Hertenkamp spil groots project a PZC BEZORGERS M/V 12 Vrijwilligers staan argwanend tegenover rol park in Groede Podium Regio staat stil bij Dodenherdenking Man met fles in gezicht geslagen Integreren doe je samen WIE HELPT BIJ HARTSTILSTAND? GEEF U OP VOOR DE CURSUS REANIMATIE maandag 3 mei 2004 door Ronald Verstraten GROEDE - De gemeente Sluis gaat een project uitvoeren waarbij het dorp Groede als het ware wordt verbonden met de kust. Het project legt de na druk op natuur en cultuur. Het Hertenpark dat ten noorden van het dorp ligt, gaat dienen als 'stepping-stone'. Het park moet daarvoor grotendeels op de schop. De mensen die jaren lang het onderhoud en beheer hebben uitgevoerd zijn daar niet echt blij mee, maar willen bij het park betrokken blijven. Het ligt wat vreemd en onna tuurlijk in het vlakke agrari sche land, het Hertenkamp van Groede. Een rechthoekig bos, dat net op tijd wakker lijkt te worden voor een nieuwe lente. In de verte roept een pauw, vo gels kwetteren hoog in de bo men. Maar verder is het herten kamp een oase van rust. „Nee dat gaat u nou toch niet schrij ven, hè? Kamp. dat vind ik zo...", zegt Tiny Maenhout, ma nager toerisme van de gemeen te Sluis. Kamp klinkt niet sym pathiek, ook al kent iedereen het al decennia lang onder die naam. Maenhout stelt 'park' voor. Dat klinkt niet alleen aan genamer, het past ook beter bij de toekomstige functie van het gebied. In het park scharrelen talloze kippen en eenden rond, laten hangbuikzwijntjes zich het och- tendvoer smaken, lopen ezels groot te wezen tussen al dat kleipe grut. Ze zijn nog onwe tend van wat hen boven het hoofd hangt. Straks moeten ze voor tenminste anderhalf jaar verhuizen. Want in oktober wil de gemeente beginnen en in juni 2006 moet het nieuwe park klaar zijn. En dan is het nog maar de vraag of alle dieren daadwerkelijk terugkeren. Want van de tien 'themaka mers' die gepland zijn, is er slechts ééntje voor 'beesten' be stemd. Het begon allemaal met herten. Of eigenlijk, nog iets eerder, met de oorlog. Toen de landing van de Canadezen in augustus 1942 in het Franse Dieppe was afgeslagen, begonnen de Duit sers met hun Atlantikwall langs de hele West-Europese kust. Deze kustverdediging be stond uit een keten van stellin gen. De kleine waren 'wider- standsnesten' de grotere wer den Stützpunkt genoemd. Bij Groede kwam ook zo'n Stützpunkt, rond een complex van elf bunkers. Na de oorlog wilde de Rijksdienst voor Land- bouwherstel van die bunkers af, maar sloop was veel te duur. Toen de dienst dan ook hoorde van plannen voor een herten kamp, ontstond het idee om daar het bunkercomplex voor te gebruiken. Op 12 juni 1948 opende een stoet van hoogwaar digheidsbekleders het kamp. Na een tussentijdse renovatie begin jaren tachtig, wilde de ge meente het park in 1995 privati seren, vanwege de hoge onder houdskosten. Dat gebeurde ech ter niet, want er kwam een 'ar beidsrehabilitatieproject' van de stichting voor geestelijke ge zondheidszorg Emergis. Een team van werkbegeleiders en vrijwilligers/cliënten zorgt sindsdien voor onderhoud en beheer, in opdracht van de ge meente. Opgeknapt „In 2000 werd de Recreatievi sie West-Zeeuws-Vlaanderen vastgesteld", vertelt Maenhout. „Die vormde de basis voor een groot aantal toeristiseh-reerea- tieve ontwikkelingen." Uit de Recreatievisie kwamen projec ten voort, waaronder het Inte graal Kustzone