Bos wil meer macht voor lijsttrekker PvdA PZC Droefheid en vreugde over kerkfusie CIDI doet aangifte van antisemitische uitlatingen echtpaar Ideologische veren terug in nieuw beginselprogram Aanklacht tegen Klaas Faber (82) Geweld dreigt, kermis dicht PvdA: enquête over Irak Grunberg signeert op jubileum Y Defensie zwijgt over onderscheppen toestel door F16's Boris wint Idols 2004 Mannen komen om bij branden Vrouw opgepakt na dood man Chauffeur dronken in de bus Politie drijft boze jongeren uiteen KLM werft piloten in Vlaanderen Premier zou slecht liggen bij CDA-top maandag 3 mei 2004 door Hans van Soest DEN HAAG - PvdA-leider Wou ter Bos wil dat de lijsttrekker van zijn partij bij de volgende verkiezingen zelf het verkie zingsprogramma bepaalt. De le den moeten de lijsttrekker voor taan kiezen op basis van een per soonlijk manifest. Dat moet dan ook min of meer het verkiezings programma worden van de par tij, vindt Bos. De verkiezingsprogramma's van kandidaten voor het lijsttrek worden getoetst aan beginselprogramma van de partij. Wie de verkiezingen ver liest, zal samen met zijn mede standers binnen de PvdA een ei fractie blijven vormen. Vol Bos is dit alleen maar toe te juichen, omdat dat zal leiden tot meer onderling debat binnen de partij over de koers. zaterdag presenteer Bos samen met partijvoorzit Ruud Koole het concept voor 3en nieuw beginselprogramma van de PvdA. Dat moet het hui dige uit 1977 vervangen. In het pagina's tellende concept waar de PvdA in de kern staat. Luchtiger nieuwe program is luchti van toon dan het oude. Kern waar het stuk om HAARLEM - Justitie in Duits and probeert de nu 82-jarige Klaas Carel uit Haarlem te berechten doodslag. Faber zou in tamp Westerbork een verzets strijder hebben gedood. Dat tegt hoofdofficier van justitie Helmut Walter in Ingolstadt, stad waar Faber woont. GPD - Een kermis in is zaterdagavond opgebroken nadat len grote groep Marokkaanse ongeren amok maakte. schatting zestig tot hon- lerd jongeren kwamen, gewa- iend met messen en slagwa- >ens, verhaal halen bij een ex- )loitant die twee jongens uit attractie had verwijderd. zouden vernielingen hebben )p dat moment waren vier poli- ieagenten aanwezig op het ker- met daarop een do- attracties. De agenten be- de situatie als zo be- Ireigend dat ze groot alarm sloe- len. In korte tijd werden tiental- en agenten, onder meer uit de Utrecht, naar Culemborg om het gebied choon te vegen. )e kermis werd stilgelegd en én kermisexploitant moest mee het politiebureau voor ver Later werden door beide jongeren en kermislie ven, aangiften van mishande len vernieling gedaan. GPD draait, is 'volgens Bos dat 'ieder een recht heeft op een fatsoen lijk bestaan'. Volgens Koole krijgt de PvdA met dit beginselprogramma haar 'ideologische veren' weer terug. Begin jaren negentig schudde toenmalig partijleider Wim Kok die juist af. De komen de maanden kunnen de leden over het manifest meepraten. In december wordt het op een con gres definitief vastgesteld. Het nieuwe beginselprogramma is minder gedetailleerd dan het oude. Veel traditionele waarden uit het oude, zoals de nationali sering van banken, zijn ge schrapt. Daarvoor in de plaats staat nu bijvoorbeeld te lezen dat de uitvoering van publieke voorzieningen, zoals gezond heidszorg, best aan de markt mag worden overgelaten, als het zo beter kan. Ook de paragraaf over allochtonen maakt duide lijk dat de PvdA niet meer de zelfde partij is als in 1977. „Geen enkel land heeft een onge limiteerd absoptievermogen", staat er te lezen. Met uitzonde ring van echte