Kritiek dorpsraad op enquête van D66 PZC Vrijwilligers knappen oude sluis op Buurtbus Hulst rijdt rond juni eerste rit y h jr Het gaat goed met de zandbij Eigenaar bungalette zegt vaarwel tegen Zeeuws-Vlaanderen 13 Geen impasse rond bouw wozoco Philippine Cursusavond over kinderen en internet agenda 1 .-m Lenteconcert ir fe- ...1' Zestig mille voor natuur Hennepkwekerij opgerold Twirlster Ellen Geijs in de prijzen Woontoets niet in provinciebeleid woensdag 14 april 2004 rfnorConny van Gremberghe PHILIPPINE - De actie van 066 om met een enquête de impasse rond de bouw van een woonzorgcomplex in Philippine ie doorbreken, slaat volgens de dorpsraad 'nergens op'. Volgens voorzitter YV. Zwartelé van de phüppiense raad is er absoluut geen sprake van een impasse. In werkgroepverband is er de voorbije maanden hard gewerkt aan een plan voor een wooncom plex voor ouderen waarin zorg op maat geboden wordt. Het em- <*e dat nog problematisch is, is de locatie waar het complex moet komen. Meerdere plekken zijn in beeld, maar elke poten tiële bouwplaats heeft zijn voors en tegens. De gemeente is volgens de raad bezig met het uitwerken van de locatie-alter natieven. Volgens Zwartelé heeft D66 na tuurlijk het recht om een enquê te te houden, maar aan zo'n pei ling zou volgens de dorpsraad voorzitter dan wel een volledige informatieverstrekking aan de ondervraagden vooraf moeten gaan. De voorzitter acht de ge meente Terneuzen beter in staat om zo'n onderzoek uit te voeren dan D66. De gemeente zou het met alleen professioneler kun nen aanpakken; in het onder zoek zouden ook meer zaken die spelen in het mosseldorp meege nomen kunnen worden. Voorkeur De dorpsraad laat in de reactie op de D66-actie duidelijk blij ken een voorkeur voor de bouw van het woonzorgcomplex op de plek waar nu de plaatselijke brandweerkazerne nog staat. Die voorkeur komt niet uit de lucht vallen. De kazerne gaat im mers binnenkort dicht (het KOEWACHT - De bibliotheek in Koewacht houdt morgen een cursusavond Mijn Kind en Inter net. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met internettende kinde ren in de leeftijd van negen tot en met dertien jaar. Voor ouders is het vaak moeilijk bij te hou den wat hun kind allemaal uit spookt op het internet. Na een inleidende presentatie hierover door twee jeugdbibliothecaris sen wisselen de aanwezigen er varingen en oplossingen uit. De cursus begint om 19.30 uur in de bibliotheek van Koewacht en is gratis. Meer informatie is te vinden op de website mw.surfopsafe.nl. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: 0115-645769 Fax:0115-645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René Hoonhorst Rene van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114)372776 Fax: (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur korps verhuist naar een nieuwe kazerne bij Mauritsfort) en daar komt nog bij dat het terrein van de kazerne volledig aansluit op de woonwijk Kanaalpolder. De locatie Kanaalpolder geniet de voorkeur van de dorpsraad om dat met name vertegenwoordi gers van de bejaardenbond de raad te kennen hebben gegeven deze locatie als beste te zien. Als argumentatie werd gebruikt dat de toekomstige bewoners (ouderen van boven de tachtig) graag op een plek wonen waar nog wat drukte, wat verkeer is. Op de plek van de brandweerka zerne is dat zeer zeker het geval. Op een andere locatie - het Spui- kompark - zijn de verkeersbewe gingen niet waar te nemen, om dat het park omzoomd is door vier dijken. Onbuigzaam „Toch zet de Woningbouwver eniging (die de wozoco bouwen wil) daar