?zc Canadezen jagen toch op robben Laatste Franse steenkoolmijn sluit sêJISm Europees Parlement wordt beetje rechtser Veel kritiek op FBI vanwege aanslagen EU stuurt mogelijk troepen naar Soedan Nederland eist verbod zeehondenbont Stokoude gen-muis zeer actief China voert nucleaire controle op Beroep moordzaak Anna Lindh EU verbiedt Aziatisch snoepje Koning Nepal roept op tot vrede Politie Hongarije verijdelt aanslag op museum over holocaust Celstraf geëist tegen verdachten drugssmokkel Sloppenwijk Rio krijgt muur tegen drugsgeweld woensdag 14 april 2004 Boothaak Een robbenjager staat op het punt een dier af te maken met een boothaak. foto Steward Cook/EPA ANN ARBOR - De dwergmuis Yoda heeft zijn vierde ver jaardag gevierd. Volgens wetenschappers is dat bijzon der: in mensjaren zou het knaagdier 136 zijn. Yoda is genetisch gemanipuleerd om te onderzoeken of het verouderingsproces kan worden vertraagd door een verandering van de hormoonspiegel. De proef lijkt ge slaagd, want Yoda is ondanks zijn vergevorderde leeftijd nog beweeglijk en seksueel actief, zegt de onderzoekslei der van de universiteit van Michigan. AP PEKING - China zal in mei toetreden tot een internatio nale groep (NSG) van veertig landen die de export van nu cleair materiaal en technologie onderling reguleert. Vol gens The Financial Times van gisteren markeert het voor nemen van Peking een nieuwe koers van de republiek. De NSG is onder meer opgericht om te voorkomen dat nu cleair materiaal in de handen kan vallen van kwaadwil lenden. Een soortgelijke groep is er ook voor rakettechno logie en ook voor deze groep staat China nu open. ANP STOCKHOLM - De man die vorige maand tot levenslang werd veroordeeld wegens de moord op de Zweedse minis ter van Buitenlandse Zaken Anna Lindh gaat in hoger be roep. Dat heeft het gerechtshof in Stockholm gisteren be kendgemaakt. Mijailo Mijailovic stak op 10 september vorig jaar Lindh dood in een warenhuis in Stockholm. Hij werd op 25 maart veroordeeld. ANP/DPA BRUSSEL - De Europese Unie heeft gisteren met onmid dellijke ingang de verkoop verboden van de zogenaamde jelly mini-cups, een snoepje dat vooral in Aziatische win kels wordt verkocht. Volgens de Europese Commissie, ge steund door deskundigen van de lidstaten, is het product gevaarlijk voor kinderen omdat die erdoor kunnen stik ken. Ook ingrediënten van sommige 'cups' zijn gevaarlijk. Het snoepje bestaat uit fruit of fruitsmaak in een gelei, dat verpakt is in een plastic kuipje van ongeveer twee cen timeter doorsnee en hoogte. ANP KATHMANDU - Koning Gyanendra van Nepal heeft gis teren opgeroepen tot vrede in zijn door politieke onrust en een maoïstische opstand verscheurde land en zijn aan bod herhaald om in april volgend jaar verkiezingen te houden. Gyanendra deed zijn oproep in een nieuwjaarsboodschap. Hij zei dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het scheppen van de juiste omstandigheden voor verkie zingen binnen het nu aangebroken Nepalese jaar 2061. Gyanendra ontbond in oktober 2002 het parlement en stuurde de gekozen regering naar huis. Sindsdien regeert hij eigenmachtig, geholpen door een regering van konings gezinde politici. AP .,nnnze redactie buitenland OTTAWA - Alle protesten ten spijt zijn Canadese zeehondenja- ,ers begonnen met de jacht op Honderdduizenden zeehonden op de ijsvlakten voor de noord- oostkust van het land. Volgens Canadese media heb ben zich meer dan 12.000 jagers jerzameld voor het korte sei- joen waarin naar schatting jeer dan 300.000 dieren zullen ïorden afgemaakt. Gisteren •adden naar schatting al 140.000 robben het leven gela ten. De jacht begon enkele weken ge zien al op kleinere schaal maar al nu haar hoogtepunt berei- sen. Vorig jaar stelde de Canade se overheid ondanks een golf rinorFrans Lindenkamp SAO PAULO - Hij heeft al spijt