asielzoekers moe ten er daarom eisen worden ge steld voordat iemand Nederland in mag, vindt de partij. Betere wereld „Met dit manifest geven we in algemene termen aan wat ons als sociaal-democraten bindt", zei Bos. „Een betere wereld met meer gelijkheid en uitsluiting en meer kansen voor mannen en vrouwen, van welke komaf dan ook. Wij kiezen voor evenwicht tussen rechten en plichten, over heid en markt, emancipatie en solidariteit." GPD van onze redactie binnenland HILVERSUM - De PvdA wil dat het kabinet volledige openheid van zaken geeft over de redenen van de steun voor de oorlog in Irak en de wijze waarop het parlement over de kwestie is geïnfor meerd. PvdA-leider Bos vindt een parlementair onderzoek of de zwaardere parlementaire en quête nodig. Dat zei hij giste ren in het tv-programma Net werk. „We moeten dit tot op de bo dem gaan uitzoeken", zei Bos. Hij verwees naar hoorzittin- gen die in de Verenigde Sta ten en Groot-Brittannië gaan de zijn over de aanloop naai de oorlog in Irak. „Dat mo ment naderen wij nu ook." In lichtingendiensten zeiden vooraf al tegen hun regering dat er waarschijnlijk geen massavernietigingswapens in Irak waren, maar de regerin gen vertelden dat niet aan het parlement. Overigens hebben de PvdA en andere oppositiepartijen on langs al tevergeefs gepleit voor een onafhankelijk onder zoek naar de rol van de inlich tingendiensten. Dat haalde geen meerderheid in de Twee de Kamer. Gezien de uitspraken van pre mier Balkenende en minister Kamp van Defensie vermoedt Bos dat het kabinet nu open lijk aanstuurt op verlenging van de Nederlandse missie in Irak. Die zou in juli aflopen, maar het kabinet neemt bin nenkort een besluit over het al dan niet blijven. De PvdA zegt op voorhand niet te wil len blijven. ANP AMSTERDAM - Amon Grunberg (op trapje) is tien jaar schrijver en houdt een prive-signeersessie. Twintig mensen die zich vooraf hebben aangemeld konden hun exemplaar van Blauwe Maandagen gistermiddag laten signeren in een bus in Amsterdam. foto Juan Vrijdag/ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Kerkgangers in heel het land hebben gisteren met vreugde of droefenis stilge staan bij de officiële totstandko ming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zaterdag. In veel kerken dankten de gelo vigen God voor het slagen van de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen. In Den Haag was de kerkfusie reden voor een feest, in Katwijk aan Zee vroegen behoudende hervormde tegenstanders om Gods zegen over hun kerkelijke toekomst buiten de PKN. Bezwaarde hervormden hebben zaterdag in Opheusden een noodsynode opgericht. Die verte genwoordigt circa 55 hervorm de gemeenten die buiten de PKN willen blijven omdat daar in naast de klassieke protestant se leer ook in hun ogen onbijbel se opvattingen gelden. Vooraf gaand aan de bijeenkomst in Op heusden kwamen in 23 plaatsen noodclasses (regionale kerkver gaderingen) bijeen. De noodsy node zal slechts twee weken be staan, meldt dr. W. van Vlastuin namens dat orgaan. Zaterdag 15 mei vergaderen de afgevaardig den opnieuw. Er is ook gespro ken over een verklaring aan ie dereen die verbonden is 'met het geloof dat wordt beleden in de drie formulieren van enigheid (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels, red.). Ver ootmoediging over de in de ge schiedenis ontstane breuken vormt de grondtoon van dit ge schrift'. Volgens voorzitter Van Vlastuin is vergaderd in 'grote eensgezindheid en verbonden heid om in gehoorzaamheid aan Gods Woord in de weg van het gereformeerde belijden het ker kelijke