Ze komen wel bij ons thuis PZC Schone kunst in koeienstal Hoogerwerf bekent kleur D7P ELICHT Serie-inbreker moet zeven jaar de cel in 15 Zoenende mannen lezers schrijven Rijverbod en boete voor tunnelracer kunst Foto II I.N.R.I. Blof Tiengemeten Irak 0800 - 0231 231 (GRATIS) woensdag 5 mei 2004 door Rinus Antonisse Het leek met een sisser al' te lopen. De weigering van SGP-gedeputeer- de George van Heukelom om de eerste prijs van de fotowedstrijd in het kader van de Maand van de Vrijheid - twee zoenende mannen onder een weidse he mel - aan maakster Else van den Hoe ven uit te reiken. In strijd met de open bare zedelijkheid, vond de als juryvoor zitter aangezochte gedeputeerde. Eén week later is de politieke opschudding losgebarsten. De Statenfractie van de PvdA heeft vra gen gesteld, met als rode lijn: de opstel ling van Van Heukelom kan als kwet send worden ervaren, met name door ho moseksuele mannen en vrouwen. Is het zo veel geprezen 'collegiaal bestuur' door de houding van de gedeputeerde aangetast? Delen de andere gedeputeerden de op vatting van hun collega? Voor een voorman van de staatskundig gereformeerden is George van Heukel om (54) opmerkelijk losjes in de om gang. Echter niet losjes in de leer: hij be vindt zich op de rechterflank van de SGP, staat ook vierkant achter de partij lijn dat het lidmaatschap van de SGP niet is weggelegd voor vrouwen. Pas als 17-jarige tot het geloof bekeerd - eerst christelijk gereformeerd, nu gerefor meerde gemeenten in Nederland - is de Schrift voor hem een allesbepalend richtsnoer. Het bracht hem ertoe de foto met het thema 'freedom of mind' af te keuren. „Ik had wel in de gaten: hier gaat iets door gebeuren, maar ik heb ook tegen mezelf gezegd: wees eerlijk." Van Heukelom tekent erbij aan dat hij wél namens het dagelijks provinciebe stuur de fotografe heeft uitgenodigd de uitreiking van de Four Freedoms bij te wonen. George van Heukelom (wijzend) met SGP-voorman Wim Kolijn tijdens de verkiezingsuitslag Staten 2003. „En ik heb de winnares gefeliciteerd." Hebt u de foto afgekeurd omdat u be zwaar hebt legen homoseksuelen? „Het zijn mijn naasten, precies als he tero's. Ik ga niet boven mensen staan die anders geaard zijn. Maar ik kan niet goedpraten wat de Schrift verbiedt. Daarin worden bepaalde handelingen afgekeurd en dat heeft ook te maken met homo's. Het probleem is dat wij dan meteen worden afgeschilderd als haters en in hetzelfde hoekje worden ge duwd als de islamieten die zeggen: gooi ze van een kasteel. Ik ken verschillende homoseksuele men sen, ze komen ook wel bij ons thuis. Ik weet dat het in onze kringen een groot probleem is, die mensen hebben het echt moeilijk, dat besef ik ten volle." Wat is dan wel uw probleem? „De openbare zedelijkheid. Als je dat een waarde vindt in de samenleving, dan volgen daar ook normen uit. Die kus in deze situatie - daar heb ik moeite mee. Voor mij gaat die foto te ver. De vraag is: mag je nog zeggen wat de Schrift ons aanreikt? Ik vind van wel. Ik ben daar eerlijk in, niet hoogmoedig en ik wil er niet mee scoren, maar ik wil me in alle eenvoud aan de schrift kun nen houden. Een foto van bijvoorbeeld een halfnaakte vrouw ligt voor mij het zelfde." Er is toch ook een wet die discriminatie verbiedt. Respecteert u die als gedepu teerde niet? Of is er voor u verschil tus sen wat u zegt als bestuurder of pri- vé-persoon? „Ik zeg niet dat ik discrimineer. Het is de vraag of ik de wet overtreed. Ik zeg alleen maar dat ik mijn mening in Ne derland ook mag zeggen. Je moet altijd goed in de gaten houden dat je namens het college spreekt. Er zijn echter momenten dat je je niet kunt losschroeven van je zijn, van wie je bent. Het is heel vreemd wanneer je je godsdienst moet beperken tot achter de voordeur." foto Lex de Meester Waarom aanvaardde u het voorzitter schap van de jury eigenlijk, gegeven de uitgangspunten die u wilt hanteren? „Als GS-lid vind ik