Krakers in oud gemeentehuis PZC ROC moet snijden in inburgeringscursussen Kunst en Eer wil nieuwe leden lokken met open repetitie Resten caravan vatten weer vlam Streep door verbod op buitenverkoop 13 Projectontwikkelaar wil zo snel mogelijk ontruiming Wandeling rondom de vloedlijn bij Neeltje Jans Competitie schoolvoetbal Werk aan weg stormvloedkering Hennepkwekerij opgerold Vergunning Yerseks palletbedrijf Natuur krijgt 60.000 euro Wandeling door Slotbos en Zeepeduinen woensdag 14 april 2004 jfinrMarcel Modde BURGH-HAAMSTEDE - Het voormalige gemeentehuis in Burgh-Haamstede is gekraakt. Vier jongeren hebben hun in trek genomen in het sinds 1997 De huidige eigenaar, Van Garde renen Dekker Projectontwikke ling uit Goes, heeft een jurist op de zaak gezet om de illegale be woners zo snel mogelijk weg te krijgen. De ontwikkelaar zegt het pand over een krappe maand zelf nodig te hebben als verkooppunt voor de 34 luxe koopappartementen die daar mogelijk later dit jaar nog wor den gebouwd. Voor dat doel wordt in het gemeentehuis een deel van een modelwoning ge bouwd en een kantoor voor de makelaars ingericht. „Dit is voor ons dus onacceptabel", al- rinnrAli Pankow ZIERIKZEE - De Koninklijke Harmonie Kunst en Eer in Zie- rikzee zet de deuren van het re petitielokaal in De Harmonie in de Kaersemakerstraat zaterdag 24 april wijd open voor alle be langstellenden. Doel van deze in loopmiddag is het publiek een indruk te geven van het reilen en zeilen van de muziekvereni ging en daarmee nieuwe leden te interesseren zich aan te mei denbij Kunst en Eer. Tijdens deze open repetitie zul- len verschillende muzikanten van Kunst en Eer optredens ver zorgen. Ook zal er uitgebreid in formatie worden verstrekt over de vereniging, de instrumenten, de mogelijkheden voor het vol genvan een opleiding en over al les wat verder met de muziek te aaken heeft. Er is volop gelegen heid tot het stellen van vragen en er mag ook op de beschikba re instrumenten worden ge speeld. Kunst en Eer bestaat uit een har monie-orkest, een aspirantenor kest en een slagwerkgroep. Het aspirantenorkest is de kweekvij- MELTJE JANS - Wandelen langs de vloedlijn op Neeltje Jans is normaal gesproken al leen weggelegd voor duikers. De Biologische Werkgroep van de Nederlandse Onderwatersport bond (NOB) heeft een alterna tief ontwikkeld voor de wande laars. De biologen hebben een aantal aquaria ingericht met: krabbe tjes. veel soorten wier, vis, spookkreeftjes, bloemdieren, slakken en mosdiertjes. Deelnemers aan de excursie "Wandeling rondom de vloed lijn' krijgen zo toch een indruk van het rijke wieren- en dieren leven m de Oosterschelde. afloop worden de dieren en meren terug gezet in de Ooster- redactie schouwen-duiveland Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB zierikzee Tel: 0111-454647 Fax:0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) PietKleemans Ali Pankow Esme Soesman Melita Lanting Rudy Boogert (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl ^orgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur dus C. Dekker gisteren in een reactie. De krakers zijn vrijdag het ge bouw binnengedrongen. Vol gens een van hen komen ze uit Noord-Brabant en zijn ze bij toe val tegen het oude gemeentehuis aangelopen. „Ik was op zoek naar woonruimte en toen ik hier een tijdje geleden langs kwam, zag ik dat het leegstond. Eeuwig zonde natuurlijk. Ik heb m'n vrienden gebeld en die zagen er ook wel wat in." Aan de buitenkant is nauwelijks te zien dat het wordt bewoond. Verschillende ramen waren al langer van binnenuit geblin deerd, uit voorzorg tegen vanda lisme. De krakers verblijven