leven te dienen'. In diverse plaatsen hebben be zwaarden gisteren afzonderlijke kerkdiensten belegd, meestal on der de naam Nederlandse Her vormde Gemeente in Hersteld verband. Bezwaarden uit de her vormde gemeente van Arnemui- den kwamen gisteren in Middel burg bijeen. In Tholen-stad wer den twee kerkdiensten belegd door tegenstanders van de fusie- kerk uit diverse plaatsen op het eiland. Onder meer in Poortvliet en Sint-Annaland en Sint-Maar tensdijk bestaat grote weer stand tegen de PKN. ANP /GPD pagina 13 Vrouwenpolder vreedzaam samen van onze redactie binnenland DEN HAAG - Twee jachtvlieg tuigen van de Nederlandse lucht macht zijn zaterdagmiddag uit gerukt om een Boeing 737 te on derscheppen. De bemanning van het passagierstoestel rea geerde niet op oproepen via de radio en apparatuur die een sig naal afgeeft waaruit de identi teit blijkt, werkte niet of was uit geschakeld. Het ministerie van Defensie wil geen mededelingen doen over het incident of het toe stel. De Boeing 737 werd boven de Veluwe op een hoogte van 7,5 ki lometer door de F16's onder schept, geïdentificeerd en ver der begeleid tot de Belgische grens. Daar zette het verder koers naar een eveneens geheim gehouden bestemming in Zuid-Europa. Volgens Defensie is het hoogst opmerkelijk dat een toestel is on derschept. De luchtmacht laat de met zware wapens uitgeruste Flö's alleen opstijgen bij een ka ping of als de bemanning meer dere fouten maakt. Alle vliegtui gen, militair en burger, hebben een systeem dat een door radars op te pikken signaal afgeeft waaruit de identiteit is op te ma ken. Dat systeem heeft bij het onderschepte vliegtuig zaterdag JIJ W££nr ZEKER, ouk W/VI* VAueR s* pojr 2fCïEl-VeR.Z«/VAEC/rV<^ GEgltveM IS door Judith Katstra HILVERSUM - Na een maanden lange afvalrace heeft Nederland een nieuw idool. De 23-jarige Bo ris Titulaer uit Venlo won zater dagavond volgens alle verwach tingen de finale van het televisie programma Idols. Hij versloeg de 22-jarige Maud uit Nijmegen. Boris krijgt een platencontract. Zijn eerste single When you think of me ligt vanaf 11 mei in de winkels. De Limburger belandde in de af gelopen acht maanden van voor rondes geen enkele keer in de ge varenzone. Al aan het begin van de live-uitzendingen, negen we ken geleden, wezen veel mensen Boris aan als de gedoodverfde winnaar. Dat de 22-jarige Maud Mulder de finale zou halen, was De 23-jarige Boris (r) uit Venlo heeft zaterdagavond volgens alle verwachtingen de finale van het televisieprogramma Idols gewon nen. Hij versloeg de 22-jarige Maud uit Nijmegen. De winnaar krijgt een platencontract. voor haar een grote verrassing. Ze was er echter niet verbaasd over dat Boris won, hoewel de peilingen van afgelopen week ook sterk haar kant op wezen. De tweede editie van Idols bleek een enorm succes. Voor de audi ties meldden zich maar liefst 16.731 potentiële idolen aan, te- foto Juan Vrijdag gen 7626 vorig jaar. De kijkcij fers waren volgens Kijk- en Luisteronderzoek hoog. Naai de finale keken ruim 3,3 miljoen mensen en naar de uitslag ruim 3,4 miljoen. Vorig jaar lag dat nog hoger, met 4,7 naar het eer ste deel en 5 miljoen naar de uit slag. ANP mogelijk niet gewerkt of is dom weg uitgezet. Dat het vervolgens ging span nen bij de luchtverkeersleiding van Eurocontrol in het Limburg se Maastricht, kwam doordat het ook niet lukte om via de ra dio contact te leggen met de be manning. Waarschijnlijk vergat de piloot van het toestel van ra diofrequentie te wisselen toen hij het gebied van Eurocontrol binnenvloog. Elk luchtverkeers leidingscentrum