Oorlogsmonumenten gezocht PZC Tom Poes en het Vergeetboekje Casper Hobbes Jf O" Nationaal Comité 4 en 5 mei zet vondsten op website puzzel 11 recept Hartige galettes weer maandag 3 mei 2004 Nederland telt honderden 'on zichtbare' oorlogsmonumenten. Teksten op gevelstenen, bankjes of stoeptegels herinneren aan de oorlog. Wie in zijn buurt een 'nieuw' monument ontdekt, kan die aanmelden bij de Nationale Website Oorlogsmonumenten. door Carine Neefjes Even voorbij de vvipkip en de andere klimrekken ligt het graf van Keesje Brijde. Het is geen pas overleden jongetje uit de moderne, kinderrijke nieuw bouwwijk: Keesje Brijde stierf op 13 december 1944. Zijn naam prijkt op een eenvoudig, houten kruis. Achter oud. ver weerd glas hangt een gedicht waarin staat hoe hij, amper der tien jaar oud, met een hongeri ge maag gloeiende stukjes steen kool ging rapen voor zijn moe der, totdat de Duitse bezetters hem doodschoten en hem 'het graf instuurden'. Het graf van Keesje Brijde. gele gen in stadsdeel Zeeburg in Am sterdam, is één van de onbeken de oorlogsmonumenten in de hoofdstad. In totaal staan er daar 141 en daarmee heeft Am sterdam van alle steden de mees te gedenktekens. De monumen ten zijn voornamelijk gevelste nen in scholen, huizen en gebou wen die herinneren aan de jo denvervolging. Opvallend is dat juist deze ge denktekens pas halverwege de jaren zestig zijn aangebracht. In de eerste maanden na de bevrij ding werden er vooral monumen ten opgericht om omgekomen verzetslieden en militairen te eren. Dat tijdens de oorlog ze ventig procent van de joodse be volking was weggevoerd en om gekomen - het hoogste percenta ge in Europa - speelde toen nog geen rol Nederland zag zichzelf als slachtoffer van de Duitse agressie en wilde vooral eer be tonen aan de gevallen strijd krachten Het enkele monument dat vlak na de oorlog wel refereerde aan de jodenvervolging, had een merkwaardig karakter. Aan de Weesperstraat in Amsterdam staat een gedenkteken met bo venop een Davidster. Het is op gedragen aan de Amsterdamse bevolking 'als dank voor de hulp die zij de joden hadden ge boden'. Pas halverwege de jaren zestig kwamen de eerste monumenten waarin de vernietiging van jo den werd herdacht. Typerend is in dit verband het glazen kunst werk van Jan Wolkers in het Wertheimpark: 'Nooit meer Auschwitz in Amsterdam'.Wie een snelle rondgang wil maken langs alle bekende en onbeken de gedenktekens in Nederland, kan zoeken op www.oorlogsmo- numenten.nl. Drie jaar geleden heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei de website opgezet. De or ganisatie heeft alle gemeenten opgeroepen om op zoek te gaan naar bekende en onbekende ge denktekens. Inmiddels staan er meer dan 2600 monumenten op de site en nog is de verzameling niet compleet. „Elk jaar komen er tientallen nieuwe monumenten bij. Er zijn altijd wel weer oplettende bewo ners die op de hoek van de straat een gek steentje ontdek ken", vertelt projectleider Josep hine Lemmens. „Monumenten worden werkelijk overal gevon den. Zelfs aan de ingang van een voetbalveld, zoals bijvoor beeld in Assen. Daar worden acht 'Asser Boys' herdacht. Op een zwerfkei prijkt een plaquet te: 'Ter nagedachtenis aan hen die niet terugkeerden'. Dit zijn van die bijzondere, lokale oor logsherinneringen." Eigen verhaal De website laat zien dat de ge schiedenis van Nederland ver stopt zit achter steen. En elke provincie vertelt zijn eigen oor logsverhaal. In Noord-Holland en Friesland herinneren de ge denktekens aan de hongerwin ter en het verzet. Veel monumen ten in Gelderland verwijzen naar operatie Market Garden waarbij de geallieerden in het najaar van 1944 probeerden het noorden van Nederland te be