Dualisme is niet per se duurder Alzheimer mag geen nationale ramp worden. Protest tegen levering korvetten aan Indonesië GEWELDIG GEWELD .14 Griffier Terneuzen gelooft niet dat nieuw systeem kostenverhogend werkt lezers schrijven Welstand Vraagtekens bij halvering van hondenuitlaatterrein Familieberichten giro 2502 19 februari 1974 20 oktober 2003 Liliane r woensdag 14 april 2004 door René Hoonhorst TERNEUZEN - De invoering van het dualisme hoeft de ge meente Terneuzen geen extra geld te kosten. De gemeenteraad kan de bestuurlijke regie van Terneuzen in handen nemen zon der veel extra kosten te maken. Griffier A. de Feijter gelooft niet zo in de klacht dat het nieu we bestuurssysteem de Neder landse gemeenten flink op kos ten jaagt. Hij bevestigt dat in voering van het dualisme ook in Terneuzen een behoorlijke aan loopperiode nodig had en nog een beetje heeft. Maar omdat de intrede van het dualisme gelijk viel met de herindeling kon dat haast ook niet anders. Het over bruggen van cultuurverschillen tussen de drie voormalige ge meenten Terneuzen, Axel en Sas van Gent kostte tijd, terwijl het aantreden van tien raadsfrac ties het besturen er ook niet makkelijker op maakte. Maar nu de raadsleden aan de nieuwe gemeente en elkaar zijn gewend, wordt het tijd om ook het dualisme uit de verf te laten komen. Het evaluatierapport 'Terneu zen, één jaar duaal' moet de raad handvatten geven om zelf de beleidslijnen uit te zetten. De Feijter en zijn plaatsvervanger T. Leeraert stelden de evaluatie samen. Niet aan de hand van ei gen ideeën, maar op basis van door de raad vastgestelde be leidsuitgangspunten en gesprek ken met alle fracties, benadrukt de griffier. Het handboek van de griffie moet de fracties de weg wijzen naar het oppakken van de regierol. De gemeente raad wacht nog steeds te vaak af tot burgemeester en wethou ders initiatieven nemen. Koers De raad moet echter zelf aange ven welke koers hij wil varen en op welk moment zaken moeten zijn verwezenlijkt. Tegelijker tijd moeten de bestuurders zich nadrukkelijker en beter profile ren als volksvertegenwoordi gers. Volgens de griffie zijn die uitgangspunten te realiseren door strakkere schema's op te stellen. Door van tevoren een termijnagenda vast te stellen, kunnen de raadsleden eenvou dig in de gaten houden of het be oogde beleid tot stand komt en of het vruchten afwerpt. Om overzicht te behouden moe ten raadsleden het college wel de gelegenheid geven aan de slag te gaan met de hen gegeven opdrachten. De Feijter: „De ge meenteraad stelt de kaders en houdt de grote lijn in de gaten. Vervolgens moet het college de ruimte krijgen om het beleid uit te voeren. Het is natuurlijk niet zo dat beleid tussentijds nooit gewijzigd kan worden, maar de raad moet niet op basis van klei ne incidentjes de dagelijkse be stuurders een andere kant opstu ren." Het evaluatierapport geeft de raadsleden ook de kans de ta ken van de griffie te omschrij ven. De vrees dat de griffie uit groeit tot een kolossaal eigen (ambtenaren)apparaat voor de gemeenteraad, wordt - als het aan De Feijter ligt - niet bewaar heid. Griffier De Feijter gaat er van uit dat hij samen met Leeraert ook de toekomstige taken kan in vullen. De twee griffiemedewer kers staan de gulden midden weg voor. De Terneuzense grif fie moet meer zijn dan een secre tariaat voor de gemeenteraad, maar hoeft niet zelf voorstellen te doen en (politieke) adviezen op te stellen, stelt De Feijter. Geen oordeel „Met een midden variant denken we in de geest van de raad te handelen. We hoeven niet zelf voorstellen voor te bereiden, door Edith Ramakers VLISSINGEN - „Hoe kunnen we de Nederlandse leveranties van korvetten aan het Indonesi sche leger zonder actie voorbij laten gaan als onze broeders en zusters op de Molukken, Atjeh en Papua erdoor worden ver moord", zegt Frida Pasanea. Zij was gisteren in Vlissingen een van de circa 25 demonstranten, die protesteerden tegen de bouw van de korvetten door de Ko ninklijke Schelde Groep (KSG). „Wij willen de gezinnen hier niet treffen. We begrijpen dat de Schelde voor de Vlissingers een economisch belang heeft. Maar werkgelegenheid kan ook op een humane wijze gevonden worden, in plaats van de aan vaarding van orders voor korvet ten", vindt de Haarlemse Pasa nea. De demonstranten dringen er bij de KSG op aan