betuigd, maar toch houdt de plaatsvervangend gouverneur van het Braziliaanse Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, vast aan zijn idee: de bouw van een drie meter hoge muur rond de wijk Rocinha om de drugsoorlog daar binnen de perken te hou den. Conde meent dat zijn plan enige efficiënte manier is weerloze burgers in Rio de Janiero te be schermen tegen het geweld van de drugsmaffia. In Rocinha en twee andere aangrenzende slop- penwijken woedt al vier dagen een drugsoorlog tussen rivalise rende benden, die aan tien on- schuldige burgers het leven kost- van onze redactie buitenland BOEDAPEST - De Hongaarse politie heeft een plan verijdeld om het holocaustmuseum in de hoofdstad Boedapest op te bla zen. Dat maakte de politie giste ren bekend. De aanslag zou niet gericht zijn tegen de bezoeken de Israëlische president Moshe Katsav. „In tegenstelling tot eerder be richten zijn de maatregelen die we vanmorgen hebben genomen en het bezoek van de president niet aan elkaar gerelateerd", zei de nationale politiechef Lazlo Salgo. Drie Arabische mannen zijn in verband met de zaak aan gehouden. ..De hoofdverdachte had twee handlangers. Een had de taak om explosieven te bemachtigen en de ander was gevraagd ze te laten ontploffen in het mu seum", zei Salgo. Katsav opent morgen het Holocaust Herden- kings Centrum in de hoofdstad. De politie heeft een 42-jarige Hongaarse tandarts van Pales tijnse afkomst gearresteerd. Hij is de imam van een kleine mos kee in Boedapest. Bovendien worden nog twee Syriërs vastge houden, aldus Attila Petofi, de vice-directeur van het Natio naal Bureau voor Onderzoek. Volgens hem heeft de politie aantekeningen gevonden en tele foongesprekken van de tandarts opgenomen waarin naar voren komt dat hij het museum wilde opblazen. Een datum voor de aanslag stond nog niet vast. Er ffas geen definitief plan of een persoon als doelwit, zei Petofi. Medewerkers van het kantoor van Katsav zeiden eerder tegen de Israëlische krant Haaretz dat het staatshoofd wel degelijk het doelwit van een geplande aan slag was. Het driedaags bezoek van presi dent Katsav zal gewoon door gang vinden en de Israëlische ambassade ontkende gisteren 'lat zijn reisschema is aange past. De in Iran geboren Moshe Katsav werd in 2000 tot presi dent gekozen. Het president schap is vooral een ceremoniële functie in Israël. Katsav is lid van de rechtse Likoed van pre mier Sharon en diende in twee kabinetten. De president geldt 'Is gematigd binnen de Li- coed-beweging. ANP/AFP/RTR van protesten het quotum van te doden dieren op 975.000 in drie jaar tijd. Volgens de overheid is een dergelijke campagne ecolo gisch en economisch verant woord. Zij zegt dat de populatie met 5,2 miljoen exemplaren ge zond is. Ook de president van de groot ste vakbond van vissers en men sen in de voedselindustrie in Ne wfoundland en Labrador legt de nadruk op het economisch be lang. Hij zegt dat de jacht de eer ste broodnodige dollars van het seizoen op de plank brengt. „Dit zijn de eerste dollars van het jaar dus ze zijn behoorlijk waar devol voor het betalen van som mige rekeningen", aldus Earle McCurdy van de FFAW/CAW. In ecologisch opzicht zou de jacht op zeehonden de kabel- te. Met de bijna tien kilometer lange muur moet de politie meer controle krijgen over wie er in de krottenbuurt verblijft en wel ke goederen er in en uit gaan. Bewoners vragen zich af of een muur hen vrijwaart van cocaïne als het zelfs niet lukt om het spul buiten de gevangenissen te houden. De coördinator mensen rechten van het kabinet, Nilma- rio Miranda, spreekt van een ini tiatief om rijk en arm van el kaar te scheiden. De zwaarste aanval kwam van burgemeester Cesar Maia, poli tieke aartsrivaal van Conde. „Conde wil van Rocinha een the mapark maken. Een soort Cocaï ne World voor de drugscrimine