>ZC 'lan voor duiktoren afgeblazen Eenmaal per jaar is de stilte Topman Vermunt van hogeschool moet vertrekken Supermarktconcern zet juridische strijd om huurprijs voort 18 'ollege Vlissingen vindt kosten te hoog rucker krijgt nerkstraf voor lanrijden fietser Vrouw Annan naar Four Freedoms Twee nieuwe rechters benoemd Gewonden bij bedrijfsongeval Bromfiets gestolen in Souburg Kom voor de leukste moederdagcadeaus naar Intratuin! Afdaling edactie: 0113-315649 ww.pzc.nl -mail:redactie <«pzc.nl ostbus31,4460 AA Goes dvertentie-exploitatie: oord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; seuws-Vlaanderen: 0114-372770; ationaal: 020-4562500. sioensdag 5 mei 2004 Vriezema naar rechter voor EK-ticket Willeboordse editie Walcheren nnrAb van der Sluis GISSINGEN - Het plan voor i Vlissingse duiktoren met ge- denbassin en een loopbrug or het badstrand is definitief an de baan. Het college ziet te eel financiële haken en ogen. Heen al met de bouwkosten is n investeringsbedrag gemoeid an anderhalf miljoen euro. aarnaast moet de gemeente og rekening houden met onder- ouds-, beheer- en baggerkos- maart 2002 besloot de ge- eente Vlissingen de oude duik- ireneh de fundering uit veilig- eidsoverwegingcn te laten ver- rijderen. Door strandophogin- »n was de duiktoren te gevaar- k geworden, Bij eb stond er nper water onder de duikto- ;n. De gemeente zou als verant- 'oordelijke overheid aansprake- jk gesteld kunnen worden bij e gevolgen van een verkeerde uik i datzelfde jaar besloot het ge- leentebestuur een aantal tun- elsegmenten uit de Wester- Éeldetunnel in eigendom te rijgen om die te gebruiken roor de aanleg van een getijden- rondom de duiktoren. Te- elijkertijd werd besloten een nderzoek in te stellen naar de logelijkheden van herplaatsing an de duiktoren. troming liverse deskundigen van Rijks- 'aterstaat hebben zich gebogen ver de vraag op welke plaats et bassin het beste gebouwd an worden. Ook werd de stro- ïingsproblematiek om het bas- in heen bekeken, hoe vaak het rater ververst zou moeten wor- BDDELBURG - De Middel- urgse politierechter I. Wol- ing heeft een 62-jarige inwo- ir van de gemeente Middel- rg voor het veroorzaken van den en hoe vaak er gebaggerd zou moeten worden. Rijkswater staat kwam tot de conclusie dat het mogelijk moest zijn om de duiktoren op dezelfde plaats te herbouwen. Rijkswaterstaat bleek ook be reid een begroting te maken. De totale kosten werden globaal ge raamd op anderhalf miljoen eu- Omdat het bassin moet voldoen aan de Wet hygiëne en veilig heid badinrichtingen en zwem- gelegenheden kwamen er nog extra kosten bij. Het bassin moest overeenkomstig de wet af gesloten kunnen worden. Dat zou gebeuren door middel van drijvende informatieborden. Ook moesten er borden op het strand komen, waarop de gren zen van het bassin stonden aan gegeven en wanneer gevaarlijke situaties konden ontstaan. Bij openstelling van het bassin was toezicht nodig. Om mensen die onwel worden te kunnen afvoe ren, was een loopbrug noodzake lijk en er moesten voldoende strandwachten een oogje in het zeil houden. Er was een mogelijkheid om een Europese subsidie aan te vra gen, maar dan had de gemeente Vlissingen een buitenlandse partner moeten zoeken, die het zelfde project in het eigen land had moeten uitvoeren. Het ge meentebestuur achtte die kans zo verschrikkelijk klein dat ze geen verder onderzoek heeft ge daan naar een Europese part ner. Naast de investering van ander half miljoen moest de gemeente Vlissingen geld uittrekken voor beheer, onderhoud en baggeren. Die kosten kon de gemeente niet inschatten, maar ze zouden wel fors kunnen oplopen. Alles overwegende komt het col lege tot de conclusie dat her plaatsing van de duiktoren fi nancieel onhaalbaar is. MIDDELBURG - Nane Annan, de echtgenote van de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, komt zaterdag naar de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Mid delburg. Ze neemt namens haar man de Four Freedoms Medal in ontvangst. De huidige internationale ontwikkelingen vereisen de aanwezigheid van Kofi Annan op het VN Hoofdkwartier, zo laten de VN weten. Annan heeft daarom zijn reizen in de maand mei tot het minimum beperkt en een aantal al lang geleden geplande activiteiten, zoals de komst naar Middelburg, geannuleerd. Nane Annan