vrijden. Drenthe onderscheidt zich met een eigen, lokaal ont werp: bijna elk monument be staat uit een zwerfkei met pla quette erop. Afwijkende monu menten in Drenthe zijn opge richt door Limburgers. Toen in het laatste oorlogsjaar in delen van Limburg flink werd gevoch- In totaal staan er nu meer dan 2600 oorlogsmonumenten op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De lijst ziet er als volgt uit: 1 Gelderland - 413 2. Noord-Holland - 381 3. Zuid-Holland - 319 4. Brabant - 308 5. Limburg - 286 6. Fries land - 283 7. Utrecht - 152 8. Drenthe - 141 9. Overijssel - 138 10. Groningen - 104 11. Zeeland - 94 12. Flevoland - 8 Overige: Neder landse Antillen en Aruba - 4 (advertentie) VOORJA ARS ACTIE 6 delige pannensets Genovis van &&F5 3» KW. Profi van ffjjgb - Cook See-&ft5?^ -M) \kookwinkclJj Goes St.Adriaanstr.8 Middelburg, L. Noordstraat 25 met GRATIS Actie seldis tot 30 juni a.s. Mim-Cooler Het monumentje voor Kees Brijde in Amsterdam. Niet het gevraagde woord invullen, maar een woord dat bestaat uit de letters van het gevraagde woord in dezelfde volgorde min 1 let ter. (B.v. Omschrijving "die renverblijf". Antwoord zou zijn "stal", maar ingevuld moet worden "sta"of "tal". Welke van die twee het moet worden, moet blijken uit de kruisende woorden.) Horizontaal: 1. Gelaatskleur; 4. karig; 7. wolkam; 9. deel v.d. vin ger; 10. grondsoort; 11. langs; 13. zwaardwalvis; 14. bits woord; 17. kobaltglas; 18. Ier land; 19. voegwoord; 21. schar nier; 24. koppelriem; 26. grap penmaker; 27. deel'v.h. lichaam; 29. pad; 30. aan alle kanten; 32. Engelse stof; 33. op elkaar. Verticaal: 1. Standaardmaat; 2. drinkbakje; 3. dierenverblijf; 4. tijdelijk gebruik; 5. oorhanger; 6. orgelregister; 8. gordel; 11 uit wijding zonder inhoud; 12. voordeel; 13. totaal; 15. klimwerktuig; 16. windrichting; 17. teken; 19. hoffelijk; 20. streling; 22. kinbaardje; 23. bestuurder; 25. herkauwer; 27. landbouwer; 28. strand bij Venetië; 30. deel v.e. auto; 31. waswater. Horizontaal: 1Ging dicht langs het weiland (5); 3. Die spruiten kunnen getrokken worden (5); 4. Die godin leidt een dubbel bestaan (4); 7. Heen en terug voor de navigatie (5); 10. De verkering continueren (9); 11. Dit gerecht bestaat uit buideldier (8). Verticaal: 1. Eentonig zangstuk om te zonnebaden (7); 2. Houd op tijd rekening met deze uitvoering! (5); 5. Atelier van de omroep (6); 6. Oneerlijk en gevaarlijk in het schip (6); 8. Dat dier moet nodig ontleed worden (5); 9. Volgens de paus moeten 'r familieleden bij (5). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 In deze charadepuzzel zoeken we een woord dat bestaat uit drie lettergrepen. Elke lettergreep én het woord zelf zijn hieronder min of meer cryptisch omschre ven. Wat is het gezochte woord? De eerste heeft aan dat er niks meer is De tweede stemt er mee in In de derde zit al je erfelijke belasting En al met al wordt je prooi er niet rustiger van Oplossingen van zaterdag: Kruiswoordraadsel: Horizontaal: 1. Kuil; 4. unie; 7. en; 8. Est; 10. ne; 13. sti mulans; 16. OT; 17. gij; 18. ober; 19. have; 20. bl; 22. de; 23. gelauwerd; 25. li; 27. pre; 29. pa; 30. doch; 31. luis. Verticaal: 1. Keus; 2. un; 3. Ie; 4. ut; 5. in; 6. Eems; 9. sluw; 11. mitella; 12. pagadet; 14. tobbe; 15. nijver; 21. huur; 23. geld; 24. dras; 26. lo; 27. ph; 28. el; 29. pi. Doorloper: spelonkpeesma eigenarrestaf negentientand tremelkmvetia irri tatieboek maansteengeko enkeierstaker nlarendiemand tantetorrente Visitekaartje: A.S. Pasticht uit Riel is hartspecialist. Het autobusje zette zich meteen weer in beweging en reed schommelend de landweg af. Maar heer Ollie was vastbesloten zijn vergeetachtigheid goed te maken, en daarom raasde hij achter