Beheer. Met an dere woorden: hoe ga je met de kust om? Het antwoord op die vraag werd gevonden in een vijftal thema's: Stijlvol (Cadzand) Fa milie (Nieuwvliet), Cultuur (Groede), Maritiem (Breskens) en Natuur (Hoofdplaat). Elk van die thema's beslaat een deel van het achterland, vanuit Deelnemers van Emergis zijn bezig met de verzorging van ezel Ollie in het Hertenkamp in Groede. een kustplaats. Op die manier ontstaan 'corridors'. En omdat je ze nu eenmaal niet allemaal tegelijk kunt doen, wordt Groe de Podium het eerste. Van oudsher een kunstenaarsdorp, zorgt Groede zelf al voor een culturele invalshoek, terwijl de nabijheid van de Zwartegat- kreek het predikaat 'natuur' in beeld brengt. En tussenin ligt het hertenpark. Bijna drie hec tare groot, krijgt het een na tuurlijke uitbreiding tot zo'n twaalf hectare. In Groede Podium komen ver schillende plannen samen. „Het Hertenpark moet een re creatief knooppunt worden, waarbij mensen worden uitge nodigd uit de auto te stappen en het gebied verder te verken nen op de fiets", vertelt Maen hout. Om die reden komt er een langzaam-verkeersverbinding tussen dorp en kust. Een fiets route, die niet langs het park, zoals aanvankelijk gepland, maar er dwars doorheen gaat, krijgt in het park de vorm van een brede 'Allee'. Aan weers kanten bevinden zich 'kamers' met thema's die uiteenlopen van Binnentuin (geurende bloe men, fruit) en Speelhonk (ravot ten, kliederatelier), tot Waters- pel, Vlonderbos en Labyrint. Terug in het Hertenpark zit werkbegeleider Ries de Vuyst op een bankje in de zon. Met collega's en vrijwilligers heb ben ze een dag eerder verga derd. Ze kijken wat argwanend aan tegen het 'revitaliseren en herontwikkelen' van het park. „Als je diep in ons hart kijkt, zitten we hier helemaal niet op te wachten, zegt De Vuyst. „Lo gisch, als je hier al zo lang werkt. Het is een eigen plek ge worden. Elke verandering is dan een bedreiging. Maar het is ook een beetje onze eigen schuld. We hebben het park weer een plaats gegeven in de samenleving. En dan wordt het opeens weer interessant." Hij erkent er nodig wat moet ge beuren aan de versleten inboe del van het Hertenpark. De vrij willigers merken echter in een nieuwsbrief op dat zij met zijn allen het park in negen jaar tijd foto Peter Nicolai hebben veranderd van een 'ver onachtzaamd stukje groen', in een 'rustige, groene oase in de toch al zo drukke kuststrook.' „Het is helemaal niet de bedoe ling om dwars te liggen", zegt De Vuyst, „maar wel om voor onze klanten op te komen. Het is ons idee om het park zoveel mogelijk zijn originele sfeer te laten behouden. De toevoegin gen zien we liever buiten de hui dige omtrek plaatsvinden." De kans daarop lijkt inmiddels verkeken. Net als in 1995 wil de gemeente het park privatise ren, Over de mensen van Emer gis is Maenhout resoluut: „Zij blijven alle eerstelijns onder houd doen. Dat is concreet. Ze blijven daar gewoon." TERNEUZEN - Op verschillen de plaatsen in Zeeuws-Vlaande- ren wordt morgen in het kader van de Nationale Dodenherden king stilgestaan bij de slachtof fers uit de Tweede Wereldoor- Aardenburg: 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Sint Baafskerk; 19.45 uurStille tocht naar de Markt; 20.05 uurStille tocht naar de algeme ne begraafplaats; 20.15 uur Bloemenhulde bij de oor logsgraven; Axel: 18.00 uur: Ontvangst in Cultureel Cen trum de Halle; 18.45 uur: Vertrek naar Poolse Begraaf plaats aan de Burchtlaan; 19.15 uur: Vertrek naar Stadhuis; 19.30 uur: Officiële ontvangst in Stad huis door wethouder A., van Waes; 19.45 uur: Vertrek Stille Tocht naar het Poolse monument in de Zeestraat 20.00 uur: Herdenking van de gesneu velden. Aansluitend bijeenkomst in de Nederlands hervormde kerk; Biervliet: 19.45 uur. Verzamelen bij het monu ment aan de Paulinahaven; 20.00 uur: Ceremonie protocollair, een minuut stilte, kranslegging, overwe ging, voordracht door schoolkinderen, oplaten van de vredesduiven. Muziek vereniging speelt het Wilhelmus en het Canadese volkslied in aanwezigheid van wethouder C. de Mol-Marcusse. Breskens: 19.10 uurSamenkomst bij Samen-Op- Weg-Kerk; 19.40 uur Stille tocht vanaf de Her vormde kerk; 19.55 uurKranslegging; Cadzand: 19.40 uur Samenkomst bij de pomp naast de N.H. Kerk; 19.45 uur Stille tocht naar de algeme ne begraafplaats en kranslegging; Graauw: 19.30 uur: Stille tocht vanaf dorpsplein naar begraafplaats voor kranslegging. De bijeenkomst wordt muzikaal opge luisterd. Hoek: 19.15 uur: Samenkomst in de Samen- -Op-Weg-Kerk. Met o.a. samenzang, een toespraak, orgelspel, gedicht en leerlingen van de basisschool; 19.50 uur: Uitreiking van bloemen en tocht naar het Monument en de vrij heidsboom; Het volkslied wordt hierna gespeeld door Harmonie Elk Naar Zijn Krachten. Hierna volgt een bloemenhul de door alle aanwezigen; Hoofdplaat: 19.50 uur Kranslegging monument Dorpsplein; Hulst: 18.30 uur: Kranslegging bij gedenkplaat Poolse bevrijders en Hulster gevallenen in het stadskantoor; 19.00 uur: Interkerkelijke dienst in de Willibrordusbasiliek. Na de dienst volgt een stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glascisweg. De Nationale Reserve vormt een erewacht. Kloosterzande: 19.15 uur: Bijeenkomst met declamatie en stemmige muziek op Hof te Zande- plein; 19.30 uur: Stille tocht naar algemene be graafplaats. Hier worden bloemenkran sen gelegd. Hierna volgt op het Hof te Zandeplein een kranslegging bij de ge denkplaat. Koewacht; 18.45 uur: Herdenking in de rooms ka tholieke kerk in aanwezigheid van wet houder P.Hamelink. Aansluitend j kranslegging en défilé; Oostburg 18.45 uur Herdenkingssamenkomst in de Hervormde Kerk; 19.35 uur Stille tocht vanaf het Kerk-1 plein naar de begraafplaats aan de Oudestad; 19.58 uur Kranslegging bij Monument 1944; Retranchement: 19.40 uur Samenkomst op de Markt' (nabij 't Groentje) en kranslegging; Sas van Gent; 19.45 uur: Koorzang door Gemengd Pa- j rochiaal Koor; 19.50 uur: Koraalmuziek van Harmonie de Vereenigde Vrienden; 19.55 uur: Toespraak door wethouder J van Schaik; 2CT.00 uur: Twee minuten stilte en daar- na voorlezen van de namen van de oor logsslachtoffers opgenomen in het ge- I denkboek; 20.10 uur: Koorzang door Gemengd Pa rochiaal Koor. 20.15 uur: Koraalmuziek door Harmonie De Vereenigde Vrienden; 20.20 uur: Vertrek Stille Tocht naar het Monument voor de gevallenen aan het Keizer Karelplein onder begeleiding van Harmonie de Vereenigde Vrienden, 20.45 uur: Kranslegging en bloemenhul de door wethouder J. van Schaik, leer lingen en begeleiders van basisscho len, bond van wapenbroeders en verte genwoordigers La Sacrelle en overige aanwezigen. Terneuzen: 18.45 uur: Bezinningsbijeenkomst in de Grote Kerk in de Noordstraat; 19.25 uur: Vertrek stille tocht vanaf de Markt naar het monument aan de