Zorgsaam niet voor de rechter Scoutinggroepen strijden om schild Planten als warme broodjes over de toonbank Tuinen geopend tijdens Pinksteren 0r heeft geen poot om op te staan Kinderen geven lammetjes fles op Jonge Dierendag in Hertenkamp Goes houdt debat over gedragsregels Motorrit dit keer de mooiste ooit ROC-leerlingen naar défilé Vrouw gewond bij aanrijding Fietsen blokkeren hellingbaan Man slaat cafébezoekers Vrouw bedreigt flatgenoot met knuppel zeeuwse almanak Bezoek www.pzc.nl E.mail:redactie@ pzc.nl Postbus 314460 AA Goes ZT Advertentie-exploitatie: 1 Noord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; I zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. maandag 3 mei 2004 editie Zeeuws-Vlaanderen door Harold de Puysseleijr 1 TERNEUZEN - De onderne mingsraad (or) van de stichting Zorgsaam stapt niet naar de rechter over het conflict met de raad van bestuur over de nieuwe structuur voor de lei ding van de ambulancedienst in Zeeuws-Vlaanderen. De or adviseerde negatief over het inhuren van een externe inte- nm manager. De raad verklaar de zich daar tegen omdat zij van mening was dat de ambulance dienst net als de rest van de zie kenhuisorganisatie beter met een systeem van teamleiders kan werken. De or tilde er zwaar aan dat zij niet was gehoord over de aan stelling van de manager en vond dat de raad van bestuur volledig voorbij ging aan de medezeggen schap in de organisatie. Inmiddels heeft de onderne mingsraad de overeenkomst on der ogen gekregen waarin de aanstelling van de nieuwe func tionaris is geregeld. „Het gaat volgens de raad van bestuur om de tijdelijke vervan ging voor het waarnemend hoofd van de ambulancedienst en niet om de aanstelling van een interim-manager zoals eerst het geval was", zo laat de onder nemingsraad nu weten. „Over de benoeming van het tij delijk waarnemend hoofd heb ben wij geen adviesrecht." De or laat in een verklaring we ten, dat zij formeel van mening W" -'v' GOES - Alle Goesenaren moe ten kunnen meepraten over het opstellen van een reeks gedrags regels in de gemeente. Er komt daarom, als het aan de gemeen teraad ligt, een breed opgezette 'startbijeenkomst'. Binnen de Goese politiek wordt al enige tijd nagedacht over de wijze waarop de gemeente zelf invulling kan geven aan hét de bat over normen een waarden. Inmiddels is een werkgroep op gericht waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Het streven is om te komen tot een serie ge dragsregels, die de leefbaarheid in de stad en de omliggende dor pen moeten bevorderen. Het idee is geïnspireerd op de stads etiquette zoals bijvoorbeeld Rot terdam en Gouda die kennen. Hoe een en ander in Goes moet uitpakken, is nog niet bepaald. De werkgroep wil dat in samen spraak met de inwoners van de gemeente doen. Daarom is het de bedoeling dat er een groot- ischeepse bijeenkomst wordt ge houden Een dergelijk debat is niet alleen bedoeld om ideeën te verzamelen, maar vooral ook om de inwoners warm te maken voor een discussie over normen en waarden. Uit de aangedragen ideeën wordt naderhand een blijft, 'dat de procedure wellicht niet helemaal correct is verlo pen'. Maar omdat de juristen die de or in de arm had genomen om de kansen op een succesvolle rechtszaak bij de Onderne mingskamer in Amsterdam ver wacht dat er 'geen aankno pingspunten' zijn voor een pro cedure bij dit orgaan, ziet de or af van verdere gerechtelijke stappen. De directie van het ziekenhuis en de leiding van de ambulan cedienst waren eerder al van me ning dat de kritiek van de or 'achterhaald' was. GROEDE - Een trekpaard en een ezelmoeder met hun veu lentjes waren naast een aantal lammetjes naar het Herten kamp in Groede gehaald voor de eerste grote Jonge Dieren- dag. „We doen ieder jaar iets spe ciaals op dierendag, 4 okto ber," vertelde Leo Ruitenberg, een van de organisatoren. „Maar we wilden naast het grote eieren zoeken met Pasen nog iets leuks voor vooral klei nere kinderen doen." Het idee bleek een groot suc ces. Bijna honderd kinderen waren naar het