Foto's marteling mogelijk nep PZC Adzjarische troepen blazen bruggen op Opnieuw rellen in Berlijn bij viering Dag van de Arbeid Antisemitisme Frankrijk neemt toe Viertal schiet zeker zes mensen dood in Saoedische stad Virus bedreigt miljoenen computers Opnamen Daily Mirror over Irak zouden in scène zijn gezet Scheepsongeluk voor kust Vietnam Mandela wil zich terugtrekken Busongeluk eist 30 levens in Nepal China bevestigt zesde sars-geval Afghaanse schoolmeisjes vergiftigd Tijger doodt verzorgster Pro-Europaan Belka wordt premier in Polen Geweld Algerije eist 15 levens EDOX maandag 3 mei 2004 HELSINKI - Een nieuw inter- netvirus heeft wereldwijd waar schijnlijk al miljoenen compu ters geïnfecteerd en verspreidt zich verder. Een Finse deskundi- tc meldde dat zaterdag telefo nisch vanuit Helsinki bij het Franse persbureau AFP. Dat was die dag zelf slachtoffer van het virus geworden en onder vond grote problemen met de verspreiding van zijn nieuws. Het virus Sasser kan elke com puter treffen die aanstaat en ver bonden is met een internetprovi- der. In tegenstelling tot andere virussen verspreidt het zich niet via e-mail, aldus Mikko Hyppoe- nen, hoofd van de Finse internet beveiligingsfirma F-Secure. Het virus sluit de computer af en start hem daarna uit zichzelf weer op en herhaalt die procedu re steeds. De worm is lastig, maar niet echt schadelijk en kan relatief eenvoudig worden vernietigd. Het virus werd in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst gesignaleerd. ANP/AFP van onze redactie buitenland LONDEN - De martelingen van [raakse gevangenen door Britse militairen, waarvan de Britse irant The Daily Mirror zater- foto's publiceerde, zijn mo gelijk in scène gezet. Onderzoe kers van het Britse ministerie van Defensie betwijfelen of de foto's wel in Irak zijn gemaakt, meldde de BBC gisteren. iZowel de wapens als de hoofd deksels van de militairen op de 'omstreden foto's zijn van een an- ;der type dan de aan de Britse mi litairen in Irak verstrekte uitrus ting. Ook is op de achtergrond van een van de foto's een Bed- jford te zien. terwijl zulke vracht wagens nooit naar Irak zouden zijn gezonden. Dat Blitse en Amerikaanse mili tairen Iraakse gevangenen heb ben mishandeld, staat wel vast. generaal Richard Myers, de stafchef van het Ame rikaanse leger, zijn de mishande lingen weliswaar onthutsend, maar 'niet systematisch'. Op de [Amerikaanse televisie waren vo- jrige week beelden te zien van mishandelingen en vernederin gen van Iraki's in de Abu Gha- ■nb gevangenis, even buiten Bag dad. Myers zei gisteren tegen de pender ABC dat daarbij maar heel weinig militairen waren be trokken. Een eerste onderzoek [heeft dat naar zijn zeggen uitge lezen. Saleh Mvers zei gisteren ook dat de aanstelling van generaal Jassem Mohammed Saleh als bevelheb ber van de pas opgerichte -Fallu- jah Brigade nog niet definitief is. Tegen Fox News zei hij dat Daast deze voormalige comman dant van de gevreesde Republi keinse Garde nog ten minste één andere generaal in aanmerking komt voor het bevel over de Iraakse brigade die de orde in het soennitische bolwerk Fallu- jah moet handhaven. Een hoge Amerikaanse functionaris had eerder op de dag gemeld dat ge neraal Mohammed Latif boven Saleh wordt aangesteld als hoog ste bevelhebber. Latif heeft ja renlang gevangen gezeten tij dens het regime van Saddam Hussein. Generaal Saleh zei gisteren dat zich in Fallujah geen buitenland se strijders bevinden die mee vechten aan de kant van de op standelingen tegen de Amerika nen. Hij verklaarde nog niet op de hoogte te zijn van de verblijf plaats van de gezochte mannen die eind maart vier Amerikanen hebben ombracht. Die moord partij vormde de aanleiding voor de hevige strijd in en rond de stad. De Amerikaanse gijzelaar Tho mas Hamill, die op 9 april werd ontvoerd ten westen van Bag dad, is op vrije voeten en in Amerikaanse handen. De vracht wagenchauffeur in dienst van een Amerikaans bedrijf zou op eigen kracht aan zijn ontvoer ders zijn ontsnapt. Extra troepen De Britse krant Sunday Tele graph maakte gistereng bekend dat Groot-Brittannië nog ruim 4000 extra militairen naar Irak stuurt. Die gaan het gat op vullen dat is gevallen door de terugtrekking van de Spaan se troepen. Premier Tony