Ziekenhuizen met de billen bloot PZC Liefde is over tussen het ANC en de Inkatha Freedom Party PZC Nederlands leger is getraind voor gij zelingssituaties Verdieping Openheid blijkt moeilijk voor van oudsher gesloten organisaties 14 april 1954 woensdag 14 april 2004 In Nederland wordt dit jaar voorzichtig een begin gemaakt met het meten en vergelijken van prestaties van ziekenhui zen. In Groot-Brittannië wor den sinds een paar jaar sterren uitgedeeld aan goede en slechte ziekenhuizen. Met wisselend re sultaat. door Harm Harkema Op verzoek van minister Hoo- gervorst van Volksgezond heid lichten managers van TPG-post licht de zorg door. Hun mond valt soms open van verbazing, blijkt uit een verhaal in het weekblad Medisch Con tact. Zo kwamen de onderzoekers in een ziekenhuis waar een chi rurg 6,5 uur nodig heeft voor een bepaalde operatie, terwijl een collega dezelfde operatie in een uur klaart. Werkt de één overdreven langzaam, of is de ander misschien onzorgvuldig snel? Kunnen ze misschien iets van elkaar leren? Voor de hand liggende vragen, maar ze wor den niet aan de orde gesteld en de huidige toestand blijkt dood leuk bestaan, merkten de TPG-managers. Medisch specia listen zijn doorgaans machtige eigenheimers. Als ziekenhuisdi recties de specialisten met hun wagen zouden confronteren, zou dat zelfmoord zijn, aldus de TPG-managers. Het ministerie is de vele onbe spreekbare zaken in de zieken huiswereld beu. De zorg kan veel doelmatiger, vindt Hooger- vorst, en een van de middelen om dat te bereiken, is het meten van de medische prestaties van ziekenhuizen. Die dienen vervol gens openbaar gemaakt te wor den, zodat ze met elkaar vergele ken kunnen worden. Blijken bijvoorbeeld in een be paald ziekenhuis bovengemid deld veel patiënten doorligplek- ken of wondinfecties te ontwik kelen of sterven er opvallend veel hartpatiënten, dan kan de vraag worden gesteld hoe dat komt. Doet het ziekenhuis iets fout? Daarover is nu niets be kend, en ziekenhuizen weten vaak ook onvoldoende van el kaar om van collega's te kun nen leren. De ziekenhuiswereld heeft schoorvoetend medewerking toegezegd, maar staat deson danks bijzonder huiverig tegen over de invoering van de zogehe ten prestatie-indicatoren. Open heid is moeilijk voor een sector die van oudsher geslotenheid ge wend is. Het ministerie probeert niet in een keer van de vloer op de zol der te springen, maar maakt een voorzichtig begin met de prestatiemetingen. „Het is een leerproces", zegt Fransien van ter Beek van de inspectie voor de gezondheidszorg. „We begin nen met een halffabrikaat waar al doende nog veel aan getim merd en geschaafd dient te wor den." Schandpaal Er komt vooralsnog dan ook nog geen 'Michelingids' waarin goede ziekenhuizen met sterren worden beloond. Al is het al leen al om in deze beginfase de wankelmoedige medewerking van de ziekenhuizen niet al te veel op de proef te stellen. Een belangrijk argument is ook dat prestatiemetingen mogelijk mis leidende resultaten te zien zul len geven, waardoor ziekenhui zen ten onrechte aan de schand paal zouden kunnen worden ge nageld. Bijvoorbeeld: is een ziekenhuis met een hoog sterftecijfer per definitie slechter dan eentje met een laag sterftecijfer? Dat hoeft niet. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld zó goed zijn, dat er veel patiënten worden opgeno men die elders zijn uitbehan- deld. Algemene sterftecijfers zijn vooralsnog dan ook niet op genomen in de Nederlandse prestatielijst, al is het alleen al om te* voorkomen dat mensen voorbarige conclusies trekken. van onze redactie binnenland De beelden van de gegijzelde en met de dood bedreigde Japanners in Irak brengen de oorlog daar een stuk dichterbij. De kans dat ook Nederlandse militairen of burgers het slacht offer worden van een gijzeling, lijkt ineens veel reëler. Bij de fensie liggen de draaiboeken voor die situaties al klaar en de militairen hebben