PZC Nieuw college B en W gevormd 11 Oosterland is weer megaschoon Steunbetuigingen Symbolische onthulling straatnaam niet meer te tellen Afdekken munitie in Oosterschelde verdient voorkeur Portefeuilleverdeling nog niet rond, maar geen struikelblok meer Twirlster in de prijzen Patiënten niet gehoord in woonbeleid Vader van Arjan Erkel uit zware kritiek op Artsen zonder Grenzen zeeuwse almanak Kattig waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 SCHOUWEIU-DUIVELAND woensdag 14 april 2004 ZIERIKZEE - De gemeente Sfhouwen-Duiveland heeft een iieuw college. Drie (CDA, PvdA, SGP) van de vier wethouders ko men uit de huidige raad. De eni- jebuitenstaander is WD-kandi- jaat A. Croné uit Brijdorpe bij Seharendijke. Het CDA heeft huidig fractie- pratter en landbouwer R. van ier Wekken (Zonnemaire) naar roren geschoven als dagelijks be- jajurder. Voor de PvdA wordt iocent W. Renden (Zierikzee) de yuwe wethouder. Eerder werd 'xkend dat Alert! niet meer het vertrouwen geniet van de voor- aalige coalitiepartners. Die ^jek wordt in de nieuwe samen stelling ingenomen door SGP'er G Houtekamer (Bruinisse), zo naakte formateur A. Verseput fleren bekend. De 50-jarige Croné heeft een uit eenlopende staat van dienst op managementniveau, zowel in het bedrijfsleven als bij de over heid. Hij was onder meer werk- raam bij de gemeente Rotter- (jam en vanuit diverse functies verantwoordelijk voor persone le zaken en de sociale werkvoor ziening. Zijn meest recente func- tie was die van plaatsvervan- 1 en waarnemend directeur het kabinet van de gouver neur van Aruba. In die hoedanig heid was hij beleidsmatig be trokken bij internationale ont wikkelingen en overleg. November vorig jaar eindigde zijn contract op Aruba en vestig de Croné zich definitief in Brij dorpe, waar hij al langer een huis had. Hij was, geeft de for mateur aan, één van de vele bui tenstaanders die solliciteerde naar een wethoudersfunctie op Schouwen-Duiveland. Portefeuilles Ook de portefeuilleverdeling is nagenoeg rond, maar behoeft nog wel enkele verfijning, aldus 's-HEERENHOEK - Twirlster Ellen Geijs uit 's-Heerenhoek heeft tijdens het paasweekeinde goed gepresteerd tijdens de Eu ropese Kampioenschappen Bat- ontwirling in het Schotse Edin burgh. Bij het onderdeel 'Super XStrut' behaalde zij zilver. Ook maakte zij deel uit van het Team Twirling' en de 'Groep Danstwirl'. In deze twee categoriën behaalde Nederland de gouden medaille. Verseput. Om die reden kon hij gisteren nog niet zeggen welk ta kenpakket de nieuwe wethou ders is toebedeeld. Daarover wordt vanavond verder gespro ken. „Ze willen binnen de ge meentelijke organisatie eerst nog even wat informatie inwin nen over een aantal zaken die spelen. Het zijn de bekende punt jes die op de i moeten worden ge zet, een breekpunt zal dat zeker niet meer worden. Dat verwacht ik niet, tenminste." De beoogde wethouders buigen zich de ko mende weken met name over het gemeentelijk bezuinigingspro gramma Kiezen of Delen. Onder ling zal worden afgestemd hoe de ruim 4,5 miljoen euro grote besparing het beste kan worden gehaald. Verseput, fractievoor zitter voor de VVD, was in 2002 ook formateur op Schou wen-Duiveland. „Ik kan niet zeg gen of het makkelijker is gegaan dan de vorige keer. Dat laat zich lastig vergelijken, vooral omdat er nu al sprake was van een aan tal partijen die elkaar eerder al hadden gevonden. Maar tot op heden ging het best aardig. De invulling van het collegepro gramma met Kiezen en Delen als bijlage, zal nog wel een lasti ge hobbel worden om te nemen." Verseput gaat er vanuit dat het nieuwe college eind deze maand danwel in de eerste week van mei kan aantreden. door Piet Kleemans OOSTERLAND - Papier, plastic en vooral blikjes. Achtenzeventig vuilnis zakken vol. Dat was de oogst van een gisteren door leerlingen van openbare basisschool De Oosterburght en de re formatorische Ds. Boogermanschool in Oosterland uitgevoerde schoonmaakac tie. De schoonmaakactie - een initiatief van de dorpsraad Oosterland - werd voor de derde achtereenvolgende keer gehouden. Het loopt tegen de klok van enen. In dorpshuis De Oosterhof liggen de grij pers waarmee de kinderen straks het zwerfvuil te lijf gaan al klaar. De dozen