Blair zou twee weken geleden daar toe hebben besloten tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president George Bush. ANP/RTR/AFP HANOI - Zeker 39 mensen zijn verdronken toen de passa giersboot waarop ze zaten vrijdag voor de zuidkust van Vietnam zonk. Van de passagiers, merendeels kinderen op een schoolreisje, konden er 108 worden gered. Dit heeft de Vietnamese politie gisteren bekendgemaakt. De boot was met 147 scholieren en toeristen van het vaste land op weg naar het eiland Hon Khoai toen hij zonk, ver moedelijk ten gevolge van een technisch defect. AP JOHANNESBURG - De voonnalige Zuid-Afrikaanse pre sident Nelson Mandela wil zich na zijn 86ste verjaardag meer uit het openbare leven terugtrekken. Het overvolle programma trekt een te zware wissel op de oud-staats man en gewezen anti-apartheidsstrijder, zei president John Samuel van de Mandela-stichting tegen de Zuid-Afrikaanse krant The Daily Star. Hoewel de eerste zwarte president van Zuid-Afrika ge zond is, is hij erg moe; aldus een bron uit cle naaste omge ving van de voormalige president. Hij zou bovendien meer tijd willen vrijmaken voor het schrijven van deel twee van zijn autobiografie.ANP/DPA/RTR KATHMANDU - Zeker dertig mensen zijn zaterdag in Ne pal om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten van een snelweg in de bergen naar beneden stortte. Nog eens 24 passagiers raakten gewond, van wie zes levensge vaarlijk. De chauffeur van de bus, die het ongeluk over leefde, sloeg op de vlucht. Maoïstische rebellen pleegden een bomaanslag op soldaten die op weg waren naar de plaats van het ongeluk, zei de politie. Daarbij raakte nie mand gewond. AP PEKING - China heeft zaterdag zijn zesde sars-geval be vestigd. Van zes mensen is onomstotelijk komen vast te staan dat zij de ziekte hebben opgelopen. Een van hen is inmiddels overleden. Van nog eens drie mensen wordt ver moed dat zij sars hebben. Verder onderzoek moet zeker heid geven. Naar aanleiding van de nieuwe sars-uitbraak in China heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervoor ge pleit dat het aantal monsters van het sars-virus in labora toria wordt verminderd, om de kans op besmetting van la boranten te voorkomen. AP KABOEL - In het oosten van Afghanistan zijn afgelopen week drie meisjes vergiftigd, omdat zij naar school gin gen. De meisjes werden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis maar zouden inmiddels hersteld zijn. De Afghaanse president Hamid Karzai zei gisteren dat buitenlandse terroristen verantwoordelijk waren voor de aanslag, die vijf dagen geleden werd gepleegd. Een vrouw zou de 8-jarige meisjes giftig fruitpoeder gege ven hebben om te vermengen met water. Enkele minuten na het drinken verloren ze het bewustzijn. Het huis van de vrouw werd door de politie doorzocht en haar man werd aangehouden. AP CLERMONT-FERRAND - Een medewerkster vail een dieren park in de Franse plaats Cham- pétières is zaterdag om het le ven gekomen doordat een tijger haar had aangevallen. Dat heeft de politie gisteren gemeld. De 30-jarige verzorgster wilde [iet roofdier voeren, toen die haar greep door het luik dat is fbedoeld om het voer door te ge ven, Na de aanval ontsnapte de tijger via de voederopening. De [eigenaar van het dierenpark schoot de tijger daarop neer. 'ANP/AFP van onze redactie buitenland TBILISI - Rebellen hebben giste ren de bruggen opgeblazen die de opstandige provincie Ad- zjarië verbonden met de rest van Georgië. De opstandelingen sneden de toe gangswegen tot de provincie af, om te voorkomen dat het Georgi sche leger Adzjarië binnentrekt. Het leger beëindigde gisteren een oefeningen in de buurt van het gebied. De Georgische presi dent Mikhail Saakasjvili rea geerde onmiddellijk op het af sluiten van de verbindingen door de Adzjarische leider Asian Abasjidze een ultimatum te stellen. Wanneer hij niet bin nen tien dagen trouw zweert aan de Georgische grondwet en ontwapent, zal de president het provinciale bestuur van Adzjarië ontbinden. Hoewel Saakasjvili zei te streven naar een vreedzame oplossing van het conflict, sloot hij gewapend ingrijpen niet uit. Saakasjvili en Abasjidze leken twee maanden geleden nog tot een akkoord te komen. Noodtoestand Abasjidze riep de noodtoestand uit