het belangrijk de Maand van de Vrijheid naar het onder wijs te brengen. Ik dacht: ik heb de mo gelijkheid om ook wat te zeggen. Daar om ben ik er in gestapt. Maar de prijzen waren al vastgesteld, ik kon daarover geen inbreng meer hebben. Er waren schitterende foto's bij. Erg jammer dat net die ene als winnaar is uitgekozen. Ik wilde hierover geen compromis slui ten, niet in een onmogelijke spagaat ge duwd worden.. Er zijn grenzen. Natuur lijk is er daarbij een binding met de SGP, maar dit is Van Heukeloms per soonlijke standpunt. Men mag mij ter verantwoording roepen, graag met res pect voor eikaars mening. Als ik de vra gen van de PvdA lees. dan wordt me niet gegund de zaak uit te leggen. Er worden meteen stellingen betrokken. De vlag waarmee zij tolerantie heffen, wordt als het om ons soort mensen gaat, wel eens gauw intolerantie." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Werk van Simone Hoogerwerf, getiteld Fly. foto Peter Nicolai IjERNEUZEN - 'Het is hier in ■Zeeland net als in Amerika. Je bent afhankelijk van je auto.' Ij/let die woorden probeerde een 152-jarige man uit Zonnemaire een dreigende rijontzegging af [te wenden. Maar de kantonrech ter in Terneuzen gaf hem er toch een, omdat de man veel te hard had gereden in de Westerschel- jetunnel. Op weg naar een vergadering in Sluis trapte de man op 9 decem- ber van vorig jaar zijn gaspe daal diep in. Hij was te laat en eed met hoge snelheid door de unnel Een rijdende politiewa gen achter hem had daar grote lelangstelling voor. Gisteren moest hij zich verantwoorden vooreen snelheid van 155 kilo- jieter, terwijl in de tunnel maxi- naallOO is toegestaan. Rij gaf toe dat hij te hard had ge reden, maar twijfelde of het 155 was geweest. „Dat klopt", zei of ficier van justitie J. Zondervan. Want er is een snelheid van 165 kilometer gemeten. Door rerschillende correcties is dat laar beneden gebracht." kantonrechter A. Melens vroeg of de bestuurder zijn rijbewijs ïodighad. „Absoluut", reageer de hij. „Geen rijbewijs, geen >aan En hij vertelde erbij dat h: als regiomanager van de Re- cronzo'n veertigduizend kilome terper jaar door Zeeland rijdt. De officier vond dat hij zelf zijn ijbewijs in gevaar had gebracht door zo hard te rijden. „Ik verge- ïjk het altijd met een pianist. Die moet zuinig zijn op zijn vin- jers. Dan hou je ze niet bij een urkelzaag." Hij stelde bovendien dat de kans op een ongeval groot is als er hard door de tunnel wordt ge reden. „Als meneer dan tegen een tunnelwand rijdt en de tun nel dicht moet, is dat heel irri- tiant Dan heeft niemand er een boodschap aan dat de directeur van de Recron te laat is! Hij eiste een boete van 440 euro en een rijontzegging van vier maanden. De kantonrechter maakte de helft van de ontzeg ging voorwaardelijk. Hij ver- loogde wel de boete tot 600 eu ro. De man kondigde aan in ho ger beroep te gaan. door Ali Pankow RENESSE - Naast de oude voe- dergoot en de drinkbakken prij ken de fraai bewerkte stenen van beeldhouwer Lukas Arons of de bronzen beelden van Vera de Haas. Schone kunst in de vroegere koeienstal levert een boeiende combinatie op. Alex en Susanne den Hoed kie zen bewust voor de vestiging van hun galerie Bellas Artes middenin de polder bij Kerkwer- ve. Zij lieten hun oog al eerder vallen op de oude boerderij aan de Heuvelsweg in Kerkwerve. De familie Van Damme was hier generaties achtereen gevestigd. Woonhuis en stallen dateren van 1879, het wagenhuis werd na de ramp in 1953 gebouwd. De Van Damme's besloten enke le jaren geleden met het agra- nsch bedrijf te stoppen. Tussen tijds was er een andere eigenaar gevestigd. Het echtpaar den Hoed nam er in oktober vorig jaar zijn intrek. ,Het is precies wat we zochten. Het is een prachtige locatie voor onze onderneming en we heb ben hier een uitstekende moge lijkheid kunst ook werkelijk te lonen", zegt Alex den Hoed. Hij legt zich al zeven jaar toe op 'kunstbemiddeling en