Kerken vreedzaam samen PZC Na de droom begint het gevecht Feest in parochiekerk 13 bezoektijden PZC Gemeente Vrouwenpolder opent deuren kunst Een goede Circusprinses, helaas in de Vlaamse taal agenda lezers schrijven Winnende foto Hofnar Wallie maandag 3 mei 2004 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen lel. (0118) 425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14 00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes. iel. (0113)234000 dag. 13.00-13 45 en 18.30-19 45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14 30 en19 00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe,zaten zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) Afd. Al, A2, B1, B2, C1. Obstetrie en Gynaecologie dag. 14 30-1600 en 18 30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.OOuur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 dag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo Idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom. tel. (0164) 278000 dag. 14 30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14,00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd Bi (cardiologie) dag. 16 00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant -waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence Prance Presse (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn 9eregeld met Beeldrecht te Amstel veen. door Ron Magnée VROUWENPOLDER - Dat de vorming van de nieuwe Protes tantse Kerk ook in pais en vree kan geschieden, bewijzen de ge meenten die in Vrouwenpolder samengegaan. De nieuwe fusie- kerk opende zaterdag niet al leen de deuren maar ook een gloednieuw bijgebouw. De laatste tijd zijn de berichten talrijk;-het samengaan van de Nederlands-hervormde, de Gere formeerde en Evangelisch-lu- therse kerken gaat niet zonder slag of stoot. Vooral voor veel or thodoxen binnen de hervormde kerk is de fusie een gruwel. Toch blijkt dat ook veel gemeen ten in harmonie samengaan. Zo als dat bijvoorbeeld het geval is bij het Samen Op Weg-proces in Vrouwenpolder. De ontwikke ling is hier nagenoeg vlekkeloos verlopen. „Wat het geheim is?", aldus J. Schraa van de Protestantse Ge meente Vrouwenpolder. „Dat is lastig te vertellen. Allereerst is het natuurlijk een voordeel dat hier geen gereformeerde bon ders bij het proces betrokken waren, maar alleen synodaal ge reformeerden en hervormden." Het zijn juist de vertegenwoordi gers van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde Kerk die de meeste weerstand te gen de fusie hebben. Maar er is nog iets, zegt Schraa; „We heb ben het proces heel rustig heb ben laten verlopen. In het begin waren er wel eens wat aarzelin gen. Toen hebben we het proces afgeremd. Totdat mensen ineens begonnen te vertellen: 'Schiet nou eens op met dat proces!' Uit eindelijk is alles soepeitjes verlo pen." Het gevolg is dat Schraa zich dan ook preses (voorzitter) van de kerkenraad van de Protes tantse Gemeente Vrouwenpol der in wording noemen. Schraa: „Dat 'in wording' gaat er aan het eind van het jaar af." De nieuwe fusiekerk heeft twee panden vlakbij elkaar in bezit en doet er één van de hand. De kerkleden hebben gekozen om TERNEUZEN, Vlaams Muziektheater Regie: Jos Dom Muzikale leiding: Kris Stroo- bants 'De Circusprinses' Emmerich Kalman door Arie Karreman In 1915, 33 jaar oud, schreef Kal man zijn Csardasi'ürstin, een