PZC Oosterscheldegevoel krijgt impuls Nog één keer ouderwets overvaren Vraag naar psychische hulp stijgt 11 Overlegorgaan Nationaal Park gaat dorpen langs zeearm af met expositie Piratentheater Integratiedebat schiet soms te ver door Storing in kraker Dow Winkeldief weet te ontsnappen Jongen beledigt agent Middelburgs jeu-de-boulessucces Brommerracers vluchten weg Automobilisten slaags in Kapelle €45,- maandag 3 mei 2004 doorRinus Antonisse GOES - Het Overlegorgaan van het Nationaal Park Oosterschel- de (NPO) gaat de zeearm dich ter naar de burgers toe brengen. Dat gebeurt door middel van een reizende tentoonstelling. Ka- pelle heeft in september de pri- Volgens Rüna Kuiler, sinds een half jaar coördinator voorlich ting en educatie van het natio naal park, is de Oosterschelde bij de inwoners een bekend gege ven. Maar minder duidelijk is wat het etiket 'nationaal park' inhoudt. Ook is lang niet altijd duidelijk wat er wel of niet aan activiteiten mogelijk is in en om de zeearm. De tentoonstelling, die komende twee jaar alle zeven gemeenten aan de Oosterschelde aandoet, moet daarin verandering breng en. De tentoonstellingspanelen krijgen de vorm van een pijler. Per gemeente wordt de informa tie aangepast, in die zin dat dan ook aandacht wordt gevraagd voor lokale bijzonderheden over de Oosterschelde. „Als de expositie in een bepaal de gemeente staat, is het de be doeling sanien met plaatselijke organisaties diverse activiteiten te ontwikkelen", vertelt Kuiler. Ze hoopt dat op die manier het 'Oosterschelde-gevoel' wat meer gaat leven bij de bevolking. Voorlichting De tentoonstelling is overigens maar één van de activiteiten waarmee het NPO dat gevoel wil ontwikkelen. Er gebeurt op het gebied van voorlichting en VLISSINGEN - Piraat Frankel staat tijdens de meivakantie ie dere dag (behalve 5 mei) om 12.00 uur en 14.00 uur met zijn piratentheatershow in het Arse naal in Vlissingen. Het Arsenaal heeft in de vakantie extra pape gaaienshows en er zijn voederde monstraties. Kinderen kunnen worden geschminkt. door Rolf Bosboom HEINKENSZAND - De discus sie over de integratie van al lochtonen is te ver doorgescho ten. Migranten worden te zeer geacht modelburgers volgens Nederlandse maatstaven te wor den. Bovendien blijft vaak on derbelicht dat een aanzienlijk deel van de allochtonen zich pri ma redt. Die opvatting werd breed ge deeld tijdens de 1 mei-manifes tatie die de PvdA in Zeeland za terdag in Heinkenszand hield ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Spreekster was E. Vogelaar, die naam maakte in de vakbewe ging, maar nu actief is als zelf standig adviseur op het gebied van inburgeringsvraagstukken. Vogelaar hamerde erop dat inte greren niet betekent dat migran ten volledig volgens de Neder landse waarden en normen die nen te leven. Er dient ook ruim te te zijn voor het behoud van hun eigen identiteit. „Zijn wie je wilt zijn en daar trots op zijn", zoals zij het formuleerde. Integratie is daarom een proces dat ook inspanning vergt van au tochtonen. In het debat dat volgde wees A. van Dok, burgemeester van Vlis singen, op de vaak moeilijke po sitie van allochtone vrouwen. »Zij komen er vaak niet aan toe zichzelf te zijn, omdat ze door hun omgeving worden belem merd of door vooroordelen over hun bestaan." Zij hecht aan het verplichten van taalcursussen, zodat de vrouwen er niet door hun directe omgeving van kun nen worden weerhouden. Vogelaar zei uiteindelijk 