met speciale actie t-shirts worden naar binnen gesjouwd, evenals de voor dit karwei onmisbare werkhandschoenen. Met dank aan de sponsors, de gemeente Schouwen-Duiveland en Werkvoorzie ningsschap De Zuidhoek, die hand- en spandiensten verrichten. Even later stroomt het dorpshuis vol dolenthousiaste kinderen. De grijpers worden uitgeprobeerd op broekspijpen en paardenstaarten, en in de voorraad t-shirts wordt snel een flinke bres gesla gen. De schoonmakers staan te trappe len van ongeduld. Na wat laatste tips en aansporingen van dorpsraadsvoorzit ter H. Clerx zwermen de schoonmaak- brigades uit over Oosterland. „Gatver, wat meurt het hier vies", klinkt het uit de groenstrook langs de Hofweg. Pal langs de rijbaan valt het wel mee met het zwerfvuil, maar wat dieper in het groen blijkt de vervuiling behoorlijk. Vastberaden gaan een paar meisjes de hoop afval te lijf. Wat verderop pikken jongens uit hun klas stoer het zoveelste blikje op met de grijpers. Elders in Oos terland wordt al net zo ijverig het zwerf vuil te lijf gegaan. Clerx toont zich na afloop van de actie zeer tevreden. „Voor al omdat we nu minder zwerfvuil tegen komen dan vorig jaar. Daar doe je het voor." De jaarlijkse schoonmaakactie dient meerdere doelen. Zwerfvuil opruimen is een van de belangrijkste, maar ook de opvoedkundige waax-de mag niet wor den onderschat. Hopen de begeleiders van de schoonmaakactie. H. van der Maas: „Je hoopt natuurlijk toch dat het opvoedkundig werkt. En dat ze er nu én als ze gaan puberen geen rommeltje van maken." Gewapend met grijpers en gestoken in speciale outfits gingen de jeugdige schoonmakers gisteren het zwerfvuil te lijf. En met succes: in totaal haalden ze 78 zakken vol rotzooi uit het openbaar groen. foto Dirk-Jan Gjeltema door René van Stee WESTDORPE - Daags na de ovenveldigende ontvangst van Arjan Erkel in Westdorpe is de rust nog niet teruggekeerd in de ouderlijk woning. „We worden nog steeds voortdurend gebeld, de mensen gooien spontaan taarten in de bus en we zijn in middels ook al weer benaderd door drie verschillende nieuws rubrieken", vertelde vader Dick bkel gisterochtend. De gelukstelefoontjes, waaron der één van premier Balkenen de, zijn intussen niet meer te tel- ;en De stapel kaarten is ge groeid tot bijna honderd. Tus sen meer dan honderd e-mails riten persoonlijke felicitaties '■■sn commissaris van de konin- jpoAV. van Gelder, landelijke po- Jtiei als Boris Dittrich en ge- uksboodschappen van verschil- -ende politieke partijen. De feli- atatiebrief van koningin Bea trix had moeder Francien Erkel gisterochtend nog niet gezien. ■De post is nog niet langsge- weest' vandaar. We kunnen dus i°g wel iets verwachten", zegt ri „In ons huis is het een bloe menzee. We kunnen gerust een ^akjebeginnen", voegt Dick Er- «1 er gekscherend aan toe. Indruk ^et volksfeest heeft diepe in- drik gemaakt op de ouders van ri]an Erkel. De opkomst over- rof alle verwachtingen. „Onge lijk als je nagaat dat we nog maar enkele jaren in het dorp Ronen en Arjan hier eigenlijk fea roots heeft. Hij was enorm ader de indruk. Namens hem fatea we iedereen hartelijk dan- J® .aldus Dick Erkel. he.massale persbelangstelling «wt het echtpaar Erkel niet als hinderlijk ervaren. Hoewel er nauwelijks een moment was om op adem te komen, hebben ze al les over zich heen laten komen. Arjan Erkel heeft het ouderlijk huis inmiddels verlaten om in de luwte bij te komen van zijn hachelijke avontuur. De locatie wordt geheim gehouden. Van daag volgt een medisch onder zoek. Onbekend is wanneer de aangekondigde persconferentie met nadere details over de ont voering wox'dt gehouden. Dick Erkel: „De locatie is waarschijn lijk Den Haag. Dat doen we dan in samenwerking met het minis terie van Buitenlandse Zaken." Francien en Dick Erkel kunnen de zaken thuis nu eens goed op een rijtje zetten. Ruim twintig maanden hebben ze geleefd tus sen hoop en vrees. „Er is altijd iemand thuisgebleven om te wachten op het verlossende tele foontje. Alles stond in het teken van de ontvoering. Dat is geluk kig voorbij. Het zal eerst wel een poosje uitrusten worden.", aldus Francien Erkel. Dick Ei'kel toog als lid van de Terneuzense CDA-afdeling gis teravond toch nog even naar