PZC Steun voor behoud filmtheater Mooie start op historische dag Kaarten voor schone schijn en vleierij K3 maakt prijswinnaars blij Nieuw bestuur wil brede uitstraling Fizi Zierikzee bewijzen Auto's beschadigd in Bruinisse ROC-Ieerlingen naar défilé Goederen ontvreemd uit auto Aanhouding wegens vandalisme Vrouw zwaait met knuppel Vrouw beroofd van portomonnee Benefietconcert als steun aan Hospice en Scouting zeeuwse almanak Bezoek Redactie: 0113-315649 yYWvv.pzc.nl F-mail:redactie spzc.nl Postbus 31,4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord-en Midden-Zeeland: 0113-315520; 7eeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. maandag 3 mei 2004 Kevers in vele soorten en maten waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland BRUINISSE - In de nacht van zaterdag op zondag werd een personenauto op de Hageweg in Bruinisse bescha digd. De antenne en een van de spiegels werden afgebro ken en in alle portieren werd een deuk aangebracht. In diezelfde nacht werden op het Sluispad in Burgh-Haamstede twee personenauto's met een scherp voorwerp bekrast. VLISSINGEN - Leerlingen van de opleiding Vrede en Vei ligheid van het ROC Zeeland nemen woensdag, op bevrij dingsdag, deel aan het défilé in Wageningen. Het is zo goed als zeker dat ook Prins Bernhard bij het défilé aan wezig is. Het jaarlijkse evenement in Wageningen trekt traditiege trouw een grote schare oud-strijders uit diverse landen. Aan het sluitstuk van het défilé doen ook leerlingen van de opleiding Vrede en Veiligheid van het ROC Zeeland mee. De aanwezigheid van de leerlingen symboliseert dat jon geren nog volop betrokken zijn bij de krijgsmacht. Leer lingen en medewerkers van het ROC zijn vereerd met de uitnodiging deel te nemen aan het bevrijdingsdefilé. De leerlingen zijn inmiddels goed voorbereid. De opleiding Vrede en Veiligheid richt zich op jongens en meisjes van zestien, zeventien jaar oud die een functie bij Defensie ambiëren maar nog te jong zijn om in te stro men. Daarom krijgen ze een jaar lang praktijk en theorie gecombineerd aan het ROC. BRUINISSE - Uit een auto die zaterdag rond vijf uur ge parkeerd stond aan de Werkhavenweg in Bruinisse wer den een autoradio met cd-speler, kleding, een portefeuille met persoonlijke papieren, een zonnenbril en een horloge gestolen. De eigenaar van de auto die in de buurt van zijn auto was, zag een andere auto naast die van hem staan. Bij zijn auto stond een voor hem onbekende man. Toen hij deze onbekende aanriep, reed deze snel weg. De eigenaar van de auto moest even later de diefstal van genoemde spullen uit zijn voertuig constateren. VLISSINGEN - Twee jongens zijn zaterdag rond 4.00 uur op de Bossenburgweg in hun woonplaats Vlissingen aan gehouden voor vandalisme. De twee van dertien en negen tien jaar oud hadden vanaf een galerij van een apparte mentencomplex in Bossenburg bloempotten naar bene den gegooid. Ze zijn meegenomen naar het bureau en ver hoord. HnnrAli Pankow ZIERIKZEE - Er is een krachtig bestuur gevormd ter behoud van filmtheater Fizi in Zierik zee. ..We hebben een prachtig klein en sympathiek theater op het eiland. Laten we het als zo danig waarderen en gebruiken." Aldus motiveren Daan van der Wekken (voorzitter), Frans Meu- lenberg (secretaris), Paul den Boer (penningmeester) en Jaap Verseput (lid) hun besluit de schouders onder het voortbe staan van deze voorziening te zetten. Dat moet gebeuren met uitbrei ding van activiteiten, een goed onderbouwde toekomstvisie en doordachte fondswerving. „De zaak was bijna ingestort, omdat het met z'n tweeën ook niet te doen is een filmtheater als dit draaiende te houden. Daar komt veel meer voor kij ken dan je op het eerste gezicht zou vernachten", zegt Verseput. .Zowel hij als Van der Wekken enMeulenberg hebben de nood kreet van initiator Reinoud War- naar opgepikt en besloten zich als bestuur sterk te maken voor Fizi. Wamaar en zijn vriendin Petra Benschop richtten in maart 2001 de Stichting Filmtheater op. Sinds 10 januari vorig jaar zorgen zij met steun van een groepje vrijwilligers voor struc turele filmvertoningen in de tot filmtheater omgebouwde voor malige dansschool in de Korte Nobelstraat. Een voorziening waar behoefte aan blijkt te be staan op Schouwen-Duiveland. Er werd uitgegaan van 3.500 te venvachten bezoekers in 