'heel positief' te zijn over die groep. ..Daar zit echt een potentieel." Zij memoreerde dat allochtone meisjes het ook doorgaans goed doen op school. T. Manuhutu van de Jonge Socialisten beves tigde dat. „Ik zie op school veel allochtone jongeren die zeer ge motiveerd zijn." Gedeputeerde G. de Kok zei zich eraan te storen dat een van de belangrijkste conclusies van de commissie-Blok, dat er bij de integratie meer dingen goed dan fout gaan, vaak wordt vergeten. Hij herinnerde ook aan de ver grijzing, die tot een tekort aan arbeidskrachten kan leiden. „In de toekomst zullen we dankbaar zijn voor de migratie. educatie nogal het een en ander, verduidelijkt Kuiler. Door alle verwikkelingen over de oprich ting van een informatiecentrum voor het NPO, lijkt het er soms op alsof dat centrum het enige doel is van het Overlegorgaan. Kuiler beklemtoont dat de komst van zo'n informatiepunt onderdeel is van een veel ruimer programma. „Met een bezoekers centrum kun je immers niet het hele Oosterscheldegebied bedie nen." Afgelopen jaren is er veel op po ten gezet en het ontwikkelen van voorlichtings- en informa tiemateriaal gaat gestaag ver der. Zo wordt gewerkt aan het uitgeven van een serie wandelin gen langs de zeearm, onder de ti tel 'natuurpad'. Serooskerke (S), Ouwerkerk, Sint Maartens dijk en Sint Annaland zijn al verschenen en nieuw zijn de na tuurpaden Wemeldinge en Kats. In de brochure wordt uiteraard de route helder uiteen gezet, maar er is ook aandacht voor na tuur, landschap en cultuurhisto rie. Er komt ook een compleet over zicht van a'lle activiteiten (die enigszins natuurgericht zijn) in en rond de Oosterschelde, zoals excursies, vaartochten, een rond je met een pontje, en dergelijke. Het verschijnt in de vorm van een scheurkalender, waarop per week de activiteiten staan aan gegeven. Borden Begonnen wordt met het plaat sen van informatieborden, om het nationaal park meer zicht baar en toegankelijk te maken. Kuiler legt uit dat zoiets nog niet meevalt; er zijn al heel wat borden van verschillende instan ties en ze wil proberen daar wat meer eenheid in te brengen. An ders ziet de bezoekers straks door de borden de Oosterschel de niet meer. Een belangrijk aantal activiteiten is gericht op het basis- en voortgezet onder wijs. Voor de jongere leerlingen is een 'doorgaande leerlijn' ont wikkeld en voor het voortgezet onderwijs is een website ge maakt, waarop informatie ten behoeve van werkstukken te vin den is. In dit kader past ook de opleiding van natuurouders en -gidsen (in september begint een nieuwe cursus voor natuur- gids). Nieuw is de verschijning van een brochure met daarin een 'be- levingskaart'. Kuiler merkt op dat er in het gebied ontzettend veel te zien en beleven valt. Voor mensen is niet altijd even duidelijk waar wat te vinden is. De belevingskaart biedt daar voor een oplossing. Ook het ontwikkelen van 'zoek- kaarten' gaat door. Er zijn in middels vier kaarten met afbeel dingen van vogels van de Ooster schelde, dieren van dammen en dijken, planten van schor en slik en wieren van de Ooster schelde. Daar komt deze week de nieuwe zoekkaart kwallen en anemonen bij. Handig voor wie wandelt en onderweg wil weten wat hij precies voor plant of dier ziet. Ook kinderen hebben in Bruinisse pret met een Volkswagen Kever. door Ali Pankow BRUINISSE - Volkswagen Kevers spre ken bij veel mensen nog steeds tot de ver beelding. Dat merkten de deelnemers aan de rondrit