Hulst laat Kerckhaert uitbreiden 11 Symbolische onthulling straatnaam Nieuw plan verkeersluw centrum Steunbetuigingen niet meer te tellen Rally in Hulst mag van rechter doorgaan Provincie en Hulst trekken gezamenlijk 1 miljoen uit voor 20 extra arbeidsplaatsen Vader van Arjan Erkel uit zware kritiek op Artsen zonder Grenzen zeeuwse almanak Kattig Dief mobieltje moet betalen ZEEUWS-VLAANDEREN woensdag 14 april 2004 door René van Stee WESTDORPE - Daags na de overweldigende ontvangst van Arjan Erkel in Westdorpe is de rust nog niet terugge keerd in de ouderlijk woning. „We worden nog steeds voort durend gebeld, de mensen gooien spontaan kaarten in de bus en we zijn inmiddels ook al weer benaderd door drie verschillende nieuwsru brieken", vertelde vader Dick Erkel gisterochtend. De gelukstelefoontjes, waar onder één van premier Bal kenende, zijn intussen niet meer te tellen. De stapel kaar ten is gegroeid tot bijna hon derd. Tussen meer dan hon derd e-mails zitten persoonlij ke felicitaties van commissa ris van de koningin W. van Gelder, landelijke politici als Boris Dittrich en geluksbood- schappen van verschillende politieke partijen. De felicita tiebrief van koningin Beatrix had moeder Francien Erkel gisterochtend nog niet gezien. „De post is nog niet langsge- weest, vandaar. We kunnen dus nog wel iets verwachten", zegt ze. „In ons huis is het een bloemenzee. We kunnen ge rust een zaakje beginnen", voegt Dick Erkel er geksche rend aan toe. Indruk Het volksfeest heeft diepe in druk gemaakt op de ouders van Arjan Erkel. De opkomst overtrof alle verwachtingen. „Ongelooflijk als je nagaat dat we nog maar enkele jaren in het dorp wonen en Arjan hier eigenlijk geen roots heeft. Hij was enorm onder de indruk. Namens hem wil len we iedereen hartelijk dan ken", aldus Dick Erkel. De massale persbelangstel ling heeft het echtpaar Erkel niet als hinderlijk ervaren. Hoewel er nauwelijks een mo ment was om op adem te ko men, hebben ze alles over zich heen laten komen. Arjan Erkel heeft het ouder lijk huis inmiddels verlaten om in de luwte bij te komen van zijn hachelijke avontuur. De locatie wordt geheim ge houden. Vandaag volgt een medisch onderzoek. Onbe kend is wanneer de aangekon digde persconferentie met na dere details over de ontvoe ring wordt gehouden. Dick Er kel: ..De locatie is waarschijn lijk Den Haag. Dat doen we dan in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken." Francien en Dick Erkel kun nen de zaken thuis nu eens goed op een rijtje zetten. Ruim twintig maanden heb ben ze geleefd tussen hoop en vrees. „Er is altijd iemand thuisgebleven om te wachten op het verlossende telefoon tje. Alles stond in het teken van de ontvoering. Dat is ge lukkig voorbij. Het zal eerst wel een poosje uitrusten wor den.", aldus Francien Erkel. Dick Erkel toog als lid van de Terneuzense CDA-afdeling gisteravond toch nog even naar de vergadering om minis ter Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bedanken. De Geus kreeg van Erkel de opdracht mee om vrijdag de hele ministerraad te bedanken voor de hulp. „We hebben ruim een jaar lang elke dag gebeld met Bui tenlandse Zaken. Ook geen nieuws is nieuws als je zoon is ontvoerd. En we wisten steeds dat de Nederlandse re gering, het Europees Parle ment, de Raad van Europa, de secretaris-generaal van de Navo, kortom mensen op alle niveaus aan ons dachten en probeerden invloed aan te wenden om Arjan vrij te krij gen." jnnrSheila van Doorsselaer 0ULST - De gemeente Hulst en de provincie zijn het eens gewor den over de uitbreiding en ge deeltelijke bedrijfsverplaatsing van hoefijzerfabriek Kerckhaert in Vogelwaarde. Hulst en de pro vincie trekken gezamenlijk een miljoen euro uit om twintig extra arbeidsplaatsen, een uit