Hertenkamp gekomen om dieren te voede ren, lammetjes de fles te ge ven, cavia's en konijnen te aai en en vooral spelletjes te doen. De meeste moeders en vaders zwoegden ondertussen aan de puzzeltocht, bedoeld voor de kinderen. Menig" moeder riep moedeloos: „Waar is nu het ka bouterhuis en hoe heten de ezels?" Om drie uur werd iedereen ver zocht aan de speurpuzzelaf- haaltafel het formulier in te le veren. Voor iedere deelnemer was er een zoete verrassing. Uit alle ingeleverde formulie ren werden drie winnaars ge kozen; Roy, Kelly en Rob. Zij kregen een prijs uit handen van burgemeester J. Sala van Sluis, die geheel onverwacht ook het Hertenkamp bezocht. Het enige minpunt van de Jon ge Dierendag was volgens Flo- ris (5) en Max (3) het spring kussen: „Er zitten alleen grote jongens in en die doen veel te gevaarlijk!" pagina 12 hertenkamp spil groots project De scoutinggroep van Oostburg is bezig met het opzetten van de keukentent tijdens de regionale scoutingwedstrijden in de Braakmanbossen bij Hoek. foto Peter Nicolai door Harold de Puysseleijr HOEK - Het behalen van het felbegeerde schild en een ticket naar de landelijke scoutingwedstrijden stond het afgelopen weekeinde op het spel tijdens de regiona le scoutingwedstrijden in de Braakman- bossen nabij Hoek. Zo'n 175 kinderen in de leeftijd van elf tot en met veertien jaar van bijna alle Zeeuws-Vlaamse scoutinggroepen en hun 68 begeleiders sloegen afgelopen vrij dagavond al hun tentenkamp op in het bos. Meteen een ijkpunt, legde coördina tor Christian Audenaerd uit, want het op zetten van de tent werd beoordeeld en uitgedrukt in punten. Datzelfde gold de netheid binnenin de tent en de keuken die de scouts zelf moesten bouwen met primitieve middelen. „Het thema dit jaar is Dr. Who, waarbij we met de bekende blauwe telefooncel telkens naar andere tijden reizen. De kin deren moeten allerlei opdrachten vervul len. Maar het is vooral de bedoeling dat we een leuk weekend hebben waar ze wat van leren. Vooral samenwerking en sociaal gedrag staan centraal, evenals res pect voor de natuu.", aldus Audenaerd. De strijd om het schild kent een lange tra ditie, zo blijkt bij bestudering van de wis seltrofee. De eerste winnaars, de Zee meeuwen uit Oostburg, wonnen het schild al in 1968. De Westdorpse Wel pen- en Kaboutersgroep (WeWeKabo) is dit jaar titelverdediger. Beteuterd Aan de slagboom bij de bosrand stonden Yasmin, Tessa, Daphne, Queeny, Kim- berley en Evelien enigszins beteuterd naar de opdrachten voor de dagtocht te kijken. Ze waren het spoor bijster. „Die tocht is moeilijk", vertellden de scouts van de Lodewijkgroep uit Sas van Gent in koor. „Maar we durven niet te bellen, want dan krijgen we minpunten." Vol mondig antwoordde het zestal 'ja' op de vraag of scouting nog wel leuk is, als je verdwaald bent. „Knopen leggen, koken en hoe je met de natuur om moet gaan. Je leert er zó veel van", terwijlz ze moeder verdersjokten. De gidsengroep van scouting Hulst was gistermiddag uitzinnig van vreugde toen ze te horen kreeg dat zij de winnaar was van het schild in 2004. Een groep van de scouting Oostburg ein digde op de tweede plaats en mag even eens naar de landelijke wedstrijd. Die is met Pinksteren in Baarn. De meisjes van de Lodewijkgroep eindigden op de 26e AARDENBURG - Het mooie weer lokte gisteren ruim zestig motorrijders naar Aardenburg voor de vijfde editie van de Queens Day Ride Out. de Konin- ginnedagrit. -Haast alle deelnemers komen jaarlijks terug", vertelde organi sator les van Haneghem. „leder en vond deze rit tot nu toe de mooiste." les had samen met an dere motorliefhebbers de route uitgezet: „We zijn gestart voor en tocht van twee keer 60 kilo meter met een tussenstop weer nier in Aardenburg. Deze streek leent zich voortreffelijk voor dit soort ritten. Op een heel korte af stand hebben we zowel de kust streek als ook het krekengebied mer vlak over de grens. Heel veel variatie, heel mooi. maar mt jaar ook heel moeilijk uit te zetten. Gelukkig was iedereen tevreden." Queens Day Ride