over een deel van Schou- wen-Duiveland gistermiddag nog maar eens. Hun stoet van Kevers werd door voorbijgangers met waarderende blikken bekeken. Voor de negentiende keer werden dit weekend in Bruinisse de Keverdagen ge houden. „Veel kleiner van opzet dan an ders, maar we hebben het toch gedaan, omdat mijn vriendin zo graag wilde dat het evenement doorging", zegt animator André van Gilst. Zijn partner Wilma is zeer ernstig ziek en persoonlijk beschouwd staat zijn hoofd niet naar een uitbundig festijn. Maar mede gezien haar wens is hij toch blij dat de Keverdagen 2004 hebben plaatsgevonden. Een kleine vijftig kevers, cabrio's en be stelbusjes waren zaterdag en zondag te bewonderen op het terrein van camping Onze Hoeve in Bruinisse. Mede-organisa tor Ruud Hoondert geniet van die aan blik. Volgens hem zitten er weer pracht-exemplaren tussen. Als voorbeeld wijst hij naar een kanariegele kever met verlaagde spatborden en een opmerkelij ke bagagedrager aan de achterkant. „Er wordt onderscheid gemaakt tussen origi nele types en kevers met aanpassingen, de zogeheten customklasse", legt Hoon dert uit. De nostalgie die nu al rond kevers kleeft, zal naar zijn verwachting alleen maar toenemen. Velen hebben wel een opa of een vader die als eerste autootje een ke ver had. Nu dit type auto in 2003 voor het laatst is geproduceerd, verwacht hij dat het eerbetoon alleen maar groter wordt. Taxi Kever-fanaat Jan Hoogstad uit Ouden hoorn weet precies uit te leggen waarom de Kevers door Volkswagen uit de markt zijn genomen. „Dit van oorsprong Duitse merk wordt al jaren in Mexico geprodu ceerd. In dat land rijden 90.000 Kevers als taxi's rond. Maar nu is er bij wet be paald dat alle nieuwe taxi's vierdeurs moeten zijn. Daar kunnen dus geen Ke- foto Marijke Folkertsma vers meer voor gebruikt worden." Ter af sluiting van de Keverdagen wordt de sti- muleringsprijs, vernoemd naar wijlen me de-organisator Frans van Wijk, uitge reikt.' Deze is bedoeld voor een keverbe- zitter die er met weinig middelen alles aan doet zijn auto te laten rijden. Die prijs is dit keer voor Reinoud van Oosten uit Burgh-Haamtede. Hij weet zijn kever uit 1972 al jaren achtereen rijdende te houden. Zelf verzorgt hij tot in de details de buitenkant en voor het technische deel krijgt hij hulp van André van Gilst. De eerste prijzen voor de mooiste bestel bus, de custom-klasse, cabrio en origine le kever gaan respectievelijk naar: A. van Treijen uit Hoogerheide, P. Bozuwa uit Rotterdam, H. Kuijpers uit Zevenbergen en G. Zeilstra uit Capelle aan de IJssel. door Ron Maqnée VLISSINGEN - Liefhebbers van de oude PSD-boten hadden zaterdag nog een laatste kans. Nog één dag, zo was de bedoe ling, konden ze een tochtje ma ken met de schepen voordat ze uit de vaart werden genomen. Op dat moment wist nog nie mand dat de Koningin Beatrix een dag later toch weer zou va ren. Het publiek ging ervan uit dat het nu écht de laatste keer was, en nam tijdens de Open Veerdag met gemengde gevoe lens afscheid van de Koningin Beatrix en de Prins Johan Friso. De hele dag voeren de oude bo ten tussen Vlissingen en Bres- kens. Er waren tal van activitei ten: het Scheldeloodsenkoor ver zorgde optredens, evenals de BB A-dweilorkesten. Maar de grootste attractie waren de oude veren zelf. Gratis kon het publiek een laat ste officiële overtocht maken. Veel bezoekers maakten nog van de mogelijkheid gebruik om de oversteek te maken met de dubbeldeksveerboten. Of