Modeshow als opmaat jubileum Voorlichting FNV over TBU en Thuiszorg Totale uitkering uit gemeentefonds ruim vier ton minder lezers schrijven Munitie I Munitie II Visteam grijpt stropers in kraag Dorpsraad rijkt Oosterlanders suggesties aan voor feesten in stijl ZoU jij zin Moof<d doe/y WCCV? "2oV kRAAcl 0 Word vriend van een vluchteling Alzheimer mag geen nationale ramp worden. giro 2502 (3 woensdag 14 april 2004 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in dePft schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De r«B» melk tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent i„ de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft1 Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worrft, niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden cl redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Ovet weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Vandaag de dag zijn de diverse overheden weer driftig op zoek naar afdoende maatregelen om de 30.000 ton giftige oorlogsstof- fen in de Oosterschelde in be dwang te houden. Deze oorlogs restanten zijn met goedkeuring van alle overheden tot en met 1967 gedumpt in de Schelde. Kennelijk was tot het einde van de jaren zestig het collectieve in telligentieniveau van alle be trokkenen te laag om de gevol gen te kunnen overzien. Nu ko men zij tot de briljante vondst om een laag zand over de restan ten te deponeren zodat het ge vaar geweken is. De conclusie is niet moeilijk te trekken! Het ge zegde luidt 'Het verstand komt met de jaren'. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Aad van Wijnen B. Ballotstraat 3 Goes Was het maar zo dat de munitie in de Oosterschelde werd opge ruimd in plaats van afgedekt (of niet). Als er wrakken uit de Wes- terschelde zijn gehaald, wordt dat uitsluitend gevierd o de vaarweg vrij blijft. uTJ steevast de blijheid dat dier®, mei uit het water verwijderd Alsof die troep daar van n; hoort! HanjadeVa Veerwegu Kamperkt KATS - Het visstroperijteaa Oosterschelde heeft in de eer>tt twee weken van intensieve et», troles een flink aantal stropt gepakt en illegale fuiken in bt- slag genomen. Vier personen zijn bekeurd J dat ze illegaal met onder mes boomkorren, staandwant hoekwant aan het vissen waren Zeven fuiken werden door ha team in beslag genomen en ee beroepsvisser kreeg, na een eer dere waarschuwing, een bekeu ring voor het vissen in het vat van een ander. Een andere beroepsvisser kreet een waarschuwing wegens hg niet juist markeren van viste gen. stenbelasting in te vullen. Me het invullen van een zogehete T-biljet hebben zij echter tcc de mogelijkheid van terugbeta ling. Dit betreft een tijdelijke rege ling van de Belastingdienst. D FNV-voorlichtingsmiddag hie over is bedoeld voor belangste lenden uit de regio's Schot wen-Duiveland en Goi ree-Overflakkee. De bijeenkomst in het MFC In gint om 14.00 uur. ZIERIKZEE - De regio zuid west van de FNV houdt maan dag in het MFC in Zierikzee een voorlichtingsbijeenkomst over berekening Thuiszorg en Terug betaling Bijzondere Uitgaven (TBU). De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor ouderen die extra uitgaven hebben door ziekte en hulpverlening. Veel ouderen behoeven geen aangiftebiljet voor de inkom- door Ali Pankow OOSTERLAND - Monniken, hofnarren, ridders, edelvrou- wen, struise dienstbodes, maar ook personages die zo uit de boe ken van Charles Dickens of de tragedies van Shakespeare zijn gestapt. Ze waren gisteravond allemaal vertegenwoordigd tij dens de presentatie van histori sche kledij in het dorpshuis in Oosterland. De historische modeshow gold als smaakmaker voor het grote door Ali Pankow ZIERIKZEE - De totale uitke ring van het Rijk aan de gemeen te Schouwen-Duiveland over 2003 valt ruim vier ton lager uit dan aanvankelijk begroot. Dit blijkt uit de zogeheten maartcir- culiare van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de septembercirculaire werd nog uitgegaan van een positie ver beeld. De definitieve jaarlijk se uitkering uit het gemeente fonds wordt bepaald aan de hand van de totale uitgaven van het Rijk. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland levert dat een nadeel op van 449.000 euro ten opzichte van de eerdere ra ming. Dit bedrag dient verwerkt te worden in de jaarrekening over 2003. Volgens de planning zal deze jaarrekening eind juni door de gemeenteraad worden vastgesteld. „Als we die tegenvallende uitke ring uit het gemeentefonds over 2003 heel voorzichtig doortrek ken naar 2004 komen we voor dit jaar op een nadeel van 387.000 euro", zegt finan- cieel-ambtenaar S. Pleijsant. Zij spreekt bewust over 'heel voorzichtig' omdat verdere con clusies pas getrokken kunnen worden aan de hand van de mei circulaire. Wel is het inmiddels zo dat de minister van Binnen landse Zaken, gezien de actuale situatie van de overheidsfinanci ën, de gemeenten adviseert reke ning te houden met deze structu rele tegenvaller bij het begro tingsbeleid. Uit de maartcirculaire blijkt ver der dat de minister voor 2004 voor deze gemeente nog wel een extra uitkering van 154.000 eu ro in petto heeft. Dat betreft het budget voor bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandi capten en ouderen. Tegenover deze uitkering staan echter ook weer extra taken. Het dagelijks gemeentebestuur heeft in over leg met de afdeling Werk, Inko men en Zorg (WIZ) besloten dit bedrag voorlopig te oormerken. Burgemeester Asselbergs laat desgevraagd weten dat de afde ling WIZ nog de criteria moet ontwikkelen op basis waarvan de bijdragen uit deze bijzondere bijstand worden toegekend. Ver gelijkbaar met de regels van de Wet Voorzieningen Gehandicap ten (WVG) kunnen inwoners vanuit de doelgroep een beroep doen op deze bijzondere bij stand. De afdeling WIZ zal ook bezien of wellicht een deel van het bedrag naar de algemene middelen kan vloeien, zodat het budget niet verloren gaat indien er geen volledig beroep op wordt gedaan. dorpsfeest op donderdag 24, vrij dag 25 en zaterdag 26 juni ter ge legenheid van het 650-jarig be staan van Oosterland. De dorpsraad wijdde met het oog op dit festijn een deel van de vergadering gisteravond aan het verleden. Met de presentatie van historische kleding kreeg de bevolking ideeën aangereikt voor de huur van bijzondere ja ponnen en kostuums. „Het is ab soluut niet verplicht dat ieder een zich verkleedt tijdens die feestdagen, maar wie er voor voelt, willen wij graag advise ren", zegt voorzitter H. Clerx van de dorpsraad Oosterland. Geïnteresseerden kunnen bij voorbeeld terecht bij speciaal zaak Sitah Lampert in Middel burg, die gisteravond de kledij verzorde, of bij de Stichting His torische Spelen in Zierikzee. Die beschikt na drie open luchtspelen inmiddels ook over een ruime voorraad kleding voor verhuur. Jonkvrouwen Wie zijn outfit tijdens de viering van 650 jaar Oosterland echt wil afstemmen op de tijd van het ontstaan van dit dorp, moet terug tot de Middeleeuwen. En kele ridders en jonkvrouwen wa ren dan ook van de partij gister avond. Wie het wat minder nauw neemt, heeft een ruimere keus. Zo flaneerden er bijvoor beeld ook fraaie japonnen met ruches en een zogeheten queu de Paris door De Oosterhof, even als romantische jurken met sleepjes en pofmouwen uit de tijd van Napoleon. Het programma voor het drie daagse feest is vrijwel rond. Dat begint op donderdag 24 juni om 16.00 uur in een feesttent op de Markt. Op die dag zijn er optre dens van het Christelijk Ge mengd Koor VZOS, het Duive- lands Mannenkoor, Oosterlands Fanfare en het Shantykoor Nep- tunus. Op vrijdag 25 juni wordt om 13.00 uur de fototentoonstelling 