op het hart gedrukt gekregen in situaties als deze rustig te blijven. Paniek maakt de gijzelnemers nerveus en dat lijdt niet zelden tot geweld tegen de gijzelaars. De bewijders of onderhande laars mogen (bij directe onder handelingen) de gijzelnemers ook niet in de ogen kijken, want dat maakt de terroristen ster ker. De militairen moeten ver der vooral laten blijken dat ze de situatie de baas zijn en rus tig en langzaam handelen en on derhandelen. De dialoog met de gijzelnemers zal in Irak vermoedelijk weinig helpen. Op zo'n moment ligt het voor de hand om te proberen de gegijzelden te bevrijden. Maar dan moet wel bekend zijn waar ze zitten en hoe de gijzelnemers zijn georganiseerd. De bevrij ders moeten bij een bevrijdings poging het risico voor lief ne men dat een of meerdere gijze laars gewondraken of omko men. Nederland heeft verschillende goed getrainde teams die in een dergelijke situatie ingezet wor den. Bij een gijzeling in Irak ligt het voor de hand dat de ma riniers van de bijzondere bij standseenheid (BBE) in actie ko men. Deze eenheid werd in 1973 opgencht na een gijzelings drama tijdens de Olympische Spelen in München. Bij een be vrijdingsactie van de Duitse po litie kwamen toen negen door Palestijnen gegijzelde Israëli sche atleten en een agent om. Bij het vertrek naar Irak is in de trainingen al rekening gehou den met de mogelijkheid dat de militairen gevangen genomen worden, Daarom is ze geleerd dat ze het beste kunnen vluch ten tijdens de eerste seconden en als ze worden verplaatst of de bewakers worden afgelost. Verder móet de militair zoveel Dit jaar wordt een voorzichtig begin gemaakt met het meten en vergelijken van prestaties in ziekenhuizen. In Groot-Brittannië heeft de re gering minder scrupules. Daar worden ziekenhuisprestaties sinds 2001 op tientallen terrei nen met elkaar vergeleken en openbaar gemaakt, compleet met algemene sterftecijfers en een eindbeoordeling met maxi maal drie sterren voor de beste en geen sterren voor de slecht ste ziekenhuizen. Met de billen bloot dus. Dat het gerenommeerde Royal Brompton Hospital in Londen steevast een hoog sterftecijfer heeft, wordt door eenieder voor kennisgeving aangenomen. Het publiek weet immers best dat het Royal Brompton een gespe cialiseerd hart- en longzieken huis is met vrijwel louter zwaar zieke patiënten. Moeilijker wordt het voor zie kenhuizen die geen plausibele verklaringen voor slechte cij fers kunnen bieden. Een ziekenhuis in Kent bijvoor beeld kreeg in 2001 nul sterren omdat te veel operaties op het laatste nippertje moesten wor den afgezegd en omdat te veel patiënten er binnen dertig da gen na een operatie stierven. Het ziekenhuis bleek slecht ge organiseerd. Managers zijn vervangen, de or ganisatie is aangepast en het zie kenhuis werd dit jaar beloond met drie sterren. Zo bezien is het bikkelharde 'na me and shame' systeem een groot succes, en de overheid maakt er dan ook goede sier mee. „De kwaliteit is er duide lijk door verbeterd", aldus Ge zondheidsminister John Reid. Nadelen Maar er blijken ook nadelen. Elk jaar weer klagen ziekenhui zen en medici dat de prestatie metingen grove fouten bevat ten. Ook is bekend dat het moreel mogelijk indrukken opdoen en onthouden. Welke taal of dia lect spreken de gijzelnemers, hebben ze bijnamen, zijn er lit tekens of tatoeages te zien, hoe ruikt het er, zijn er bijzondere geluiden? Voor de 'achterblij vers' geldt als regel één dat ze inzicht moeten krijgen in het waarom van de gijzeling, de lo catie van de gegijzelden en even tueel de eisen van de gijzelne mers. „Hebben we te maken met echte moordenaars of gaat het om een wanhoopsdaad van nog om te praten mensen?", is de vraag waar snel een ant woord op moet komen. Toegeven aan de eisen van de gijzelaars is zo goed als uitgeslo ten. Die zijn over het algemeen te verstrekkend, zoals bij de gij zeling van de Japanners in Irak. De gijzelnemers