om niet mee te werken aan de 'wapenleveran ties aan Indonesië'. Want, zeg gen ze, het Indonesisch leger is geen respectabel militair appa raat, waar een beschaafde staat als Nederland handel mee kan drijven. Onlangs oordeelde de Haagse po litiek dat zij geen obstakel ziet in de levering van marinesche pen aan Indonesië. Daarmee werd de order voor de KSG, op de exportvergunning na. voor een belangrijk deel veiligge- Actievoerders met vlaggen protesteren in Vlissingen tegen de bouw van marineschepen voor Indonesië. foto Lex de Meester steld. Volgens minister Bot van Buitenlandse Zaken is de mari ne het meest hervormingsgezin de en minst omstreden onder deel van de Indonesische strijd krachten. De marine vervult ook een rol bij de bestrijding van zeepiraterij en in die strijd zouden de korvetten worden in gezet. „Het argument dat de korvetten alleen maar tegen zeepiraterij worden gebruikt, is voor ons geen argument om de levering goed te keuren. De korvetten ko men in misdadige handen te recht", staat in de petitie. Enke le demonstranten overhandig den de petitie gisteren aan T van de Poel van de Koninklijke Schelde Groep (KSG). Op uit drukkelijk verzoek van de KSG moest de pers buiten de poorten wachten. Volgens enkele demonstranten zal de KSG binnenkort inhoude lijk op de kwestie ingaan met en kele delegatieleden van de poli tieke organisatie. „Wij hopen dat we een serieuze gespreks partner van de KSG kunnen w-orden", zegt Pasanea. De lokale politieke partijen GroenLinks en de SP keuren de bouw van de korvetten voor In donesië af. Enkele vertegen woordigers van de twee politie ke partijen liepen mee in de de monstratie. maar moeten de raadsleden on dersteunen bij hun taak om het besluitvormingsproces zo effec tief en efficiënt mogelijk te ma ken. Als griffie hoeven we geen oordeel over collegevoorstellen te geven, maar we kunnen wel aangeven dat B en W de raad, meer keuzemogelijkheden moe ten geven of nog meer informa tie kunnen geven. Daarnaast hel pen we de raad er op toe te zien dat hij op tijd wordt gewaar schuwd. Het college moet de raad bijvoorbeeld al hebben in gelicht voordat er inspraakron des of persconferenties plaats vinden. Op die manier heeft raad altijd de mogelijkheid om de richting te bepalen." Meer tijd en geld hoeft de nieu we werkwijze niet te kosten, ver wachten de twee griffiemede werkers. Vooral niet als de raad ook een vragenuurtje vooraf gaand aan de raadsvergadering invoert. Dat vragenuurtje geeft raadsleden de gelegenheid snel uitsluitsel over een vraag te krij gen, terwijl het aantal schriftelij ke vragen kan worden beperkt. De Feijter: „Het gaat er niet om dat raadsleden geen schriftelij ke vragen mogen stellen. Maar het is in veel gevallen effectie ver om snel een antwoord te krij gen. Bovendien is het in veel ge vallen aantrekkelijker, omdat de media antwoorden direct in de openbaarheid kunnen breng en." De gemeenteraad moet zich de ze maand uitspreken over het evaluatierapport van de griffie. Maar De Feijter verwacht dat de Terneuzense politici pas in mei beslissen hoe ze in het ver volg met het duale systeem wil len omgaan. De discussie over het evaluatierapport schoot er vorige week tijdens de commis sievergadering bij in door tijdge brek. „Waarschijnlijk willen de mees te fracties toch met elkaar in dis cussie. Ik verwacht dan ook dat 'Terneuzen, één jaar duaal' vol gende maand opnieuw op de agenda van de commissie Be stuur staat." Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op de in de PZC verschenen redactionele be richten, artikelen of commenta ren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Plaatsing van bij dragen betekent niet dat de re dactie de meningen en stellin gen van de inzenders onder schrijft. Open brieven, oproepen, gedich ten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdra gen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie be houdt zich het recht voor inzen dingen te bekorten. Over gewei gerde brieven wordt niet gecor respondeerd. In 1912 zijn er 'schoonheidscom missies ingesteld, naar Engels voorbeeld. De huidige wel standscommissie heeft als taak: het beoordelen op esthetische motieven van gebouw en directe omgeving. Velen zijn ontevre den met de verschijningsvor men, ontstaan door de maat schappelijke ontwikkelingen. Het Bauhaus, waar