na de 'rozenrevolutie', waar bij Saakasjvili president Sje- vardnadze verdreef. Ook wer den toen de de grenzen met Ge- Iran onze redactie buitenland BERLIJN - De Dag van de Ar beid stond zaterdag in Berlijn in het teken van ge Ten minste zes mensen raakten gewond, onder wie twee agenten. De politie ar resteerde circa zeventig rad draaiers. het teken staat van sociaal recht en de bescherming van werkne mers, zich met uitingen tegen de oorlog. Demonstraties in Hong kong waren vooral gericht tegen de arbeidsomstandigheden on der het Chinese regime. In Mos kou hielden communisten een mars waarin ze opriepen de pri vatisering in Rusland te stop pen. De oproerpolitie in Turkije pakte 150 mensen op die 1 mei-bijeenkomsten poogden te houden op plaatsen waar de au toriteiten dat hadden verboden. ANP/DPA/AFP Het was de 18de achtereenvol eerste mei dat veelal dron relschoppers huis hielden in Duitse hoofdstad. De politie met naar schatting 8000 man uitgerukt om te proberen pngereldheden te voorkomen. Pe politie moest met wapenstok ken en waterkanonnen ingrij om neonazi's en linkse de uit elkaar te halen, de mars van de neonazi's toestemming verleend. de route stichtten linkse ongeren branden en gingen rui len aan diggelen. Pe marsen die zaterdag wereld zijn gehouden ter gelegen van 1 mei trokken in tal steden politieke demon Die betoogden voorna tegen de oorlog in Irak. n Japan demonstreerden onge veer 42.000 mensen tegen voor komen pensioenhervormin- circa 12.000 anderen eisten J°ki° dat de regering haar militairen uit Irak zou terug De ongeveer 20.000 ar- die in de hoofdstad van wd-Korea de straat op gingen, ?'sten dat Seoul zijn belofte ja^r dan 3000 militairen naar hak te sturen, zou intrekken. ln Athene vermengde de 1 die traditioneel in Marek Belka werd in 1952 gebo ren in Lodz. Aan de universiteit van die stad werd hij later pro- fessor in de economie. Hij is tweemaal minister van Financi ën geweest sinds de val van de Muur, waarvan één keer in het kabinet van zijn voorganger, Leszek Miller. van onze redactie buitenland WARSCHAU - De 52-jarige eco noom Marek Belka vertegen woordigt wat Polen graag wil zijn. Hij is een actief bondge noot van de Verenigde Staten en een pro-Europeaan, die hard heeft gevochten om de Poolse economie naar Europese maat staven vorm te geven. Belka staat bekend om zijn zake lijke benadering. Hij werkte het afgelopen jaar in Irak aan cle we deropbouw van de Iraakse eco nomie. Daar ging hij, in tegen stelling tot zijn Amerikaanse col lega's, in hemdsmouwen en zon der lijfwachten aan het werk. Die onopvallende aanpak gaf hem een betere bescherming, vond Belka. De gisteren benoemde premier moet de komende weken nog goedkeuring van het Poolse par lement krijgen. Hij heeft al ge grapt dat dat waarschijnlijk heel wat moeilijker zal zijn dan de wederopbouw van Irak, waar hij tenminste wist 'wie aan wel ke kant van de barricade stond'. Liberalisme Zijn economisch liberalisme stond echter in schril contrast met de sociaal-democratische benadering van Miller, reden waarom Belka vorig jaar zijn ontslag indiende. De nieuwe premier erft een be grotingsplan dat voorziet in be zuinigingen van ruim 12 miljard euro in vier jaar tijd. Hij heeft al aangegeven aan het plan te willen vasthouden, in een po ging Polen financieel in de pas te laten lopen met de rest van Europa. Belka is sinds lange tijd economisch adviseur van presi dent Aleksander Kasniewski. Als hij erin slaagt de steun van het parlement te winnen, kan Polen rekenen op een hechte twee-eenheid aan het roer. ANP Een lid van de joodse gemeenschap slaat de schade gade die is toegebracht aan de joodse begraafplaats in Herrlisheim. foto Vincent Kessler/RTR van onze redactie buitenland PARIJS - Antisemitische agres sie is in Frankrijk in de eerste drie maanden van dit jaar toege nomen. Dat maakte het ministe rie van Binnenlandse Zaken za terdag bekend, daags nadat op een joods kerkhof 127 graven met hakenkruisen en antisemiti sche leuzen werden beklad. In het eerste kwartaal van 2004 zijn 67 geweldsdaden tegen jo den gerapporteerd, vergeleken met 42 in het laatste van 2003. Het ministerie tekende daarbij aan dat de toename het gevolg kan zijn van grotere waakzaam heid bij de politie en campagnes