eisten domweg terugtrekking van de Japanse militairen uit Irak binnen drie dagen. Als de Japanners hier aan toegeven, zijn de volgende dag Spanjaarden, Polen of Ne derlanders aan de beurt. Impact Dat gijzelaars met hun acties voor veel impact zorgen, is in het verleden meer dan eens ge bleken. Kenmerkend voorbeeld is dë bezetting van de Ameri kaanse ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran eind 1979. Ruim vierhonderd studenten en andere militanten hielden daar 52 mensen in gijzeling. Dage lijks bracht de televisie beelden van het drama. Een bevrijdings poging van de Amerikaanse pre sident Carter mislukte, waarna hij de verkiezingen uiteindelijk verloor. De nieuwe president Reagan lukte het vervolgens wel om hen vrij te krijgen, zij het door via slinkse wegen mil joenen dollars te betalen De militanten in Irak hebben de gijzelacties, de publiciteit die ze krijgen door videobandjes te sturen naar Arabische zenders als Al Jazeera, vakkundig afge keken van andere rebellenbewe gingen en guerillagroepen. On der meer de Rode Khmer in Cambodja, Tsjetsjeense rebel len en militanten van de Colom biaanse Farc-beweging hebben regelmatig beelden van 'hun ge vangenen' de wereld ingestuurd om regeringen onder druk te zet ten. GPD Zuid-Afrika beleeft vandaag zijn derde de mocratische verkiezingen sinds het eind van de apartheid, tien jaar geleden. Het Afri kaans Nationaal Congres (ANC) is opper machtig, behalve in de provincie KwaZu- lu-Natal, thuisbasis van de Zulu-natie. Het vredespact dat het ANC en de Inkatha Freedom Party (IFP) in 1994 sloten, nadat 20.000 mensen waren omgekomen door poli tiek geweld, is nu opgezegd. Verslag uit de vroegere 'killing fields'. door Eelco van der Linden David Banda haalt zijn dochtertje op uit het povere schooltje en mompelt: „In tien jaar is hier niets gebeurd. Eén school, en kijk hoe die er uitziet. Geen winkelcen trum, geen investeringen, 99 procent werk loosheid, 100 procent corruptie." Voor hij dit zegt. heeft hij wel even om zich heen gekeken. David is ANC-activist in We- besi. een township in de westelijke Mid lands dat onder leiding staat van Inkatha en voor 1994 synoniem was voor blind ge weld. David wijst naar een straat, een kerkje, een plukje huizen aangeplakt tegen de groene heuvel. „Kijk. dat is IFP, dat is IFP, dat is ANC en dat is ANC. Daar kon je vroeger on mogelijk komen, daar zijn tien mensen ver moord, daar twintig. Elke dag waren er do den, we leefden in enorme angst." De recen te geschiedenis dringt zich nog overal op. De resten van een uitgebrand pompstation, een ontzielde kerk, huizen zonder daken, muren met kogelgaten. Het was hier oorlog, de wapens waren zwaar en automatisch. David is zich bewust van het wonder dat zich heeft voltrokken. „Hoe heet dat land ook al weer, Rwanda? Man, we waren er zo ontzettend dichtbij.". Voor David is de geschiedenis duidelijk. Het ANC vocht voor democratie en de IFP van Mangosuthu Buthelezi collaboreerde met het apartheidsregime. „Hij geloofde in een thuisland voor Zulu's en liet zich omko pen met een vliegveldje en een parlements gebouw", zegt David. Hij onderstreept dat het ANC onderhandelde met het racistische regime over de overgang naar een democra tische staat en daarin slaagde. „De IFP was afwezig, bleef hier moorden, en kwam pas op het laatste moment aan boord." Dat Buthelezi toch besloot aan de eerste demo cratische verkiezingen deel te nemen en zelf later - 'in naam van de vrede' - rege ringsverantwoordelijkheid accepteerde, was een godsgeschenk voor Zuid-Afrika, maar na tien jaar is die opgelegde liefde over. Verraden Buthelezi voelt zich verraden door het ANC, vooral omdat het de grondwet veran derde opdat parlementariërs van partij kon den wisselen. Het was bedoeld om de machtsverhoudingen in deze provincie in het voordeel van het ANC te doen door slaan. „We moeten KwaZulu-Natal gewoon heb ben", zegt Tim Jeebodh, een