PZC Breed debat over gedragsregels Steun voor behoud filmtheater '^ïÉÈÊÊÊk Een goed gevoel voor een schijntje Directeur L'Escaut snapt niks van klacht duivenvangst Goese raad wil alle inwoners uitnodigen Kerkhof verdient opknapbeurt ,8f rjm Rolstoelers willen geen fietsen meer op hellingbaan ROC-leerlingen naar défilé Alcohol in spel bij ongevallen Aanhouding wegens vandalisme Boetes voor te hard rijden Beroving zeeuwse almanak Bezoek tedactie: 0113-315649 yww.pzc.nl :-mail:redactie ffpzc.nl 'ostbus 314460 AA Goes \dvertentie-exploitatie: \loord-en Midden-Zeeland: 0113-315520; 7eeuws-Vlaanderen: 0114-372770; sjationaal: 020-4562500. naandag 3 mei 2004 Kevers in vele soorten en maten editie Bevelanden-Tholen Inor Rolf Bosboom GOES - Alle Goesenaren moe ien kunnen meepraten over het opstellen van een reeks gedrags tegels in de gemeente. Er komt daarom, als het aan de gemeen teraad ligt, een breed opgezette 'startbijeenkomst'. Binnen de Goese politiek wordt il enige tijd nagedacht over de jvijze waarop de gemeente zelf invulling kan geven aan het de bat over normen een waarden. Inmiddels is, onder aanvoering ran CD A-raadslid P. Fa vier, een werkgroep opgericht waar in alle partijen zijn vertegen- Het streven is om te komen tot een serie gedragsregels, die de leefbaarheid in de stad en de om liggende dorpen moeten bevor deren. Het idee is geïnspireerd op de Stadsetiquette zoals bijvoor beeld Rotterdam en Gouda die kennen. Hoe een en ander in Goes moet Uitpakken, is nog niet bepaald. De werkgroep wil dat in samen spraak met de inwoners van de Losmaken En d P| «vestigt E. i lektnsche «egt. r gesties te verzamelen, maar vooral ook om de inwoners warm te maken voor een discus sie over normen en waarden. Uit de aangedragen ideeën wordt naderhand een keuze ge maakt. Tijdens de uitwerking ervan wordt opnieuw geprobeerd een aantal inwoners en instellingen erbij te betrekken. Met hulp van wijk- en dorpsraden wil de werkgroep geschikte kandida ten vinden. De werkgroep realiseert zich dat een discussie over gedragsre gels en normen en waarden een proces van lange adem is. Daar om zou er iemand moeten zijn die de voortgang in de gaten houdt. Positief Burgemeester D. van der Zaag staat op zich positief tegenover de voorstellen van de werk groep. Gezien de forse bezuinigingsope ratie waarin de gemeente ver wikkeld is, vindt hij echter dat er geen extra geld aan mag wor den besteed. „Ik denk niet dat dat op dit moment aan de orde kan zijn." Binnen de gemeenteraad is al eerder gewezen op de voorbeeld functie die de gemeente moet vervullen. Zo zijn er al de ver plichte gedragscodes voor raads leden, de wethouders en de bur gemeester. De werkgroep hecht ook aan een gedragscode voor ambtena ren. Landelijk Landelijk worden daar al voor bereidingen voor getroffen. De Vereniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) heeft vorige maand een modelgedragscode voor ambtenaren gepresenteerd. Deze is opgesteld door het Colle ge voor Arbeidzaken. De VNG verwacht dat de ver plichte gedragscode en het ver plicht afnemen van de ambtseed nog dit jaar in werking treden. S <$3iS*F^ Een groot deel van de grafstenen op de begraafplaats in Eindewege is scheefgezakt, foto Willem Mieras heeft het moeite met de wijze waarop de liguster haag aan de kant van de Arendstraat is ge kortwiekt. Die is nu veel lager dan voorheen, wat weliswaar voor de gemeente het onderhoud vergemakkelijkt, maar waardoor de begraafplaats ook minder be schut ligt. Andere zaken die voor verbetering vat baar worden geacht, zijn de parkeerruimte die ef ficiënter kan worden ingericht en het ontbreken van een bankje voor bezoekers van de dodenak ker. Het overlegorgaan heeft besloten de begraaf plaats tot een van zijn 'speerpunten' voor volgend jaar te maken. door Rolf Bosboom EINDEWEGE - Er moet binnen afzienbare ter mijn iets gebeuren aan de begraafplaats in Einde wege. Dat vindt de Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke. Wie rondwandelt op het kerkhof op de hoek van de Arendstraat en de Noordweegseweg, ziet al snel dat het een opknapbeurt kan gebruiken. Een groot deel van de grafstenen is scheefgezakt. Het overlegorgaan ergert zich daaraan en vindt dat er