zijn kan toor was daarvoor in Zwijnd- recht gevestigd. Bedrijven die op zoek zijn naar kunstuitingen ten behoeve van relatiegeschen ken kloppen bij hem aan. Den Hoed werkt met een vaste groep kunstenaars in verschillende dis ciplines om aan die vragen te voldoen. „Een ondernemer wil bijvoorbeeld een kunstwerk in de hal van zijn bedrijf en vervol gens kleine replica's daarvan als geschenk onder zijn klanten en relaties verspreiden", geeft Den Hoed als voorbeeld. Al langere tijd bestaat bij hem de behoefte aan een ruimte waar de autonome kunst van de mensen met wie hij samen werkt, aan een breed publiek kan worden getoond. Met de oude boerderij aan de Heuvels- weg heeft hij die locatie gevon den. De afgelopen maanden is er kei hard gewerkt om het wagenhuis te transformeren in een galerie annex kantoor maar met respect voor de authenticiteit van het pand. Verder is de structuur van de oude stallen vrijwel geheel in tact gelaten. Ten behoeve van de presentatie werd een deel van de muren wit gekalkt en werd er passende ver lichting aangebracht. Bij de en tree van de stal is een hoekje in gericht met foto's die een in druk bieden van het agrarisch verleden. De collectie bij Bellas Artes is zeer divers. De kunstenaars met wie Den Hoed samenwerkt zijn: Lukas Arons (beeldhouwer), Hedi Bo- gaars (schilderijen, brons, beeld houwwerk), Elly de Clou (schil derijen en collage-techniek), Jos Gielen (schilderijen en brons), Vera de Haas (vooral bronzen beesten die op de boerderij voor komen), Bemadette Lei j dekkers (schilderijen en beelden), Nell Heins (schilderijen) en Piet Sie gers (schilderijen en collages). Deze kunstenaars staan er borg voor dat de collectie om de circa tien weken wisselt en er weer nieuw werk een plekje zal krij gen. Verder heeft Den Hoek plannen met enige regelmaat een gast-kunstenaar uit te nodigen voor een lezing over een speci fiek thema. Vanuit zijn enthou siasme over deze fraaie plek hier in de polder borrelen er meer ideeën omhoog. „Een kleinschalig gitaarconcert tussen de kunst voor zo'n twin tig of dertig mensen bijvoor beeld. Dat moet hier prachtig zijn", zegt Alex den Hoed ter wijl hij met een weids armge baar zijn boerderij en omlig gend landschap aanduidt. Galerie Bellas Artes is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. door Anita Tournois ST. ANNA TER MUIDEN - Si mone Hoogerwerf uit Oostburg en het oude raadhuis van Sint Anne, zoals het gelnicht in de dorpsmond wordt genoemd, ra ken meer en meer vertrouwd met elkaar. Voor het derde op eenvolgende jaar exposeert zij er haar nieuwe werk in de ten toonstelling Kleur bekennen. Dat Hoogerwerf niet bepaald stilzit is duidelijk. Naast het werk aan de wanden liggen er op een tafeltje talrijke boekjes, met schetsen en tekeningen van naakten, maar ook met talrijke ideeën voor nieuwe schilderijen. Waarvan sommige ook in kleur, het thema van de expositie. Hoo gerwerf: Kleur speelt een be langrijke rol in mijn leven. Elke fase kent zijn eigen kleur. Mijn werken van de laatste acht maanden worden dan ook voor al gekenmerkt door een inten sief gebruik van het kleurenpa let. De titel Kleur bekennen wordt dan vanzelfsprekend. Bo vendien staat deze voor het feit dat men altijd eerlijk moet zijn, kleur moet bekennen." Naast het gegeven dat kleur haar werk voor een groot deel bepaalt, ziet men binnen deze expressieve kleuruitbarstingen talrijke vormen, die de natuur rijk is. Schelpen, bloemen, vo gels, insecten en het verloop van bepaalde natuurprocessen vor men een terugkerende factor. Net als landschappen, impres sies van vakantiereizen naar Ier land en de Dordogne. Maar ook politieke feiten weten haar te boeien, zoals in Kamikazevrou wen in Moskou of een thema als de ruimte in Planet Race I en II Hoogerwerf werkt veel in twee drie- of zelfs meerluiken. In een werkwijze met veel vlakken, al worden deze nooit echt duide lijk begrensd maar vloeien deze meestal in