vloeisel van de bedrijfsverplaat sing. en de herinrichting van Ra penburg in Vogelwaarde moge- lijkte maken. Hoefijzerfabriek Kerckhaert is de grootste hoefijzerproducent ter wereld en is sinds 1916 geves tigd op Rapenburg in Vogel waarde. Het bedrijf breidde stapsgewijs uit, waarbij steeds nieuwe hallen aan de bestaande panden werden gebouwd. Kerck- naert streeft sinds ruim vijf jaar naar nieuwe uitbreiding. Aanvankelijk waren deze uit breidingsplannen voorzien op een reeds door Kerckhaert aan gekocht landbouwperceel, di rect grenzend aan de fabriek. Procedures om tot een dergelij ke uitbreiding van de hoefijzer fabriek in Vogelwaarde te ko men, liepen uiteindelijk op niets uit. Hetzelfde gold voor een alge hele bedrijfsverplaatsing. Hier voor was korte tijd de Axelse Vlakte in Westdorpe in beeld. Uiteindelijk presenteerde Kerck haert een nieuw plan; aanpas sing van het bedrijf in Vogel waarde en een nieuw te bouwen distributiecentrum op bedrijven terrein Hogeweg in Hulst. In Vogelwaarde worden de oudste gedeelten van de werk plaats en de huidige kantoor ruimten gesloopt. Ook de twee omliggende woningen, in het verleden door het bedrijf aange kocht, gaan tegen de vlakte. Ter vervanging van de gesloopte werk- en kantoorruimte komt vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw wordt meer achter op het perceel geplaatst waar- door René van Stee WESTDORPE - Dick Erkel heeft gisteren zware kritiek geuit op de rol van Artsen zon der Grenzen (AzG) tijdens de ontvoeringszaak van zijn zoon Arjan. Hij wordt hierin ge steund door minister Bot van Buitenlandse Zaken. Artsen zon der Grenzen laat weten geen dis cussie te willen voeren via de pers. Arjan Erkel leidde de Zwitserse missie van AzG in Dagestan toen hij op 12 augustus 2002 werd ontvoerd. Met name be richtgeving in NRC Handels blad en de Franse krant Le Mon de schoten Dick Erkel in het ver keerde keelgat. Daarin meldde AzG begin maprt dat Arjan Er kel ernstig ziek was en bedreigd werd met executie. Achteraf ble ken die berichten niet te klop pen. „In dezelfde bijdragen werd ook melding gemaakt van het beta len van losgeld. Onbegrijpelijk. Hiermee geef je een vrij briefje om medewerkers van hulporga nisaties te kidnappen." Verder was Dick Erkel destijds ont hutst over het feit dat AzG niet de moeite nam om medicijnen bij zijn zoon te bezorgen. „Alle deskundigen zeggen dat als er een lijntje heen is er ook een lijntje terug is. AzG bleek naar eigen zeggen niet in staat om de noodzakelijke hulp te bie den. Voor zo'n organisatie vind ik dit ronduit belachelijk." Naar de motieven van AzG kan Dick Erkel alleen maar raden. Hij vermoedt dat de hulporgani satie gedacht heeft dat hij en zijn familie steeds wanhopiger werden en daarom tot rigoureu ze stappen overging. De familie heeft echter nooit ge wanhoopt en is altijd goed op de hoogte gehouden. Erkel voegt er aan toe dat hij niet harder in zijn kritiek is nu de twintig maanden durende ontvoering zondag een goede af loop kende. Hij wil niet ingaan op welke manier het optreden van AzG nog aan de orde komt. „Zij gaan hun eigen weg en dat doen wij ook. We komen er onge twijfeld nog op terug. Ik verze ker u dat het een pittig gesprek wordt." Lessen Artsen zonder Grenzen ver klaart ook met Erkel te willen spreken. Woordvoerder R. Huur man verklaart dat AzG heeft be grepen dat Dick Erkel kritiek heeft, maar wil niet via de pers in discussie gaan. Huurman: „Wellicht was er re den voor de kritiek. Op een ge past moment zullen wij daar eens over met elkaar spreken. Als blijkt dat wij daaruit lessen moeten trekken, zullen wij dat zeker doen." Sommige mensen denken dat katten gezelschapsdieren zijn. Dat is een misverstand. Neem Grijsje: jarenlang de enige poes in dat Vlissingse