iets aan moet worden gedaan. Bovendien Uitnodiging Daarom is het de bedoeling dat er een grootscheepse bijeen komst wordt gehouden waar- vooralle Goesenaren, evenals or ganisaties en verenigingen, een uitnodiging on Wangen. Een dergelijk debat is niet al leen bedoeld om ideeën en sug- VLISSINGEN - Rolstoelers balen ervan dat de hellingbaan bij het NS-station in Vlissingen steeds vaker als fietsenstalling wordt gebruikt. Elke dag staan er tientallen tweewielers schots en scheef geparkeerd. Zaterdag, tijdens de Open Veer-dag in Vlissingen, vroegen de rol stoelers aandacht voor hun si tuatie. Pal naast de hoofdingang van iet station is een schuine lellingbaan. Met deze baan kun- len rolstoelers het hoogte- 'erschil tussen het veerplein en et station overbruggen en zo oegang krijgen tot het treinsta- ion. Jebaan is voorzien van grote ij- teren leuningen. Fietsers maken Eak gebruik van de mogelijk- id om de fiets aan deze meta- i balken vast te ketenen. Dit óndanks het feit dat bij de hel lingbaan een bordje is gemaakt piet de tekst 'Niet in de hekken geplaatste fietsen worden ver wijderd.' Pok aan fietsers die het Neder lands met machtig zijn, is ge- icht: op het bord staat een :je van een fiets met een kruis er doorheen, zijn er zaterdagmiddag lentallen fietsen bij de ingang 'an het station neergezet. Er staan zelfs zo'n vijf, zes fietsen tan de binnenzijde van de baan astgeketend. Hierdoor is er 'oor rolstoelers geen doorko- ten meer aan. Een belangstellende bekijkt een boek in de tweedehandsboekenwinkel annex galerie. foto Willem Mieras door Rolf Bosboom COLIJNSPLAAT - Is de boekwinkel nu open of gesloten? De belangstellende be zoeker komt er in eerste instantie niet uit. Een deel van de collectie staat buiten uitgestald, maar de deur is op slot. Colijnsplaat beschikt sinds enige tijd over een tweedehandsboekenwinkel an nex galerie, gevestigd in de Kruisstraat. Uitbater Chris Kleijn, die enkele jaren ge leden in het dorp is komen wonen, is doorgaans echter niet in de gelegenheid de zaak te bemannen. Hij verdient als operator buiten Zeeland, in Heijningen, de kost. Dus zit er weinig anders op dan de handelswaar buiten uit te stallen. Wie een boek wil kopen, kan betalen door het bedrag te deponeren in een plastic pijp die door de brievenbus steekt. De twee kraampjes bevatten uiteenlopen de boeken, van doktersromans tot stevi ge literatuur, van Biggles-pockets tot Het Beste-omnibussen, van Een nagela ten bekentenis van Marcellus Emants tot de lp 28 beroemde melodieën van Fischer Chöre. Er zijn verder aparte afdelinkjes met boe ken over koken, gezondheid, landen,, die ren, 'hobby's e.d' en 'allerlei'. Daarnaast is er een forse verzameling Duitse boe ken en wat Frans en Engels werk. Veel af geschreven bibliotheekboeken ook en een flinke hoeveelheid kinderlectuur. De prijs: een habbekrats. Voor een paar euro kan de bezoeker een dikke stapel boeken afschaffen. Regenachtig Als het regent zijn de buren zo vriende lijk de boeken af te dekken. 'Geachte boe kenliefhebber', vermeldt bovendien een plakaat op de deur. 'Wilt u aub bij regen achtig weer 'na gedane zaken' de boeken weer afdekken. Dank u voor uw attent heid. Elke dag worden de boeken aange vuld.' Kleijn zegt met zijn boekenzaak een be roep te doen op de rechtschapenheid van de geïnteresseerde passant. Wie wat lectuur meeneemt, dient te beta len, ook al is er niemand die dat contro leert. 'Ik dank u voor uw eerlijkheid (ik ben trots op u)' staat er daarom, ook in het Duits, op de uitstalling geschreven. „Deze opmerking geeft iemand een goed gevoel bij zijn of haar vertrek", verklaart Kleijn. „Je beseft dat je een eerlijk mens bent. Je gooit toch niet je zelfrespect weg voor een euro? Betalen voor het boek versterkt je gevoel van eigenwaarde, nodig om je goed te voelen." dat gebeurt nu elke dag", *tiat v Dane die zich in een rolstoel voortbe- Ze wijst erop dat ze voor afstanden aangewezen °p het openbaar vervoer. „Op sluk staan er altijd fietsen en «■omfietsen. Ik kan ze zelf niet Smaken. En van de NS is vaak «emand aanwezig." Net alleen rolstoelers blijken j*s' te hebben van het pro- «eem, Even later probeert een lezin met een kinderwagen de pttmg te nemen, iets wat [echts met veel moeite lukt. °°r het probleem van de ver- ®®rd geparkeerde fietsen heeft ane een duidelijke oplossing: ^g aanpakken. „In andere patsen wordt er ook iets aan f an, zoals bijvoorbeeld in n **aag. Controleer stevig. de overtreders elke keer 'eer een bekeuring. De vierde eerlaten ze het wel." Nieuw bestuur wil brede uitstraling Fizi Zierikzee bewijzen door Ali Pankow ZIERIKZEE - Er is een krachtig bestuur gevormd ter behoud van filmtheater Fizi in Zierik zee. „We hebben een prachtig klein en sympathiek theater op het eiland. Laten we het als zo danig waarderen en gebruiken." Aldus motiveren Daan van der Wekken (voorzitter), Frans Meu- lenberg (secretaris). Paul den Boer (penningmeester) en Jaap Verseput (lid) hun besluit de schouders onder het voortbe staan van deze voorziening te zetten. Dat moet gebeuren met uitbrei ding van activiteiten, een goed onderbouwde toekomstvisie en doordachte fondswerving. „De zaak was bijna ingestort, omdat het met z'n tweeën ook niet te doen is een filmtheater als dit draaiende te houden. Daar komt veel meer bij kijken dan je op het eerste gezicht zou verwachten", zegt Verseput. Hij heeft evenals als Van der Wek ken en Meulenberg de nood kreet van initiator Reinoud War- naar opgepikt en besloten zich als bestuur sterk te maken voor Fizi. Warnaar en zijn vriendin Petra Benschop richtten in maart 2001 de Stichting Filmtheater op. Sinds 10 januari vorig jaar zorgen zij met steun van een groepje vrijwilligers voor struc turele filmvertoningen in de tot filmtheater omgebouwde voor malige dansschool in de Korte Nobelstraat. Een voorziening waar behoefte aan blijkt te bestaan op Schou- wen-Duiveland. Er werd uitge gaan van 3.500 bezoekers in 2003. Het zijn er duizend meer geworden. Druk Minder vlotjes echter verloopt het met de financiën en de orga nisatorische druk. Bij de start bestond nog goede hoop dat Fizi binnen twee jaar zou kunnen op gaan in een groter geheel. De kans op herleving van theater Mondragon als multifunctionele podiumvoorziening wordt op dit moment echter niet al te groot geacht. Het nieuwe be stuur richt zich dan ook op een zelfstandig voortbestaan van het filmtheater. „Daarvoor zal meer nodig zijn dan de 4.545 euro die de gemeen te nu bijdraagt in het exploita tietekort", constateert Van der Wekken. Hoewel hij best zegt te weten dat het financieel niet zo goed gaat bij de gemeente, wil hij niet bij voorbaat doemden ken. Volgens hem is het een kwestie van keuzen maken en VLISSINGEN - Leerlingen van de opleiding Vrede en Vei ligheid van het ROC Zeeland nemen woensdag, op bevrij dingsdag, deel aan het défilé in Wageningen. Het is zo goed als zeker dat ook Prins Bernhard bij het défilé aan wezig is. Het jaarlijkse evenement in Wageningen trekt traditiegetrouw een grote schare oud-strijders uit diverse landen. Aan het sluitstuk van het défilé doen ook leerlin gen van de opleiding Vrede en Veiligheid van het ROC Zeeland mee. De aanwezigheid van de leerlingen symboli seert dat jongeren nog volop betrokken zijn bij de krijgs macht. Leerlingen en medewerkers van het ROC zijn ver- erd met de uitnodiging deel te nemen aan het bevrijdings- defilé. De leerlingen zijn inmiddels goed voorbereid.De opleiding Vrede en Veilihgie richt zich op jongens en meis jes van zestien, zeventien jaar oud die een functie bij De fensie ambiëren maar nog te jong zijn om in te stromen, Daarom krijgen ze een jaar lang praktijk en theorie. KATS - Bij ongevallen op zeker drie plaatsen in de regio was in de nacht van vrijdag op zaterdag alcohol in het spel. Op de Deltaweg ter hoogte van Kats raakte een 25-jarige automobilist uit Zierikzee in de sloot en liep daarbij lichte verwondingen aan zijn gezicht op. Hij had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Op de Oost-Westweg ter hoogte Kamperland parkeerde een 31-jarige man uit Veere zijn wagen eveneens in de sloot, maar bleef daarbij ongedeerd. Hij had 2,5 keer de maximale hoeveelheid drank op. Een 21-jarige vrouw uit Pluist werd op de Stelleweg in Heinkenszand aangehou den, nadat zij een hekwerk had beschadigd. De vrouw had geen rijbewijs. Ook zij had te veel gedronken. VLISSINGEN - Twee jongens zijn zaterdag op de Bossen - burgweg