is geboren in Stockholm en studeerde er rechten aan de universiteit. Ze heeft gewerkt als assistent-rechter en als secretaris voor een parlementaire commissie op het gebied van discrimi natie. Sinds 1983 woont ze in New York en houdt ze zich bezig met schilderen en zet ze zich in voor de rechten van vrouwen, kinderen en vluchtelingen. MIDDELBURG - Tijdens een buitengewone zitting van de rechtbank in Middelburg, worden op 11 juni twee nieu we rechters geïnstalleerd. Het gaat om F. van He- mert-Meeuwis en J. de Graaf. Van Hemert heeft gewerkt voor de rechtbank in Breda en ze is strafrechter. De Graaf heeft haar opleiding gevolgd in Middelburg en gaat zich bezig houden met civielrechtelijke zaken. NIEUWDORP - Bij een bedrijfsongeval bij raffinaderij Total in Nieuwdorp zijn in de nacht van maandag op dins dag drie mannen gewond geraakt. Ze waren bezig met het dichten van een lekkende flens van een hogedruk-hitte- wisselaar toen door onbekende oorzaak brand uitbrak. Die kon snel door het bedrijf zelf worden geblust, maar de werknemers raakten alle drie gewond. Een 51-jarige Vlissinger werd met zware verwondingen naar ziekenhuis Walcheren gebracht. De andere twee slachtoffers, een 33-jarige Middelburger en een 23-jarige Goesenaar, wer den met lichtere verwondingen naar respectievelijk de zie kenhuizen in Goes en Vlissingen vervoerd. De technische recherche en de arbeidsinspectie hebben een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk ingesteld. OOST-SOUBURG - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een bromfiets gestolen uit de Wester- scheldestraat in Oost-Souburg. Het gaat om een zwarte Italjet, type FR (scootermodel) met het verzekeringsplaat je ZQH543. De bromfiets is enkele honderden euro's waard. Kinderen leggen bloemen bij het oorlogsmonument aan de voet van de Johanneskerk in Seroosekerke. en ernstig ongeval veroordeeld LtS vo a r w aar de n j ke" ge- Slachtoffers Tweede Wereldoorlog herdacht foto Lex de Meester door Ron Maqnée j)e vrachtwagenchauffeur ver eende op 3 oktober vorig jaar in flissingen geen voorrang aan |en tienjarige fietser, toen hij op iet kruispunt van de Welzings- Reg rechtsaf de Ritthemsestraat inslaan. Daardoor kwam in botsing met de jongen, die kruising wilde oversteken. slachtoffer liep bij de aanrij- een beenbreuk en ernstig etsel aan zijn rechtervoet op. zei de fietser niet te heb- gezien. Volgens officier van H. den Hartog had de zeer onvoor- gereden. In eerste instan ce stond het verkeer voor de stil. „Hij heeft een be oordelingsfout gemaakt door er- 'oor te kiezen met zijn vracht ragen voor het kruispunt fhuin naar rechts te gaan laan, waardoor hij geen zicht 'P de fietser had. Het gevaar zit aeen klein hoekje", concludeer- |e de officier. )e verdachte zei een inschat- ingsfout te hebben gemaakt. Zoiets is mij nog nooit overko ken. De officier eiste veertig werkstraf en zes maanden °orwaardelijke gevangenis- politierechter merkte op dat van een vrachtwa- pen veel grotere verantwoor- dijkheid dragen in het verkeer an de kwetsbare fietsers. Aan andere kant wilde hij reke- lng houden met het blanco Daarom legde hij de een iets lagere werk- op dan was geëist. van onze regioredactie MIDDELBURG - Op het Abdij plein in Middelburg herdachten gisteravond honderden mensen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Ne derlands Indië. Burgemeester K. Schouwenaar wees op het be lang van herdenken, hoe lang de oorlog nu ook geleden lijkt. „Velen van ons hebben de perio de 1940-1945 niet zelf meege maakt. Toch zijn we er allemaal onvermijdelijk mee verbonden. Elke oorlog grijpt diep in, gene raties lang, Oorlog laat wonden achter die de tijd maar moei zaam heelt." De Tweede Wereldoorlog heeft ons het belang geleerd van vreedzaam samenleven, zei Schouwenaar. „Ongeacht cultu rele herkomst, religieuze over tuiging of politieke voorkeur. De oorlog laat ons zien hoe be voorrecht we zijn om te kunnen leven in vrijheid. Met vrijheid van meningsuiting en met vrij heid van godsdienst, hoe moei lijk de omgang daarmee soms ook wel is." Schouwenaar ein digde zijn toespraak met woor den van de dichter Ecl Hoornik. „Maar eenmaal per jaar is de stilte Tot den hemel toe van u vervuld En belijden wij zonder ivoorden Onze dankbaarheid, onze Schuld." Leerlingen van scholengemeen