PZC LPV wil aanpak Bellamypark PZC Mosselsector is weer bang voor gebrekkige aanvoer 1/ Golvende klei Hulp bij ongeval met duiker nu in een protocol vastgelegd Wattel en gemeente weer naar rechter 13 lokale Partij Vlissingen stelt vragen over vertraging herinrichting 'Piet Brakman te gast in Open Hof Vlissingen Celstraffen voor zinloos geweld agenda Praatavond over hartziektes in bibliotheek Discussie natuurherstel openbaar Rijverbod voor automobilist Jongen bekneld onder kast V&D Tien weken cel voor veelpleger s EDOX woensdag 5 mei 2004 fjnor Ab van der Sluis (VLISSINGEN - De Lokale Par tij Vlissingen (LPV) wil dat de terrassen aan de zonkant van het Bellamypark nog voor het zomerseizoen heringericht zijn. Volgens fractievoorzitter W. Hir- jdes heeft het college van B en W beloofd dat er eind april een be gin gemaakt zou worden met de opknapbeurt en de uitbreiding van de trottoirs. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld. |Het centrum van Vlissingen gaat de komende vier jaar flink (Op de schop. De openbare ruim te op de Nieuwendijk én het Bel- gmypark zouden nog voor de zo mer heringericht worden. In paart van dit jaar begon de ge meente op verzoek van de hore- [ca-ondernemers de terrassen aan de kant van de haven te ver breden. Aan de definitieve in lichting van de Nieuwendijk foordt voor het eind van dit jaar teen begin gemaakt. De LPV is te vreden over die aanpak. Toeris- ■en kunnen nu in de zomermaan den rustig een pilsje drinken op je verbrede terrassen. Minder tevreden is de lokale par tij met de voorgenomen herin richting van het Bellamypark. tt)e afspraak was dat er voor het loenstenseizoen begonnen zou- en worden met de aanleg van iedere trottoirs (voor de terras- ien) op het Bellamypark. De uit- ireiding zou gerealiseerd wor- len tot en met Harry's Optiek, aan de zonkant van het Bel- PLISSINGEN- Zanger-enter- ainer Piet Brakman is zaterdag 5 mei te gast in wijkcentrum Dpen Hof in Vlissingen met zijn lieuwe theaterprogramma. D 'Pad op Zeven' gaat hij met iedjes en conferences terug in Ie tijd. Het optreden van Brak- nan begint om 19.30 uur. Kaar- en zijn te koop bij Open Hof. MIDDELBURG - Een 25-jarige inwoner van Vlissingen is giste ren in Middelburg voor zinloos geweld veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. De rechtbank legde een 26-jari- ge Vlissinger voor zijn aandeel sen half jaar cel op. Het duo ver keerde op 18 januari dit jaar on der invloed van alcohol toen de twee in de binnenstad van Vlis singen een fietser zonder enige aanleiding ernstig mishandel- De een sloeg de man van Zijn fiets toen hij om een vuurtje vroeg. De ander, de 25-jarige Vlissinger, schopte het slachtof- ïer een aantal keren in het ge zicht. Een voorbijganger wist door ingrijpen erger te voorko men. Het slachtoffer hield er een hersenschudding aan over. REDACTIE WALCHEREN Buitenruststraat 18 Postbus 8070 4330 EB middelburg Tel: 0118-493000 Fax:0118-493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Abvan der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Pax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur lamypark in aansluiting met de terrassen op de Nieuwendijk, waar zestien parkeerplaatsen verdwijnen. De herinrichting van het Bellamypark is volgens de LPV uitgesteld in verband met inspraakprocedures, die we ken in beslag gaan nemen. „Door het instellen van deze ambtelijke procedures weet ie der weldenkend mens", aldus de partij in haar schriftelijke vra gen. „dat het toeristenseizoen voor de bewuste ondernemers dan voorbij is. Ook is het een vreemde zaak dat de bewuste on dernemers niet op de hoogte zijn gebracht van het uitstel. Wij vinden dit niet passen bij een professioneel gemeentebe stuur." De LPV zegt een groot voorstan der te zijn van het voeren van de juiste procedures. Eerder al trok de partij aan de bel bij het colle ge, omdat er zonder inspraak een bouwvergunning was ver leend voor het plaatsen van een hek bij tennisvereniging DOS. Daardoor werd een openbaar wandelpad door het tennispark afgesloten. „Wij zijn van mening", aldus