PvdA kraakt plannen zorgpolis PZC Organisatoren evenementen moeten politiekosten betalen Personeel ING collecteert voor hoogste baas Crimineel onthult vanuit cel misdaden op eigen internetsite Kamer onthutst over milde straf rechter Premies hoger voor ouderen en zwakken Veertien jaar voor opdracht tot liquidatie Moskeeën opgeroepen waakzaam te zijn voor terreur Cel voor inrijden op Molukkers Bernhard 5 mei naar Wageningen Single voor slachtoffers aardbeving Cel voor bejaarde verkrachter Minder nieuwe natuur Welzijnsorganisatie failliet woensdag 14 april 2004 AMSTERDAM - Wat doe je met „j baas die qua salaris interna- tionaai uit de pas loopt? Je helpt l(in een handje. Om het 'karig' Iddh van ING-topman Ewald bist wat op te krikken, circule ren sinds kort op de toiletten de bankverzekeraar specia le collectebussen. Daarin kun nen barmhartige werknemers een donatie doen, als bijdrage in de beloning van hun kennelijk onderbetaalde baas. Deze ludieke actie ontstond uit een combinatie van woede, af gunst en onvrede. De ING-top gaf zichzelf onlangs een salaris- sprong van liefst 65 procent en de irritatie hierover is enorm bij het overige personeel van Natio nale Nederlanden, ING Bank en Postbank. Zelf kunnen de 'gewone' ING-werknemers fluiten naar een structurele loonsverhoging. In het afgelopen najaar overeen gekomen akkoord tussen kabi net en sociale partners staat de nullijn centraal. ING-baas Kist wist dat laatste probleem te ondervangen door zijn eigen bonussen flink op te krikken. Als reden voor de ver fraaiing van het beloningspak ket voerde ING aan dat zijn top bestuurders in een internationa le vergelijking erg laag scoren. Qua salaris dan. Een inhaalslag was nodig om het beloningspakket 'marktcon form' te maken. Op de werkvloer hebben ze schoon genoeg van deze beken de ondernemersriedel. Het 'ge wone' ING-personeel moest zich in 2003 al tevreden stellen met een loonsverhoging onder het inflatieniveau. En dit jaar wordt het nog slech ter. De bonden venvachten bo vendien dat ook het premievrije pensioen voor alle ING-werkne mers binnenkort ter discussie worden gesteld. GPD jnnrAp van den Berg DEN HAAG - De verplichte ba sisverzekering voor de gezond heidszorg zal de premies hoog opdrijven en slachtoffers maken onder ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, meent PvdA-Kamerlid F. Heemskerk. „Het is een belasting voor de ar ming." In 1995 ging de Bel gische beroepsvoetballer Jean- Marc Bosman naar het Europe se Hof. Hij stelde daar het toen malige transfersysteem in de voetbalwereld aan de kaak als 'mensenhandel'. Gevolg was dat het systeem drastisch werd ver anderd. Zoiets staat het nieuwe zorgstelsel ook te wachten, denkt Heemskerk. Daarom moet de basisverzekering onder deel blijven van een publiek so ciaal stelsel, vindt de PvdA. Zo niet, dan bestaat de kans dat ouderen en anderen met een zwakkere gezondheid na 2006 geen nieuwe zorgpolis kunnen afsluiten.Heemskerk vindt dat Hoogervorst 'inkomenspolitiek' bedrijft. „Hij kan beter zeggen: minder belasting voor de rijken en meer belasting voor de ar men." Een hoge vaste premie be lemmert volgens hem ook de concurrentie tussen de zorgver zekeraars. De PvdA eist dat de nominale (vaste) premie voor de basis verzekering beperkt blijft tot het niveau van de huidige ziekenfondspremie, circa 30 eu ro. Het kabinet staat een veel hogere premie voor. Hoe hoog is onduidelijk. Minima zouden via een teruggaaf van de fiscus compensatie kunnen krijgen. „Dat wordt geregeld op basis van gemiddelden en dan zie ik al voor me wat er gebeurt: dan vallen mensen tussen wal en schip. Er kunnen immers veel mensen verdrinken in een rivier van gemiddeld één meter diep te." GPD Heemskerk vreest een 'Bos man-effect' in de zorg, waar door de beloofde garanties voor de premies niet zullen worden nageleefd. Minister van Volksge- I zondheid Hoogervorst wil vanaf 2006 meer concurrentie toelaten in de zorgsector. Hij eist dat de