operette die toen binnen het Duitse taalgebied in zeven jaar zo'n vijfduizendmaal werd uitge voerd. Een echte publiekstrekker dus. Het verhaal stelt zoals de mees te operettes niets voor. Het is niet meer dan een keukenmei denroman met goedkope zoetge vooisde taal. In de oorspronkelijke taal, het Duits, is dat nog wel te behap pen, maar als men dat dan ook nog in het Vlaams gaat doen dan blijft niet veel meer over dan een lachwekkende karika tuur. De vrije vertaling op zich was zeer onderhoudend en vaak humoristisch. De tekst werd zeer goed gebracht en kon me nigmaal een glimlach in de zaal tevoorschijn toveren. Muzikaal stelt het werk weinig voor. Simpele melodieën en een wat primitieve harmonie en or kestratie. Maar dat vond het gro te publiek toen heel prettig. Kal man is in ieder geval niet mijn componist. Het orkest speelde prima en ook de solisten kwamen heel fraai uit de verf. Het koor vond ik soms wat amateuristisch. Sto rend vond ik dat iedereen ver sterkt werd. Een beetje kan best, maar zoals het zaterdag uit de speakers kwam was echt te veel en dan ook met een over dadige kunstmatige echo. De hele enscenering was zorg vuldig bedacht, goede decors, fraaie kleding en het geheel was zeer dynamisch en heel kleur- rijk. U begrijpt zo langzamerhand wel dat mijn persoonlijke voor keur niet ligt bij dergelijke Vlaamse produkties, die het ori gineel helemaal naar de achter grond schuiven. Een goed gezelschap als dit mu ziektheater doet zichzelf geen eer aan en gaat op deze manier een beetje lijken op een provin ciale operettevereniging. het zeventiende-eeuwse pand van de Hervormde Kerk, mid den in het dorp, te behouden. Schraa: „We hebben in *2001 een enquête gehouden, en daaruit bleek dat de meerderheid van de leden, ook de gereformeer den, voor het gebouw van de Hervormde kerk kozen." Dat betekent dan ook dat de Ge formeerde kerk, die letterlijk op een steenworp afstand is geves tigd, wordt verkocht. Het gods huis van de gereformeerden is veel jonger dan de hervormde pendant, ongeveer een halve eeuw oud. Enig nadeel is dat de Hei-vormde Kerk kleiner is dan de Gereformeerde. Bij nieuwe Protestantse Gemeente zijn on geveer 450 leden aangesloten, terwijl er maar plek is voor 130 a 140 man. Op zich is een veel grotere kerk ook niet nodig, legt Schraa uit. „De mensen komen niet allemaal elke week." Maar mocht de opkomst toch te groot zijn, dan biedt een gloed nieuw bijgebouw uitkomst. „We hebben een camera in de kerk die permanent beelden kan door zenden", legt Schraa uit. „Die kunnen vervolgens in het bijge bouw op een scherm worden ge projecteerd met geluid erbij." Het nieuwe pand is met een gla zen sluis verbonden met het oude deel van de kerk. De monu mentenstatus van de oude kerk verplichtte de ontwerpers om voor een dergelijke constructie te kiezen. Er mag immers niet di rect aan het pand vastgebouwd worden. Tot slot is de Hervorm de kerk ook onder handen geno men. In de balken bleek boktor te zitten. Met een nieuw procédé zijn de balken behandeld. Bo vendien zijn de hoekdelen ver nieuwd. Schraa: „We ontdekten de boktor bij toeval. Je moet er niet aan denken dan een derge lijke balk naar beneden komt zetten." De Gereformeerde Kerk kan uit stekend een tweede leven krij gen als dorpscentrum, vindt Schraa. „Gapinge en Veere heb ben al prachtige panden. Nu is Vrouwenpolder aan de