len. Het enige wat ontbreekt zijn metaaldetectors bij binnen komst." GPD CREUTZVELD - Comfortabel is de mijnlift niet, maar wel veel te groot voor de slechts tien kom pels die met een snelheid van twaalf meter per seconde de schacht van La Houve afdalen. Bij Frankrijks laatste in bedrijf zijnde kolenmijn zijn nog maar een handjevol arbeiders in dienst. Maar ook voor hen valt het doek. Frankrijk staakt de ko- lenwinning. Op vrijdag 23 april wacht de laatsten der Mohikanen een hel- denafscheid. Frankrijk is altijd trots op zijn mijnwerkers ge weest, ook al kostte de winning van het zwarte goud het land een vermogen. De La Houve-mijn in Lotharin gen is modern. Vakbondsmen sen roemen de veiligheidsvoor zieningen die een ramp 'onmoge lijk' maken. Maar zelfs in Creutzwald valt het doek. De Franse Rekenkamer heeft becij ferd dat de belastingbetaler tus sen 1971 en 2000 ruim 35 mil jard euro heeft bijgedragen aan het in stand houden van een in dustrie die al sidns 1951 verlies gevend was. De eigenaar van de Franse mijnen, Charbonnages de France, verloor in de loop van de laatste drie jaar 2,7 mil jard euro. De schuld liep op tot 5,5 miljard en daarbovenop kwam nog eens 7,7 miljard in de vorm van speciale voorzienin gen voor het personeel, zoals gratis huisvesting en energie. De pensioenvoorziening voor de 170.000 gepensioneerden wordt uit een ander potje betaald maar is eveneens aanzienlijk. Steenkoolwinning in Frankrijk altijd duurder geweest dan in Groot-Brittannië, België, Duits land en Nederland. Dat komt doordat de vindplaatsen minder talrijk zijn, terwijl de aders die per liggen en kleiner zijn. De exploitatie van de mijnen is gerekt om een sociaal bloedbad te voorkomen. De Franse staat heeft de kompels goed behan deld. Juist liberale politici na men daarbij het voortouw. Alain Madelin, toen minister van Industrie, stelde in 1986 een 'steenkoolpensioen' vast waar bij mijnwerkers op 45-jarige leeftijd konden stoppen en tot aan hun pensioen 75 procent van hun salaris zouden ontvan gen. De goede voorzieningen hebben de mijnwerkers afgedwongen met een indrukwekkend aantal jauwstand in het gebied ten goe de komen, menen federale en re gionale overheden. Ook voor FFAW/CAW is dat een belang rijk argument. „Bijna alle zee hondenjagers zijn ook vissers", zei McCurdy. Dierenrechtenorganisaties me nen echter dat de zeehonden als zondebok worden opgevoerd om het falende visbeleid te verdoe zelen. Ook beschuldigen ze de overheid ervan het hoofd af te wenden wanneer regels voor het doden van de zeehonden wor den overtreden. De internationale dierenechten- organisatie IFAW zegt ook over recente beelden te beschikken van jagers die zeehonden levend villen en met een boothaak over het ijs slepen terwijl ze nog niet dood zijn. De overheid heeft de regels voor de jacht enigszins aangescherpt. De meeste zeehonden mogen niet meer doodgeknuppeld wor den maar moeten worden afge schoten. Een strikt verbod op knuppelen ontbreekt echter. In Nederland heeft een meerder heid in de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een verbod op alle import van zeehonden bont in Europa. De ministers Bot van Buitenlandse Zaken en Veerman van Landbouw moe ten zich tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap vanaf 1 juli sterk maken voor dat importver- bod. Europa weert sinds 1983 het bont van de jongste zeehonden. Maar dat is niet voldoende, zo vinden de fracties van CDA, Pv dA, GroenLinks en SP. Met een totaalverbod protesteert Europa in de ogen van de Kamerleden duidelijk tegen de jacht op jon ge zeehonden, die de Canadese regering dit jaar toestaat. ANP acties. De Franse mijnstreek gold vanouds als een van de mili- tantste in Europa. Fameus zijn de veldslagen eind jaren zeven tig in het nabijgelegen Longwy toen daar op grote schaal sluitin gen