huis en zielsgelukkig. In een poging haar nóg geluk kiger te maken, haalden haar baasjes een schattig wit asiel poesje in huis, dat inderdaad een wonderbaarlijk effect had. Op slag veranderde Grijsje in een moederdier, dat haar pleegkitten likte en koes terde. Helaas. Witje ontpopte zich tot een lief en aanhalig beest- je, behalve voor Grijsje. Die durfde niet eens meer in huis te komen en overnachtte triest onder een boom. Na lang wikken en wegen zoeken ze nu voor Witje een vervan- j gend tehuis. Eén waar nog géén poezen zijn. De moraal van dit verhaal: heb je een I poes en neem je er een poes bij omdat je bang bent dat ze eenzaam is, dan zou je er wel eens een kater aan over kun nen houden. En als u nog een adresje weet... door er ruimte ontstaat voor de aanleg van zo'n 20 parkeerplaat sen. De nieuwbouw voorziet in vol doende ruimte om te kunnen in spelen op de binnen het bedrijf toegenomen behoefte aan perso neel voor verkoopondersteu ning, personeelszaken en admi nistratie. In Hulst gaat Kerckhaert op een perceel van bijna twee hectare een distributiecentrum realise ren. Dit distributiecentrum om vat een grote loods met inpan dig kantoor. In dit centrum zul len de negenhonderd soorten hoefijzers die in Vogelwaarde worden geproduceerd, worden opgeslagen. Kerckhaert heeft ook een fa briek in China waar met name aluminium hoefijzers worden ge produceerd. Ook deze hoefij zers, die bestemd zijn voor de Europese markt, worden in Hulst opgeslagen. Vanuit het centrum vindt vervolgens de dis tributie plaats. Tenslotte krijgt het centrum ook de functie van groothandel in en distributie van circa tweeduizend nevenpro ducten, die aan deze bedrijfstak zijn gelieerd. In de toekomst zal het bedrijf ook een internetwin kel en postorderbedrijf opstar ten op het gebied van paarden sportartikelen. Investeringen De totale investeringen voor de locaties in Hulst en Vogelwaar de bedragen voor de hoefijzerfa briek zo'n zes miljoen euro. Hulst en de provincie dragen ie der bijna een half miljoen euro bij. De provincie vertrekt subsi die door bijdragen uit de fond sen voor stads- en dorpsvernieu wing en gebiedengeld. De verwachtingen zijn dat de werkgelegenheid binnen twee jaar met twintig arbeidsplaat sen kan worden uitgebreid. On danks de penibele financiële si tuatie van Hulst is het college van burgemeester en wethou ders bereid deze kosten te dra gen. „Het is ons veel waard dit bedrijf binnen de gemeente te houden", zegt burgemeester J.F Mulder. „Het risico was na melijk zeer aanwezig dat Kerck haert anders naar het buiten land was vertrokken, met alle gevolgen voor de werkgelegen heid van dien" Momenteel wer ken er zo'n honderd werkne mers bij en voor Kerckhaert. Met de sloop en nieuwbouw in Vogelwaarde slaat de gemeente een extra slag. Na de nieuw bouw in Hulst worden de gepro duceerde hoefijzers dagelijks vanuit de fabriek in Vogelwaar de naar het geplande distributie centrum in Hulst afgevoerd. Dat heeft tot gevolg dat het aantal verkeersbewegingen rondom de bedrijfsgebouwen van Kerckhae rt op Rapenburg zullen reduce ren. De vrachtwagens waren een grote ergernis van de inwo ners. De gemeente wil nu ook Rapenburg aanpakken door mid del van verhogingen op het weg dek ter hoogte van het bedrijf sterrein. Dit haalt de snelheid uit het verkeer. Hulst doet nog wat extra's voor de Vogelwaardenaren; de grond die Kerckhaert achter het be drijf aankocht, koopt de gemeen te terug en maakt er een wandel bos van. In eerste instantie was het de bedoeling er woningen te bouwen, maar die zullen nu er gens anders worden gereali seerd. De provincie heeft de wo ningbouw toegezegd om als kos- tendrager te kunnen fungeren. Namens de hoefijzerfabriek meent A. Compiet dat Kerck haert de