communiceert op een andere frequentie. Als identificatie en communica tie mislukken wordt direct het Air Operations Control Station (AOCS) van de Koninklijke Luchtmacht ingeschakeld. Van uit een basis in de bossen bij Nieuw Milligen stuurt het AOCS twee van de drie permanent klaar staande F16's de lucht in. Daarna moet snel duidelijk zijn wat er loos is en aan de hand van de reacties in de cockpit neemt het AOCS besluiten. Een achteloze piloot zal bij het aan schouwen van een F16 schrik ken en onmiddellijk begrijpen dat hij een fout heeft gemaakt. Zo niet, dan proberen de piloten via de ramen te ontdekken wat er aan de hand is. Zitten de pas sagiers rustig op hun stoel of zijn ze bang en paniekerig? Lo pen er mensen (nerveus) rond in de cockpit? Is er sprake van een kaping of van technische manke menten? In beide gevallen probe ren de F16's via manoeuvres de piloot naar een vliegveld te dwingen of begeleiden. GPD AMSTERDAM - Bij een brand in een bovenwoning in Am sterdam is gistermiddag een oudere man om het leven ge komen, De brand brak aan het eind van de ochtend op de bovenste etage van het pand uit. Het dak van de woning stortte in. Zaterdagmiddag kwam bij een brand in een woning in Moerdijk een 42-jarige man om. De politie vermoedt dat de brand ontstond toen het slachtoffer binnen aan zijn bromfiets aan het sleutelen was. Hij heeft geprobeerd nog enkele bezittingen uit het huis te halen, maar werd ver rast door de snelheid waarmee het vuur om zich heen- greep. De man heeft getracht de woning via de achter deur te verlaten, maar die zat op slot. ANP HAARLEMMERMEER - De politie heeft gisteren een 32-jarige vrouw uit Nieuw-Vennep aangehouden op ver denking van betrokkenheid bij de dood van een man (31) uit dezelfde plaats. De twee werden vrijdagavond zwaar gewond in een motel in Haarlemmermeer aangetroffen. De man overleed zaterdag aan zijn verwondingen. De vrouw mocht gisteren het ziekenhuis verlaten, waarna de politie haar meteen oppakte. Wat er zich precies heeft voorgedaan in het motel, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. ANP GRONINGEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Veendam een 56-jarige buschauffeur aange houden, die onder invloed reed. De bestuurder had een passagier in zijn lijnbus. De man uit Nieuwe Pekela werd gepakt, nadat agenten die hem tegemoet reden meenden dat hij een bocht wel erg ruim nam. Bij controle bleek dat de buschauffeur 2 promille alcohol in zijn bloed had. ANP ROUVEEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag veertig tot vijftig jongeren verdreven bij een huis in Rouveen (gemeente Staphorst). De groep wilde de wo ning in brand steken, meldde de politie. Rond vijf uur 's nachts kreeg de politie een melding over ongeregeldheden op de Oude Rijksweg. Zeker twintig agenten wisten met behulp van politiehonden de jongeren uiteen te drijven. Vier jongeren zijn opgepakt. Aanleiding voor de rel is een ruzie op Koninginnedag over het rijden met brommers zonder uitlaat, vermoedt de politie. ANP AMSTELVEEN - Luchtvaartmaatschappij KLM zal ook mensen uit Vlaanderen opleiden tot piloot. Eind deze maand begint ze een wervingscampagne om de instroom van kandidaat-vliegers op peil te houden. Dit staat geheel los van de fusie met Air France, aldus een woordvoerder. Het is voor het eerst dat KLM in het buitenland kandi daat-piloten werft. De campagne moet ongeveer tweehon derd kandidaten opleveren. In Nederland zelf melden zich jaarlijks zeshonderd tot achthonderd mensen. Een be perkt aantal van hen mag uiteindelijk aan