgestemde pro gramma's een bezoek aan de dis co aantrekkelijk te maken. Elke zaterdagavond vanaf tien uur, half elf of elf uur begint in alledrie de discotheken een show of een act. Het aanbod va rieert van een modeshow, een après-ski-party en een negenti- gerjarenfeest tot een Lady's Night met erotische dansers. Ook hopen de bedrijven klanten te lokken met het verlagen van de drankprijzen - op sommige avonden zelfs tot één euro per drankmunt - en de promotie van allerlei (nieuwe)drankjes. „Mensen hebben minder te ver teren en daarom komen ze waar schijnlijk niet meer zo vaak rich ting discotheek als voorheen. Blijkbaar hebben stappers het idee dat discotheken heel duur zijn", meent Moison. „Maar dat is niet terecht. De prijzen voor een drankje liggen bij ons eer der lager clan hoger dan in de meeste cafés." Afgelopen zaterdag, de eerste avond van Slim Stappen, was er van een groter aantal bezoekers in de discotheken overigens ab soluut geen sprake. Moison: „Dat kwam denk ik door de fina le van Idols. Iedereen zat thuis voor de televisie. Daar hadden we een beetje pech mee." VLISSINGEN - Wisselende werktijden en bezetting bepalen steeds meer het beeld van het kantoor van nu. Over welke ge volgen dat heeft voor de inrich ting houdt Ahrend in Vlissingen een werkontbijt van 8.30 tot 11.00 uur. Organisatiedeskundige Thamar Keulen van Veldhoen en Compa ny schetst de jongste inzichten aan de hand van recente inrich tingsprojecten. Als voorbeeld be spreekt ze het gemeentehuis 's Hertogenbosch; daar zijn flexi bele werkplekken ingericht. Ma- rius Wunderink, directeur Reno vatie Hoofdgebouw van het mi nisterie van Landbouw, Natuur beheer en Visserij gaat in op praktijkvoorbeelden van innova tief werken op het ministerie. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4460 AA Goes, fax: 0113-315669, e-mail: redactie@pzc.nl. EVENEMENTEN GOES - Theater De Mythe, 20.00 uur: Kommil Foo in wolfijzers en schietgewe ren; MIDDELBURG -Teatre Bazi, theaterge zelschap uit Bazi; HEINKENSZAND Bezoekerscentrum Schaapskooi, 11.00-16.00 uur: Open voor bezichtiging; RITTHEM Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Open voor bezichti ging; TERNEUZEN - Scheldetheater, 20.00 uur: Alex D'electrique, gaga; VLISSINGEN - Beilamypark en omstre ken, 12.30 uur: Diverse optredens in ka dervan Bevrijdingsfestival; ZOUTELANDE Bunkermuseum (Duinovergang Tien Torens), 13.00-17.00 uur: Openstelling bunkers; FILMS Civiq (Instituut Vrijwillige Inzet) heeft een informatiekrant uitgebracht over ar beidsomstandigheden en vrijwilligers. In de krant staat een checklist over de gevaren die vrijwilligers lopen, de groot te ervan en de te nemen voorzorgsmaat regelen. Voorbeelden: tillen vrijwilli gers niet te zwaar, hoe zit het met de veiligheid bij activiteiten op de openba re weg en is het geluid van muziek in een jongerensoos begrensd' De krant is verkrijgbaar bij het Servicebureau Vrijwilligers Zeeland van Scoop. Het Vlaamse Shortsea Shipping Promotiebureau heeft samen met ne gen andere promotiebureaus alle alter natieven in kaart gebracht om goede ren door België te vervoeren. Door weg werkzaamheden, met name aan de ring rond Antwerpen, ondervindt het vracht verkeer veel hinder. De organisaties schrijven in de brochure dat de kust vaart een alternatief is voor het vervoer naar de havens. Daarvandaan