2003. In werkelijkheid zijn het er dui zend meer geworden. Minder t VLISSINGEN - Een 46-jarige Vlissingsc vrouw is zaterdaga vond in een portiek van een flat woning in de Paul Krugerstraat in Missingen aangehouden. Zij had, zonder reden, met een honkbalknuppel een 29-jarige medeflatbewoner bedreigd en geprobeerd hem te slaan. De man kon de slagen afweren en is bij een andere bewoner naar bin nen gevlucht politie heeft de vtouw aangehouden en de honk balknuppel in beslag genomen. vlotjes echter verloopt het met de financiën en de organisatori sche druk'. Bij de start begin 2003 bestond nog goede hoop dat Fizi binnen twee jaar zou kunnen opgaan in een groter ge heel. De kans op herleving van theater Mondragon als multi functionele podiumvoorziening wordt op dit moment echter niet al te groot geacht. Het nieuwe bestuur richt zich dan ook op een zelfstandig voortbestaan van het filmtheater. „Daarvoor zal meer nodig zijn dan de 4.545 euro die de gemeente nu bij draagt in het exploitatietekort", constateert Van der Wekken. Hoewel hij best zegt te weten dat het financieel niet zo goed gaat bij de gemeente, wil hij niet bij voorbaat gaan doemden ken. Volgens hem is het een kwestie van keuzen maken en ligt bij het bestuur van Fizi de taak te bewijzen dat deze voorziening een belangrijke sociaal-culture bijdrage kan OUWERKERK - Gedeputeerde H. van Waveren legde zaterdag middag vaardig de relatie tus sen de herstart van recreatie boerderij De Stelle in Ouwer- kerk en de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten. Hij schetste het veran deringsproces binnen de agrari sche sector van specifiek produc tie gerichtheid naar andere vor men van bedrijfsvoering. Een proces dat door de EU belang rijk wordt gestimuleerd. Van Waveren sprak dan ook over een mooie symbolische start van De Stelle op deze histo rische dag. Volgens de gedepu teerde kan de provincie wel al lerlei mogelijkheden en regels bedenken voor die nieuwe vor men van agrarische bedrijfsvoe ring, maar dienen er ook onder nemers te zijn die de creativiteit en de durf hebben die kansen in de praktijk te brengen. Hij sprak zijn waardering uit voor het echtpaar Wilma en Han van Achterberg dat deze stap zet. Dit echtpaar neemt De Stelle over van de familie Kuyper die sinds het begin van de twintig ste eeuw hier het land bewerkte en vee hield. De familie Kuyper gaf enkele jaren geleden de aan zet tot een drastische omschake ling naar dagrecreatieboerderij. Bezoekers kunnen hier in de fruitgaard zelf aardbeien, fram bozen, bessen en bramen pluk ken. Ze kunnen hun oogst mee nemen, maar als ze willen ook ter plekke tot jam verwerken in de boerderijkeuken. Verder bie den de schapen, kippen, hanen, geiten en konijnen veel bekijks leveren binnen de samenleving. Volgens Meulenberg kunnen er met dat bewijs en een heldere be leidsvisie wel meerdere subsi- diënten overtuigd worden. Hij benadrukt dat het hier in de eer ste plaats gaat om de erkenning van het belang van cultuur. In zijn optiek draagt cultuur, waar onder dus ook film, in grote ma te bij aan geestelijke bagage en meningsvorming van de mens. De donateurs van Fizi ontvan gen deze week een brief waarin en kunnen kinderen zich verma ken in een maisdoolhof en een strohol. Nieuw elan De nieuwe eigenaars geven De Stelle nieuw elan met een grote re winkel voor streekproducten, een ruimer terras en een nieuwe inrichting van de recreatiezaal. Die ruimte biedt tal van moge lijkheden voor themafeesten, vergaderingen en partijen. De re creatieboerderij biedt ook diver se mogelijkheden voor kinder feestjes. Van Waveren spreekt over be- drijfsveranderingen gestoeld op traditie. Versoepeling van regels moet dit soort omschakelingen het bestuur, zich voorstelt en de plannen voor de komende maan den bekend maakt. Het is de be doeling het theater naast film ook in te zetten voor kleine thea terproducties. In juli en augus tus blijft het theater open en worden er in het filmhuis top pers gedraaid als Etre et Avoir, Kill Bill 2 en Schultze gets the blues. Echte nieuwe ideeën krijgen di rect in september gestalte met bijvoorbeeld het Italiaans film mogelijk maken. Ook in dit ver band legde hij een relatie met de uitbreiding van de EU. „De tien landen die vandaag tot de EU zijn toegetreden, hebben ervaring met een streng planma