schap Nehalennia lazen gedich ten voor met het thema '4 mei'. De plechtigheid werd afgesloten met een kranslegging bij de pla quette met de namen van de Middelburgse oorlogsslachtof fers. In Serooskerke trotseerde een groep van ongeveer honderd man de regen om de laatste eer te bewijzen aan de oorlogsslacht offers. In het centrum van het dorp legden basisschoolleerlin gen 27 witte rozen bij het oor logsmonument aan de voet van de Johanneskerk. Ondertussen werden de namen van de 27 om gekomen burgers en militairen in Serooskerke opgelezen. Daar na werd voet gezet richting de begraafplaats aan de Vrouwen- poldersweg, even buiten het dorp. Daar sprak wethouder L. Wisse van de gemeente Veere de aanwezigen toe. „Velen zijn voor de vrijheid gestorven en ook aan ons kan dat offer ge vraagd worden", sprak de wet houder. „Op een dag als van daag dringt dat beseft zich aan ons op, aan die oorlog, voor ve len zo lang geleden, vóór ande ren nog altijd zo kort achter zich." Wisse beklemtoonde dat vrij heid permanent onderhoud behoeft. „Mensen kunnen vrij heid maken en breken. Een een maal verworven vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het in standhouden van vrijheid vraagt betrokkenheid en verant woordelijk van iedereen die haar liefheeft. Vrijheid moet ge voed worden." Op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen stonden enkele hon derden mensen stil bij de militai re en burgerslachtoffers, die sinds 10 mei 1940 waar en wan neer dan ook ter wereld zijn ge vallen in het belang van Neder land. De Vlissingse bevolking herdenkt tijdens de Nationale Herdenking ook de slachtoffers van oorlogshandelingen, terrein en vredesmissies. Om iets voor acht uur namen de aanwezigen na het spelen van de Last Post twee minuten stilte in acht. Namens het gemeentebe stuur legden burgemeester A. van Dok-van Weele en wethou der E. Walrave-Troost een bloe menkrans bij het oorlogsmonu ment, gevolgd door andere in stanties, particulieren en militai re vertegenwoordigers. Ook vijf vrouwen van de Vlissingse zus- tergemeente Govan Mbeki in- Zuid-Afrika brachten een bloe menhulde. Na de krans- en bloemlegging volgde de traditionele rondgang over de begraafplaats. Daarbij werden graftakken gelegd bij het monument voor de geallieer den, de gedenksteen voor de oud-Indiëgangers, het gedenkte ken voor omgekomen burgers, het monument voor de gesneu velde Belgen en het gedenkte ken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Burge meester Van Dok legde ook bloe men bij graven van inwoners van Vlissingen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de be vrijdingsdagen (november 1944) in het verzet tegen de Duitsers zijn omgekomen. (Advertentie) Zie onze advertentie verderop in deze krant. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De ontwik kelingsmaatschappij De Veer- sche Poort onderhandelt met nieuwe kandidaten voor vesti ging van een supermarkt in het nieuwe winkelcentrum aan de Veerseweg in Middelburg. De projectontwikkelaar is met supermarktconcern Laurus in een juridisch steekspel beland. Laurus spande onlangs een kort geding aan tegen de ontwikkelingsmaatschappij, een samenwerkingsverband tussen bouwbedrijf Walcherse Bouw Unie (WBU)en Stichting Woongoed. Daarin eiste het concern dat de maatschappij niet met andere partijen zou onderhandelen. De voorzienin- genrechter oordeelde in het voordeel van de ontwikkelings maatschappij. Er loopt nog wel een bodemprocedure. Mor gen begint een zogenaamd voorlopig getuigenverhoor, waarin de partijen worden ge hoord. Het supermarktconcern, met winkelformules als Konmar en Super De Boer, beroept zich op afspraken die zouden zijn ge maakt met de gemeente over de huurprijs. In 1999 schrijft de gemeente aan de projectont wikkelaars dat Laurus denkt aan een huur van 77 euro per vierkante meter. De ontwikke lingsmaatschappij wil een huur die bijna twee keer zo hoog is. Laurus eist van de ge meente dat ze het verschil bij past. Compensatie Laurus exploiteert momenteel de tijdelijke Super De Boer aan de Veerseweg. Volgens het concern heeft het daarvoor extra kosten gemaakt, ook om dat het in de buurt twee super markten heeft opgekocht. Die kosten dienen volgens het con cern te worden gecompenseerd in de lagere huurprijs. De tijde lijke super mag tot eind juli