dreigden. Economisch gezien was de be slissing in 1981 van de socialis- WASHINGTON - De FBI, de binnenlandse veiligheids- en op sporingsdienst in de VS, was in periode voor 11 september 2001 onvoldoende uitgerust om Ame rika te beschermen tegen terro risten, aldus de onafhankelijke 11/9-onderzoekscommissie. Er was te weinig geld, agenten waren onvoldoende getraind en er werd te weinig inf onna tie uit gewisseld. Een verzoek van de FBI om extra geld voor terroris mebestrijding werd op 10 sep tember 2001, één dag voor de aanslagen op het World trade center in New York en het Penta gon in Washington, geweigerd door minister John Ashcroft IZMIR - Tegen de twee Rotter damse vrouwen die in Turkije worden verdacht van een voorge nomen drugssmokkel, is een ge vangenisstraf geëist. De Turkse officier van justitie acht Linda Furtado en Annema- ria Semedo schuldig wegens 'me dewerking aan drugshandel in georganiseerd verband'. De aan klager heeft geen concrete ge vangenisstraf genoemd. In Tur- tische premier Pierre Mauroy om de steenkoolwinning weer op gang te brengen een vergis sing. President Mitterrand was net aan de macht gekomen en als beloning voor 'goed stemge drag' werd Charbonnages de France gedwongen weer 10.000 mensen aan te nemen. „Zonder (Justitie). De commissie die on derzoekt of en hoe de terreur aanslagen voorkomen hadden kunnen worden, richt zijn vizier deze week op justitie, FBI en CIA. In een voorlopig rapport dat werd gepubliceerd voor de hoorzittingen van voormalig FBI-directeur Louis Freeh en oud-minister van Justitie Janet Reno, stelt de commissie dat in de jaren negentig verschillende keren vergeefs is geprobeerd om terreurbestrijding een hogere prioriteit te geven binnen de kije wordt dat bepaald door de rechter. Volgens Münhir Ma- rangoz, de advocaat van de ver dachten, riskeren de vrouwen twaalf jaar cel. De vrouwen werden vorig jaar in Antalya opgepakt samen met die beslissing hadden we tien jaar eerder kunnen siuiten en 3,5 miljard euro bespaard", zegt een hoge functionaris van het ministerie van Economische Za ken. Frankrijk had al lang besloten zijn kaarten op kernenergie te zetten. Van alle energie in FBI. Ashcroft had volgens de commissie bij zijn aantreden te weinig aandacht voor het onder werp. iets wat door diens woord voerder wordt tegengesproken. De FBI-organisatie bleek erg moeilijk te veranderen, aldus de commissie. De aandacht lag sterk op criminele onderzoeken. Dat ging ten koste van preven tief inlichtingenwerk, waar het voor FBI-agenten ook moeilijk was te scoren en carrière te ma ken. Op 11 september 2001 werkten 1300 FBI-agenten op een groep Turkse mannen. Drie van de mannen zitten ook vast. Zij hebben een p oging tot drugssmokkel bekend. De Turkse aanklager Burhan Yildiz heeft Linda en Annema- ria schuldig bevonden aan het zelfde delict. De eis van Yildiz kwam onver wacht. „Sinds vorige maand zag ik de kans op vroegtijdige vrijla ting juist steeds groter worden", aldus Marangoz. GPD Frankrijk komt 76 procent van kerncentrales. Steenkool zorgt voor ongeveer zes procent. De kolenvoorraden worden de ko mende maanden opgemaakt. En dan is het gebeurd. Een roerige episode in Frankrijks indus triële ontwikkeling wordt ge schiedenis. GPD foto GPD het gebied van terrorismebestrij ding, zes procent van het perso neelsbestand. Verder was er sprake van onder linge onwil om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen en werd informatie over Al Qaeda niet systematisch verzameld. Daar door ontbrak een strategische analyse van de terroristische dreiging in de VS. Freeh, FBI-directeur van 1993 tot 2001, verdedigde zijn organi satie tegen de conclusies van de commissie. Voor 11 september 2001 bestond er een andere reali teit, er werd toen geen oorlog ge voerd tegen terroristen, zei Freeh. Volgens hem werd de