Fietsen hinderen rolstoelgebruik Goes wil breed debat over gedragsregels Directeur L'Escaut snapt niks van klacht duivenvangst K3 maakt prijswinnaars blij Een loods vol vreemde vogels ROC-leerlingen naar défilé Vrouw zwaait met honkbalknuppel Overlevingsplan voor filmtheater Aanhouding wegens vandalisme zeeuwse almanak Bezoek Hellingbaan bij NS-station geblokkeerd Vrouw gewond bij aanrijding in Koewacht Oostburger slaat cafébezoekers Redactie: ui io-oiww www.pzc.nl E-mail:redactie@pzc.nl Postbus 31, 4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord-en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. maandag 3 mei 2004 Kevers in vele soorten MÊ^F*Êr~~ r JfifiK 1 r* en maten editie Walcheren door Ron Magnée VLISSINGEN - Directeur J. van Beekhuizen van woning corporatie L'Escaut 'snapt he lemaal niets' van de aantijgin gen dat de woningcorporatie illegaal vangkooien zou ge bruiken om duiven te vangen. Een Vlissingse heeft een der gelijke klacht gedeponeerd bij de officier van justitie in Middelburg. De Vlissingse M. Drijgers heeft het parket van Middel burg een brief gestuurd na mens de landelijke werk groep Duivenoverlast en de stichting Faunabescherming. Drijgers stelt hierin dat de woningbouwcorporatie dui ven vangt met een kooi op de flats in de Bloemenlaan en de Hendrick Avercamplaan. Wo ningcorporatie L'Escaut zou dit samen met de Vereniging van Eigenaren doen. Volgens Drijgers is de actie in strijd met de flora- en fauna wet. Door de Provincie Zeeland is immers niet de noodzakelijke aanwijzing verleend. Boven dien worden ook veel Turkse tortels en andere vogels met voer naar de vangkooien ge lokt. Omwonenden zouden zich inmiddels bij Drijgers hebben beklaagd. Directeur Van Beekhuizen is onbekend met de klacht. „Het is een verhaal dat ik niet ken." Maar Van Beekhuizen kan zich niet voorstellen dat een medewerker van L'Escaut zich met dergelijke praktij ken bezighoudt. „Ik snap niets van het verhaal. Het is totaal niet iets waarmee L'Es caut zich bezighoudt. Ik kan me niet voorstellen dat het ie mand van ons is. Maar ik ga het wel uitzoeken op kan toor." Volgens Van Beekhuizen is Drijgers waarschijnlijk aan het verkeerde adres. Het stoort hem dat de klaagster niet eerst naar de woning bouwcorporatie is gestapt. „Ik had het verhaal nog nooit gehoord. Maar ik begrijp niet waarom ze niet eerst contact heeft gezocht met L'Escaut." VLISSINGEN - Leerlingen van de opleiding Vrede en Vei ligheid van het ROC Zeeland nemen woensdag, op bevrij dingsdag, deel aan het défilé in Wageningen. Het is zo goed als zeker dat ook Prins Bernhard bij het défilé aan wezig is. Het jaarlijkse evenement in Wageningen trekt traditiegetrouw een grote schare oud-strijders uit diverse landen. Aan het sluitstuk van het défilé doen ook leerlin gen van de opleiding Vrede en Veiligheid van het ROC Zeeland mee. De aanwezigheid van de leerlingen symboli seert dat jongeren nog volop betrokken zijn bij de krijgs macht. Leerlingen en medewerkers van het ROC zijn ver eerd met de uitnodiging deel te nemen aan het défilé. De opleiding Vrede en Veiligheid richt zich op jongens en meisjes van zestien en zeventien die een functie bij Defen sie ambiëren maar nog te jong zijn om in te stromen. VLISSINGEN - Een 46-jarige Vlissingse vrouw is zater dagavond om kwart voor acht in een portiek van een flat woning in de Paul Krugerstraat in Vlissingen aangehou den. Zij had, zonder reden, met een honkbalknuppel een 29-jarige medeflatbewoner bedreigd en geprobeerd hem te slaan. De man kon de slagen afweren en is bij een ande re bewoner naar binnen gevlucht. De politie heeft de vrouw aangehouden en de knuppel in beslag