jonge Indiër die de Democratische Alliantie (DA), de li berale (vooral blanke) oppositiepartij, ver wisselde voor het ANC. „Omdat de DA een verbond met de IFP is aangegaan", verdui delijkt hij. eeland zal zich een volgende verdieping vat de Westerschelde moeten laten foto Siep van Lingen/GPD van het personeel te lijden kan hebben onder een slechte beoor deling en er dus averechtse ef fecten ontstaan. En verder komt het voor dat ziekenhuizen zozeer geleid worden door de prestatiedoelen dat patiënten met een simpele kwaal voor rang krijgen boven ingewikkel de gevallen. Niet voor niets maakte Reid vo rige maand bekend dat het ster rensysteem wordt aangepast en minder rigide wordt. De direc teur van de Britse gezondheids inspectie verwacht zelfs dat het systeem op termijn helemaal zal worden afgeschaft. GPD I len. Tweede-Kamerleden van CDA, PvdA en WD toonden al eerder begrip voor de Vla wens om de Antwerpse haven bereikbaar te hou- den voor grote containerschepen. Ook GroenLinks in Zeeland is 'om', bleek vorige week. De vraag is niet meer of de Westerschelde nieuw verruimd gaat worden, maar onder welke voorwaarden. GroenLinks en de Vlaamse zuster partij Groen! stellen als eis dat de negatieve gevol gen voor de natuur in de Westerschelde 'tijdig voldoende' moeten worden gecompenseerd. Dit spel van geven en nemen is eerder vertoond. Rond de Tweede Maasvlakte/het nieuwe haven en industriegebied voor Rotterdam, is de2 strategie gevolgd. H. van Zwam die het Rotterdam se project leidde, is niet toevallig ook directeur van Proses, de projectorganisatie die de toekomst- visie voor de Westerschelde voorbereidt. Of de besluitvorming over de Westerschelde netzo soepel zal verlopen als rond de Tweede Maasvlak te, zal vooral afhangen van de ideeënvorming m Zeeland. Eén gemeenteraad, die van Reimerswaa! heeft zich al mordicus tegen een nieuwe ingreej uitgesproken. Niet zozeer vanwege de gevolger voor de Westerschelde, maar vanwege de verwach te natuurcompensatie in de vorm van ontpolde- ring. Ook het provinciebestuur is tot op heden te gen een verdere verdieping. En in de Tweede Ka mer ligt ook nog steeds een uitspraak tegen het te ruggeven van polders aan het water. In Den Haag zijn de geesten echter al rijp vooreen volgende verdieping. 'Goed nabuurschap' t over Vlaanderen wordt met hoofdletters geschre ven. En niet onwaarschijnlijk is dat er eind jaar een deal uitrolt. Vlaanderen krijgt zijn verdie ping en de Antwerpse haven gaat in de toel voor containervervoer gebruik maken van de Ne derlandse Betuwelijn, waarvan zo de resultaten kunnen worden opgekrikt. Dé vraag is wat Zeeland gaat doen. Graven Zeeuw se politici zich in en laten zij zich, net als in 1916 over het al dan niet afsluiten van de Oosterschel- de, overvallen door een 'Haags dictaat'? Of zijn ze slimmer en proberen ze er het beste uit te halen voor Zeeland, door bijvoorbeeld investeringen in natuur en daarmee in recreatie in de wacht te sle pen, waaraan de Zeeuwse economie ook nog iets kan hebben? TOERISME - Het toerisme in Zëeland heëït~een goede toe komst. Dat is de overtuiging van G. Oskamp, de onlangs be noemde directeur van de Pro vinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Volgens Oskamp is het aantal aanvragen voor logies uit Duitsland al beduidend groter dan in voorgaande jaren. Toch heerst er volgens Oskamp nog te veel 'wanbegrip' over de pro vincie. TELEFOONNNET - Het tele foonnet Sirjansland wordt morgen opgeheven. In het ka der van de concentratie van de telefoonnetten op Schou- wen-Duiveland worden de aan sluitingen van dat net overge bracht naar dat van Nieuwer- kerk. SCHORSING - Robert Oppen- heimer, die de leiding had bij de vervaardiging van de eerste atoombom, is volgens de New York Times door de Amen- kaanse commissie voor atoom energie geschorst, hangende een onderzoek naar zijn be trouwbaarheid. Hij wordt er onder meer van beschuldigd