beurt." door Gino van den Broecke PHILIPPINE - Fleur en Anne vermaken zich met een bolspel vlak bij de parochiekerk in Philippine. Honderden belangstellenden kwa men er zaterdag een kijkje nemen, omdat de rooms-katholieke kerk Heilige Maria Hemelvaart vijftig jaar bestaat. Met een uitgebreid programma werd dat gevierd. De koepelkerk werd op 1 mei 1954 weer in gebruik genomen, nadat de oorspronkelijke kerk door de Duitsers in september 1944 werd vernield. De kerk valt erg op in de omgeving met zijn vierkante toren en gi gantische koepel die rust op een achthoekige onderbouw. foto Peter Nicolai Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei laat de cursisten elke twee jaar naar buiten treden met een tentoonstelling. foto Marijke Folkertsma door Ali Pankow BROUWERSHAVEN - Hon derdtien cursisten van de te ken- en schilderlessen van So ciaal Cultureel Werk De Licht boei presenteren hun werk in de Sint Nicolaaskerk in Brou wershaven. De opdracht 'Visua liseer je droom' heeft geresul teerd in een enorme variëteit. „Dit beeld beantwoordt aan de droom die wij hebben als do cent", zegt cursusleidster Anne ke Lei j dekker mede namens haar collega Corrie Tieleman. Volgens Leijdekker zijn die ve le variaties vooral ook toe te schrijven aan het feit dat de ene cursist krap een half jaar geleden het eerste lijntje op pa pier heeft gezet en anderen soms al achttien jaar les heb ben. „Sommigen zijn op weg naar professioneel kunste naarsschap", zegt Leijdekker. De Lichtboei laat de cursisten elke twee jaar naar buiten tre den met een tentoonstelling. De monumentale kerk in Brou wershaven biedt daar een fraaie ambiance voor. Belang rijke meerwaarde krijgt de pre sentatie met een goed door dachte inrichting omlijst met arrangementen van bloemen en planten van docente bloem- kunst Dien Hanse. Er is heel veel te bekijken. Stil levens, figuratieve taferelen, expressionistische uitingen, kleurencombinaties in abstrac te vormgeving en portretten wisselen elkaar op speelse wij ze af. Naast het zien van dit al les, valt er ook veel te lezen. De cursisten zijn gevraagd hun dromen of inspiratiebron te verwoorden. Dat levert een veelheid aan vaak bloemrijke teksten en persoonlijke ontboe zemingen op. Zo brengt Piet van Dongen een ode aan de No- belpoort in Zierikzee en schrijft Jan Hoos ervan te dro men ooit net zo te kunnen schil deren als Gesina Boevé. En El- ly Kooman filosofeert: „Waar nemen en bewonderen en dan een poging doen het onder werp te schilderen." Volgens professioneel kunste nares Elly Mes uit Burgh-Haamstede die de ten toonstelling opende, valt die vertaalslag tussen droom en schilderij helemaal niet mee. „Dan eindelijk heb je de droom in je hoofd geformu leerd, compleet met lijnen, vlakken en kleuren en al en dan komt het nog. Zodra je je penseel naar het doek of het pa pier brengt, wijkt de droom", aldus Mes. Volgens haar begint na de droom eigenlijk pas het gevecht. Zij gebruikte een ci taat van de Duitse expressio nist Markus Lüpertz om het proces van het schilderen te verwoorden. „Kunst maken is een afzienbaar traject van ver keerde paden inslaan, omwe gen maken, vallen en opstaan. Dat zoeken, die nervositeit, het nooit aankomen, het eeuwig on tevreden zijn, is het oerprinci- pe van de kunstenaar." Mes wenst de cursisten van De Lichtboei toe dat ze nooit in het stadium komen van 'ik had een