elkaar. In een palet van zowel tegengestelde kleu ren, met warme en koude tinten, alsook in kleurschakeringen die in eikaars verlengde liggen en el kaar versterken maar altijd zo danig dat harmonie overheerst. Ondanks de verschillende her kenbare vormen en lijnen neigt het werk meer en meer naar ab stractie. Boeiende meerluiken zijn Ontpopt, over de reis van rups tot vlinder in een fraaie ter ra-grijze kleurstelling net als Pa rasite en Ontleding. In verband met een studie kunstgeschiede nis heeft Hoogerwerf recent een boeiende scriptie geschreven, ge naamd Vrouwen in de marge. Welke handelt over het leven van vrouwelijke kunstenaressen in de 14de tot 19de eeuw, waar weinig over bekend is en waarin zij de grove onderwaardering door mannelijke recensenten en collegae aan de kaak stelt. Dat voor de meeste kunstenaars, uit welke tijd dan ook, elk schilde rij weer een worsteling kan zijn. goot zij in de vorm van een beel dend gedicht, getiteld The Batt le, of 't gevecht met het witte doek; dat begint met: En steeds weer opnieuw... en eindigt met: En steeds opnieuw weer vechten zal. Wat een gezegend weten. Hoogerwerf: „Over dat witte doek dat gevuld moet worden, iets van jezelf moet zijn en over het zeker weten niet meer zon der deze manier van uitdruk ken, van leven, te kunnen." Kleur bekennen, t/m 23 met in het oude raadhuis van St. Anna ter Muiden. Open: dagelijks van 13.30- 17.30 uur De Gedeputeerde van Cultuur, de heer van Heukelom wilde de prijs voor de homokus foto niet uitreiken (PZC 29-4). De homo- kus beeldt daadwerkelijk de vrij heden van mind en expressie uit. Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn of haar vrijheid van beginselen. Maar wat is cul tuur zonder vrijheid? Ongetwij feld zullen zich meerdere kruis punten van beginselen en vrijhe den in de Zeeuwse Cultuur voor doen. Is het niet verstandig dat de heer van Heukelom de porte feuille Cultuur wisselt voor de portefeuille Ziekenhuiszorg van de heer de Kok? Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk Onder de titel I.N.R.I. spelen de Bloeiende Maagden een Theater voorstelling in de schouwburg. In de krant stond een foto van een grotendeels naakte vrouw als hangend aan een kruis. Vol gens het krantenartikel willen de speelsters het publiek afhel pen van een verkeerd beeld op de kruisiging van de Heere Je zus. Ze zeggen: 'zou een God van liefde Zijn enige Zoon zo iets aandoen?' Nu, de Bijbel be schrijft de geschiedenis van de kruisiging. Jezus Christus heeft geleden voor alle zondaren die berouw hebben en in Hem gelo ven als hun verlosser en mogen langs deze weg weer tot God na deren, die hen dan in liefde weer aanneemt. Waar halen 'de Bloeiende Maagden' de euvele moed vandaan om deze geschie denis te bestrijden? Op wat base ren zij hun inzichten? Het evan gelie wordt hier op een ontstel lende wijze aangevochten! Dat alles in een openbaar gebouw en gesteund met veel overheidssub sidie (dus gemeenschapsgeld) L.A. Kodde Willem Teellinckstraat 13 Middelburg Op 30 april 2004, was ik aanwe zig op het concert van Blof dat op de Markt gegeven werd. Het was echt een fantastisch optre den en ik heb er geen spijt van gehad dat ik de regen getrot seerd heb. Wat ik echter minder geslaagd vond, was de manier waarop bij de ingang werd 'ge vraagd' mijn flesje water af te staan. Als ik geweten had dat dat niet mocht, had ik 't niet eens meegenomen. Heb ook ner gens zien staan dat 't niet mocht. Bovendien voelde ik me aardig in het nauw gedrukt, door de manier waarop. Ik snap best dat de horeca wil verdie nen, maar om op die manier de (vaak bescheiden) vochtvoor- raad in te nemen, neigt richting diefstal! En de horeca vangt z'n centen heus wel. Kan er nog steeds met m'n gedachten niet bij. Cathelijne de Rover Bremstraat 12 Arenemuiden door Aector Dooms MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 33-jarige inwoner van Ber gen op Zoom voor het plegen