de opleiding be ginnen. ANP van onze redactie binnenland GRONINGEN - Het Centrum In formatie en Documentatie Is raël (CIDI) heeft bij justitie aan gifte gedaan tegen een Groning se oud-politieagent en zijn vrouw, omdat zij antisemitische uitlatingen hebben gedaan in de documentaire Holland, vaar wel! van filmmaker Willy Lind- wer. Dat maakte directeur R. Naftaniël van het CIDI giste ren bekend. De inmiddels 93-jarige Gronin ger laat zich in de film positief uit over het meedogenloze ver volgingsbeleid van de met de na zi's sympathiserende Groningse hoofdcommissaris Philip Blank. Bovendien plaatste de vrouw van de ex-agent tijdens het ge sprek een aantal zeer kwetsende antisemitische opmerkingen. Zij stelde letterlijk: „Als de oorlog om twaalf uur is afgelopen, heeft om vijf over twaalf een jood je al weer belazerd". De NCRV verwijderde de ge wraakte passages uit de docu mentaire, nadat kinderen van het echtpaar hadden gedreigd met een rechtszaak. Volgens de familie zouden de uitspraken uit hun verband zijn gerukt. Het RTL4-programma Barend Van Dorp zond de beelden vori ge week wel uit toen filmmaker Lindwer te gast was in het pro gramma. Directe aanleiding voor de aan gifte is echter een interview met de zoon van het echtpaar dat za terdag in NRC Handelsblad stond. „Nergens wordt berouw getoond voor de uiterst kwetsen de uitlatingen", stelt directeur Naftaniël van het CIDI. „De zoon bagatelliseert wat zijn ouders zeggen." In eerste instantie wilde het CIDI de zaak laten rusten. „Het is een oude vrouw, die het mis schien niet zo serieus bedoelde", legt Naftaniël uit. „Maar de zoon stelt in het interview dat zijn ouders allebei nog volledig over hun verstandelijke vermo gens beschikken. Als dat zo is, zijn de uitlatingen zeer antisemi tische en laakbaar, en dus straf baar." Regisseur Willy Lindwer schaart zich achter de aan klacht van het CIDI. „Die mak kelijke antisemitische mentali teit kan niet hard genoeg de kop in worden gedrukt. Daarom za ten die beelden ook in mijn docu mentaire." Lindwer was ook zeer teleurge steld over het besluit van de NCRV de beelden uit de film te verwijderen. „Ik ben in de oor log de helft van mijn familie kwijtgeraakt door antisemitis me. Het is gelukkig in Neder land een recht om iemand aan te klagen die dat soort denkbeel den aanhangt." De NCRV was gistermiddag niet bereikbaar voor commentaar. De documentaire Holland, vaar wel!, waarin wordt geschetst hoe Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog meewerk ten aan de jodendeportaties, wordt op 3 en lOmei in twee de len uitgezonden. ANP ENSCHEDE - Tal van CDA-pro- minenteq hebben Jan Peter Bal kenende gewaarschuwd om geen minister-president te wor den. Dat heeft voormalig CDA-co- ryfee Willem Aantjes gezegd. Volgens hem vonden mensen als Wim Deetman, Hans van den Broek, Bert de Vries en ook hij zelf dat Balkenende beter tot zijn recht zou komen als poli tiek leider in de Tweede Kamer. Aantjes deed zijn uitspraken af gelopen weekeinde op een bij eenkomst van de krant Twent- sche Courant/Tubantia. „Balkenende is een man met een enorm intellect en bagage. Maar toen hij aangaf per se in het ka binet te willen als premier, dacht ik: ben jij ook aangeraakt door de macht? Denk nou eens aan de partij!" Aantjes heeft dan ook geen medelijden met de onder vuur liggende Jan Peter Balkende. Premier Balkenende kampt met een ernstig imagoprobleem, zo blijkt uit een enquête die vorige week in deze krant werd gepu bliceerd. GPD pagina 4: De Jong laakt ontrouw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 3