op de bovenverdieping. „Op zich is het een prima plek, kamertjes zat! Alleen een beetje koud. Van daar dat ik even lekker in het zonnetje op het balkon zit." Water Het pand is niet meer aangeslo ten op gas, water of elektrici teit. De krakers willen in over leg met de gemeente zo snel mo gelijk water hebben. „In ver band met de volksgezondheid zijn ze dat verplicht", wijst de zegsman op de noodzakelijke hy giëne. De gemeente is echter vooralsnog niet van plan zich met de kwestie te bemoeien, laat burgemeester J. Asselbergs weten. Het pand is in particulie re handen en daarmee de verant woordelijkheid van de project ontwikkelaar. Dekker ziet maar één uitkomst: „Ze moeten daar zo snel moge lijk weg." Volgens hem zat de boel stevig op slot en is er dan ook sprake van een onrechtmati ge daad. De krakers kunnen bin nenkort een dagvaarding voor de rechtbank verwachten, waar in hen wordt gesommeerd te ver trekken. Dekker benadrukt dat er van zijn kant geen sprake is van onwil de ongenode gasten enigszins tegemoet te komen „We hebben op projecten in ste den (ook in Zeeland) wel eens va ker te maken met krakers. Soms sluiten we een overeenkomst met een anti kraakbeweging, maar ook gebeurt het wel dat panden onaangekondigd wor den gekraakt. Wanneer daar goe de afspraken over te maken zijn en we hebben het pand voorlo pig nog niet nodig, dan is dat geen enkel probleem. Zo ont staat er voor ons een stukje toe zicht tegen vandalisme. Maar in dit geval gaat die vlieger niet meer op." De politie kreeg vrijdag een ano nieme melding dat er mensen in het oude gemeentehuis waren. Ter plekke werden de vier kra kers aangetroffen. Volgens woordvoerder A. Don was er geen aanleiding direct in te grij pen en werd volstaan met het in lichten van de gemeente. Het pand staat leeg sinds de gemeen telijke herindeling zeven jaar ge leden. Daardoor is een kraakac- tie geen strafbaar feit meer en wordt de wijze van afhandeling (civiel rechtelijk) verder aan de eigenaar overgelaten. ver voor het harmonieorkest. Daarin spelen over het alge meen jonge muzikanten die nog les hebben op de muziekschool. Het is gebruikelijk dat zij na een aantal jaren ervaring te heb ben opgedaan, overstappen naar het harmonie-orkest. De harmonie bestaat uit klari netten, dwarsfluiten, saxofoons, hobo's, fagot, waldhoorns, euphoniums, trombones, trom petten en bassen. Daarnaast is er voor het ritme en voor de me lodielijn een uitgebreide slag werksectie met gestemde en on gestemde slagwerkinstrumen ten aan het harmonie-orkest toe gevoegd. Los van de harmonie heeft Kunst en Eer ook een aparte slagwerkgroep met een geheel ei gen repertoire. Dat bestaat uit marsmuziek voor de straatoptre dens en specifieke nummers voor podiumoptredens. De slag- werkgroep maakt gebruik van snare-drums, base-drums, xylo foon, klokkenspel, buisklokken, drumstel en een uitgebreid scala aan kleinere ritme-instrumen ten. De inloop-repetitie wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. Het voormalig gemeentehuis van Burgh-Haamstede heeft vier nieuwe bewoners. De eigenaar van het pand, projectontwikkelaar, Van Gar deren en Dekker, is niet blij, want die had nu juist plannen met het pand op korte termijn. foto Dirk-Jan Gjeltema schelde. Het initiatief hiertoe werd enkele jaren geleden geno men door Hans Verkooijen van de Biologische Werkgroep. Hij is in 1997 op 45-jarige leeftijd overleden. Als eerbetoon voor zijn inzet dragen deze excursies op Neeltje Jans inmiddels de naam 'Hans Verkooijen Wande lingen'. De wandelingen worden ook dit jaar weer gemaakt in een samen werkingsverband tussen Vereni ging Natuurmonumenten, Stich