Out wordt Jaarlijks op de zondag na Konin- door Jeanette Vergouwen KOEWACHT r Het grensdorp Koewacht stond dit weekeinde in het teken van twee attrac ties. Zaterdag de kleinschalige amateurtuinmarkt en gisteren de grootschalige Meikermis- markt. Zaterdag kwamen meer dan vierhonderd bezoekers kijken naar plantjes en stekjes voor in de tuin. De meeste standhou ders waren binnen drie uur door hun aanbod heen. Er was ook veel informatie over Groei en Bloei en het Zeeuwse Land schap en er werden bloemstuk ken gemaakt met vlasproduc ten en bloemen. Gisteren stonden in de hoofd straat van Koewacht over een kilometer stands en kramen, die doorliepen tot een kilome ter over de grens, in België. De dorpsomroeper belde vrolijk en omdat het de twintigste keer was dat de Meimarkt doorging, deelde hij 44 dagreizen per bus uit naar Brugge en een aantal waardebonnen die bij de ver schillende middenstanders in Koewacht verzilverd konden worden. Het aanbod in de vele kramen was afwisselend en naast de kraamhouders uit Koewacht en het Waasland ontbrak het viskraam uit Volendam met ge rookte paling niet en heel wat standhouders hadden er twee honderd kilometer rijden voor over om op deze meimarkt pre sent te zijn. „Dit is de eerste buitenmarkt van het jaar en altijd goed voor duizenden bezoekers. Het weer werkt mee, geen strand weer, maar wel lekker om bui ten te lopen en hier in Koe wacht vindt men veel, van alles naar ieders goesting", aldus een van de marktkooplieden. De markt werd om 10.45 uur of ficieel geopend door de gedepu teerde J. Suurmond in aanwe zigheid van de burgemeesters van Terneuzen, Stekene en Moerbeke. De jeugd vermaakte zich in kermissfeer en de vol wassenen gingen op zoek naar koopjes. Er waren meer kra men dan voorgaande jaren en in Koewacht werd gereageerd met: „Overweldigend druk, de De Meimarkt in Koewacht trok standhouders en bezoekers van heinde en verre. foto Peter Nicolai opkomst is boven verwachting en we schatten dat er tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers zijn geweest." De standwerkers pro beerden met een goed praatje hun bloemen, sokken of huis houdelijke artikelen aan de man de brengen. De mannen die het best van de tongriem ge sneden waren, vielen in de prij zen. Jos van Doren uit Den Haag die voor de eerste keer meedeed aan deze wedstrijd verkocht cadeaus en kaapte de eerste prijs weg. Hans Richter die creatieve spulletjes aan de man bracht verdiende de twee de prijs. Kevers in vele soorten '-iiirti. -m i*- -TT--- A Sir'- 'i l^al en maten 11 VLISSINGEN - Leerlingen van de opleiding Vrede en Vei ligheid van het ROC Zeeland nemen woensdag, op bevrij dingsdag, deel aan het défilé in Wageningen. Het is zo goed als zeker dat ook Prins Bernhard bij het défilé aan wezig is. Het jaarlijkse evenement in Wageningen trekt traditiegetrouw een grote schare oud-strijders uit diverse landen. Aan het sluitstuk van het défilé doen ook leerlin gen van de opleiding Vrede en Veiligheid va/i het ROC Zeeland mee. De aanwezigheid van de leerlingen symboli seert dat jongeren nog volop betrokken zijn bij de krijgs macht. Leerlingen en medewerkers van het ROC zijn ver eerd met de uitnodiging deel te nemen aan het défilé. De opleiding Vrede en Veiligheid richt zich op jongens en meisjes van zestien en zeventien die een functie bij Defen sie ambiëren maar nog te jong zijn om in te stromen. KOEWACHT - Een 43-jarige automobiliste uit Sas van Gent heeft zaterdagochtend bij een aanrijding in de Haze larenstraat in Koewacht verwondingen opgelopen aan een van haar handen en een knie. Een 38-jarige automobi list uit de gemeente Sluis kwam op de verkeerde weghelft terecht omdat hij moest uitwijken voor een beestje dat de weg overstak. De vrouw is ter behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. VLISSINGEN - Rolstoelers balen ervan dat de helling- baan bij het NS-station in Vlissingen steeds vaker als fiet senstalling wordt gebruikt. Elke dag staan er tientallen tweewielers schots en scheef geparkeerd. Zaterdag vroe