al zijn punten op. Van een onbuigzame houding gespro ken!", meldt Zwartelé. De raad heeft in het werkgroep- overleg (waarin participeren de gemeente, de woningbouwver eniging Woongoed, de plaatselij ke bejaardenbond, de stichting Welzijn voor Ouderen, ver zorgingshuizen, Stichting Thuis zorg en SVRZ)) verschillende andere locaties aangedragen, die in de locatiediscussie nog niet aan bod zijn gekomen. Het gaat dan om een terrein achter de kerk en het terrein van kip penboer Haers aan de West straat. Ook is er recentelijk nog een tweede locatie in de Kanaalpol der bijgekomen. Dat gegeven al leen al geeft volgens de raad aan dat er van een impasse geen sprake is. door Sheila van Doorsselaer GRAAUW - De gemeente Hulst en de zes betrokken dorpsraden zijn op zoek naar chauffeurs voor de buurtbus. De buurtbus, die de dorpen in Oost-Zeeuws- Vlaanderen gaat verbinden, maakt de eerste rit rond juni. Het buurtbusproject is bijna twee jaar geleden geboren in Graauw, op initiatief van oud-wethouder W. Kayser. In de loop van de tijd sloten steeds meer dorpen die verstoken zijn van openbaar vervoer zich aan bij het buurtbusproject. Uitein delijk zal de buurtbus het tra ject Clinge, Hulst, Zandberg, Graauw, Paal, Kruispolderha ven, Lamswaarde. Kuitaart, Kloosterzande, Walsoorden en Ossenisse gaan rijden. Het principe van het buurtbus project is dat chauffeurs op vrij- Vrijwilligers van Landschapsbeheer verwijderen graszoden en onkruid rond de 100-jaar oude sluis aan de Sasse Prinsenkade. foto Peter Nicolai door Edy de Witte SAS VAN GENT - Een groep vrijwilli gers van de stichting Landschapsbeheer Zeeland is gisteren een hele dag doende geweest met het fatsoeneren van het ge bied rond de oude sluis aan de Sasse Prinsenkade. De vrijwilligers haalden onder meer het onkruid weg en verwijderden doorgroei ende takken en wortels. Door ook wat te kappen in de beplanting rondom het sluisje, komt dit meer in beeld bij voor bijgangers. Landschapsbeheer denkt zo'n twee dagen de handen uit de mou wen te moeten steken om zichtbaar re sultaat te krijgen. De werkzaamheden worden donderdag voortgezet. De op knapbeurt vindt plaats op initiatief van de plaatselijke heemkundige vereniging in het kader van het project Vitaal Sas en het behoud van culturele elementen. De sluis is enige waterwerk dat nog her innert aan de functie die Sas van Gent vroeger had ten opzichte van de haven van het Belgische Gent. „De opzet om de oude sluis in zijn oude glorie te herstellen hebben we bij de ge meente Terneuzen in beeld gebracht", zegt B. Vermandei van de Heemkundige Kring. „De gemeente is namelijk eige naar van het sluisje, dat ligt tussen de Prinsenkade en de Oude Sluis. Boven dien krijgt Sas van Gent er na het her stel weer een publiekstrekker bij. Van uit de gemeente Terneuzen is er een po sitieve reactie gekomen. Zo is de toezeg ging gedaan dat de in de natuurstenen omlijsting verzakte luiken weer op zijn plaats gelegd worden." STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Bridge en koersbal; Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljar ten; Jeugdcentrum, 19.00 uur Doe avond voor jeugd vanaf 10 jaar; Café t Hoeckhuys, 20.00 uur: Kaarten; BRESKENS - Handelshaven. 13.00 - 14.30 uur: Rondvaart op Westerschel- de; CLINGE - Malpertuus. 13.15 uur; ANBO koersbal; 13.30 uur: KBO soos, kaarten, sjoelen en biljarten; GRAAUW Gemeenschapshuis, 14.00 uur: KBO handwerken; 14.45 uur: Gym- nastiek; GROEDE - Lutherse kerk, 13.00 - 17.00 uur: Expositie Quilts Achter de scher- H El KANT 't Heike. 