eerstvolgende dertig jaar vooruit kan. „We denken nog maar even niet aan de toekomst.Kerckhaert zelf is van mening dat er door de overeenkomst enkel win naars zijn. „De buurt in Vogelwaarde gaat erop vooruit, de fabriek heeft weer toekomst en de gemeente krijgt er werkgelegenheid bij. Wij zijn zeer tevreden." MIDDELBURG - De Middel burgse politierechter A. Jans- sens-van Kampen heeft gisteren een 36-jarige inwoner van Goes voor de verduistering van een mobiele telefoon bestraft met een boete van 300 euro. Daarnaast moet hij de gespreks kosten van 780 euro aan het slachtoffer vergoeden. De Goese- naar nam op 25 augustus een gsm mee, die een collega had la ten liggen. De gedupeerde was de volgende dag gaan kijken, maar de telefoon was weg. De ei genaar werd nog geen maand la ter geconfronteerd met een to renhoge rekening, waaruit bleek dat 47 keer naar Algerije was gebeld. De verdachte zei de gsm niet meer te hebben, omdat die zou zijn meegenomen door een Algerijnse jongen. Dick Erkel (links) staat met Marijke Hemelsoet en Bertus Franse van de dorpsraad Westdorpe naast het straatnaambord dat de vader van Arjan heeft onthuld door er de Zeeuwse vlag af te halen. foto Peter Nicolai door René van Stee WESTDORPE - Weliswaar is alles offici eel nog niet in kannen en kruiken, maar Westdorpe heeft sinds gisteren een Arjan Erkelpad. Zijn vader Dick Erkel onthul de het provisorisch in elkaar geknutselde straatnaambord langs het voetpad van de Molenstraat naar de nieuwe woon wijk Schuttersweide. Hij nam die taak met graagte voor zijn rekening. Dick Erkel ontdeed het bord van de Zeeuwse vlag. Volgens dorpsraadvoorzit ter Marijke Hemelsoet een daad vol sym boliek. „Normaal is het 'luctor et emer- go', ik worstel en kom boven. Vandaag is het: Arjan heeft geworsteld en is boven gekomen." Het idee om een pad naar Arjan Erkel te vernoemen is afkomstig van de plaatselij ke dorpsraad. Het werd geboren tijdens de voorbereiding op de festiviteiten ter ere van zijn vrijlating na een twintig maanden durende ontvoering in de Russi sche deelrepubliek Dagestan. „We vonden dat we meteen spijkers met koppen moesten slaan. Ook nu toont Westdorpe weer waarin een klein dorp groot kan zijn", aldus een tevreden He melsoet. Burgemeester J. Lonink van Temeuzen zegde maandag in zijn welkomstspeech alle medewerking toe om het pad een offi ciële status te kunnen verlenen. Lonink: „Er zijn ongetwijfeld nog wat bureaucra tische hobbels te nemen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt." Arjan Erkel was uitermate blij met de sympathieke geste. Evenals Lonink hield ook hij maandag een slag om de arm. „Als het niks wordt, vernoemen jullie de afgebrande kroeg (De Gravin) even ver derop maar naar mij als hij weer open gaat." door Harold de Puysseleijr HULST - De Stichting Au tosport Promotie, organisator van de jaarlijkse autorally in het Land van Hulst, is door de rechter in Middelburg in het ge lijk gesteld. De stichting ging in beroep tegen de weigering van het waterschap Zeeuws-Vlaan deren om medewerking te verle nen aan het autosportevene ment. Gezworene F. Hamelink (we gen) van het waterschap is te leurgesteld over het besluit. Or ganisator N. Biesheuvel is uiter aard ingenomen met de uit spraak van de rechter. De rechtsgang vond plaats na dat het dagelijks waterschapsbe stuur het bezwaarschrift van de stichting (en van de afdeling Hulst van Koninklijke Horeca Nederland) tegen een eerder wa- terschapsbesluit om niet aan de rally mee te werken, terzijde had geschoven. De Stichting Au tosport Promotie heeft de mede werking van het schap nodig om de rally op 24 april door te kun nen laten gaan. Behalve een ver gunning van de gemeente Hulst, the wél meewerkt, is namelijk een besluit van het waterschap