EEN REIS OM DE WERELD IN 80 BOEKEN. Va 4 PZC Borsele Wat geven we Kaar terug voor alles wat ze is kwijtgeraakt Integreren doe je samen maandag 3 mei 2004 gemeente KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT MILIEUVERGUNNING EN ONTWERPBESLUIT WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN Loon- en grondverzetbedrijf Smits Onderwerp Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2004 een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van S. M.A. Smits te Baarland om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een- loon- en grondverzetbedrijf. gelegen aan de Westdorpseweg 3 te Baarland. Door het Waterschap Zeeuwse Eilanden is op 15 januari 2004 een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater ontvangen. Besloten is beide aanvragen gecoördineerd te behandelen. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunningen, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, te ver lenen. Terinzagelegging De aanvragen, de ontwerpen en de overige van belang zijnde stukken liggen vanaf 4 mei tot en met 31 mei 2004 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: - gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand, gedurende de openingstijden en - bij de receptie van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Piet Heinstraat 77 te Goes, elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en (na telefonische afspraak tel. 0113-241360) van 18.00- 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken worden ver kregen. Bedenkingen Eenieder kan van 4 mei tot en met 31 mei 2004 schriftelijk bedenkingen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Borsele. Postbus 14450 AA Heinkenszand. Schriftelijke beden kingen tegen de ontwerpvergunningWet verontreiniging opper vlaktewateren dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden, doch te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele. Degene die bedenkingen inbrengt kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien u telefonisch (gemeente Borsele, tel. 0113-238428, Waterschap Zeeuwse Eilanden, tel. 0113-241360) bij voorkeur voor 24 mei 2004 daarom verzoekt, zal op een nog nader te bepalen tijdstip de gelegenheid worden geboden om over het ontwerp/de ontwerpen van gedachten te wisselen.Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de aanvrager wordt uitgenodigd, wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge bedenkingen in te bren gen. U kunt te zijnder tijd alleen beroep instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerp-beschikking(en) of als u kunt aantonen, dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van beden kingen in staat bent geweest. Dit beroep kunt u dan indienen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Heinkenszand/Goes, 4 mei 2004. Geef om een oorlogskind Word nu lid van Unicef en bel 0800 - 1133 NIERSTICHTING jL' Thailand m •srfcr.Kji1 p jL Na een reis om de wereld in tachtig dagen ben je overal even geweest. Heb je overal even de geur kunnen opsnuiven, het eten kunnen proeven, de mensen kunnen gadeslaan. Maar na een reis om de wereld in tachtig boeken, heb je tachtig manieren van leven kunnen doorgronden, tachtig culturen kunnen beleven, tachtig keer weg kunnen dromen in een ander land. Met een boek in je hand, kun je reizen in je hoofd. Waarheen je wilt, hoe lang je wilt en met wie je wilt. Een goede reden om wat vaker naar de boekhandel te vliegen. Steeds weer plezier van karton en papier. i Toch weten ze iets niet van elkaar. Ze kennen elkaar door en door. www.unicef.nl weetuhetalvarielkaar.nl NIERDONOR JA/NEE Jrife/ J kinderen, eerst Nederland is wat we er samen van maken Vluchtelingenwerk Nederland werkt al 25 jaar aan integratie van vluch telingen. In bijna elke gemeente is een VluchtelingenWerkgroep actief. De lokale medewerkers van Vluch telingenwerk introduceren vluchte lingen bij uiteenlopende instanties. Ze helpen hen bij het vinden van woonruimte. Ze ondersteunen hen bij de aanvraag voor gezinshereni ging. Ze organiseren huiswerkbege leiding en conversatielessen. Ook geven onze medewerkers voorlich ting, onder meer op scholen, om bij kinderen meer begrip te kweken voor vluchtelingen die in hun ge meente komen wonen. Wij informeren u graag over de (ontmoetings)activiteiten die Vluch- telingenWerkgroepen organiseren in uw gemeente. Kijk ook eens op www.vluchtelingenwerk.nl. Uw bijdrage aan integratie is broodnodig. Vraag informatie! Postbus 2894,1000 CW Amsterdam Tel. 020 - 346 72 00 campagne@vluchtelingenwerk.nl www.vluchtelingenwerk.nl Giro 123488 Vluchtelingenwerk Nederland EEN PUBLICATIE VAN INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON, T (020) 654 30 43 WWW.PAPIERINFO.NL PARTICIPANTEN: STICHTING PAPIER RECYCLING NEDERLAND. VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN, VERENIGING GOLFKARTON, KONINKLIJKE KVGO, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 28