ting Het Zeeuwse Landschap en de NOB. De excursies staan voor dit jaar geprogrammeerd op zaterdag 8 mei, zondag 6 juni, zaterdag 10 juli, zondag 12 september en zondag 3 oktober. De wandelin gen beginnen op die dagen om 14.00 uur bij het bord 'Start punt natuurexcursies' op de par keerplaats bij Waterland Neel tje Jans een de Oosterschelde kant. Het gedeelte onder de vloedlijn is toegankelijk voor rolstoel en kinderwagen. ZIERIKZEE - De voorronden en finales voor de meisjes-zeven tallen in de schoolvoetbalcompe- tie 2004 op Schouwen-Duive- land worden woensdag 21 april gehouden op sportpark Den Ho gen Block in Zierikzee. Er doen achttien basisscholen mee aan deze competitie. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE - Bij een korte maar felle brand zijn gis teren de restanten van een zondag reeds door brand beschadigde caravan op camping Duinrand aan de Hogeweg in Burgh-Haam stede volledig in de as gelegd. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De brandweer werd rond kwart over vier gealar meerd. Volgens de eerste melding was sprake van explosies en zouden meerdere caravans in brand staan. De eenheden Renesse en Burgh-Haamstede waren snel ter plaatse waar de situatie bleek mee te vallen. De brandweer had de brand snel onder con trole en kon voorkomen dat aanpalende vakantieverblijven een prooi werden van de vlammen. Wel zorgde de bij de brand vrijko mende hitte schade aan vier caravans die in de onmiddellijke om geving van het wrak stonden. Schade in de vorm van gesprongen ramen en gesmolten en verwrongen kunststof buitenbekleding. De caravan in kwestie was al zwaar beschadigd door een brand op eerste paasdag. De brand was toen vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek in de geiser. Naar de oorzaak van de brand giste ren in de restanten van de caravan wordt een onderzoek inge steld. Bewoners van aanpalende caravans ontdekten de brand. foto Eric Noordermeer door Rolf Bosboom GOES - Het Regionaal Opleidin gencentrum (ROC) Zeeland moet fors snijden in zijn aanbod volwasseneneducatie en inbur- geringstrajecten. Dat is het ge volg van bezuinigingen van het Rijk. Gemeenten krijgen jaarlijks geld uit Den Haag voor het op zetten van activiteiten op het ge bieden van volwassenenonder wijs en inburgeringstrajecten voor allochtonen. De opleidin gen worden in de Oosterschelde- regio uitgevoerd door ROC Zee land. Dat krijgt een vast bedrag per cursusuur. Eind vorig jaar besloot het kabi net te bezuinigen op de rijksbij drage voor inburgering. Óp dat moment was het cursusjaar 2003-2004 al in volle gang, zo dat het nauwelijks mogelijk was in de eerste maanden van dit jaar het aantal opleidingsuren te beperken. Dat betekent dat de bezuinigin gen met ingang van komend cur susjaar moeten gehaald. De ge meenten hebben voor de tweede helft van 2004 geld voor 6400 lesuren. Dat zijn bijna 1400 uren minder dan in de tweede helft van 2003. Er ligt nu een voorstel op tafel om de bezuinigingen te realise ren. Een van de maatregelen is dat er bij het vavo (voortgezet al gemeen volwassenen onderwijs) geen nieuwe vmbo-cursussen Spaans en Frans beginnen. De groepen van de derdejaarscursis ten worden samengevoegd op één locatie. Het aantal uren Engels in het ka der van 'sociale redzaam heid' vermindert, waarbij Ka- pelle verdwijnt als leslocatie. De cursus wordt voortaan al leen in Goes, Zierikzee en Tho- len gegeven. Ook de cursussen informatica en computergebruik, vooral ge richt op ouderen, moeten het voortaan met minder uren doen. Deze worden gesplitst in modu les van zeven in plaats van veer tien weken. Verder wordt er ge keken of