fractievoorzitter Hirdes, „dat de gemaakte afspraken van het col lege nimmer mogen leiden tot uitstel wegens ambtelijke proce dures. Het college moet gemaak te afspraken en toezeggingen na komen en niet gaan uitstellen tot na het toeristenseizoen. Als een afspraak niet wordt nageko men, wordt hiermee de geloof waardigheid van het college on nodig verspeeld. De LPV wijst er in haar schrifte lijke vragen op dat er nu een tweedeling dreigt te ontstaan tussen de horeca-ondememers op de Nieuwendijk, die wel nieu we terrassen hebben gekregen voor het zomerseizoen, en de on dernemers op het Bellamypark, die moeten wachten. De partij vraagt het college om de ge maakte afspraken met de hore ca op het Bellamypark alsnog na te komen. Volgens de LPV heeft het VlissingSe college beloofd dat eind april de opknapbeurt en uitbreiding van de trottoirs aan de zonzijde van het Bellamypark zou beginnen, maar de herinrichting is uitgesteld. foto Lex de Meester STREEKACTIVITEITEN DOMBURG - Schuttershof, 9.00 uur: Gym voor ouderen, MIDDELBURG - Ontmoetingscentrum Griffioen, 13.30-17 00 uur: Inloopmid- dag met tafelvoetbal en darts; VEERE Het Akkoord, Oudestraat, 13.30-16.00: Bejaardensoos; MIDDELBURG - Sportpark Kruitmolen- laan, 14.00-21.00 uur: Sport Faith-week. door de Baptistengemeente en Athletes in Action; Ontmoetingscen trum Griffioen, 13.30-17.00 uur: Inloop- middag voor jongeren met onder meer tafelvoetbal en darts, VLISSINGEN De Piek, 14.00-18.00 uur: DJ Contest; ZOUTELANDE - 13.00-17.00 uur: Spe- lenkermis. MIDDELBURG - Hartezorg, de patiëntenvereniging voor men sen met een hartziekte, houdt dinsdag 11 mei een praatavond in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Bezoekers kunnen tijdens de praatavond met elkaar van ge dachten wissen over de proble men die mensen met hartziekten kunnen ondervinden. De bijeen komst duurt van 19.30 tot 21.00 door Rene Schrier YERSEKE - De mosselsector krijgt het komende mosselsei zoen voor het vierde achtereen volgende jaar te maken met schaarste. Kwekers verwachten ongeveer vijftig miljoen kilo mosselen aan te voeren. De helft minder dan de hoeveelheid die nodig is om alle afzetmarkten van mosselen te kunnen voor- Mindere aanwas van jonge mos selen en stringente overheids maatregelen die de mosselvisse rij beperken, liggen aan de schaarste ten grondslag. Dit meldde Ron Barbé, voorzitter van de Vereniging De Mossel- handel in Yerseke, tijdens de Eu ropean Seafood Exposition in Brussel. De mosselhandel heeft België op gezocht na verwijten uit dat land over geringe aanvoer van mosselen en dientengevolge ho ge prijzen in voorgaande jaren. Om de Belgen, de grootste afne mers van mosselen, niet voor vol dongen feiten te stellen en al vast een signaal te geven hield Barbé zijn toespraak in Brussel. In juni kunnen mosselkwekers aangeven wanneer de aanvoer van Zeeuwse mosselen op gang zal komen. Zij zijn afhankelijk van de na tuur, die een doorslaggevende rol in de kwaliteit van de mossel speelt. Net als vorig jaar is er geen spra ke van een gezamenlijke seizoen start. Er zullen te weinig mosse len zijn bij aanvang van het sei zoen om de gehele markt mas saal in één keer te kunnen voor zien. De markt wordt geleidelijk bediend. De mosselschaarste is te wijten aan een tweetal factoren. Ten eerste hebben mosselkwekers sinds een paar jaar te maken met minder aanwas van jonge (advertentie) |g VOOR UW INBOUWAPPARATUUR: Nieuwbouw-vervanging-reparatie Mogelijkheid tot inbouw! KANAALSTRAAT 44, OOST-SOUBURG, 0118-471777 door Melita Lanting ZIERIKZEE - Goede en snelle zorg voor de individuele pa tiënt. Dat is het doel van het pro tocol opvang duikongevallen dat is opgesteld door alle hulp verleningsinstanties in Zeeland. Tot nu toe gaan de meeste pa tiënten die onwel zijn geworden na een duik rechtstreeks naar Antwerpen omdat daar een re- compressietank staat. „Dat is lang niet altijd nodig", vertelt H. Meppelder van de RAV Zee land en mede-opsteller van het protocol. „Soms gaat het om een infarct of een te lage bloedsui- kerspiegel of zijn mensen in de war omdat ze om wat voor re