Nieu we Sluis onder begeleiding van Muziek vereniging De Vliegende Hollander en Showband New Adventure; 20.00 uur: Kranslegging door burge meester J. Lonink, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna is gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen. Ontbinden van de stoet voor het stad huis door het spelen van het Wilhel mus; Zaamslag: 19.30 uur: Verzamelen op plein West voor stille tocht naar de Poolse Brug; 20.00 uur: Kranslegging en twee minu ten stilte gevolgd door het spelen van een hymne en het zingen van enkele coupletten van het Wilhelmus. TERNEUZEN - Een 27-jarige man uit Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond1 kwart voor drie in een horecage-j legenheid in het centrum van Terneuzen mishandeld. De man kreeg van een bekende j een klap in zijn gezicht met een fles waardoor hij een hoofd- j wondje opliep. De oorzaak ligt in de relationele sfeer. KRANT VOOR ZEELAND In deze regio zoeken wij Geld verdienen en de hele dag nog voor je hebben? Word dagbladbezorger van de PZC, een goede bijbaan voor jong en oud! U krijgt' Ruime vergoeding Vakantievergoeding Gratis krant Speciale bezorgerskortingen Attenties bij o.a. feestdagen Gratis regenpak Interesse? Bel gratis de afdeling Binnendienst 0800-023 51 11 (tijdens kantooruren) of kijk op www.deleukstebijbaan.nl voor vrije wijken. De minimumleeftijd is 15 jaar. Nederland is wat we er samen van maken Vluchtelingenwerk Nederland werkt al 25 jaar aan integratie van vluch telingen. In bijna elke gemeente is een VluchtelingenWerkgroep actief. De lokale medewerkers van Vluch telingenwerk introduceren vluchte lingen bij uiteenlopende instanties. Ze helpen hen bij het vinden van woonruimte. Ze ondersteunen hen bij de aanvraag voor gezinshereni ging. Ze organiseren huiswerkbege leiding en conversatielessen. Ook geven onze medewerkers voorlich ting, onder meer op scholen, om bij kinderen meer begrip te kweken voor vluchtelingen die in hun ge meente komen wonen. Wij informeren u graag over de (ontmoetings)activiteiten die Vluch- telingenWerkgroepen organiseren in uw gemeente. Kijk ook eens op www.vluchtelingenwerk.nl. Uw bijdrage aan integratie is broodnodig. Vraag informatie! Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam Tel. 020 - 346 72 00 campagne@vluchtelingenwerk.nl www.vluchtelingenwerk.nl Giro 123488 Vluchtelingenwerk Nederland Als u morgen getuige bent van een hartstilstand, wilt u dan hulpeloos toeschouwer zijn of geoefend hulpverlener? Reanimatie is levensreddend. Maar kan niet uit een boekje geleerd worden. Geef u op voor een prak tische cursus die gemiddeld zo'n 4 tot 6 uur duurt. Toelatingseisen zijn er niet. En zo'n cursus is natuurlijk vooral belangrijk voor familieleden van hart patiënten, maar ook voor brandweer, politie, portiers, sporttrainers, winkelpersoneel, mensen van het openbaar vervoer etc. Meer weten? Informeer bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Vlissingen, tel. 0118-466668 of kijk op http://clubnet.zeelandnet.nl/kruisv voor meer informa tie. Of informeer bij de Nederlandse Hartstichting, Bureau Reanimatie, Postbus 3140, 3502 GC Utrecht. 0900-0400020, reanimatie@hartstichting.nl NederlandseW Hartstichting vrienden van de hartstichting /«5- NIERSTICHTING Toch weten ze iets niet van elkaar. NIERDONOR JA/NEE weetuhetalvanelkaar.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 40