jacht op Osama bin Laden gehin derd door geldgebrek en wette lijke beperkingen. GPD door Kees Bos BRUSSEL - Door de verkiezin gen half juni wordt het Euro pees Parlement een beetje recht ser. Dat komt vooral door cen trumrechtse winst in Duitsland, Groot-Brittannië en Polen, als protest tegen de linkse regerin gen daar. De London School of Economics and Political Scien ce voorspelde dat gisteren in Brussel. Het instituut hanteert modellen die bij vorige verkie zingen met 92 procent zekerheid uitkwamen. De christen-democratische Eu ropese Volkspartij (met het CDA) zou de grootste partij blij ven in het Europees Parlement. De groep groeit zelfs van 37 pro cent in 1999 naar 39 procent van de stemmen in 2004. Samen met de liberale ELDR (met D66) kan de groep een coalitie met bijna de absolute meerderheid vormen. De liberalen groeien volgens het model namelijk van 8,5 tot 10 procent, vooral dank zij winst in Duitsland. De sterke positie van de chris ten-democraten maakt de weg vrij voor een christen-demo craat om voorzitter te worden van de Europese Commissie, vindt het bureau. Rond half juni door Patrick Selbach LONDEN - De hoogste militai re functionaris van de Europese Unie, de Finse generaal Gustav Hagglund, acht het 'zeer goed mogelijk' dat de EU een militai re troepenmacht naar Soedan stuurt. De militairen zouden in de onrustige regio Darfur ver der bloedvergieten moeten voor komen, zei de 65-jarige generaal gisteren in een interview met The Financial Times. VN-baas Kofi Annan pleitte vo rige week nadrukkelijk voor een internationale interventie in het Afrikaanse land, mogelijk zelfs met militairen. Hagglund meent dat een mogelijke militaire ope ratie met VN-mandaat goed zou passen in militaire ambities van de unie, die vooral door Frank- moeten de regeringsleiders en parlement een opvolger kiezen voor de Italiaan Prodi. De onderzoekers voorzien ook dat extreem rechtse parlementa riërs weer een groep kunnen vor men. Dat is mogelijk door de komst van nationalistische par tijen in Slowakije en Polen. De groep zou circa 36 van de 732 ze tels (ongeveer 5 procent) gaan bezetten met vertegenwoordi gers van onder meer het Vlaams Blok en het Front National. Het bureau verwacht dat de op komst bij de verkiezingen sta biel blijft in vergelijking met de vorige keer. Dat zou komen door twee trends: in de westerse landen blijven meer mensen thuis, maar in de nieuwe lidsta ten komen juist velen af op hun eerste Europese verkiezingen. Voor Nederland voorspelt het in stituut dat de PvdA groeit van zes naar acht zetels, het CDA gaat van negen naar acht zetels, de WD van zes naar vijf. Groen Links gaat van vier naar twee en D66 van twee naar een. De ChristenUnie/SGP gaat terug van drie naar een. In het model behoudt de SP een stoel en komt de LPF binnen met een zetel. De lijst Europa Transparant van Europees ambtenaar Van Buit enen krijgt geen zetel. ANP rijk en Groot-Brittannië wor den uitgedragen. De Soedanese regering bereikte vlak voor Pasen een tijdelijke wapenstilstand met rebellen uit de opstandige regio Darfur. Een hoge regeringsfunctionaris kon digde aan dat het ging om een 'humanitair' staakt-het-vuren, bedoeld om hulp aan de inwo ners van het gebied in het wes ten van Soedan te bieden. Door het geweld zijn honderdduizen den op de vlucht geslagen. Het in de Tsjadische hoofdstad Ndjamena overeengekomen be stand duurt zeker 45 dagen. De partijen die het ondertekenden, de Soedanese regering en de re bellengroeperingen SLM en JEM, gaan binnen twee weken opnieuw om de tafel zitten om de politieke aspecten van het conflict te bespreken. ANP door Henk Glimmerveen De laatste steenkolenmijn in Frankrijk wordt binnenkort gesloten. Er zijn nog maar enkele mijnwerkers in dienst. door Ans Bouwmans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 5