den dan ook in paniek zijn ge raakt in het water. Dan helpt een tank niet en is het dus niet nodig de lange rit naar Antwer pen te maken. Dan kan dichtbij, in het ziekenhuis van Goes, uit stekend dezelfde hulp worden geboden. "Duikers moeten in een recompressietank als er sprake is van van de zogeheten caissonziekte. Dan hebben zich stikstofbellen in het bloed ge vormd. Dit kan gebeuren als een duiker te snel naar de oppervlak te stijgt. „Soms is er ook iets an ders aan de hand. Dan blijkt een duiker ook een ingeklapte long te hebben en is het voor 'de pa tiënt beter dat we die snel be handelen", vertelt J. van Lies hout, arts in het Oosterschelde- ziekenhuis en mede-opsteller van het protocol. „Mocht het dan nog nodig zijn om de pa tiënt verder te behandelen in een recompressietank, dan kan die alsnog naar Antweipen wor den vervoerd. "Meppeler consta teert dat het protocol nog een an der groot voordeel heeft. „Om dat wij mensen minder snel naar Antwerpen gaan vervoe ren, zijn wij een ambulance min der lang kwijt. Het is een eind rijden naar Antwerpen en vaak druk op de Ring van Antwer pen. Dat kost veel tijd en die is er niet altijd. Soms hebben we de ambulance weer snel nodig voor een calamiteit in onze re gio." Door nu goede afspraken te ma ken met alle hulpverleners die te maken hebben met duikonge vallen, hopen de opstellers dat dit soort onnodige ritjes tot het verleden behoort en de patiënt snel kan worden behandeld. MIDDELBURG - De discussie tussen Nederland en de Eu ropese Commissie over het natuurherstel in de Wester- schelde dient openbaar te worden gevoerd. Het gaat niet aan hierover in achterkamertjes van gedachten te wisse len, vindt de Statenfractie van Zeeuws Belang. Daarom doet Statenlid H. Smits een beroep op de Wet Openbaar heid Bestuur (WOB). In een brief aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vraagt ze openbaarmaking van alle documenten die be trekking hebben op het conflict inzake de natuurcompen satie vanwege de tweede verdieping van de Westerschel- de. Smits wil met name achterhalen welke vormen van na tuurcompensatie de Europese Commissie wel of niet goed keurt. Dat acht zij van groot belang, om de gevolgen van een derde verdieping van de zeearm goed te kunnen beoor delen. VLISSINGEN - De politie heeft gisterochtend rond half drie een 27-jarige Vlissingse automobilist aangehouden voor rijden onder invloed. Uit een ademanalyse bleek dat hij ruim 1,8 maal te veel had gedronken. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijver bod van drie uur. De man werd aangehouden in de Kana- riesprenk. MIDDELBURG - Een zestienjarig personeelslid van V&D in Middelburg is gistermorgen door de brandweer bevrijd nadat hij een kast met glazen platen over zich heen had gekregen. Het ongeluk gebeurde op de tweede verdieping van het warenhuis aan de Lange Delft. De jongen is met de ambu lance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij niet gewond was. MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter R. Rei- narz heeft gisteren een jonge veelpleger uit Amsterdam voor vijf bedrijfsinbraken conform de eis tien weken cel opgelegd. De twintigjarige Amsterdammer probeerde 27 februari dit jaar in vier Goese winkels goederen en geld weg te ne men. Hij werd in een van de zaken op heterdaad betrapt toen hij bezig was een kluis te openen. In de strafmaat werd ook een inbraakpoging bij een winkel in Vlissingen meegenomen. De politierechter typeerde de specifieke werkwijze van de inbreker als schaamteloos. De man, die ook in de rest van Nederland actief is ge weest als inbreker, bedient zich van een smoesje om zijn slag te kunnen slaan. Hij vraagt of hij gebruik mag ma ken van het toilet. Die bevindt zich meestal achter in de zaak. Zo verschaft hij zich de toegang tot het magazijn, kantoor of privé-vertrekken, waar hij spullen van zijn ga ding en geld kan meenemen. Die methode paste hij ook toe in de Goese winkels, maar het bleef bij een poging. Na dat hij was ingerekend gaf hij een valse naam op aan de politie. De verdachte, die gisteren niet op de