sociale mo tieven, de integratie van kun sten en ambachten voorop ston den in kunstnijverheid met als hoogtepunt een betaalbare wo ning te creëren, waren uitgangs punten voor de wederopbouw na WO II. De Nederlandse ec$ nomie ging over tot industnaL satie, het inwonertal steeg l daarmee ook de vraag naar \vo' ningen. Woningen werden eet- der functioneel en economisch bepaald dan esthetisch, zie i woningbouwwijken uit de rijft ger en zestiger jaren. In de jan 70 komt er een reactie, ver- fraaiing van de woonomgevri (bijvoorbeeld woonerf) en \\l ningen werd de doelstelling (menselijke maat!). Vanaf iggp komt echter de ommekeer, mas saliteit (verdichting) en de hoog- bouw doen hun intrede. ft mens is onderdeel geworden\a; het systeem en daar kan de oor zaak liggen van de aversie tegen regelzucht van de overheid, De mens wil 'zijn uniciteit tonen ten koste van de publieke rub te. 'Belgische toestanden'"'Vb nen is een stukje 'vrijheid' ente- recht, maar wie neemt nu de ver antwoordelijkheid voor de omge ving? De Zeeuwse overheid heeft als doelstelling 'verrommeling' via de omgeving tegen te gaan Od- nieuw samenhang brengen ia maat en schaal van de gebouw, de omgeving zou de taak van de welstandscommissie moeten zijn, niet betuttelend maar ka derstellend. Willy Audemal Parklaan] Sas van Gat door Raymond de Frel KOEWACHT - LPF-raadslid C. Freeke wil van het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Terneuzen weten waarom vorige week maandag het hondenuitlaatterrein achter de Johan Bastingstraat en Hen ry Dunantlaan in Koewacht is gehalveerd. Halverwege het terrein is een paal geplaatst, waarop een bord je met de tekst 'einde hondenuit laatterrein' is bevestigd. Freeke vraagt zich af waarom omwo nenden daarover niet zijn geïn formeerd. „De omwonenden hebben gehoord dat het plaat sen van dit bordje met de dorps raad is overeengekomen, maar ze weten dit niet zeker", schrijft Freeke. De omwonenden zien volgens hem het nut en de nood zaak van een gehalveerd terreu niet in. „Het bordje heeft het oogmerk het uitlaatterrein te beperken tot een paar honderd meter. Bij waarneming ter plaatse consta teerde ik dat het bordje wordt genegeerd. Deze maatregel vak dus in de categorie niet hand haafbare regels", aldus Freeke. Het raadslid meent dat door de maatregel een aantal burgers in het harnas zijn gejaagd. Freeke: „Onder de klagers zijl ook bezitters van andere dieret dan honden, die zich ergere aan ambtelijke willekeur.' Wat geven we Kaar terug voor alles wat Ze is kwijtgeraakt Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij onverwacht afscheid moeien -nemen van onze lieve, zorgzame en dappere moeder. oma en overgrootmoeder ADRIANA MARIA MEIJER-OPPENEER weduwe van Gerrit Hendrik Meijer in de leeftijd van 85 jaar. Sluiskil: Adrie Meijer (in herinnering) Axel: Magda en Piet van de Velde-Meijer Peter en Colinda - Nick, Kris Ilse en Nor bert Terneuzen: (aap Meijer Terneuzen: Cathrien en Jan Harms-Meijer Jan-Piet en Natasja - Fleur Jeannette en Mare Axel. I 1 april 2004 De Weistede 31 Correspondentieadres: M. C. van de Velde-Meijer, Beatrixstraat 14571 VL Axel. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 15 april om 14.00 uur in de SOW Kerk, Koestraat 2 te Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Burchtlaan. -Na afloop kunt u de familie condoleren in de kerk. 'Mochten wij u vergeten zijn een kaart te sturen kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Rust zacht lieve OMA We zullen je missen. Jan-Piet, Natasja en Fleur Jeannette en Mare Heden werd van onze zijde weggenomen onze schoonzuster en tante CORNELIA VAN DER SLIKKE-DEKKER Hoek: A. C. van der Slikke L. E. van der Slikke-Kwekkeboom Biervliet: J. B. de Feijter-van der Slikke Hoek: A. J. van der Velde- van der Slikke Neven en nichten Op zondag 11 april 2004 overleed mijn lieve, zorg zame vrouw, onze lieve moeder en oma CORNELIA JANNA VAN DE SANDE-VAN DEN BROECKE gehuwd met Izaak M. van de Sande Breskens, t Vlissingen, 1 maart 1915 11 april 2004 Vlissingen: I. M. van de Sande Westkapelle: Jaap en Ria van de Sande Ronald en Morien Maïna en Leon Middelburg: Elly en Jan Meliefste Krista en Ramon Eveline en Michiel Westkapelle: Rinus en Hennie van de Sande Christ ien Emma Correspondentieadres: De Casembrootstraat 14 4361 AT Westkapelle We zeggen de medewerkers van Zorgstruom, Ziekenhuis Walcheren en Ter Reede hartelijk dank voor de liefdevolle verzorging. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 15 april van 19.30-20.00 uur in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg". Industrieweg 20 te Vlissingen. De crematieplechtigheid zal in besloten familiekring plaatsvinden. Geen bezoek aan huis. Toch nog onverwachts is overleden CORRIE V. D. SANDE-V. D. BROECKE Haar jarenlange vriendschap zal altijd in onze herinnering blijven. Iz. Verstraate W. Verstraate-Lievense 11 april 2004. Over tien jaar telt Nederland 300.000 Alzheimerpatiënten. En maar 29.000 plaatsen in verpleeghuizen. De Stichting Alzheimer Nederland steunt mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar www.alzheimer-nederland.nl. Wilt u iets doen? Maak dan een bijdrage over op giro 2502, ten name van Alzheimer Nederland. Alzheimer mag geen nationale ramp worden. www.alzheimer-nederland.nl Enige en Algemene kennisgeving 'Als leven lijden wordt is het einde een verlossing. Na een geduldig gedragen lijden is na een arbeid zaam leven op bijna 90-jarige leeftijd overleden onze innig geliefde zus en vriendin ELISABETH RIJK (Betje) geboren 26 april 1914 overleden 13 april 2004 Lewedorp: Pier Rijk Goes: Janna Rijk Familie Paree Lewedorp, 13 april 2004 Correspondentieadres: Deltastraat 2, Kamer 101.4456 BB Lewedorp. Betje is opgebaard in het mortuarium van Zorgcen trum "De Kraayert". Op donderdag 15 april zal er om 19.00 uur een avondwake worden gehouden in de kapel van "De Kraayert", waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen. De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 16 april om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Wil- librordus te 's-Heerenhoek, waarna aansluitend de begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in "De Jeugdhoe- ve". te 's-Heerenhoek gelegenheid tot condoleren. Onze dank gaat uit naar het personeel van "De Kraayert" en het verplegend personeel van het Ooslerscheldeziekenhuis voor de goede en liefdevolle zorgen aan huis en in hel ziekenhuis bewezen. Heden is in alle rust overleden onze lieve moeder, oma en overoma JOHANNA HOOGERLAND weduwe van Jacobus van Schaik in de leeftijd van 92 jaar. Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum "Ter Weel", unit 6, te Goes voorde liefde\'olle verzorging. Amsterdam: Tess en John Goes: Jan en Janny 's-Gravenpolder: Johan en Janny Goes: Jannie en Rinus Klein- en achterkleinkinderen Goes. 13 april 2004 Correspondentieadres: Meloenstraat 7.4462 EJ Goes De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 16 april om 13.15 uur in de aula van rouwcentrum "De Bevelanden", Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Voorafgaand is er vanaf 12.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Aansluitend zal om plm. 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in de condoleanceruimte van bo vengenoemd rouwcentrum. Enige kennisgeving Toch nog onverwacht is overleden mijn Fijne dappere vader, groot- en overgrootvader en broer SIMON PIETER FRANCOIS VAN DER MEER (musicus) weduwnaar van Charlotte Juliana van der Meer-van Dijk in de leeftijd van 95 jaar. Anneke Visser-van der Meer Lida klein- en achterkleinkinderen D. J. van Hekken-van der Meer C. A. van Westen S. M. J. Kamermans-van Westen Verpleeghuis "Vliedberg" Koudekerke, 12 april 2004 Correspondentieadres: Sinnewar 1 8623 XK Julrijp De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aldaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 16 april om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum. De warme steun, het medeleven in de vorm van aanwezig zijn bij de crematieplechtigheid, bloemen, kaarten of in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn lieve vader, schoonvader, zoon, onze broer en oom JOHANNISHOZEE (Han) hebben ons goed gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank. Ellen en Jeroen P.C.A. Hozee-van der Hoek en verdere familie Middelburg, april 2004 Geef om een oorlogskind Word nu lid van Unicef en bel 0800 - 1133 Plaats uw familieberichten in de PZC TAL3IMTJ T3G3W1 G3W3L» geefT0nds giro 7 800 800 Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) voorlichting@lilianefonds.nl kinderen eerst www.unicef.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 48