droom', maar dat ze zullen blijven dromen en zich voort durend opnieuw laten inspire ren. De tentoonstelling in de Sint Nicolaaskerk is tot en met woensdag 12 mei dagelijks geo pend van 13.30 tot 16.30 uur. STREEKACTIVITEITEN WALCHEREN: MIDDELBURG - Sportpark Kruitmolen- laan, 14.00 - 21.00 uur: Sport Faith-week, georganiseerd door de Bap tistengemeente en Athletes in Action; BEVELANDEN: HANSWEERT - Kaj Munk, 13.00 uur: Seniorensoos; HEINKENSZAND Achter de Hervorm de kerk, 19.30 uur: Prijsklaverjassen; KAPELLE - De Vroone, 09.00 uur: Schil dersclub; 10.00 uur: Volksdansen; 13.30 uur Sociëteit; 14.30 uur: Gymnastiek; Zaal Groenewoud, 16 45 -17.45 uur: Be wegen voor carapatiënten; KRABBEN DUKE - Verzorgingshuis Nieulande, 19.00 uur: Optreden door de Gemengde Zangvereniging Crescendo uit Kruinmgen olv W. Feytel-Bout en pia nist Wilma Steketee; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13.00-17.00 uur Biljartclub senioren; 19.30 uur: schaakclub "de Zwarte Da me"; SCHORE - Dorpshuis, 13.15 uur: Gym nastiek; 13.30 uur: Sociëteit; VLAKE - Sequoiahof, 10.00-18.00 uur; Grote siertuin geopend voor publiek; WEMELDINGE De Wemel, 13.00-17.00 uur: Klaverjassen, kaarten en biljarten; 14.00 uur: Koersbal; YERSEKE - Zorgcentrum Vredelust, 10.30 uur: Bewegen voor ouderen; 13.30 uur; Biljarten in de hal; Prinses Beatrixhaven, 13.30 uur: Ver trek rondvaart op de Oosterschelde; Gymzaal, Ericalaan, 16.00-16.45 uur: Be ginselen Bal- en slagvaardigheid voor de basisschooljeugd door tennisvereni ging Yerseke; 19.15-20.15 uur en 20.15-21.15 uur: Conditietraining voor 18-plus bij Omni-Sport Reimerswaal. ZEEUWS-VLAANDEREN: AXEL Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; De Halle, 14.00 uur; Prijskaarten en bil jarten; Gregoriuscentrum, 14.00 uur: Bewe ging 55 plus; BIERVLIET - Annelot ter Walle, 10.45 11.30 uur: OSB gymnastiek voor oude ren; 14.00 - 16.30 uur: OSB koersbal en bieden; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur; KBO koersbal en biljarten; HEIKANT 't Heike, 13.15 uur: Koers bal en biljarten; 19.30 uur: Line dance; HOEK De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten; 13.30 en 19.30 uur; Bridge; HULST - Houtenkwartier, 13.00 uur: Praat en Doe bijeenkomst; De Lieve, 13.30 uur: KBO modeshow; KLOOSTERZANDE Hotel van Leu ven, 19.30 uur: Kaarten; KOEWACHT De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; Schuttersterrein, 14.30 uur: Schieting op de staande wip NIEUW-NAMEN De Kauter. 13.30 uur: KBO koersbal en handwerken; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 13.30 uur: Handwerken dames; 15.30 uur: Technika 10 voor meisjes van 10 tot 13 jaar; 18.30 uur: Handwerken jeugd; SAS VAN GENT - St.Albert, 14.00 uur; Kaarten; De Speye, 13.00 uur. Dansclub Lencor; 13.00 uur: Bridge; 19.00 uur: Showband Sas van Gent; 19 30 uur Grutmoole volksdansen voor ouderen; De Vlaanderen, 20.00 uur: Bingo; SLUISKIL Het Meulengat, 13.30 uur; SWOS handwerken, jeu de boules, kaar ten, canasta, biljarten competitie heren en sjoelen; 19.00 uur: Yoga; 19.30 uur: Callanetics en oefenavond muziekvere niging Sluiskil; ST.JANSTEEN - Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; De Warande, 13.30 uur; Computeren se nior web; 14.45 uur: Kookles 55+; 19.30 uur: Spaanse les en cursus Lotus; TERNEUZEN - De Veste, 13.30 uur: Kaarten bieden en jokeren en biljarten; Sporthal 't Zwaantje, 13.00 uur: Koers bal en bowls; 't Schelpenhoekje. 