kan het transport verder via binnenvaartsche pen. BERGEN OP ZOOM Roxy. In Oranje: 13.45 uur; Van Helsing: 13.45 en 20.00 uur; Gothika: 20.00 uur; Cinemactueel, Scooby Doo 2:14.00 uur; Kill Bill 2: 21.00 uur; Starsky Hutch: 14.00, 19.00 en 21.00 uur; Van Helsing: 20.00 uur; In Oranje: 14.00 en 19.00 uur; HULST - De Koning van Engeland, De- puis qu'otar est parti: 13.30, 16.00 en 20.30 uur; Cat in the Hat: 13.30 en 16.00 uur; In Oranje: 13.30, 16.00, 18.00 en 20.00 uur; Starsky Hutch: 13.30, 16.00, 18,15 en 20.00 uur; Scooby Doo 2: 13.30, 16.00 en 18.00 uur; Dirty Dan cing 2. 20.00 uur; Van Helsing: 20.00 uur; Haunted Mansion: 17.30 uur; Brother Bear: 13.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Zulaika: 14.00 uur; Monsoon Wedding: 20.00 uur; OOSTBURG Ledeltheater, Hidalgo: 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Van Helsing: 13.45,16.15,19.00 en 21 45 uur; Starsky Hutch: 13.45, 16 15, 19.00 en 21.45 uur; Dawn of the Dead: 19.00 en 21.45 uur; Kill Bill 2: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Taking Lives: 16.15 en 21.45 uur; In oranje: 16 15 en 19.00 uur; De kat: 13.45 uur; Cheaper by the Dozen: 16.15 uur; Secret Window: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Hidalgo: 21 45 uur; Pass ion of the Christ: 13.30 en 18.45 uur; Scooby Doo 2:13.45 uur; Gothika: 13.45 uur; Brother Bear: 13.45 uur; TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Interium, 9.00-17.00 uur: Cornelius, olieverf op doek en wandobjecten, Jan Vosters, olieverf op doek en zeefdrukken (t/m 13/6); BROUWERSHAVEN - Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Schildersdroom, door cursisten De Lichtboei en Atelier voor tekenen en schilderen (t/m 12/5); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: Zeeuwse schoolplaten en kinderboeken, ring- burgwallen en handwerken (t/m 30/10); Galerie Jan Eikenaar, 13.00-17.00 uur: Digitale schilderijen van Ad van Bokho ven (t/m 30/6), Marthie van Bakkum, schilderijen (t/m 6/6); DOMBURG - Duingalerie, 12.00-18.00 uur: Rien Kraayenbos en Adrezej Wawr- zyniak. schilderijen en Marian v. Puyvel- de, beelden (t/m 23/5); Marie Tak van Poortvliet Museum, 13.00-17.00 uur: Ironie en kleur, schilde rijen van Kees Markusse (Marco) (t/'m 6/6); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur; Tijd van spelen, speel goed van weleer (t/m 30/10); HEINKENSZAND 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Elly Videler-Borghouts, beelden in brons en Adrie Kools, olie verf op linnen(t/m 8/5); Bezoekerscentrum Schaapskooi, 11.00-16.00 uur: Zuid-Bevelands Land schap, aquarellen en olieverven van Joh. den Herder (t/m 31/5); HULST - Streekgemeente De Vier Am bachten, 14.00-17 00 uur: 60 Jaar na be zetting en bevrijding (t/m 2/7); KAPELLE Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Van rupsen kinders tot volwassen vlinders (t/m 17/7); Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Schout, schepenen en gemeentebesturen van Eversdijk, Kapelle, Schore en Wemeldin- ge (t/m 14/5); MELISKERKE Zijdemuseum, 10.00-17.00 uur: From Russia with Love (t/m 19/6); MIDDELBURG - De Burg, 9.00-17.00 uur: Glas van vissers, kooplui, monni ken en heren (t/m 14/5); De Drvkkery, 9.00-18.00 uur: Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kal- maeva; Zeeuws gezicht, foto's (t/m 21/5); Twee van iedere