van de joodse gemeenschap om mensen aan te moedigen zulke incidenten te melden. President Jacques Chirac noem de de schending van de joodse graven vrijdag 'ontstellend en onacceptabel' en minister van Binnenlandse Zaken Dominique de Villepin zegde zijn afspraken af om de begraafplaats in de El- zas te kunnen bezoeken. Het groeiend aantal antisemiti sche incidenten in Frankrijk wordt grotendeels toegeschre ven aan jonge moslims. Sinds kort vormt ook de islamiti sche geloofsgemeenschap het doelwit van agressie. Vorige maand ging een islamitische ge bedsruimte in het zuidoosten van Frankrijk in vlammen op na brandstichting. AP orgie gesloten. Adzjarië weigert het nieuwe gezag over Georgië te erkennen. Tbilisi wierp daar op een economische blokkade op. Adzjarië is een van de drie gebieden in Georgië die zich bui ten het centraal gezag stelde. De redelijk welgestelde provincie onderhoudt sterke banden met Rusland. ANP/AFP/RTR van onze redactie buitenland RIYAD - Vier mannen hebben zaterdag in een kantoor van een Saoedische oliehandelaar in Yanbu in Saoedi-Arabië zeker zes mensen doodgeschoten. Tus sen de 25 en 50 mensen raakten gewond toen de mannen het kan toor binnenrenden en lukraak begonnen te schieten. De doden zijn twee Britten, twee Amerikanen, een Austra liër en een Saoediër. Na een wil de achtervolging, waarbij de da ders met het naakte lichaam van een van de slachtoffers ach ter hun auto gebonden door Yan bu reden, schoot de politie drie van de schutters dood. De vier de overleed later aan zijn ver wondingen. Ook aan de zijde van de politie zouden doden en gewonden zijn gevallen. Elders in Yanbu werd een staaf- bom over de muur rond de inter nationale school gegooid. De conciërge van de school raakte daarbij lichtgewond. Op de web site van de Amerikaanse ambas sade stond dat het personeel en de leerlingen van de school al eerder was aangeraden zaterdag thuis te blijven. Over de identiteit van de daders van de aanslagen, die door de au toriteiten terroristen werden ge noemd, bestaat geen zekerheid. Volgens berichten stond een van hen op de Saoedische lijst van meest gezochte terroristen, on der andere in verband met twee zelfmoordaanslagen vorig jaar in Riyad die zijn toegeschreven aan Al Qaeda en die aan 51 men sen het leven kostten. De Vere nigde Staten waarschuwden on langs voor het gevaar van aan slagen op buitenlanders in Saoe di-Arabië. Er is al eerder gewag gemaakt van aanwijzingen dat het terreurnetwerk Al Qaeda aanslagen zou willen plegen op Saoedische oliebelangen. Marokko Koning Mohammed VI van Ma rokko heeft zaterdag aangekon digd te zullen optreden tegen moskeeën die met extremis tische prediking het terrorisme aanwakkeren. De opleiding van moslimgeestelijken en de super visie over hun prediking worden herzien, kondigde hij aan. In een toespraak voor landelijke en regionale raden die beginnen de moslimgeestelijken moeten instrueren zei de koning dat hij Marokko wil beschermen tegen neigingen tot extremisme en ter rorisme en het imago van de is lam in ere wil herstellen door de religieuze leer in overeenstem ming te brengen met de Marok kaanse wetgeving. Hij zei dat er bij het ministerie van Islamiti sche Zaken een speciaal orgaan komt dat schei-per toezicht gaat houden op wat er in de moskee ën wordt gepredikt. AP ALGIERS - In Algerije zijn het afgelopen weekend bij diverse aanvallen zeven veiligheidsagen ten en zes burgers om het leven gebracht, vermoedelijk door moslimextremisten. Zater dagnacht werden in de heuvels rond Algiers twee agenten van hun wapens beroofd en gedood. In het Chrea-woud kwamen twee soldaten om het leven toen een bom onder hun wagen explo deerde. Vier andere inzittenden raakten gewond. AP (advertentie) s Dit superplatte staaltje Zwitserse horlogemakerskunst is verkrijgbaar bij onderstaande juweliers. Goes/Oostburg. Juwelier 't Goudoppertje (Goes. Lange Ke irkslraat 48 Oostburg. Burg Burchislraat 8-1! i S uis Juwelier Dijkstra. ZuiaanKsiraai 4 Terr-euzen Juwelier Wijffels, Noordstraal 103 V ssingen. Juwelier van Boven, Walstra i' www.edox-watches.com De opgeblazen brug in Choloki die Adzjarië verbindt met de rest van Georgië. foto David Mdzinarishvili/RTR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 5