ze namen een kijkje in de nieuwe schepen die tussen de beide havenplaatsen gaan va ren: de Prins Willem-Alexander en de Prinses Maxima. E.Peijpers is een van hen. Ze was een regelmatige gebruiker van de PSD-boten en vindt het niet vreemd dat veel mensen emotioneel zijn bij het afscheid van de oude veren. „Het is toch een stukje nostalgie dat ver dwijnt. Vooral voor vrachtwa genchauffeurs was de boot een rustpunt op de werkdag. Nu is het toch vooral doorjakkeren door de tunnel." Ook J. de Hond kijkt met wee moed terug op de tijd dat hij meerdere keren per week met de boot naar de overkant voer. „Ik kijk er, zoals heel veel Vlissin- gers, toch wel met pijn in het hart op terug. Het was 's och tends altijd het laatste rustmo ment voordat je aan het werk be gon. Even tijd om uit te rusten, te filosoferen. Nu ga je meteen naar je werk. Je kende vroeger ook al het personeel. Ik kon de gezichten zó uittekenen." Sommige bezoekers laat het ver scheiden van de boten koud. „Nee, het doet me niet zoveel", TERNEUZEN - Door een technische storting heeft Dow Benelux in Terneuzen de LHC 2-fabriek afgelopen zater dag uit bedrijf genomen. Dow schat dat het euvel in de loop van vandaag weer verholpen is.Dat betekent dat de fabriek, een van de drie nafta-kraakinstallaties, weer kan opstarten. Het opstartproces zal enkele dagen duren en gaat gepaard met fakkelen. Tijdens de inbedrijfname van de kraker wordt ernaar gesti-eefd zo veel mogelijk ge bruik te maken van de andere twee krakers, om het fakke len en de overlast die daarmee gepaard gaat te beperken. HULST - In een winkelpand aan het Stationsplein in Pluist ging een onbekende man er zaterdagmiddag met 120 euro aan gestolen goederen vandoor. Toen hij rond vijf uur de winkel verliet, ging het alarm. De man rende weg, maar enkele medewerkers gingen hem achterna. Op het parkeerterrein pakte een van hen de man vast en sloeg hem in het gezicht. De dief rukte zich los en ging er vandoor. Zijn jas, met de gestolen waar, liet hij achter. VLISSINGEN - Vijf jongeren zijn zondagochtend vroeg in de Walstraat in Vlissingen aangehouden, wegens bele diging van een agent in functie. Het groepje-bestond uit twee 14-jarige Middelburgers, twee Vlissingers van 16 en 18 jaar en een 16-jarige Rotterdammer. Omdat niemand wilde zeggen wie van hen de agent had uitgescholden, werd de gehele groep aangehouden. Later bleek dat een van de Vlissingers de schuldige was. Hij wordt doorge stuurd naar bureau HALT. GOES - Bert van Veen en Bouk Vleeshouwer van CJB uit Middelburg hebben het Jeu de Boules Bolus Toernooi in de Hollandsche Hoeve in Goes gewonnen. Tweede werden hun clubgenoten Nico Claessen en Salvador Prior. De der de plaats was voor Jean en Jac Verhoeven uit Tilburg. SINT JANSTEEN - De politie kreeg gistermiddag rond half twee een melding dat er in de Warandastraat in Sint Jansteen een illegale bromfietsrace gehouden werd. Er zouden zo'n dertig tot veertig bromfietsers bij betrokken zijn. Toen de politie ter plekke arriveerde, gingen alle brommerrij ders er snel vandoor. Ook na controle in de omgeving werden ze niet meer gesignaleerd KAPELLE - Op de Viaductweg in Kapelle is gistermid dag een 38-jarige automobilist uit Ossendrecht aangehou den wegens bedreiging van een medeweggebruiker. De verdachte en een 41-jarige automobilist uit de gemeente Reimerswaal reden achter elkaar en kregen ruzie over een verkeerssituatie. Ze stopten beiden op een