genomen. ZIERIKZEE - Er is een krachtig bestuur gevormd ter be houd van filmtheater Fizi in Zierikzee. „We hebben een prachtig klein en sympathiek theater op het eiland. Laten we het als zodanig waarderen en gebruiken." Aldus moti veren D van der Wekken, F. Meulenberg, P. den Boer en J. Verseput hun besluit de schouders onder het voortbe staan van deze voorziening te zetten. Dat moet gebeuren met uitbreiding van activiteiten, een goed onderbouwde toekomstvisie en doordachte fondswerving. „De zaak was bijna ingestort, omdat het met z'n tweeën niet te doen is 'een filmtheater als dit draaiende te houden" zegt Verse put. Initiator R. Wamaar en zijn vriendin P. Benschop richtten in maart 2001 de Stichting Filmtheater op. De filmvoorstellingen trokken vorig jaar 4500 bezoekers. VLISSINGEN - Twee jongens uit Vlissingen zijn zater dagnacht rond vier uur op de Bossenburgweg in hun woonplaats aangehouden voor vandalisme. De twee jon gens, van dertien en negentien jaar oud, hadden vanaf een galerij van een appartementencomplex in Bossenburg bloempotten naar beneden gegooid. Ze zijn meegenomen naar het bureau en verhoord. door Rolf Bosboom GOES - Alle Goesenaren moe ten kunnen meepraten over het opstellen van een reeks gedrags regels in de gemeente. Er komt daarom, als het aan de gemeen teraad ligt, een breed opgezette 'startbijeenkomst'. Binnen de Goese politiek wordt al enige tijd nagedacht over de pijze waarop de gemeente zelf invulling kan geven aan het de bat over normen een waarden. Inmiddels is, onder aanvoering van CD A-raadslid P. Fa vier, een werkgroep opgericht waar in alle partijen zijn vertegen woordigd, Het streven is om te komen tot oen serie gedragsregels, die de leefbaarheid in de stad en de om liggende dorpen moeten bevor deren Het idee is geïnspireerd °P de stadsetiquette zoals bij voorbeeld Rotterdam en Gouda die kennen. Hoe een en ander in Goes moet Jdtpakken, is nog niet bepaald. De werkgroep wil dat in samen- Spraak met de inwoners van de gemeente doen. Daarom is het de bedoeling dat er een groot scheepse bijeenkomst wordt ge houden waarvoor alle Goesena ren, evenals organisaties en vere nigingen, een uitnodiging ont vangen. Warm Een dergelijk debat is niet al leen bedoeld om ideeën en sug gesties te verzamelen, maar vooral ook om de inwoners warm te maken voor een discus sie over normen en waarden. Uit de aangedragen ideeën wordt naderhand een keuze ge maakt. Tijdens de uitwerking ervan wordt opnieuw geprobeerd een aantal inwoners en instellingen erbij te betrekken. Met hulp van wijk- en dorpsraden wil de werkgroep geschikte kandida ten vinden. De werkgroep realiseert zich dat een discussie over gedragsre gels en normen en waarden een proces van lange adem is. Daar om zou er iemand moeten zijn die de voortgang bewaakt. Burgemeester D. van der Zaag staat op zich positief tegenover de voorstellen van de werk groep. Gezien de forse bezuinigingsope ratie waarin de gemeente ver wikkeld is, vindt hij echter dat er geen extra geld aan mag wor den besteed. „Ik denk niet dat dat op dit moment aan de orde kan zijn." Binnen de gemeenteraad is al eerder gewezen op de voorbeeld functie die de gemeente moet vervullen. Zo zijn er al de ver plichte gedragscodes voor raads leden, de wethouders en de bur gemeester. De werkgroep hecht ook aan een gedragscode voor ambtena ren. Landelijk worden daar al voor bereidingen voor getroffen. De Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) heeft vorige maand een modelgedragscode voor ambtenaren gepresenteerd. Deze is opgesteld door het Colle ge voor Arbeidzaken. De VNG verwacht dat de ver plichte gedragscode en het ver plicht afnemen van