het mogelijk is met gro tere groepen te werken. Combineren Er wordt nog onderzocht of er kan worden bezuinigd op de Ne derlandse taalcursussen, bijvoor beeld door groepen te combine ren of het aantal uren per cur sus te verminderen. Eerst moet daarvoor duidelijk zijn in hoe verre deze opleidingen in op dracht van de gemeenten plaats vinden. De voorgestelde maatregelen moeten op korte termijn een op lossing bieden voor de finan ciële zorgen. Het gaat dan ook om voorlopige bezuinigingen. Voor de langere termijn wordt het totale educatiebeleid van de gemeenten onder de loep geno men. Daarbij wordt onder meer gekeken of er sprake is van over lap tussen het aanbod op het ge bied van inburgering, senioren beleid en de bijstandswet. De gemeentebesturen, verenigd in het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterscheldere- gio, bespreken vandaag de bezui nigingsvoorstellen. NEELTJE JANS - Het verkeer moet op het deel van de N57 over de stormvloedkering tot 19 mei rekening hou den met vertraging. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt ter hoogte van sluitgat Hammen II de voegover- gang in het wegdek vervangen. Om die klus veilig te kun nen klaren, wordt de komende drie weken tijdens de werkzaamheden steeds één rijstrook afgesloten voor alle verkeer. In de tweede en laatste fase van het onder houdswerk wordt volstaan met een tijdelijke versmalling. Op termijn worden ook de andere voegovergangen onder handen genomen. TERNEUZEN - Gistermiddag heeft de politie bij een on derzoek in een woning aan de Nieuwediepstraat in Ter- neuzen een hennepkwekerij aangetroffen. Er zijn in de woning ongeveer 1200 planten en stekken en benodigde apparatuur aangetroffen en in beslag genomen. De plan ten en apparatuur zijn vernietigd. YERSEKE - Het pallet- en kistenbedrijf van D. van de Jagt aan de Grintweg in Yerseke mag met de door de ge meente Reimerswaal verstrekte milieuvergunning blijven doordraaien. De Raad van State heeft bezwaren van twee omwonenden in een voorlopig vonnis afgewezen. Zij klaagden over geluidsoverlast, onder meer veroorzaakt door vrachtwagens waarin chauffeurs op het terrein over nachten. Eigenaar Van de Jagt zegde al eerder toe de over nachtingen niet meer toe te zullen staan. Omwonenden vrezen ook brandgevaar. Een brandkraan bevindt zich op tweehonderd meter afstand van het be drijf. De regionale brandweer heeft de huidige situatie goedgekeurd. De Raad van State laat de toestand nog wel door eigen deskundigen beoordelen, zodat dit kan wor den meegenomen bij de definitieve behandeling van de be zwaren. SLUIS - Gedeputeerde Staten stellen 60.000 euro beschik baar voor voorbereidingskosten voor de inrichting van drie natuurontwikkelingsgebieden in West-Zeeuws- Vlaanderen: de Verschepolder, de Zwartegatse Kreek en de Herdijkte Zwarte Polder. Binnenkort worden de plannen voor deze drie projecten formeel vastgesteld, waarna de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering door Dienst Landelijk Gebied (DLG) kan starten. Hiervoor is een budget nodig, dat niet is voorzien in de provinciale kasgelden van landinrich ting in 2004. Gezien de noodzaak van een snelle realisatie zochten Gedeputeerde Staten naar een alternatief. Im mers, in het collegeprogramma is aangegeven dat er zo veel mogelijk voor de eigen bevolking en de toeristen zichtbare resultaten van het Zeeuwse natuurbeleid moe ten komen. Het bedrag van 60.000 euro wordt ten laste gelegd van de Kwaliteitsimpuls Groen 2004, een jaarlijkse geldstroom waarmee de provincie natuur en landschap in Zeeland extra wil versterken. door Piet Kleemans RENESSE - De rechtbank in