13.15 uur: Biljar ten, pieren en handwerken; 19.00 en 20.00 uur: Dames gymclub; HENGSTDIJK De Schuur, 9.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; HOEK De Lovenhoek, 9.30 uur: Bridge drive; 13.30 uur: Biljarten, kaarten en koersbal; 19.30 uur Bridge; HULST De Lieve. 9.30 uur: Compute ren; 10.00 uur: Biljartles heren; 10.30 uur: Bibliotheek; 13.00 uur: biljarten, computeren; 13.30 uur: Bingo; 14.00 uur: Zangkoor; Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten, KLOOSTERZANDE - Sportveld, 13.30 uur: Basisschoolvoetbal meisjes 7 -tal len; HEIKANT - De muziekvereni ging Heikant houdt zaterdag 17 april een lenteconcert in het ge meenschapscentrum 't Heike. Naast de fanfare betreden ook het opleidingsorkest en de slag werkgroep van de Heikantse mu ziekvereniging het podium. Het lenteconcert begint om 19.30 KOEWACHT - De Lange Akkers, 13.30 uur: Kaarten; LAMSWAARDE - De Luifel, 13.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; NIEUW-NAMEN - Café St.Cecilia, 19.30 uur: Bingo; De Kauter, 11.00 uur: Yoga voor oude ren; 13.30 uur Koersbal en kaarten; OOSTBURG - Tienercentrum Time Out, 13.00 - 17.00 uur: Soos voor tie ners vanaf 12 jaar; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.00 uur Country line dance voor beginners; 20.00 uur: Country line dance voor ge vorderden; Café de Snis, 19.30 en 21.45 uur: Free Country Dancers; PAAL - Clubhuis, 14.00 uur: Kaarten jo keren en bieden; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 10.00 uur: Yoga; 19.30 uur: Kantklossen, patchwork en quilten, applicatie beren, SAS VAN GENT - De Regenboog. 14.00 uur: Kaarten; De Speye, 9 30 -10 00 uur; SAV aerobic voor 55+; 9.30 uur: Dansclub de Regen boog; 10.00 - 11.00 uur: SAV gymnas tiek voor 55+; 15.30 uur: Grutmoole volksdansen voor kinderen; 19.00 uur: Dansclub Lencor; 19.00 uur: N-train en scenery modelbouw; De Roselaer, 10.00 uur: Speksteen; 13.30 uur: Peuter -en kleuterdans; 13 30 uur: Hutsel frut sel middag voor 6 tot 12 jarigen; 18.30 uur: Yoga; St.Albert, 13.00 uur: Vrij bil jarten en spelmiddag; Sportveld, 13.30 uur: Basisschool voetbal toernooi jon gens 7 - tallen; SLUISKIL - Het Meulengat, 10.00 uur: SWOS zwemmen; 13.30 uur: SWOS zangkoor, kaarten, canasta en biljarten competitie heren; 13.30 uur: Kaarten; ST. JANSTEEN De Warande, 9.30 uur: Gymnastiek; 10.30 uur: Volksdan sen; 13 00 uur: Biljarten nederlaagtoer- nooi; 13.30 uur: Schieting en koersbal; 13.30 en 15.00 uur: Kreatieve Vorming Kinderatelier; TERHOLE - Dorpshuis, 13.00 uur. Meer bewegen voor ouderen; TERNEUZEN - De Veste, 9.15 en 10.15 uur: Volkdansen; 13.30 uur: Biljarten; VOGELWAARDE Dorpscentrum, 14.30 uur: Meer bewegen voor ouderen gymnastiek; 15.45 uur: Meer bewegen voor ouderen volksdansen; WESTDORPE - De Baeckermat, Exposi tie aquarellen Annie van Hecke; ZAAMSLAG Dorpshuis, 14 uur: Koersbal. Een graafbij is bezig met het graven van een holletje in een van de zandpaadjes in het Braakmanbos. foto Peter Nicolai door Harold de Puysseleijr HOEK - De maatregelen die na tuurbeschermingsvereniging De Steltkluut heeft genomen om de zeldzame zwart-rosse zandbij in de bossen van De Braakman bij Hoek te beschermen, hebben ef fect gehad. Die conclusie trekt De Stelt kluut in een studie naar het dier tje. De bijtjes zijn in 1997 ont dekt. Toen waren er meer dan duizend exemplaren te vinden in De Braakman. De zwart-ros- se zandbij graaft zijn holletjes volgens Luciën Calle van de na tuurbeschermingsvereniging graag op kale en platgestampte grond. Meestal zijn dat voetpa den en daarmee bracht de bij zichzelf meteen in groot gevaar. De populatie zandbijen