het voertuig aan om het in te halen. Gemakkelijk was dat niet; de weg was smal en kronkelend en op de noodbrug over de Rommel lagen de planken los. Het is dan ook geen wonder, dat agent Raasde de hand opstak toen hij de Oude Schicht zag nade ren. „U hebt zeker haast", sprak hij, van zijn motor stappend. „Waar moet u zo vlug naartoe?" „Laat me door!" riep heer Bommel gejaagd. „Ik moet die G alettes worden in Frankrijk be schouwd als het gebak uit het stenen tijdperk. Ze werden destijds dan ook op hete platte stenen gebakken. Meestal be treft het zoet gebak, maar ditmaal zijn de galettes pittig gekruid en kunnen, met een laagje fijngeraspte kaas erop, ook als een warm voor- of hoofdgerecht worden opgediend. Zonder geraspte kaas kunnen ze als een bijgerecht bij gebraden of ge roosterd vlees en gevogelte worden gege- Hoofdgerecht voor 2 - 3 personen 400 gram aardappelen, zout, 1 1/2 dl melk, 3 eieren, 175 gram gezeefde bloem, witte peper uit de molen, en kele druppels tabasco of hot pep- persauce, 2 eetl. fijngehakte (blad)pe- terseiie, 1 eetl. fijngehakte (bladsel derij, 2 fijn gesnipperde bosuitjes, ca. 1 1/2 dl olijfolie, traditioneel, ca. 4 eetl. fijngeraspte Parmezaanse kaas en 1 flinke toef krulpeterselie, voor garnering. Kook de aardappelen gaar in ruim water met zout. Laat de aardappelen even droog stomen en afkoelen. Wrijf ze daar na door een zeer fijne zeef. Maak van melk, eieren en bloem een glad beslag. Roer de aardappelpuree erdoor en voeg naar smaak zout, peper, tabasco of hot peppersauce toe. Roer er vervol gens de peterselie, selderij en bosuitjes door Laat het beslag een half uur rusten. Zeeland: Onstabiel ten, werden hele dorpen geëva cueerd naar Drenthe. Uit dank baarheid voor hun gastvrijheid hebben Limburgers de inwoners van het dorpje Roden een water pomp geschonken. Sommige monumenten komen pas jaren na dato tot leven. Dat wordt goed zichtbaar in Breda, waar een bronzen beeld van een vrouw met kind aan haar hand 'De Vlucht' symboliseert. Het beeld herinnert aan de rampzalige evacuatie van mei 1940, waarbij 114 slachtoffers zijn gevallen. Eén vrouw verloor in een klap haar moeder en drie zussen. Tot aan haar dood in 1985 heeft zij zich nooit geuit over de ramp die haar familie is overkomen. Pas sinds enkele ja ren na haar dood wordt bij 'De Vlucht' een herdenking gehou den. GPD Gisteren was het tamelijk kil met wol- Door: Tom van derSp- kenvelden, maar vandaag zal de zon geregeld schijnen. De komende dagen is de kans op buien grota en wordt het 's middags tussen 13 en 17 graden. De warme Koninginnedag werd vooral in Zuid-Beveland door flink onweer afgesloten. Op de grens met Brabant viel daarbij de meeste neer slag, Hoogerheide kwam tot 44 millimeter. Er volgde een veel kus- Ier, maar wel droog, weekeinde. Vanochtend komen er flinke ge perioden voor, maar ook een paar mistbanken. De nevels ver dwijnen vrij snel, en verder wordt het een dag met redelijk wata neschijn. Er gaan wel stapelwolken groeien, die echter het Duien- stadium niet bereiken en langs de kust blijft het vrij zonnig. Daar wordt het 14 a 15 graden, in het oosten van Zeeuws-Vlaanderene in West-Brabant een graad of 18. Komende nacht neemt de bevw king wederom toe en ook morgenochtend is het tamelijk bewolkt en kan er een enkel buitje vallen, 's Middags volgen er opklaring en blijft het meest droog. De wind is matig en eerst west, later zuidwest. De middagtem- peraturen lopen uiteen van 13 graden langs de kust tot 16 graden in West-Brabant. De dagen daarna is de atmo sfeer behoorlijk onstabiel van opbouw, zodat de kans op buien groter wordt. De meeste zon is dan steeds weggelegd voor de ochtenden, terwijl het 's middags half tot zwaar