gen de rolstoelers aandacht voor hun situatie. Pal naast de hoofdingang van het station is een schuine hellingbaan voor rolstoelgebruikers. De baan is voorzien van grote ij zeren leuningen. Fietsers maken vaak gebruik van de mo gelijkheid om de fiets aan deze metalen balken vast te ke tenen, hoewel er een bordje is geplaatst waarop uitdruk kelijk staat dat dit verboden is. Voor rolstoelers is er dan geen doorkomen meer aan. E. Dane, die zich in een elektri sche rolstoel voortbeweegt, wijst erop dat ze voor langere afstanden aangewezen is op het openbaar vervoer. „Op dit stuk staan er altijd fietsen en bromfietsen. Ik kan ze niet losmaken. Van de NS is vaak niemand aanwezig." OOSTBURG - Een 32-jarige man uit Oostburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in een horeca gelegenheid aan de Markt in zijn woonplaats. De man had daar twee mensen in het gezicht geslagen. De toe dracht van de mishandeling is nog onbekend. HULST - Diverse tuinen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn tijdens de pinksterdagen (30 en 31 mei) tussen tien en vijf urn- open voor publiek. In Koewacht kunnen bezoekers terecht bij de families de Schep per aan 't Zand en Matthijs aan de Molenweg. Deze laatsten heb ben een vijvertuin van. 2400 vier kante meter met diverse water partijen, beekjes en waterval len. De tuin van de familie de Schepper is opgezet in tropische sferen met onder meer bamboe, varens, palmen en drie soorten bananenplanten. In het aangrenzende Belgische Stekene zet de familie Smolders aan de Koornaarstraat de tuin poorten open. Deze kleine tuin met gemengde borders en veel bijzondere vaste planten is gele gen in een bosrijke omgeving. De familie Ankersmit aan de Hengstdijkse Kerkstraat in Hengstdijk toont een verschei denheid aan beplanting en vier vijvers met bruggetjes. Versiering Veel aandacht is ook besteed aan tuin versiering. Vanaf een verhoogd terras kijk je uit over de tuin met borders, vaste plan ten, coniferen, rozen, buxus van de familie Hertogh aan de Roversbergsestraat in Lams- waarde. Aan de Koninginnest raat in Emmapolder tenslotte is de vijfduizend vierkante meter grote boerderijtuin van de fami lie van Acker te bezichtigen. Er is een unieke verzameling van driehonderd verschillende pelar goniums en geraniums, waaron der ook botanische soorten, te zien. De genoemde tuinen ook nog op zaterdag 26 en zondag 27 juni te bezichtigen. VLISSINGEN - Een 46-jarige Vlissingse vrouw is zaterdag om kwart voor acht in een portiek van een flatwoning in de Paul Krugerstraat in Vlissingen aan gehouden. Zij had, zonder reden, met een honkbalknuppel een 29-jarige medeflatbewoner bedreigd en geprobeerd hem te slaan. De man kon de slagen afweren en is bij een andere bewoner naar binnen gevlucht. De politie heeft de vrouw aangehouden en de honkbalknuppel in beslag ge- De twee studievriendinnen waren elkaar een beetje uit. het oog verloren sinds de een naar Zeeland verhuisd was, en de ander naar het hoge noorden. Maar nu in Middel burg een baby geboren was, werd het tijd om de lange reis te ondernemen. Die verliep uiterst voorspoe dig. „Ik. ben wat eerder", liet de Groningse per mobiel we ten. „Geen probleem", zei de Zeeuwse, „maar als ik boven met de baby bezig ben, kan ik niet opendoen. Dan kom je maar achterom. Inderdaad, toen de verre vriendin even later aanbelde, werd er niet gereageerd. Maar de poort zat óók op slot. Dus nam de Groningse in de voortuin uitgebreid de tijd om de woning te inspecteren. Leuk huis wel. Maar die bank, en die kasten. Brrr. Zou wel de inbreng van het vriendje zijn. Toen ze na bijna tien minuten onbeschaamd binnenloeren twee overburen keken inmid dels argwanend mee) een boeketreeksboekje zag, begon er iets te dagen. Dit fcon toch niet ivaar zijn. Dan was haar vriendin in de jaren wel heel erg veranderd. Een tweede blik op het katte belletje met het adres bracht uitkomst. Oeps. Ze stond ge woon vijftig huizen, oftewel honderd nummers, te ver.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 37