daalde dan ook fors in de jaren na de ontdekking. Vier jaar geleden waren er nog maar 450. Daarom maakten vrijwilligers van de stichting Landschapsbeheer Zee land kleine afzettingen op de plaatsen waar de zandbijen hun holletjes hadden gemaakt. willige basis met een klein busje een door de dorpsraad uitgestip pelde dienstregeling rijden naar Hulst. Daar kunnen de passa giers overstappen op de regulie re bussen. De genoemde dorpen voldoen aan alle regels om een buurtbus vereniging op te richten, waar onder een minimum van vierhon derd passagiers. De buurtbus biedt plaats aan acht passagiers en wordt geleverd door open baar vervoersbedrijf Con- nexxion. De vervoerder zal de de bussen onderhouden. Aanvankelijk zou de buurtbus 4 januari de eerste rit hebben ge maakt, maar dat werd uitge steld. Dit gaf de dorpsraden meer tijd om te zoeken naar vol doende vrijwillige chauffeurs. Een aantal weiwillenden heeft zich inmiddels gemeld, maar Hulst en de dorpsraden doen toch opnieuw een oproep. SLUIS - Gedeputeerde Staten stellen 60.000 euro beschik baar voor voorbereidingskosten voor de inrichting van drie natuurontwikkelingsgebieden in West-Zeeuws- Vlaanderen: de Verschepolder, de Zwartegatse Kreek en de Herdijkte Zwarte Polder. Binnenkort worden de plan nen voor deze drie projecten formeel vastgesteld, waarna de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering door Dienst Landelijk Gebied (DLG) kan starten. Hiervoor is een budget nodig, dat niet is voorzien in de provinciale kasgelden van landinrichting in 2004. Gezien de nood zaak van een snelle realisatie zochten Gedeputeerde Sta ten naar een alternatief. Immers, in het collegeprogram ma is aangegeven dat er zoveel mogelijk voor de eigen be volking en de toeristen zichtbare resultaten van het Zeeuwse natuurbeleid moeten komen Het bedrag van 60.000 euro wordt ten laste gelegd van de Kwaliteitsimpuls Groen 2004, een jaarlijkse geldstroom waarmee de provincie natuur en landschap in Zeeland extra wil versterken. TERNEUZEN - Gistermiddag heeft de politie bij een on derzoek in een woning aan de Nieuwediepstraat in Ter neuzen een hennepkwekerij aangetroffen. Er zijn in de woning ongeveer 1200 planten en stekken en benodigde apparatuur aangetroffen en in beslag genomen. De plan ten en apparatuur zijn vernietigd. 's-HEERENHOEK - Ellen Geijs uit 's-Heerenhoek heeft tijdens het paasweekeinde goed gepresteerd tijdens de Eu ropese Kampioenschappen Batontwirling in het Schotse Edinburgh. Bij het onderdeel 'Super X Strut' behaalde zij zilver. Ook maakte zij deel uit van het 'Team Twirling" en de 'Groep Danstwirl'. In deze twee categoriën behaalde Nederland de gouden medaille. MIDDELBURG - Patiënten en consumenten zijn nauwe lijks gehoord bij de opstelling van de regionale spreidings plannen voor zorgwoningen, klaagt patiëntenplatform Het Klaverblad bij de provincie Zeeland. Maar voor een controleerbare gebruikersadvisering voor plannenmakers voelen Gedeputeerde Staten niets. Dat antwoorden GS aan Het Klaverblad. De Zeeuwse ge meenten hebben inmiddels bij de provincie hun plannen moeten inleveren waarmee zij in de komende tien jaar wil len voldoen aan de groeiende behoefte aan woningen waarbij zorg geleverd kan worden. Hoewel de provincie in de nota Zeeland Woonzorgland publieksdeelname bij de planopstelling voorschreef, is daar niets van terecht ge komen. De provincie moet gebruikerselement daarom voortaan controleerbaar maken, zodat de plannenmakers een in spanningsverplichting voelen, vindt Het Klaverblad. Be trokkenheid van gebruikers mag eerder dan