Middelburg heeft het door de ge meente Schouwen-Duiveland aan Delta warenhuis in Renesse opgelegde verbod op buitenver koop vernietigd. Volgens be stuursrechter T. Damsteegt is het verbod in strijd met het ver trouwensbeginsel. Delta warenhuis gebruikte de aangrenzende buitenruimte al jaren voor de verkoop van kle ding en andere detailhandelsza ken. De gemeente Schouwen- Duiveland vond dat in eerste in stantie goed, maar daar kwam in 2001 verandering in. In augus tus van dat jaar gelast de ge meente Delta warenhuis te stop pen met de buitenverkoop-acti viteiten. Een dwangsom van 2000 gulden (907,56 euro) per dag bij overtreding van het ver bod diende daarbij als stok ach ter de deur. Delta warenhuis tekende in sep tember 2001 bezwaar aan tegen het besluit van de gemeente. Die nam ruim de tijd voor haar reac tie. Het bezwaarschrift van Del ta warenhuis werd in april 2003 door de gemeente ongegrond ver klaard. Delta warenhuis piekerde er ech ter niet over de handdoek in de ring te gooien en ging in beroep tegen het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift. Illegaal De gemeente hield vol dat de buitenverkoop van Delta in strijd was met het bestemmings plan, en daarmee illegaal. De buitenruimte bij het warenhuis had de bestemming verkeer, en dat is iets heel anders dan bui tenverkoop. Delta warenhuis op haar beurt beriep zich op over gangsrecht. De buitenruimte werd, zo voert Delta aan, al sinds 1996 gebruikt voor ver koopactiviteiten en de gemeente had daar tot 2001 nooit een pro bleem van gemaakt. Dat laatste stelt ook bestuurs rechter Damsteegt nu in zijn uit spraak. Volgens de rechter staat vast de gemeente in 1996 Delta heeft toegezegd dat het betrok ken perceel tijdelijk zakelijk mocht worden gebruik. Het besluit van de gemeente en kele jaren later Delta te verbie den de betreffende buitenruim te te gebruiken voor verkoopac tiviteiten, is volgens Damsteegt daarom in strijd met het vertrou wensbeginsel. Alles bij elkaar is volgens de rechter geen sprake van illegaal gebruik van de buitenruimte bij Delta warenhuis. Voor Dam steegt reden voldoende om het door Delta warenhuis bestreden besluit van de gemeente te ver nietigen. In beraad De rechter veroordeelt de ge meente tot het aan Delta waren huis vergoeden van de griffie rechten (232 euro). Ook dient de gemeente de proceskosten, a 644 euro, te betalen. Delta warenhuis is blij met de rechterlijke uitspraak. De ge meente Schouwen-Duiveland beraadt zich nog op de vraag of zij al dan niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rech ter. BURGH-HAAMSTEDE - De Vereniging Natuurmonumenten houdt zaterdag 17 april een ex cursie door het Slotbos van Slot Haamstede en de aangrenzende Zeepeduinen in Burgh-Haamste de. De wandeling biedt natuurlief hebbers de gelegenheid te genie ten van het voorjaar dat in alle hevigheid is losgebarsten. Het Slotbos met zijn lange la nen en omzoomd door rododen drons is in het voorjaar ge kleurd door sneeuwklokjes, nar cissen, speenkruik en wilde hya cinten. In de Zeepeduinen, een afwisse lend duinlandschap met laag duingrasland en struikgewas, bloeien in het voorjaar planten soorten als duinviooltje en vogel- melk. In het duingebied komen vele soorten zangvogels voor, waaronder de nachtegaal. Ook wordt het gebied bewoond door konijnen, wezels en hermelij nen. Met regelmaat zijn er ook reeën te zien. De wandeling door Slotbos en Zeepeduinen begint om 10.00 uur bij de ingang van Slot Haamstede. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te mel den bij de VW Haamstede, tele foon: 0111-651513.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 37