de ambtseed nog dit jaar in werking treden. RENESSE - Driehonderd dol enthousiaste hippe mini-dametjes in fel gekleurde kleertjes en vrolij ke versieringen in het haar net als hun idolen Ka ren. Kristel en Kathleen waren gistermiddag bij een in De Zeeuwse Stromen in Renesse. Karen, Kristel en Kathleen staan beter bekend als de Vlaamse meidengroep K3. Het trio weet vooral het zeer jeugdig publiek in vervoering te brengen met superhits als Heyah Mamma, Yehe Yehe, Alle kleuren, De 3 biggetjes, Feest en Oya Lélé. De driehonderd kinderen die gisteren de kans kregen in Renesse van dichtbij een optreden van K3 bij te wonen, waren allen prijswinnaars van een wedstrijd van de commer ciële zender Sky Radio. Hoe zeer het publiek ook genoot van het optre den, nog veel leuker was het om nadien in groep jes van tien met de drie Vlaamse sterren op de fo to te mogen als blijvend aandenken aan deze ener verende gebeurtenis. foto Marijke Folkertsma. De twee studievriendinnen waren elkaar een beetje uit het oog verloren sinds de een naar Zeeland verhuisd was, en de ander naar het hoge noorden. Maar nu in Middel burg een baby geboren was, werd het tijd om de lange reis te ondernemen. Die verliep uiterst voorspoe dig. „Ik ben wat eerder", liet de Groningse per mobiel we ten. „Geen probleem", zei de Zeeuwse, „maar als ik boven met de baby bezig ben, kan ik niet opendoen. Dan kom je maar achterom. Inderdaad, toen de verre vriendin even later aanbelde, werd er niet gereageerd. Maar de poort zat óók op slot. Dus nam de Groningse in de voortuin uitgebreid de tijd om de woning te inspecteren. Leuk huis wel. Maar die bank, en die kasten. Brrr. Zou wel de inbreng van het vriendje zijn. Toen ze na bijna tien minuten onbeschaamd binnenloeren (twee overburen keken inmid dels argwanend mee) een boeketreeksboekje zag, begon er iets te dagen. Dit kon toch niet waar zijn. Dan was haar vriendin in de jaren wel heel j erg veranderd. Een tweede blik op het katte belletje met het adres bracht i uitkomst. Oeps. Ze stond ge- I woon vijftig huizen, oftewel honderd nummers, te ver. door Ron Magnée VLISSINGEN - Rolstoelers ba len ervan dat de hellingbaan bij het NS-station in Vlissingen steeds vaker als fietsenstalling wordt gebruikt. Elke dag staan er tientallen tweewielers schots en scheef geparkeerd. Zaterdag, tijdens de Open Veer-dag in Vlis singen. vroegen de rolstoelers aandacht voor hun situatie. Pal naast de hoofdingang van het station is een schuine hel lingbaan. Met deze baan kun nen rolstoelers het hoogtever schil tussen het veerplein en het station overbruggen en zo toe gang krijgen tot het station. De baan is voorzien van grote ijze ren leuningen. Fietsers maken vaak gebruik van de mogelijkheid om de fiets aan deze metalen balken vast te ketenen. Dit ondanks het feit dat bij de hellingbaan een bordje is ge maakt met de tekst 'Niet in de hekken geplaatste fietsen wor den verwijderd.' Bord Ook aan fietsers die het Neder lands niet machtig zijn, is ge dacht: op het bord staat een plaatje van een fiets met een groot rood kruis er doorheen. Toch zijn er zaterdagmiddag tientallen fietsen bij de ingang van het station neergezet. Er staan zelfs zo'n vijf, zes fietsen aan de binnenzijde van de baan vastgeketend. KOEWACHT - Een 43-jarige au tomobiliste uit Sas van Gent heeft zaterdagochtend bij een aanrijding in de Hazelaren straat in Koewacht verwondin gen opgelopen aan een van haar handen en een knie. Een 38-jarige automobilist uit de gemeente Sluis kwam op de verkeerde weghelft terecht om dat hij moest uitwijken voor een beestje dat de weg overstak. De vrouw is ter behandeling overge- bracht^iaar het ziekenhuis. OOSTBURG - Een 32-jarige man uit Oostburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag aange houden in een horecagelegen heid aan de Markt in zijn woon plaats. De man had daar twee mensen in het gezicht geslagen. De toedracht van de mishande ling is nog onbekend. Anja Brasser heeft samen met haar man Ricardo een tropische vogeltuin ingericht in Middelburg. door Anita Janse MIDDELBURG - Middelburg is een at tractie rijker. Zaterdag is de overdekte tropische vogel- en plantentuin Utropia geopend voor publiek. Een grote rode papagaai laat af en toe een onmiskenbaar 'hallo' horen, alsof hij de bezoekers persoonlijk welkom wil he ten. De meeste vogels moeten echter nog even wennen aan de aandacht. Zo'n zes tig Tourako's en Beo's scheren een beetje zenuwachtig om de hoofden van de be zoekers heen. Initiatiefnemer Ricardo Brasser hoopt dat de vogeltuin een aanvulling is op de attracties die al in Zeeland bestaan. „Hier kunnen mensen ook met slecht weer terecht", zegt hij Brasser is al sinds zijn kindertijd in de weer met vogels. „Toen ik een jaar of tien was kreeg ik een zebravink, maar al snel was heel mijn slaapkamer omge bouwd tot volière. Ik had bijna geen plaats meer voor mezelf", vertelt Ricar do. Tot voor kort leefde hij zijn hobby nog uit in de achtertuin. Nu heeft hij van zijn liefhebberij zijn werk gemaakt, daarin bijgestaan door zijn vrouw Anja. De Brassers kwamen op het idee van de vogeltuin tijdens een vakantie op Texel, waar een vergelijkbaar vogelparadijs is. Dat idee bleef hangen en nam steeds con cretere vormen aan. De loods aan de Kleverskerkseweg waar voorheen een autoschadeherstelbedrijf zat, leent zich prima als volière. In de hal van 1200 vierkante meter hebben de die ren ruimte genoeg om hun vleugels uit te slaan. Met hulp van vrienden en familie werd afgelopen maanden gewerkt aan de in richting van de hal. Inmiddels groeien er botanische planten en in de volières langs de kant fladderen allerlei tropische vogels rond. Ricardo en Anja zijn zelf foto Ruben Oreel nog nooit in de tropen geweest, maar dat is geen enkel probleem. Met behulp van internet en boeken werd de nodige ken nis verzameld. Het meeste leren de Bras sers gewoon in de praktijk. „Het is een sprong in het diepe, we zijn heel benieuwd hoe het zal lopen", aldus Anja. De loods aan de Kleverskerkseweg moet op termijn verdwijnen omdat de gemeen te het gebied naast het nieuwe stadskan toor wil gebruiken voor woningbouw. De tuin blijft in ieder geval twee jaar open. De ondernemers willen die tijd ook ge bruiken om zich te oriënteren op de ver dere mogelijkheden. Hierdoor is er voor rolstoelers geen doorkomen meer aan. „En dat gebeurt nu elke dag", bevestigt E. Dane die zich in een elektrische rolstoel voortbe weegt. Ze wijst erop dat ze voor langere afstanden aangewezen is op het openbaar vervoer. „Op dit stuk staan er altijd fietsen en bromfietsen. Ik kan ze zelf niet losmaken. En van de NS is vaak niemand aanwezig." Niet alleen rolstoelers blijken last te hebben van het pro bleem. Even later probeert een gezin met een kinderwagen de helling te nemen, iets wat slechts met veel moeite lukt. Voor het probleem van de ver keerd geparkeerde fietsen heeft Dane een duidelijke oplossing: stevig aanpakken. „In andere plaatsen wordt er ook iets aan gedaan, zoals bijvoorbeeld in Den Haag. Controleer stevig. Geef de overtreders elke keer weer een bekeuring. De vierde keer laten ze het wel." Elke dag staan tientallen tweewielers schots en scheef geparkeerd bij het NS-station in Vlissingen waardoor rolstoelers nauwelijks kunnen passeren. foto Marijke Folkertsma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 9