van 95 woninginbraken in Zuid-West-Nederland tot zeven jaar cel veroordeeld. Officier van justitie L. Boogert had ne gen jaar gevangenisstraf tegen de Brabander geëist. De meeste slachtoffers woonden in Brabant, maar ook Zeeland werd niet gespaard. In Krabbendijke, Tholen, Mid delburg en Goes werden in to taal 22 inbraken gepleegd. De man heeft sinds 1989 al twaalf jaar gevangenisstraf gekregen voor vermogensdelicten. De beroepsinbreker stapte met een weekendtas in de trein en brak in bij mensen die binnen Wat is dat toch met die natuur- jongens, de groene maffia? Wil len ze Nederland dan echt terug naar de toestand van voor 1200? Moeizaam op het water verover de vruchtbare polders worden nu teruggeven aan de natuur heet het. Aan de natuurlobby be doelen ze dan natuurlijk.Want als er iets is wat ze willen, is het eigendom, zeggenschap en voor al natuurlijk geld van de belas tingbetaler om hun verwerving en riante salarissen mogelijk te maken. Terwijl we in Nederland toch een Staatsbosbeheer heb ben die nog enigszins democra tisch te controleren valt, strui kel je steeds meer over allerhan de verenigingen en stichtingen die natuurgebieden verwerven en de belastingbetaler handen vol geld kosten. Tiengemeten was eigendom van een beleg gingsmaatschappij en is ge kocht door de overheid, lees be lastingbetaler, voor 70 miljoen gulden en overgedragen aan de vereniging Natuurmonumenten. Democratische controle is er niet meer en deze natuurjongens bepalen in toenemende mate het 'natuurbeleid' in Nederland, met vaak desastreuze gevolgen voor de natuur trouwens. Het wordt tijd de natuur van Neder land weer terug te geven aan burgers en boeren, die het ten slotte in de loop der eeuwen ook gevormd hebben .terwijl het nu door de natuurjongens, ambte naren en projectontwikkelaars steeds verder verziekt wordt. Cees Boogaart Schoolstraat 5 4 Oud-Vossemeer Het is een goede gedachte dat er openheid komt over de reden van het sturen van Nederlandse soldaten naar Irak. Immers, het grootste deel van onze bevol king was het ten eerste al niet met de Amerikaanse inval m Irak eens en ten tweede zeker niet over detachering van onze soldaten daar. In een democra tie dient met de wensen van het volk rekening te worden gehou den, maar men, de regering, heeft die mening aan haar laars gelapt en dat is laakbaar. Het heeft met democratie niets te maken. Voor vele Irakezen vor men de Amerikanen en Britten geen bevrijdingsleger, maar een bezettende macht. De Nederlan ders en andere deelnemende lan den worden, zoals uit de prak tijk is gebleken, met hen over een kam geschoren. Deze oor log, die met kreupele voorwend sels is begonnen, is niet onze oor log, maar die van Bush en Blair. Zij hebben het vuur aangesto ken, laten zij het ook doven. Haal onze jongens terug, want niemand van ons kan de verant woording nemen voor eventuele gewonden of doden. En de Irake zen moeten hun eigen proble men oplossen, ze zijn intelligent genoeg. Wim van Gilst, Boogerdlaan 23, Kortgene een straal van vijfhonderd me ter van een treinstation woon den. De buit bestond voornamelijk uit geld, bankpassen en compu ters. Als hij de klus had geklaard bel de hij zijn vriend op om hem op te komen halen. Deze vriend moet later voor zijn rol bij de rechtbank verschijnen. De inbraken werden binnen een tijdbestek van een half jaar ge pleegd. Bij het treinstation in Zevenber gen werd de inbreker op 16 ja nuari van dit jaar opgepakt door de politie. Aan drie gedupeerden moet de serie-inbreker 2700 euro schade vergoeding betalen. De Braban der moet er ook rekening mee houden dat andere slachtoffers in een later stadium een schade claim in zullen dienen. •Vex en Susanne den Hoed hebben hun galerie Bellas Artes bewust in de polder bij Kerkwerve geves foto Marijke Folkertsma Advertentie Lezersservice - bezorgklachten - informatie ever abonnementen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 15