tig georganiseerde samenleving. Zij zullen erop aandringen met minder regels het vrije onderne mersschap meer kansen te bie den. Als provincie zijn we daar al bewust mee bezig", aldus de gedeputeerde. Hij vindt dat de familie Van Achterberg op microschaal in speelt op de nieuwe kansen. Met het openen van het hek bij de en tree van De Stelle verrichtte hij daarna de officiële openingshan deling. epos Meglio Gioventu I en II. In het eerste weekend van septem ber krijgt het publiek de gele genheid deze film van in totaal zes uur in één keer te zien, on derbroken door een lasagne maaltijd. Andere plannen betreffen: pu bliekslezingen, literaire verfil mingen, een filmische variant op het tv-programma Zomergas ten en aansluiting zoeken bij de Boekenweek, de Thrillermaand en de Maand van de Filosofie. Uit respect voor traditie hebben Wilma en Han van Achterberg op hun bedrijf plaats ingeruimd voor drie bomen die vervolgens op ceremoniële wijze werden ge plant. Het betreft een boom voor het verleden als eerbetoon aan de familie Kuyper, een boom voor de mensen die bin nen de beide families van het echtpaar zijn ontvallen, maar niet vergeten zullen worden. En dochter Suzanne en zoon Ben van Achterberg plantten tenslot te een boom voor de toekomst. Voormalig eigenaar W. Kuyper en zijn zoon Piet blijven als advi seurs bij de Stelle betrokken en tijdens het seizoen ook bij het dagelijks uitvoerend werk. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Brouwershaven in de tijd van hoepelrok en prui- kentooi. De tijd van reders en re genten, van zakkendragers en haringpakkers. Een tijd van gro te rijkdom en diepe armoede. Dat is de sfeer van het nieuwe openluchtspel 'De Wonderdok ter' waar vandaag de kaartver koop voor begint. Het historische verhaal speelt zich af in het jaar 1764. Het inge dutte Brouwershaven wordt op geschrikt door de komst van een man, die een onuitwisbaar stem pel zou drukken op de geschiede nis van de smalstad. Een rijk en voornaam medisch doctor, Jo hannes Cato Kamerling. 'De Wonderdokter' wordt om schreven als een spel over scho ne schijne en vleierij. Het humoristische stuk wordt opgevoerd door ruim honderd acteurs, zangers en dansers ver bonden binnen de Stichtng His torische Spelen Zierikzee. Het stuk is geschreven en wordt ge- regiseerd door Cees Möhlmann. De muziek is van Mar van der Veer.* Het openluchtspektakel wordt gespeeld achter de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven op vrijdag 25 juni, zaterdag 26 juni, donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 juli. Aanvang steeds om 21.00 uur. De toegangskaarten zijn ver krijgbaar bij de balie van de Stichting Historische Spelen in de het bankgebouw van abn-am- ro aan het Havenpark in Zierik zee van maandag tot en met vrij dag tussen 13.00 en 17.00 uur. Verder is in Brouwershaven een verkooppunt ingericht bij duik centrum Dolphins Dive Center aan de Markt. Dit verkooppunt is zeven dagen per week geo pend. VLISSINGEN - Een zestigjari ge Vlissingse vrouw is zaterdaga vond omstreeks kwart voor tien in de Bonedijkestraat in Vlissin gen van haar portemonnee be roofd. Ze fietste in de Bonedijkestraat toen een achteropkomende onbe kende fietser de portemonnee uit haar hand trok. De vrouw reed de onbekende fietser nog achterna maar deze ging er hard vandoor. In de portemonnee zaten enkele honderden euro's en persoonlij ke papieren. door Ali Pankow BROUWERSHAVEN - Voor Peter van Ast in Brouwershaven is het een combinatie van spon tane bevlogenheid en pragma tisch inzicht. Hij is de initiatief nemer van het benefietprogram- ma dat zaterdag in en rond een grote tent op de Markt werd ge presenteerd ten behoeve van het Hospice in oprichting en de Scoutinggroep Brouwershaven. Maar ik heb het niet in m'n een tje gedaan hoor. Zonder steun van sponsors en de inzet van veel vrijwilligers was het niet ge lukt". haast hij zich te zeggen. Van Ast is dik tevreden over het resultaat. „Het was een druk en bijzonder gezellig evenement en ik verwacht dat er straks aan netto-opbrengst ongeveer 1.200 euro te verdelen valt tussen het nospice en de scouting." Toen hij bij toeval hoorde dat de initiatiefgroep voor het Hospice Schouwen-Duiveland nog net met het benodigde budget bin nen heeft, besloot Van Ast iets te ondernemen dat daarin een mjdrage