kunstenaar, veer tien Zeeuwse schilderijen (t/m 13/5), Me tamorfose, William Verstraeten (t/m 7/6), Ko de Jonge, Mailart-project (t/m 28/5) Galerie Caesuur, vensterpresentatie: Laurence Boric, 'Het noodzakelijke zwij gen' (t/m23/5); Lijstenmakerij Indiago, Etalage Galerie voor een week, werk van Eric Roest (t/m 9/5); Gerechtsgebouw (centrale hal), 9.00-17.00 uur: Werk van Chawwa Wijn berg (t/m 4/6); Lijstenmakerij Indigo, etalage-galerie toont schilderijen van Eric Roest (t/m 9/5); Stichting Kunstuitleen Zeeland, NEELTJE JANS - De Nationale Reddingbootdag wordt zaterdag gehouden voor het station Noordland in de haven Noord- land-buiten bij de Oosterschel- dekering op en rondom de red dingsboot Koopmansdank. Op deze dag zijn alle 39 red dingsstations van de Koninklij ke Nederlandse Redding Maat schappij (KNRM) geopend voor het publiek, In haven Noordia nd-b ui ten wordt het publiek ook de kans geboden het drijvende boten huis 'Wim Klem' te bezichtigen. Hier zijn posters en video's over het reddingswerk te bekijken. De open reddingsbootdag wordt dit jaar voor de elfde keer gehou den. De dag is ingesteld om de donateurs en belangstellenden de kans te geven het werk van de KNRM van dichtbij te zien. De bemanning, de zogeheten op stappers, doethet werk vrijwil- lig' Het programma voor de open dag omvat onder meer het mee varen met reddingsboot Koop mansdank en bezichtiging van de nieuwe reddingsboot Prototy pe 1. De open dag van de KNRM wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. 9.00-17.00 uur: Wikken en Wegen, diver se kunstenaars (t/m 6/5); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Alternate, werk van Frank Bragigan, Marcel Her mans en Cornelia Blatter, Jos de Bruin en Remko Scha en Jurriaan Schrofer (t/m 31/5); Kabinetten v.d. Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Das ist ein Hund, Frank Hartman en Gyz la Rivière (t/m 31/5); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: 'Aan ta fel', een kijkje in de keuken van het Van de Perrehuis (t/m 5/6), Zeeuwse Bibiliotheek, 10.00-21.00 uur: Aquarellen van Jan Maas (t/m 7/6); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Museum, 11.00-16.00 uur: Tonnie Schouwenaar, Spinnenwebben (30/6); Alice in Wonderland (t/m 31/10): OUWERKERK - Museum Watersnood, 13.00-17.00 uur. Getekend, foto's, teke ningen en gedichten n.a.v. de waters noodramp (t/m 1/11); RENESSE - De Blikvanger, 14.00-17.00 uur: Toen was roken nog heel gewoon (t/m 23/5); SINT ANNALAND - De Meestoof, 14.00-17.00 uur: Visie op Tholen. schil derijen; Het ondergoed in de loop der tij den; Stavenisse in beeld (t/m 1/11); TERNEUZEN - Passerelle Stadhuis, 9.00-17.00 uur: Angele Etoundi Essam- ba, foto's en Erica Wondergem sculptu ren en vazen (t/m 14/5); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Werk van zeven Slavische kunstenaars (t/m 22/5); THOLEN - Gasthuiskapel, 11.00-18.00 uur: Werk van Marianne Klunne, Joop Mijsbergen en Ineke Roelfzema (t/m 8/5); VEERE De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Carl Klinkert, 1905-1995 (t/m 23/5) en de tentoonstel ling KLEUR-RIJK gekleed; VLISSINGEN - Bibliotheek 't Spui, 10.00-18.00 uur: Schilderijen en kera miek van Volkert S.M. van der Willigen (t/m 8/5); Zeeuws Maritiem MuZEEum, 10.00-17.00 uur: Weelderige dames ander zeemansgeluk, tekeningen van Jan Sanders (t/m 10/10), WEMELDINGE - Museum 't Waskot, 10.00-17.00 uur: Verzameling P.T.T. spullen van 1865 to 1997 (t/m 31/5); ZIERIKZEE Galerie Alexandra. 