19.00 uur: Country li ne dance voor beginners; 20.45 uur: Country line dance voor gevorderden; Café Ter Nose, 19.30 uur: Free Country Dancers beginners; 20.15 uur: Free Country Dancers gevorderden; Rivierenhuis, 16.0 uur: Bijeenkomst jeugd postzegelvereniging Zeeuwsch - Vlaanderen; 19.30 uur; Bijeenkomst se nioren postzegelvereniging Zeeuwsch - Vlaanderen; WESTDORPE - Concordia. 13.30 15.30 uur: KBO solo dansen voor 50 plussers; 19.00 uur; Moonlight country line dance onder begeleiding; ZAAMSLAG Dorpshuis, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, In Oranje: 13.45 uur; Starsky Hutch; 20.00 uur; Gothika:: 20.00 uur; Brother Bear: 13.45 uur; Cinemactueel, Scooby Doo 2:14.00 uur; Kill Bill 2: 21.00 uur; Starsky Hutch: 14.00, 19.00 en 21.00 uur; In Oranje: 14.00 en 19.00 uur; Cold Mountain: 20.30 uur; HULST De Koning van Engeland, De- puis Qu'otar est parti: 13.30, 16 00 en 20:30 uur; Kill Bill 2: 20.00 uur; The Cat in the Hat: 13.30 en 16.00 uur; In Oranje: ma 13.30, 16.00, 18.00 en 20.00 uur; Starsky Hutch: 13.30, 16.00, 18.15 en 20.00 uur; Taking Lives: 20.00 uur; Scooby Doo 2: 13.30, 16.00 en 18.00 uur; Haunted Mansion: 17.30 uur; Brother Bear: 13.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Zualika: 14.00 uur; Together: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, Brother Be ar; 15.00 uur; Haunted Mansion: 19.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Starsky Hut ch: 13.45, 16.15, 19.00 en 21 45 uur; Daw of the Dead: 19.00 en 21 45 uur; Kill Bill 2: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Ta king Lives; 16.15, 19.00 en 21,45 uur; In Oranje- 16.15 en 19.00 uur; De Kat: 13.45 en 16.15 uur; Cheaper by the Do zen: 16.15 uur; Secret Window: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Hidalgo: 21.45 uur; Passion of the Christ 13 30 en 18.45 uur; Scooby Doo 2: 13.45 uur; Honey: 13.45 uur; Brother Bear: 13.45 uur: Sneak: 22.00 uur; I TENTOONSTELLINGEN I BERGEN OP ZOOM Interium, 9.00-17.00 uur: Cornelius, olieverf op doek en wandobjecten, Jan Vosters, olieverf op doek en zeefdrukken (t/m 13/6); BROUWERSHAVEN Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Schildersdroom door cursisten De Lichtboei en Atelier voor tekenen en schilderen (t/m 12/5); DOMBURG - Duingalerie, 12.00-18.00 uur Rien Kraayenbos en Adrezej Wawr- zyniak, schilderijen en Marian v. Puyvel- de, beelden (t/m 23/5); Galerie Pop, 9.00-17.30 uur: Groeten uit Zeeland, schilderijen van Meindert Schouten (t/m 22/5); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur; Schout, schepenen en gemeentebe sturen van Eversdijk, Kapelle, Schore en Wemeldinge (t/m 14/5), MELISKERKE Zijdemuseum, 13.00-17.00 uur: From Russia with Love (l/m 19/6); MIDDELBURG - De Burg, 9.00-17 00 uur: Glas van vissers, kooplui, monni ken en heren (t/m 14/5), De Drukkerij, 11.00-18.00 uur: Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kal- maeva; Zeeuws gezicht, foto's (t/m 21/5); Twee van iedere kunstenaar, veer- lien Zeeuwse schilderijen (t/m 13/5), Me tamorfose, William Verstraeten (t/m 7/6), Ko de Jonge, Mailart-project (t/m 28/5) Galerie Caesuur, vensterpresentatie: Laurence Boric, 'Het noodzakelijke zwij gen' (t/m23/5); Lijstenmakerij Indiago, Etalage Galerie voor een week, werk van Eric Roest (t/m 9/5); Gerechtsgebouw (centrale hal), 9.00-17.00 uur: Werk van Chawwa Wijn berg (t/m 4/6); Stichting Kunstuitleen Zeeland, 9.00-17.00 uur: Wikken en Wegen, diver se kunstenaars (t/m 6/5); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur; Aan ta fel', een kijkje in de keuken van het Van de Perrehuis (t/m 5/6), Zeeuwse Bibiliotheek. 