zorgverzekeraars alle mensen als klant accepteren en dat geen selectie op basis van medische ri sico's plaatsvindt. De hoofdlij nen van het nieuwe zorgstelsel staan morgen ter discussie in de Tweede Kamer. Bloedlink I Heemskerk vindt de garanties van Hoogervorst boterzacht. .De minister staat voor private contracten tussen burger en zorgverzekeraar, maar dat is bloedlink. Als een zorgverzeke- I raar naar het Europese Hof gaat, omdat hij de eisen als een onaanvaardbare beperking er vaart, is de kans groot dat die van het Hof gelijk krijgt. Net zo- als indertijd de voetballer Bos man, en dan loopt straks bij ons de hele boel in het honderd. Dan I verliezen zwakkeren in de sa menleving de beoogde bescher- ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft een tweeëntwintigjarige vrouw uit die stad gisteren veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf, omdat ze eind vorig jaar aan vier mannen opdracht heeft ge geven haar schoonvader te liqui deren. De straf was conform de eis van de officier van justitie. De achtenveertig jarige schoon vader stierf op 27 december in de Nicolaas Beetsstraat, nadat de mannen hem in de hal van zijn woning hadden neergescho ten. De vrouw stelde vier kennissen ieder twintigduizend euro en een flinke hoeveelheid drugs in het vooruitzicht als ze de klus zouden klaren. De rechtbank legde een tweeën- twintigjarige man dertien jaar celstraf op en een drieëntwintig jarige verdachte negen jaar. De zaken tegen de twee anderen worden later behandeld. ANP AMSTERDAM - Minister Verdonk van Vreemdelin genzaken en Integratie geeft een interview na afoop van haar bezoek aan de Al Kabirmoskee in Amster dam. Naar aanleiding van het bezoek riep het nieuwe Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) alle mos lims en de moslimorganisaties in Nederland op waak zaam te zijn en de overheid te steunen in de aanpak van fundamentalisme en terrorisme. Het CMO stuurt deze week een brief hierover aan de bijna driehonderd aangesloten moskeeën. De Al Kabirmoskee staat bekend als de gematigdste in Nederland. Zowel D. Boujoufi van de Unie van Ma rokkaanse Moskeeën in Nederland als plaatsvervan gend imam M. Ouled Abdallah van de moskee wees er gisteren op dat de islamitische gemeenschap bang is door signalen van de veiligheidsdiensten dat moslim jongeren voor de islamitische strijd worden gerekrute erd. foto David van Dam/ANP DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft gisteren twee broers uit Zaandam veroordeeld tot twaalf maanden gevangenis straf, waarvan negen voorwaar delijk, omdat ze in april 2003 met hun auto's zijn ingereden op een groep demonstrerende Molukkers in Den Haag. ANP door Yvonne Hamar DEN HAAG - Organisatoren van grootschalige commerciële evenementen kunnen een re kening van de politie tegemoet zien, als er excessief gebruik van politiemensen is gemaakt. Het gaat onder meer om wedstrijden in het betaald voet bal. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) wil maximaal de helft van de kosten van de noodzake lijke politie-inzet terugvorderen van de organisatie. Dat staat in een notitie die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Er komt een landelijke lijst van evenementen waar zo veel poli tie wordt ingezet dat de balans tussen baten en lasten zoek is. Remkes vindt de doorbereke ning geen instrument op zich, want politiezorg is niet te koop. Hij ziet het als een aanvullend instrument waarbij afspraken met de organisatie van het eve nement worden gemaakt die tot doel hebben tot minder poli tie-inzet te komen. Volgens een woordvoerder van Remkes is nog niet precies bekend welke evenementen in aanmerking ko men voor de doorberekening. Remkes beraadt zich nog op va riabele rekeningen. Als een orga nisatie zelf bijvoorbeeld veel werk ervan maakt om de poli tie-inzet terug te dringen, volgt een lagere rekening. Een woordvoerder van de korps beheerders zei gisteren dat de politie geen voorstander