in de jaren veertig veelvuldig con tact te heben gehad met com munistische organisaties Zulu-krijgers luisteren de herverkiezing op van Mangosuthu Buthelezi als lijsttrekker van de IFP in Durban, afgelopen zondag. foto Jeff Barbee/RTR Jeebodh vindt de IFP nog steeds 'een tradi tionele Zulu-partij, ondemocratisch, ge welddadig en vol met ongeletterde boer tjes'. Maar bovenal is het de corruptie die hem stoort. Dat het ANC samen met IFP heeft geregeerd, en dus ook schuld heeft, wuift hij weg. „Zij hadden de leiding, wij al leen onbelangrijke ministeries." De kaarten liggen op tafel, de taal is rond uit vijandig, maar het politieke geweld is tot nu binnen de perken gebleven. Niet meer dan tien doden in heel KwaZulu-Na- tal. „We zijn allemaal volwassener gewor den", zegt Lymon Shelembe, IFP-burge- meester van Estcourt, waaronder Webesi valt. Dat is niet helemaal waar, want de burgemeester is net op borgtocht vrij, na dat hij iri het weekeinde zijn eigen vrouw onder vuur had genomen. Zijn politieke baas, Stanley Dladla uit La- dysmith, zegt dat het huwelijk met het ANC definitief over is. „Je kunt niet water met paraffine mengen." Hij ontvangt in zijn gloednieuwe Audi en stelt dat de IFP zal winnen met 60 procent 'omdat wij in de ze provincie tastbare ontwikkeling hebben gebracht'. De alliantie met de blanke liberalen van de DA vindt hij logisch. „We zijn allebei tegen centralisme en commumsten, en vóór de vrije markt." Een paar straten verderop slikt de erg Britse DA-voorman Alfred Leef een paar keer, maar vindt ook dat DA en IFP best samen toekomst hebben. „Je zult mij niet zien dansen met een Zu- lu-speer, maar ik geloof in samenwerking. Zuid-Afrika heeft behoefte aan een alterna tief voor het ANC. Deze provincie wordt het visitekaartje." GPD Hoofdredactie: A. L Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Stationpark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl Middelburg: Buitenruststraat18 Postbus 8070 4330 EB Middelburg Tel: (0118)493000 Fax:(0118)493009 E-maik redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315670 Fax. (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115)645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel: (0114)372776 Fax: (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel: (0111 )454647 Fax: (0111 (454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30 tot 17.00 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen: 0800-0231231 (bij acceptgirobetaling geldt een toeslag) per maand: 19.45 per kwartaal: 56,60 per jaar: €217.00 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor het einde van de betaalperiode. PZC, t.a.v. lezersservice. Postbus 314460 AA Goes Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag: 1,20 zaterdag: 1,70 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties: ABN AMRO 47.70,65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties: Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regelen voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16.00 tot 18.00 uur Tel. (0113)315555 Fax. (0113)315549 Personeelsadvertenties: Tel: (0113)315540 Fax:(0113)315549 Rubrieksadvertenties (kleintjes): Tel. (0113)315550 Fax. (0113)315549 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel. (0113)315520 Fax. (0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114)372770 Fax: (0114)372771 Internet: www.pzc.nl/adverteren Auteursrechten voorbehouden i Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel van het Wegener concern De door aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor on (abonnemontenjadministratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en pr j ducten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecW' de derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij ril zersservice. Postbus 314460 AA Goes. Behoort tot 'il* WGGGNGR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 4