in hun woonplaats Vlissingen aangehouden voor vandalisme. De twee van dertien en negentien jaar oud hadden vanaf een galerij van een appartementencomplex in Bossenburg bloempotten naar beneden gegooid. Ze zijn meegenomen naar het bureau en verhoord. RILLAND - Op verschillende plaatsen in de regio werden zaterdagavond bestuurders bekeurd wegens te hard rij den. Het bontst maakte een automobilist het op de Oude Rijksweg bij Rilland, die 47 kilometer per uur harder reed dan toegestaan. Op de Kanaalweg in Yerseke gingen drie automobilisten op de bon nadat zij de snelheidsli miet rijkelijk hadden overschreden. Hetzelfde lot trof twee bromfietsers op de Plasseweg in Waarde. bij Drijgers hebben beklaagd. Directeur Van Beekhuizen is on bekend met de klacht. „Het is een verhaal dat ik niet ken." Maar Van Beekhuizen kan zich niet voorstellen dat een mede werker van L'Escaut zich met dergelijke praktijken bezig houdt. „Ik snap niets van het verhaal. Het is totaal niet iets waarmee L'Escaut zich bezig houdt. Ik kan me niet voorstel len dat het iemand van ons is. Maar ik ga het wel uitzoeken op kantoor." Volgens Van Beekhuizen is Drij gers waarschijnlijk aan het ver keerde adres. Het stoort hem dat de klaagster niet eerst naar de woningbouwcorporatie is ge stapt. door Ron Maqnée VLISSINGEN - Directeur J. van Beekhuizen van woningcor poratie L'Escaut 'snapt hele maal niets' van de aantijgingen dat de woningcorporatie ille gaal vangkooien zou gebruiken om duiven te vangen. Een Vlis- singse heeft een dergelijke klacht gedeponeerd bij de offi cier van justitie in Middelburg. De Vlissingse M. Drijgers heeft het parket van Middelburg een brief gestuurd namens de lande lijke werkgroep Duivenoverlast en de stichting Faunabescher ming. Drijgers stelt hierin dat de woningbouwcorporatie dui ven vangt met een kooi op de flats in de Bloemenlaan en de Hendrick Avercamplaan. Wo ningcorporatie L'Escaut zou dit samen met de Vereniging van Ei genaren doen. Volgens Drijgers is de actie in strijd met de flora- en fauna wet. Door de Provincie Zeeland is immers niet de noodzakelijke aanwijzing verleend. Bovendien worden ook veel Turkse tortels en andere vogels met voer naar de vangkooien gelokt. Omwo nenden zouden zich inmiddels VLISSINGEN - Een zestigjari ge Vlissingse vrouw is zaterdaga vond omstreeks kwart voor tien in de Bonedijkestraat in Vlissin gen van haar portemonnee be roofd. Ze fietste in de Bonedij kestraat toen een achteropko mende onbekende fietser de por temonnee uit haar hand trok. ligt bij het bestuur van Fizi de taak te bewijzen dat deze voor ziening een belangrijke so ciaal-culture bijdrage kan leve ren binnen de samenleving. Brief Volgens Meulenberg kunnen er met dat bewijs en een heldere be leidsvisie wel meerdere subsi- diënten overtuigd worden De donateurs yan Fizi ontvan gen deze week een brief waarin het bestuur zich voorstelt en de plannen voor de komende maan den bekend maakt. Het is de be doeling Fi naast film ook in te zetten voor kleine theaterpro ducties. De twee studievriendinnen ivaren elkaar een beetje uit het oog verloren sinds de een naar Zeeland verhuisd was, en de ander naar het hoge noorden. Maar nu in Middel burg een baby geboren was, werd het tijd om de lange reis te ondernemen. Die verliep uiterst voorspoe dig. „Ik ben wat eerder", liet de Groningse per mobiel we ten. „Geen probleem", zei de Zeeuwse, „maar als ik boven met de baby bezig ben, kan ik niet opendoen. Dan kom je maar achterom." Inderdaad, toen de verre vriendin even later aanbelde, werd er niet gereageerd. Maar de poort zat óók op slot. Dus nam de Groningse in de voortuin uitgebreid de tijd om de woning te inspecteren. Leuk huis wel. Maar die bank, en die kasten. Brrr. Zou wel de inbreng van het vriendje zijn. Toen ze na bijna tien minuten onbeschaamd binnenloeren (twee overburen keken inmid dels argwanend mee) een boeketreeksboekje zag, begon er iets te dagen. Dit kon toch niet waar zijn. Dan was haar vriendin in de jaren wel heel erg veranderd. Een tweede blik op het katte belletje met het adres bracht uitkomst. Oeps. Ze stond ge woon vijftig huizen, oftewel honderd nummers, te ver.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 25