'Oosterland in oude ansichten' geopend in De Oosterhof die daar tot en met 3 juli te zien is. Verder biedt de tweede feestdag onder meer een middag vol kin- dervermaak, kermisattracties, karaoke, een optreden van de Zeeuwse troubadour Engel Rein- hout en een dans- en feestavond met een groot orkest. De finale van het dorpsfeest op zaterdag start om 11.00 uur met een grote reünie en brunch voor oud-Oos- terlanders en overige belangstel lenden. Verder biedt deze dag een optocht met praalwagens van alle dorpsverenigingen, rondritten met een minitreintje onder leiding van een gids, een dorpsbarbecue en - als de finan ciën het toelaten - een groot vuurwerk ter afsluiting. Een van de mannequins toont met trots haar fraaie japon als edelvrouw uit de Middeleeuwen. foto Dirk-Jan Gjeltema Heden is in alle rust overleden onze lieve moeder, oma en overoma JOHANNA HOOGERLAND weduwe van Jacobus van Scliaik in de leeftijd van 92 jaar. Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum "Ter Weel", unit 6, te Goes voorde liefdevolle verzorging. Amsterdam: Tess en John Goes: Ian en )anny 's-Gravenpolder: Johan en Janny Goes: jannie en Rinus Klein- en achterkleinkinderen Goes, 15 april 2004 Correspondentieadres: Meloenstraat 7,4462 EJ Goes De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 16 april om 13.15 uur in de aula van rouwcentrum "De Bevelanden". Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Voorafgaand is er vanaf 12.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Aansluitend zal om plm. 14.00 uur de begrafenis I plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tol condoleren en elkaar te ontmoeten in de condoleanceruimle van bo- i vengenoemd rouwcentrum. Enige kennisgeving Toch nog onverwacht is overleden mijn fijne dappere vader, groot- en overgrootvader en broer SIMON PIETER FRANCOIS VAN DER MEER (musicus) weduwnaar van Charlotte Juliana van der Meer-van Dijk in de leeftijd van 95 jaar. Anneke Visser-van der Meer Lida klein- en achterkleinkinderen D.van Hekken-van der Meer C. A. van Westen S. M. J. Kamermans-van Westen Verpleeghuis "Vliedberg" Koudekerke, 12 april 2004 Correspondentieadres: Sinnewar 1 8623 XK Jutrijp De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aldaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 16 april om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Vligsingen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum. Ons bereikte het droeve bericht dat de heer A. J. VAN 'T HOF oud-medewerker van de voormalige gemeenschap pelijke regeling Reinigingsdienst Schouwen-Duive land op 82-jarige leeftijd is overleden. Van september 1975 tot juli 1986 was de heer Van 't Hof als administratief medewerker werkzaam bij deze dienst. We wensen zijn familie veel kracht toe bij het ver werken van dit verlies. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland, mr. J. J. P. M. Asselbergs, burgemeester, drs. ir. J. W. de Vos, MPA, gemeentesecretaris De warme steun, het medeleven in de vorm van aanwezig zijn bij de crematieplechtigheid, bloemen, kaarten of in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn lieve vader, schoonvader, zoon. onze broer en oom JOHANNISHOZEE (Han) hebben ons goed gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank. Ellen en leroen P.C.A. Hozee-van der Hoek en verdere familie Middelburg, april 2004 BONTtfi www.bontvoordieren.nl Vraag een gratis actiepakket aan tegen bont. Mail naar info@bontvoordieren.nl of bel (020) 676 66 00. Phlox Subulata Bodembedekkende vaste plant. In diverse fraaie tinten. STICHTING VLUCHTELING www.vluchteling.org www.alzheimer-nederland.nl NIERSTICHTING Ze kennen elkaar door en door. Toch weten ze iets niet van elkaar. NIERDONOR JA/NEE weetuheta Ivan eikaar nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 40