17.30-21.00 uur: Aquarellen van Jan Maas (t/m 7/6); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Museum, 11.00-16.00 uur; Tonnie Schouwenaa, Spinnenwebben (30/6); Alice in Wonderland (t/m 31/10: TERNEUZEN - Passerelle Stadhuis. 9.00-17.00 uur: Angéle Etoundi Essam- ba, foto's en Erica Wondergem sculptu ren en vazen (t/m 14/5); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur Werk van zeven Slavische kunstenaars (t/m 22/5); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Carl Klinkert, 1905-1995 (t/m 23/5) en de tentoonstel ling KLEUR-RIJK gekleed; VLISSINGEN - Bibliotheek 't Spui, 13.00-21.00 uur: Schilderijen en kera miek van Volkert S.M. van der Willigen (t/m 8/5); Zeeuws Maritiem MuZEEum, 10.00-17.00 uur: Weelderige dames ander zeemansgeluk, tekeningen van Jan Sanders (t/m 10/10); ZIERIKZEE Galerie Beddeweeg, 11.00-17.30 uur; Olieverf, keramiek, pas tel en oude saxofoons, diverse kunste naars (t/m 31/5); Gemeentehuis, 9.00-17.00 uur: Energy, foto-expo van Petra van Velzen (t/m 7/5); Nieuwe Kerk, 11.00-16.30 uur Quilt-ten- toonstelling met het thema Vlinders (t/m 15/5); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zee land, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Gedeputeerde van Heukelom weigerde de eerste prijs uit te reiken die gewonnen was door een ROC-scholiere met haar fo to van twee kussende mannen. De SGP-gedeputeerde die zich wel tot voorzitter van de jury heeft laten benoemen vond de fo to te confronterend. Meent de ge deputeerde dan dat hij zich con formeert met deze foto wanneer hij de prijs uitreikt? Dus de prijs- uitreiker van de World-pressfo- to waarop geweld is vastgelegd conformeert zich met geweld? Dit getuigt toch weer duidelijk de starheid en weinig flexibele houding van de SGP. De op dracht van de wedstrijd was een foto te maken met als motto: vrijheid. En ja, het klinkt aardig wanneer de gedeputeerde zegt: dit is mijn vrijheid om te weige ren. Maar met dit starre gebaar geeft de gedeputeerde, de voor zitter van de jury, aan dat hij het dus kennelijk niet eens is met de keuze van zijn eigen ju ry. Had de gedeputeerde ook ge weigerd de prijs uit te reiken wanneer het een foto was ge weest waarop geweld of bloot was vastgelegd? Wellicht is het beter dat de gedeputeerde derge lijke functies niet meer accep teert, want hiermee brengt hij mensen in verlegenheid en een fotowedstrijd heeft nu eenmaal niets met het geloof of de over tuiging van de prijsuitreiker te maken. Dit is net zoiets als jury lid worden van Miss Holland en dan bij de prijsuitreiking zeg gen dat je tegen bikini's bent. Ik begrijp hier helemaal niets van! Hedwig Smits Eikenlaan 13 4493 CL Kamperland MIDDELBURG - In de meiva kantie staat Miniatuur Walche ren in het teken van meeleef theatershows met Koning Wil lem Walcheren en zijn hofnar Wallie. Wallie kan als geen an*- der de koning en het publiek ver maken met zijn trucjes en grap pen. Het animatieteam kan kin deren omtoveren tot vlinders, tij gers. koningen en prinsessen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 13