van dit jaar open blijven. Dat heeft te maken met een tijdelij ke wijziging van het bestem mingsplan. Aan die wijziging is wettelijk een termijn van vijf jaar verbonden. De ge meente studeert nog op moge lijkheden om de termijn te rek ken. De gemeente geeft toe dat is af gesproken dat de ontwikke lingsmaatschappij eerst met Laurus zou onderhandelen, maar ontkent dat er prijsaf spraken zijn gemaakt. De ont wikkelingsmaatschappij heeft in een vroeg stadium al laten weten niet met de geëiste huursom akkoord te gaan. Dat is de reden dat de voorzienin- genrechter de projectontwikke laar heeft vrijgepleit. Onderhandelingen Volgens directeur G. van Kra lingen van de WBU is uitge breid met Laurus onderhan deld. „Maar we zijn er niet uit gekomen. We zijn nu druk in overleg met andere partijen." In het winkelcentrum komt geen Duitse prijsstunter, maar een zogenaamde 'full-service' supermarkt. „We hebben van af het begin gezegd dat het een hoogwaardig winkelcentrum moest worden. Het moet de he le wijk tot ontwikkeling breng en. Het wordt, op het centrum na, één van de mooiste winkel centra die we hebben in de stad." Laurus heeft herhaaldelijk la ten weten geen mededelingen over de zaak te willen doen. VLISSINGEN - Topman A. Ver munt van de Hogeschool Zee land (HZ) moet vertrekken. Aan leiding is de onenigheid die hij heeft met de voorzitter van het College van Bestuur, J. Mandos. Over een afvloeiingsregeling voor Vermunt wordt nog nage dacht. Het ontslag van Vermunt houdt volgens de Raad van Toezicht geen verband met de beschuldi ging dat de HZ fraude heeft ge pleegd met rijksgelden. Alle vierhonderd medewerkers van de HZ zijn inmiddels geïn formeerd over het vertrek van Vermunt, die lid is van het Colle ge van Bestuur. Voorlopig is de topman van de hogeschool met langdurig verlof gestuurd. Ver munt keert hoogstwaarschijn lijk niet terug naar de hoge school. Oorzaak van het vertrek is lang durige onenigheid tussen Ver munt en Mandos. Volgens het be richt dat naar de medewerkers is gestuurd, ziet Mandos geen mogelijkheden meer om tijdens het proces van herstructurering en reorganisatie van de HZ met Vermunt samen te werken. Hij heeft vervolgens de Raad van Toezicht gevraagd Vermunt uit zijn functie te ontheffen. Mandos wil vanaf zijn vakantie adres verder niets kwijt over de zaak. Woordvoerder C. Bos van de HZ wil zich alleen uitlaten over het reorganisatieproces van de hoge school. „Op dit moment wordt het zogeheten bachelor-mas- ter-model doorgevoerd. Boven dien willen we het onderwijsren dement verhogen. Dat is nu on geveer veertig procent, even hoog als bij andere hogescho len." Als meer studenten met succes hun studie afronden, is dat niet alleen voor leerlingen, maar ook voor de hogeschool fi nancieel aantrekkelijk. Rijksgelden In de brief aan de medewerkers van de HZ is uitdrukkelijk ge steld dat het ontslag van Ver munt geen verband houdt met de beschuldiging dat de HZ rijksgelden heeft misbruikt. Be gin vorig maand concludeerde een commissie onder leiding van oud-Kamerlid G. Schutte dat de HZ fouten heeft gemaakt bij het aantrekken van buitenlandse studenten. De hogeschool zou van 1998 tot en met 2002 ten onrechte 11,8 miljoen euro aan rijksbijdrage hebben ontvangen. Het College van Bestuur van de HZ is van mening in het geheel niets fout hebben gedaan. De op non-actief gestelde Ver munt was sinds het ontstaan in 1987 aan de hogeschool verbon den. Hij was in die tijd docent Spaans. In de loop der jaren is hij opgeklommen in de organisa tie tot de functie van lid van het College van Bestuur. Vermunt is voorlopig met verlof en verblijft momenteel in Spanje. zeeuwse almanak Wielrennen, de moeder van die Goese volgt het met grote belangstelling op televisie. Een spannende etappe kan haar uren aan het toestel ge kluisterd houden. Maar toch was haar nog iets onduidelijk.Waarom hebben die mannen reclame van de Rabobank op hun shirts staan?" Haar dochter wist daar wel een antwoord op. „Nou, die bank betaalt mee in de kosten die zo'n wielrenploeg maakt. Toen was het kijkplezier er in eens af. Want nu ze eenmaal weet dat de bank geld steekt in wielrenners, kan ze omlaag- suizende coureurs maar moei lijk meer los zien van omlaag- suizende rente over haar spaargeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 11