is van betaalde inzet. „We zijn zelf al bezig om de inzet bij grote eve nementen terug te brengen door bijvoorbeeld vrijwillligers in te zetten. We willen zelf bepalen waar we als politie heen gaan. Als er bij een evenement te veel politie nodig is, moet het maar niet doorgaan.", zei de woord voerder. Pinkpopbaas Jan Smeets zegt dat de plannen geen gevolgen hebben voor zijn festival, omdat de organisatie zelf zowel beveili ging als geneeskundige hulp or- CruT ,«r PAAR-Trijp ML- WEtB- /VMivi L, EBRokEN r van onze redactie binnenland ALPHEN AAN DEN RIJN - De crimineel met de bijnaam Martin de Stotteraar baat van uit zijn cel in de penitentiaire inrichting in Alphen aan de Rijn een persoonlijke website uit, die schokkende, zelfs gru welijke informatie bevat. Zo laat hij zien hoe hij de nieu we partner van zijn ex van het leven beroofde. Ter 'illustratie' is de 112-tape op de pagina ge zet, zodat de bezoekers de doodsangst kunnen horen van de ex-partner die de alarm dienst belt en (een paar secon den later) de schoten die de cri- mineel loste. In zijn dagboek 'Leven in de lik' schrijft De Stotteraar over zijn belevenis sen in de gevangenis. Over het escortbureau dat hij schijnt te runnen vanuit zijn cel, staat te lezen: „Er zijn geen nieuwe klanten bijgekomen, ze houden het sterk in de gaten. Het lijkt wel of ze alleen maar zielige boeven zonder geld oppakken en dat ze daarmee de bajes vul len zodat de witte boordencri- minelen geen plaats hebben en dus alleen in half open gevan genissen komen (dat zijn de klanten met geld)." Door op de button 'Mijn straf blad' te klikken, komt de bezoe ker terecht bij uitgebreide ver slagen van de activiteiten van de crimineelWie daar wil in duiken moet zijn portemonnee trekken. De Stotteraar vraagt er flink wat geld voor. De moord op de nieuwe metgezel van zijn ex promoot hij als volgt: „Luister naar de origine le 112-geluidsband. De scho ten, het gegil... de moord. Be kijk de foto's, genomen na de moord. Zie hoe het slachtoffer in een plas met bloed ligt. Vijf tien keiharde, niets verhullen de, originele politiefoto's." De woordvoerder van de gevan genis weigert commentaar. „We kunnen er niets over zeg gen, in verband met de wet op de privacy." GPD DEN HAAG - Prins Bernhard is van plan op 5 mei in Wa geningen zoals gebruikelijk het jaarlijkse défilé van (oud)militairen ter gelegenheid van bevrijdingsdag af te nemen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren be kendgemaakt. Prins Bernhard was in 1945 in Hotel De Wereld in Wage ningen aanwezig, toen de Duitsers de capitulatie teken den. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Maxi ma en premier Balkenende zijn dinsdagavond 4 mei in Amsterdam aanwezig bij de Nationale Herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. ANP DEN HAAG - Speciaal voor de slachtoffers van de aard beving in Marokko brengen bekende Marokkaanse Neder landers een cd-single uit. De opbrengst van het nummer met de titel Life gaat naar gironummer 7447, dat het Ne derlandse Rode Kruis heeft opengesteld na de ramp. Aan het lied werken onder anderen mee de cabaretier Najib Amhali, de rapper Ali B en acteurs uit de film Shouf Shouf Habibi. Dat liet de hulporganisatie gisteren weten, De single is voor het eerst te horen tijdens de benefietvoet balwedstrijd tussen Ajax en 'Marocprofs', bekende voet ballers met een Marokkaanse achtergrond, op 21 april in de Amsterdam ArenA. ANP MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft giste ren een 86-jarige man uit Sittard-Geleen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zij acht de hoogbejaarde man schuldig aan het gedurende vijftig jaar stelselmatig verkrachten van zijn drie doch ters en kleindochter. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist. ANP 's-GRAVELAND - De oppervlakte natuurmonumenten is vorig jaar minder hard gegroeid dan gebruikelijk. De Ver eniging Natuurmonumenten verwierf in 2003 slechts 676 hectare. Normaal is dat jaarlijks gemiddeld 2000 hectare. De ooi-zaak van die matige groei is volgens Natuurmonu menten, dat de cijfers gisteren bekend maakte, het beleid van het eerste kabinet-Balkenende, dat een stop afkondig de op het verwerven van nieuwe natuurgebieden tot 2004. ANP AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft giste ren het failissement uitgesproken voor welzijnsorganisa tie Alcides. Dat maakten de curatoren bekend. Alcides vroeg vrijdag failissement aan. Het lot van de 1300 medewerkers is nog onduidelijk. De curatoren onder zoeken de mogelijkheid tot een doorstart. Alcides is de grootste welzijnsorganisatie in Amsterdam en onder ande re verantwoordelijk voor het beheren van buurtcentra, kinderopvang, ouderengym en taalcursussen. ANP ganiseert. Verder betaalt Pink pop jaarlijks circa 90.000 euro aan de gemeente Landgraaf voor overlast buiten het terrein. Overigens vindt Smeets de plan nen onzinnig. „We betalen 35 procent vennootschapsbelas ting. Dat geld is er toch ook voor politie-inzet! Bovendien heeft Paars II plannen in deze richting verworpen. Zo creëer je een onbetrouwbare overheid." Smeets vreest bovendien dat de plannen de doodsteek zijn voor de helft van de grote evenemen ten in Nederland, die dan onbe taalbaar worden. „En waar gaan die mensenmassa's dan hun vertier zoeken?", vraagt hij zich af. ANP door Jaco van Lambalgen DEN HAAG - VVD en PvdA wil len van minister Donner van Jus titie weten of een voormalige rechter die onlangs voor kinder porno is veroordeeld, te schappe lijk is behandeld door het Open baar Ministerie. Tijdens de straf zaak tegen de oud-rechter uit Maastricht bleek dat er geen diepgaand onderzoek was ge daan. Zo was de harde schijf van de computer waarop kinderporno was ontdekt, niet meegenomen en was het tweede huis van de oud-rechter in Frankrijk niet doorzocht. VVD en PvdA zetten daar vraagtekens bij. „Je kan niet, omdat het om een rechter gaat, coulanter zijn. Het gaat om ernstige strafbare feiten", zegt WD-Tweede-Kamerlid Griffith, Ook de straf van drie maanden voorwaardelijk en een boete van 2500 euro, was lager dan gebruikelijk in dit soort za ken, stellen beide partijen. Het Openbaar Ministerie vond dat ook en heeft om die reden hoger beroep aangetekend. Daarnaast hebben WD en Pv dA vragen over de bemoeienis van het ministerie met het stil leggen van een onderzoek naar de oud-rechter in verband met mogelijk misbruik van zijn pleegzoon. Nadat de voormalige rechter een brief naar de minis ter zou hebben geschreven waar in hij bezwaar maakte tegen dat onderzoek, zou dat zijn ge staakt. „Het is schokkend als blijkt dat de rechter invloed heeft op het opsporingsonderzoek'', vindt Griffith. PvdA'er Wolfsen wijst erop dat het onderzoek altijd heropend kan worden, als dat om oneigenlijke redenen is stil gelegd. „Daar is geen enkel juri disch beletsel tegen." Exploot n woordvoerder van Justitie be strijdt dat Donner ook maar eni ge invloed in deze zaak heeft ge had. Er is wel een aangetekende brief (exploot) van de rechter over zijn zaak bij het ministerie van Justitie binnengekomen, maar die is direct doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie- Zolang deze zaak onder de rech ter is, wil Donner verder niet reageren. GPD Advertentie Toyota HiAce. Vanaf 15.630,-/€ 345,- p.mnd. U wilt de kosten van reparatie, onderhoud en banden laag houden? Daar kunt u zeker jaren van op aan. Kies dus voor bedrijfszekerheid. Meer informatie: bel gratis 0800 -0369 of kijk op www.toyota.nl TODAY TOMORROW TOYOTA leasepnp (Toyota lease) o b v tuil operational lease. 60 mod, en 20.000 km pj. exd. BTW en brandstof Ceoakuleefd Smvwwa mef soit no daim Prijs e«l BTW, oxl kosten rjklaar maken en venvijdenngsbqdrage Brandstofveibnjik vaceert van 8,7 L/100 km (11.S km/U lof 12.S 1/100 km (S.O km/l), COl 232 - 298 gr/km. Wqogmgen voorbehouden Dótrlouvman k Paiqu B V.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 3