11.00-17.00 uur; Katten in de hoofdrol, Japanse invloeden (t/m 27/6); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.30 uur: Olieverf, keramiek, pastel en oude saxo foons, diverse kunstenaars (t/m 31/5); Gemeentehuis, 9.00-17.00 uur: Energy, foto-expo van Petra van Velzen (t/m 7/5); Grote Kerk, 11.00-16.30 uur: Quiltten toonstelling met als thema Vlinders (t/m 15/5); I HULPCENTRA I Alarmnummer; tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar) Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zee land, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. GOES Aardappelen: frites (alle rassen): €13,50-19,00 prijshoudend tot hoger; ex port: geen overeenkomst. Uien: zaaiuien droog uit de schuur 30 procent grof: €12,00-13,00; droog uit de schuur 60 procent grof: €13,00-14,50. Granen, zaden en peulvruchten: tar we: €14,25; brouwgerst/voer: €13,10; blauwmaanzaad €90,00; karwijzaad €77,00; bruine bonen: geen notering. Hooi en stro uit de schuur: weide- hooi €110,00-130,00; Engels raaigras €65,00-75,00; tarwe stro kleine pakjes: €45,00-55,00; tarwe stro grote pakken €45,00-52,50; gerstestro 45,00 - 53,00. Nederlandse Hartstichting: Graauw, Zandberg, Paal en Scheldevaartshoek: 698,28. Vogelwaarde en Hengstdijk: 952,69. Sint Jansteen, Kapellebrug en Absdale: 985,18. Hulst: 3180,54. Zie rikzee: 3516. OOSTBURG Workshop Shamanic Healing door Ann Cornilly en Marcel Dever. Organisa tie: spirituele kring Guirlande, vrijdag 7, 14, 28 mei en vrijdag 11 en 25 juni, 20.00 uur in Hervormd Kerkcentrum in Oostburg. Informatie: 0117-453993. J. Vanhijfte houdt een lezing over het Zeeuws-Vlaamse landschap in de oer tijdonder de titel een oergebied aan de achterdeur. Het is een avond over het ontstaan en de geschiedenis van het Verdronken Land van Saeftinge, op de grens van land en water, in het uiter ste Zuid-Westen van Nederland. Vanhijf te spreekt op donderdag 13 mei, in de bibliotheek aan de Oostkant in Terneu zen. De lezing begint om 19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Lerares Ria Fennema vertelt dinsdag 18 mei in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg over haar werk in Kenia. In 2000 gaf ze gehoor aan een roeping. Ze leidt sindsdien het weeshuis 'Spirit of Faith' en een lagere school in het Afri kaanse land. Met behulp van dia's, een video en een cd geeft ze een toelichting op haar werk. De bijeenkomst begint om 20 uur. Reumapatièntenvereniging Goeree Overflakkee houdt maandag 24 mei in Dirksland een informatiebijeenkomst over Biologicals, een nieuw perspec tief bij de behandeling van actieve Reumatoide Artritis. De Goese reumato loog, P. de Sonnaville, geeft een over zicht van nieuwe medicatie. Een patiënt en reumaconsulente Hanneke Voorne- veld geven een praktische uiteenzetting over de verschillende behandelmetho den. Daarnaast kunnen ervaringen wor den uitgewisseld. De bijeenkomst is zo wel bedoeld voor leden als niet-leden. De bijeenkomst wordt gehouden in het personeelsrestaurant van het Van Weel- Bethesdaziekenhuis in Dirksland. De zaal gaat open om 19.30 uur. Meer informatie is te krijgen via J. van Loon: 0187-651661.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 17