nu vaak het geval is, erkennen Gedeputeerde Staten. Het is echter aan de gebruikers zelf om hun recht op inhoudelijke inbreng uit te oefenen. door René Hoonhorst HOEK - Nederland is 'een stuk je kleiner geworden' voor het echtpaar Degree!" uit Vught. Want Jules en Marlis Degreef vinden het landje apart welis waar nog steeds prachtig, maar ze zetten geen voet meer in Zeeuws-Vlaanderen. Jules komt binnen een paar we ken nog één keer terug om de laatste kostbare spullen op te ha len uit zijn vakantiewoning op Vakantie-Eiland Braakman in Hoek. Na twee jaar procederen heeft de Raad van State uitein delijk bepaald dat de bungalet te, een dubbele stacaravan, van zijn mooie plek aan het water moet verdwijnen. De vakantie woning is drie jaar geleden zon der bouwvergunning neergezet op een locatie die niet volgens de regels van het gedateerde, maar nog steeds geldende be stemmingsplan past. Jules Degreef gelooft best dat het finale oordeel van de Staats raad volgens de regels van de wet klopt. Maar hij verwijt de gemeente Terneuzen en de fami lie Verpalen, beheerder van het recreatiecentrum, dat ze hem niet goed hebben voorgelicht. Hij heeft toch altijd de hoop ge houden dat de situatie gelegali seerd zou worden, sinds de ge meente hem in april 2002 liet we ten dat de bungalette niet echt in de weg stond. Hoewel Terneuzen nooit echt be loofd heeft dat zijn vakantiewo ning mocht blijven staan, gaf het verhaal dat zijn bungalette 'als het ware een logische afron ding vormde van de rij stacara vans langs de waterkant' Jules Degreef vertrouwen dat het uit eindelijk goed zou komen. Hardnekkig verzet van twee bungalowbewoners leidde ér echter toe dat de stacaravan moet worden afgebroken. Het luxueuze chalet mag weliswaar elders op het vakantie-eiland worden opgebouwd, maar Jules en Marlis Degreef hebben alleen belangstelling voor hun droom- plek langs de kreek. Toen bleek dat die droom volgens de ge- i meente echt niet is te verwezen lijken, verliet het paar vorige week direct het laatste 'overleg'. De beheerder van het vakan tie-eiland heeft ook fouten ge- maakt, maar Degreef is blij dat de familie Verpalen snel zaken met hem heeft willen doen. „Ze hebben de bungalette terugge kocht voor de prijs die ik er voor heb betaald. Ik schiet er een kleine duizend euro bij in, omdat ik een tuin rondom de ca- ravan heb laten aanleggen. De schade voor de familie Verpalen zal hoger liggen, omdat ze nog niet weten waar de stacaravan naartoe mag en waarschijnlijk verlies lijden op de verkoop van het vakantiechalet." Zuid-Frankrijk De 65-jarige Degreef en zijn vrouw hadden veel tijd in Zeeuws-Vlaanderen willen door brengen. Nu denken ze een huis je in Zuid-Frankrijk aan te schaffen. Jules: „Na de verhui zing van de laatste spullen gaat het boek Zeeuws-Vlaanderen voor ons dicht. En we doen het nooit meer open." (advertentie) „Inmiddels zijn er weer 791 hol letjes van de zwart-rosse zand bij te vinden", zegt Calle. Vol gens hem gaat het om de groot ste bekende populatie van het diertje in Nederland en Vlaande ren. De Steltkluut presenteert bin nenkort samen met Staatsbosbe heer de resultaten van het onder zoeksrapport naar de zwart-ros se zandbui. Overigens zijn in het Braakman- gebied in totaal 125 soorten wes pen en bijen te vinden, waaron der vijftien soorten zandbijen. Phlox Subulata Bodembedekkende vaste plant. In diverse fraaie tinten. HULST, 0114-313738. ABSDAALSEWEG 70. ELKE ZONDAG OPEN: 13.00-17.00 UUR OOSTBURG. 0117-452279, NIEUVELTWEG 56. WOENSDAG KOOPAVOND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 45