bewolkt is en er vooral de tweede middaghelft en gedu rende de avond enkele (onweers)buien tot ontwikke ling zullen komen. De wind is daarbij meest matig en waait uit zuidelijke richtingen. Opklaringen urvoor vandaag ir voor de komende nacjn Vooruitzichten foto Harmen de Jong/GPD weer dinsdag woensdag donderdag vrijdag max. 15° 14° 14° 14° min. 8° 8° 7° 8° wind ZW 4 Z 4 ZO 4 ZW 4 Zon vandaag op 6 ,1 onder 21.11 3 Maan vandaag op 19.28 onder 5,37 Toonder Studio's Nautisch bericht De wind is matig, kracht 4 en eerst westelijk, later zuidwest. Hel zicht is goed, watertemperatuur 11 graden. bus tegenhouden omdat er een dame in zit, die iets wil gaan vergeten. Dat is heel vreselijk voor een heer van mijn stand, zodat ik haar moet tegenhouden om alles recht te zetten, als u begrijpt wat ik bedoel." „Juist", hernam de politiebeamb te een ballonnetje te voorschijn halend. „Wilt u even bla zen, meneer?" „Ik heb geen tijd!" riep heer Ollie achteruitdeinzend. „Be grijpt u dan niet, dat ik haar moet inhalen voordat ze me vergeet?" „Inhalen is hier verboden", verklaarde de agent koeltjes. „Zodoende kunt u beter even dit ballonnetje opblazen. Ik ben erg benieuwd naar de kleur." Waterstanden maandag Hoog water Laag water 3 mei uur cm uur cm uur cm uur Vlissingen 1.42 206 14.06 242 8.06 214 20.20 Terneuzen 1.59 232 14.22 269 8.36 224 20.48 Cadzand 1.15 199 13.37 234 7.46 208 19.55 Roompot Buiten 1.38 149 14.01 185 7.44 159 20 05 Roompot Binnen 2.45 117 15.31 146 8.55 144 21 13 1 Zierikzee 3.10 140 15.40 171 9.10 162 21 35 Krammersl. West 2.59 151 15.34 181 9.12 168 21 38 1 Hansweert 2.28 243 14.56 279 8.56 242 21 13 2 Stavenisse/Yers. 3.16 146 15.40 178 9.16 164 21.36 dinsdag Hoog water Laag water 4 mei VM uur cm uur cm uur cm uur Vlissingen 2.16 230 14.41 257 8.49 227 21 02 Terneuzen 2.38 257 15.00 284 9.15 238 21 28 Cadzand 1.53 223 14.15 251 8.22 222 20 38 Roompot Buiten 2.15 169 14.37 196 8.25 167 20 42 Roompot Binnen 3.47 126 16.10 148 9.40 145 21.53 Zierikzee 3.52 151 16.25 173 9.50 165 22.10 Krammersl. West 3.35 160 16.27 182 9.55 170 22.16 Hansweert 3.09 267 15.36 291 9.40 255 21.55 2 Stavenisse/Yers. 3.56 156 16.31 180 9.55 166 22 16 door Bill Watterson lichte sneeuw at matige sneeuw zware sneeuw - Schie regen mabge regen zware regen isobaar Europa: Wisselvallig Hans Belterman Roer het daarna nog even krachtig door.Verhit een bodempje olie in een koe kenpan. Schep er, met een onderlinge af stand van tenminste zes centimeter drie bergjes beslag in. Houd er rekening mee dat het beslag nog enkele centimeters zal uitvloeien. Bak de galettes in ca. 7 minu ten aan weerszijden goudbruin en gaar. Houd ze daarna warm op een voorver warmde schaal die met aluminiumfolie wordt afgedekt. Bak hierna nogmaals twee maal drie galettes. Presentatie: bestrooi de galettes met ge raspte kaas. Schik ze dakpansgewijs op een voorverwarmde schaal. Leg er, als garnering, een flinke toef krulpeterselie bij. Wisselvalligheid is troef in grote delen van Europa. In Scc rdit - vië (Finland uitgesloten), de Britse eilanden, Benelux F a:iK ij*. Duitsland, Alpenlanden, Noord-ltalië en deels Spanje en Portugal vallen dagelijks regenbuien, soms kan het er zelfs lan gere tijd achtereen blijven regenen of onweert het. Verder koelt het veelal een paar graden af. Stabiel is het weer voorlopig alleen in een strook van Zuid-ltalië naar Griekenland en Turkije met daar alle dagen zon en warmte. Het kwik stijgt er later deze week naar rond 25 graden. In het zuiden van Spanje en Portuga start de week eerst met een bui, maar daarna blijft het aan de zuidelijke Costa's ook droog met zon en relatief hoge temperati ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 2