parkeerstrook, waar de 38-jarige begon te schelden en dreigende taal uit sloeg. De ruzie liep op en er werd over en weer geduwd en geslagen. De Brabander werd daarop aangehouden. door Harold de Puysseleijr TERNEUZEN - Het aantal Zeeuws-Vlamingen dat aan klopt bij de psychische hulpver lening stijgt elk jaar met vijf pro cent. Zo'n zestig procent van al le mensen is na tien gesprekken of trainingen geholpen. Dat zegt adjunct-directeur Wal ter IJsebaert in RGC Info, het in formatieblad van het Regionaal Geestelijke gezondheids Cen trum in Zeeuws-Vlaanderen (RGC). Het eerste nummer van dat blad is onlangs verschenen, evenals de publicatie op internet van de websitewww.rgc.nl. De Hulster huisarts Vincent Voorbrood kwam zo'n twee jaar geleden tot de constatering, dat steeds meer mensen in psychi sche nood verkeerden. Voor brood bedacht daarom een sys teem om de drempelvrees weg te nemen die veel mensen ervan weerhoudt een bezoek te breng en aan een psycholoog of psy chiater. Het plan ontstond om de psycho loog zijn werk te laten doen in de dokterspraktijk. Paul Rijn- ders, directeur van het RGC, stelt in het magazine dat onder zoek heeft aangetoond dat deze psychologische hulpverlening buiten een instelling werkt. „De voorlopige resultaten zijn uitste kend", zegt hij. „De onderlinge afstemming en samenwerking met huisartsen is met sprongen vooruit gegaan. En, misschien nog wel belangrijker, de mensen weten ons op deze manier goed te vinden. Het aantal aanmeldin gen van patiënten bij het RGC Zeeuws-Vlaanderen is sinds de start van het project met onge veer vijftig procent gestegen. Nieuw in Nederland en succes vol", aldus Rijnders. „We heb ben echt een koplopersfunctie." De zes 'psychologen op locatie' werken inmiddels al in meer dan de helft van alle huisartsen praktijken in de streek. Volgens een van hen, Frederik Boone, ligt de kracht van het project in het vrijwillige karakter. „Als je het eens bent met de huisarts, kun je je laten behandelen door de psycholoog, maar je moet het wel zelf willen." Enthousiast Ook zijn collega Wendy Moelker is enthousiast over de nieuwe zorgvorm. „De vraag is groot", zegt zij. „Per dag zitten er acht of negen mensen tegenover mij. Mijn werkdagen zijn dus zeer ge varieerd. Van lichte tot zware problematiek, het komt alle maal aan de orde. Al verwijzen we bij complexe problemen ui teraard in overleg met de pa tiënt en de huisarts door naar het RGC of naar Emergis." Het RGC betrekt in het voorjaar van 2005 de nieuwbouw naast ziekenhuis De Honte in Temeu- (advertentie) APK KEURING VOOR SLECHTS Het echtpaar De Hond uit Vlissingen neemt afscheid van de dubbeldeks-veren. „Ik kijk er toch wel met pijn in het hart op terug." foto Ruben Oreel zegt S. Kuijper. „Misschien komt dat omdat ik niet oor spronkelijk uit Zeeland kom. Het is wel jammer hoor, maar het is gewoon de vooruitgang. En een nieuw, snel schip hoort daar bij." VOORDELIG DOOR DE KEURING Voor een onafhankelijke APK Keuring van aulo bent u bij Profile Tyrecenter aan het juiste adres Bij Profile Tyrecenter kunt u altijd geheel vrijblijvend uw auto loten controleren. Hiermee bespaart u aanzienli|k op uw onderhoudsbeurten. PROFILE PASSIE TOT IN IEDER DETAIL KOLE - LUCTOR Ind.Torr Hughoreluyl, Hughorsluys 2 Tel: 0115 - 61 39 81 rr. Hogo Wog, Afrikawog A Tel: 0114-31 40 8( id Torr. Stomporthook, Transportwog 9 Tel: 0117 - 45 25 71

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 39