zou kunnen leveren, "ij is zelf al dertien jaar secretaris/penningmeester van de Oranjevereniging Brouwers haven en een link met de viering van Koninginnedag was dus snel gelegd. „Die grote tent staat er toch voor het oranje- mest. Ik dacht: die kunnen we net zo goed een dagje langer la- tan staan. Dat kost wel iets meer> maar de kosten en moeite van op- en afbreken heb je dan maar één keer", overwoog Van Ast. ging vervolgens op zoek naar groepen die spontaan een bijdrage aan het benefietcon- cert wilden verlenen. „Ik zocht het in eerste instantie bij band jes van het eiland, maar dat luk te niet helemaal. De meeste vroe gen de hoofdprijs en dat is na tuurlijk niet de bedoeling", zegt de initiatiefnemer. Hij prijst zich gelukkig plotseling wel en kele spontane aanmeldingen te hebben gekregen. Zo bleek de voormalige Duivelandse forma tie Bostrock bereid te komen op treden als primeur bovendien voor hun nieuwe samenstelling met zanger Wim Schilperoord, oud-Bruenaar tegenwoordig woonachtig in Nieuwe Tonge. De naam Bostrock geldt niet meer, maar een nieuwe naam moet nog worden gevonden. De naamloosheid doet in elk geval niks af van het enthousiasme bij het muziekmaken zo bleek zater dag. De slagwerkgroep Battlefield uit Sliedrecht presenteerde zich met een geheel ander genre. De drie leden brachten percussie in een brede zin van het woord: van koebel tot electronische drumset en van bongo's tot tim- bales. De Coverband Stics uit Bergen op Zoom bleek in staat tot een zinderende finale met bekende hits uit de jaren zeventig, tach tig en negentig. De Scoutinggroep Brouwersha ven leverde een belangrijk aan deel in de organisatie en in het benefietprogramma zelf. De le den verzorgden 's middag diver se demonstraties op de Markt. Zij kampen met grote huisves tingsproblemen en kunnen wel een douceurtje voor nieuwbouw gebruiken. Voor de scoutingle- den is die bijdrage uit het bene fietprogramma zeer welkom. Dat ze daar dan zelf ook de han den voor uit de mouwen steken, lijkt hen 'gewoon logisch'. Uitbreiding Europese Unie stimuleert nieuwe agrarische bedrijfsvoering door Ali Pankow Belangstellenden wachten op de opening van recreatieboerderij De Stelle in Ouwerkerk. foto Marijke Folkertsma RENESSE - Driehonderd dolenthousiaste hippe mini-dametjes in fel gekleurde kleertjes en vrolijke versieringen in het haar net als hun idolen Karen, Kristel en Kathleen waren gistermiddag bijeen in De Zeeuwse Stromen in Renesse. Karen, Kristel en Kathleen staan beter bekend als de Vlaamse meidengroep K3. Het trio weet vooral het zeer jeugdig publiek in vervoering te brengen met superhits als Heyah Mamma, Yehe Yehe, Alle kleuren, De 3 biggetjes, Feest en Oya Lélé. De driehonderd kinderen die gisteren de kans kregen in Renesse van dichtbij een optreden van K3 bij te wonen, waren allen prijswinnaars van een wedstrijd van de commerciële zender Sky Radio. Hoe zeer het publiek ook genoot van het optreden, nog veel leuker was het om na dien in groepjes van tien met de drie Vlaamse sterren op de foto te mogen als blij vend aandenken aan deze enerverende gebeurtenis. foto Marijke Folkertsma. De twee studievriendinnen waren elkaar een beetje uit het oog verloren sinds de een naar Zeeland verhuisd was, en de ander naar het hoge noorden. Maar nu in Middel burg een baby geboren was, werd het tijd om de lange reis te ondernemen. Die verliep uiterst voorspoe dig. „Ik ben wat eerder", liet de Groningse per mobiel we ten. „Geen probleem", zei de Zeeuwse, „maar als ik boven met de baby bezig ben, kan ik niet opendoen. Dan kom je maar achterom. Inderdaad, toen de verre vriendin even later aanbelde, werd er niet gereageerd. Maar de poort zat óók op slot. Dus nam de Groningse in de voortuin uitgebreid de tijd om de woning te inspecteren. Leuk huis wel. Maar die bank, en die kasten. Brrr. Zou wel de inbreng van het vriendje zijn. Toen ze na bijna tien minuten onbeschaamd binnenloeren (twee overburen keken inmid dels argwanend mee) een boeketreeksboekje zag, begon er iets te dagen. Dit kon toch niet waar zijn. Dan was haar vriendin in de jaren wel heel erg veranderd. Een tweede blik op het katte belletje met het adres bracht uitkomst. Oeps. Ze stond ge woon vijftig huizen, oftewel honderd nummers, te ver.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 29