zitting verscheen, be schikt over een fors strafblad. BIERVLIET - Het boerenland bij het buurtschap Driewegen tussen Biervliet en Hoofdplaat. Een enkele boer in een landschap vol beweging. De aardappelruggen op de keuri ge akker kronkelen als golven in de zee. Zo ziet Zeeuws-Vlaanderen er uit als de lente meewerkt. foto Peter Nicolai mosselen. Een natuurlijke om standigheid waar kwekers geen invloed op kunnen uitoefenen. Ten tweede zijn kwekers gebon den aan het overheidsbeleid. Verschillende gebieden in de Waddenzee zijn gesloten voor schelpdiervisserij. Gebieden waar juist veel mosselzaad be schikbaar is, mosselzaad dat nu onnodig verloren gaat, merkte Barbé op. door Ron Magnée MIDDELBURG - Wederom trof fen campinghouder H. Wattel uit Oostkapelle en de gemeente Veere elkaar voor de rechter. Dit keer verzocht Wattel bij de bestuursrechter om de sancties van de gemeente Veere op te schorten. Volgens zijn raads man zijn de straffen veel te zwaar. Campinghouder Wattel vocht gisteren bij de bestuursrechter de gedwongen sluiting van zijn bedrijf aan. Hij eiste een voorlopige voorzie ning waarbij de straffen die de gemeente Veere heeft opgelegd, voorlopig in de ijskast worden gezet. Begin april besloot de gemeente Veere, na twintig jaar soebat ten, om de minicamping in Oost kapelle voor een periode van twee jaar te sluiten. Tot dan toe stonden bijna elke zomer meer kampeereenheden op de camping dan was toege staan, zo constateerde de ge meente. Vele dwangsommen en boetes hadden niet geholpen en wat de gemeente betreft was de maat vol. Financiële problemen M. Dieleman, advocaat van Wat tel, betoogde gisteren dat de zaakjes de laatste tijd juist 'rede lijk op orde' waren. Daarom was de straf om de minicamping twee jaar te sluiten veel te zwaar. De lange periode van sluiting zou kunnen leiden tot 'onoverko melijke financiële problemen', vond Dieleman. Wat de raads man betreft kon het best bij een jaar blijven. Bovendien laakte hij het tijdstip van sluiting: pre cies in het voorjaar, op het mo ment dat veel vakantiegangers hun trip boeken. Namens de gemeente voerde M. Dekker het woord. Hij was niet onder de indruk van het betoog van Dieleman. „Na vijf jaar tevergeefs gepoogd te hebben het structurele en wel bewuste overtredingsgedrag van de heer Wattel te doorbre ken, is het nu tijd om het meest zwaarwegende middel, de in trekking van de ontheffing, toe te passen", zei hij. Dekker wees erop dat de gemeente inmiddels op andere minicampings plaat sen heeft gereserveerd, mochten er kampeerders zijn die worden gedupeerd door de sluiting van het bedrijf. Daarnaast is er een lijst met adressen voor de kam peerders beschikbaar waar nog plekken vrij zijn. Over het tijd stip van sluiting kon Dekker kort zijn: „Ieder tijdstip waarop een mim-campingontheffing wordt ingetrokken, komt ongele gen." Caravanstallingen Tegelijkertijd diende gisteroch tend een tweede zaak die Wattel had aangespannen. Het ging om caravanstallingen op het terrein van de minicamping die in strijd zijn met het bestemmings plan. De gemeente heeft Wattel voor de buitenstalling beboet met een dwangsom. Ook hier voor eiste Wattel een voorlopige opschorting van de straf. Advo caat Dieleman wees er onder meer op dat de caravanstalling er al sinds medio jaren tachtig staat, en dat er van de kant van de gemeente al die jaren niets is gebeurd. De vertegenwoordiger van de gemeente, J. Wavereijn, beklemtoonde dat de buitenstal ling in strijd is met het bestem mingsplan. „Het past niet in het beleid deze activiteiten te legali seren. Daarom moet handha vend opgetreden worden." De uitspraak van bestuursrechter T. Damsteegt is morgen. (Advertentie) Dit superplatte staaltje Zwitserse horlogemakerskunst is verkrijgbaar bij onderstaande juweliers. Goes/Ooslburg. Juwelier 't Goudoppertje (Goes, Lange Kerkstraat 48 Oostburg, Burg. BufChtstraal 8-10) Sluis, Juwelier Dijkstra. Zuiddi|kstraat 4 Terrieuzen. Juwelier Wijffels. Noordstraat 103 Vlissingen, Juwelier van Boven. Walstraat 90 www.edox-watches.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 13