n°dig dat het mogelijk maakt de fallyauto's over de polderwegen testuren. De rally m Hulst vindt al plaats smds 1991 en telde al die jaren ook mee voor het nationaal kam pioenschap. Het waterschap werkte net als de gemeente al tijd vlotjes mee om het evene ment mogelijk te maken, maar besloot nadat een rallyrijder vo rig jaar de dood vond op het par cours, een ander standpunt in te nemen. Het schap vindt sinds dat ongeluk dat een rally waar bij auto's met hoge snelheid door de polders razen, op ge spannen voet staat met de ver keersveiligheid. Gezworene Hamelink toonde zich gisteren dan ook verrast over de rechterlijke uitspraak. De motivatie van de rechter volgt over twee weken op schrift. „Wij hadden dit abso luut niet verwacht", zegt hij. Ontheffing Hamelink kan nog geen ant woord geven op de vraag hoe het waterschap zich nu gaat op stellen in de kwestie. Mogelijk schaart het schap zich nog on der de mensen die bezwaar kun nen maken tegen het besluit van de gemeente om ontheffing te verlenen van het verbod om de autorally te organiseren. Voor rally-organisator Biesheu vel is de halsstarrige opstelling van het waterschap in ieder ge val geen aanleiding om de auto rally volgend jaar in een andere gemeente te houden, hoewel hij van drie andere gemeenten aan biedingen heeft gekregen. door Conny van Gremberghe HULST- Verkeerswethouder E. de Deckere van Hulst hoopt dit najaar met nieuwe plannen te komen om de binnenstad van Hulst wat meer verkeersluw te maken. Een eerdere proef om de Gentsestraat - de belangrijkste Hulster winkelstraat - tot voet gangersdomein om te bouwen flopte volledig, omdat de mid denstand een tijdelijke afzetting niet pruimde. Toch denkt De Deckere voor zijn nieuwe plan nen brede steun in Hulst te kun nen vinden. De Deckeres partij Groot-Hulst voerde twee jaar geleden in haar verkiezingsprogramma het verkeersluw maken van de Huls ter binnenstad op als een speer punt. Toen De Deckere aangesteld werd als verkeerswethouder be sloot hij dat programmapunt uit te voeren door bij wijze van proef de Gentsestraat op zondag middag af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Nog geen drie middagen was de zuidelijke ontsluitingsweg van de binnen stad afgesloten. De gemeente liet de dranghek ken weer verwijderen, nadat di verse ondernemers hun beklag hadden gedaan over een terug loop van de omzetten. Onder zocht is dat gegeven evenwel nooit, noch werd onder de bevol king gepeild of zij de proef op prijs stelde. „Het draagvlak voor die maatre- In Hulst zijn plannen om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor voetgangers, door de Gentse straat verkeersluw te maken. foto Peter Nicolai gel viel weg toen de midden stand ertegen te hoop liep. Pro bleem was toen overigens wel dat we als gemeente niet had den gezorgd voor een goed ver wijssysteem naar de parkeerter reinen in en om de binnenstad. Na de herinrichting van het Ha- venfortgebied en de aanleg van het Scharnier - bij de entree van de stad - gaan we gelijk verder met de installatie van dat al ja ren gewenste verwijssysteem. Als dat werkt, dan is de situatie wezenlijk anders dan een jaar te rug. Dan kunnen we daadwerke lijk naar mogelijkheden gaan zoeken om de binnenstad voor voetgangers aantrekkelijker te maken", benadrukt De Deckere. Volgens de Hulster wethouder is het niet de bedoeling om de bin nenstad verkeersvrij te maken. „Verre van dat. We moeten ook onderkennen dat de automobilis ten die naar Hulst komen de lo kale economie instandhouden. Ze moeten dus blijven komen. Wat wij alleen moeten doen is die verkeersstromen op een juis te wijze richting geven. Dat heeft er in het verleden aan ont broken", aldus De Deckere.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 43