de vergadering om minster Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bedan ken. De Geus kreeg van Erkel de opdracht mee om vrijdag de hele ministerraad te bedanken voor de hulp. „We hebben ruim een jaar lang elke dag gebeld met Buitenlandse Zaken. Ook geen nieuws is nieuws als je zoon is ontvoerd. En we wisten steeds dat de Nederlandse rege ring, het Europees Parlement, de Raad van Europa, de secreta ris-generaal van de Navo, kort om mensen op alle niveaus aan ons dachten en probeerden in vloed aan te wenden om Arjan vrij te krijgen." door René van Stee WESTDORPE - Weliswaar is al les officieel nog niet in kannen en kruiken, maar Westdorpe heeft sinds gisteren een Arjan Erkelpad. Zijn vader Dick Erkel onthulde het provisorisch in el kaar geknutselde straatnaam bord langs het voetpad van de Molenstraat naar de nieuwe woonwijk Schuttersweide. Hij nam die taak met graagte voor zijn rekening. Dick Erkel ontdeed het bord van de Zeeuwse vlag. Volgens dorpsraadvoorzitter Marijke He- melsoet een daad vol symboliek. „Normaal is het 'luctor et emer- go\ ik worstel en kom boven. Vandaag is het: Arjan heeft ge worsteld en is boven gekomen." Het idee om een pad naar Arjan Erkel te vernoemen, is afkom stig van de plaatselijke dorps raad. Het werd geboren tijdens de voorbereiding op de festivitei ten ter ere van zijn vrijlating na een twintig maanden durende ontvoering in de Russische deel republiek Dagestan. Groot „We vonden dat we meteen spij- kei-s met koppen moesten slaan. Ook nu toont Westdorpe weer waarin een klein dorp groot kan zijn", aldus een tevreden Hemel- soet. Burgemeester J. Lonink van Ter- neuzen zegde maandag in zijn welkomstspeech alle medewer king toe om het pad een officiële status te kunnen verlenen. Lo nink: „Er zijn ongetwijfeld nog wat bureaucratische hobbels te nemen, maar ik heb er alle ver trouwen in dat het goed komt." Arjan Erkel was uitermate blij met de sympathieke geste. Even als Lonink hield ook hij maan dag een slag om de arm. „Als het niks wordt, vernoemen jullie de afgebrande kroeg (De Gra vin, i-ed.) even verderop maar naar mij als hij weer opengaat." door Ali Pankow ZIERIKZEE - Gedeputeerde Staten, Nationaal Park Ooster schelde en de gemeente Schou wen-Duiveland dringen er bij staatssecretaris Van der Knaap van Defensie op aan zijn stand punt over het munitiedepot in de Oosterschelde te herzien. In hun optiek zal de monitoring van dit depot veel minder kost baar en intensief hoeven te zijn als de munitie eerst adequaat wordt afdekt. Volgens de staatssecretaris is uit diverse onderzoeken geble ken dat de circa dertigduizend ton munitie, waaronder vijftig duizend fosforgranaten, op de bodem van de Oosterschelde geen kwaad kan. Het aanbren- gen van een af deklaag voor 6,8 miljoen euro acht Van der Knaap derhalve te duur. Provincie, gemeente en Natio naal Park Oosterschelde zijn het daar niet mee eens. Gedeputeer de M. Kramer droeg vorige week in een eerste reactie al een groot aantal argumenten aan vóór afdekking van het munitie depot. Die betreffen het be zwaar tegen te hoge concentra tie van koperhoudende stoffen in de Oosterschelde, de gevaren voor het ecosysteem in dit Natio naal Park en de belangen van openbare orde en veiligheid. In een gezamenlijke brief bena drukken provincie, gemeente en het Nationaal Park dat de Oos- terschelde in het beleid van de rijksoverheid de hoogst denkba re status en bescherming heeft gekregen, vergelijkbaar met de Waddenzee. „Het gaat hier dan om aspecten als waterkwaliteit, natuur- en visserijbeleid, maar ook om de internationaal erken de status op grond van de Vo gel- en Habitatrichtlijn. Daar naast is de Oosterschelde ook nog eens aangewezen als Natio naal Park", aldus de brief aan Van der Knaap, met afschriften aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat, LNV en Vrom. „We hopen naar aanleiding van deze brief zo eind mei op de kof fie te worden uitgenodigd bij de staatssecretaris", zegt burge meester Asselbergs. Mocht de staatssecretaris niet bereid zijn tot het herzien van zijn stand punt, dan hoopt Asselbergs dat er vanuit de Tweede Kamer steun komt voor het afdekken van het munitiedepot. MIDDELBURG - Patiënten en consumenten zijn nauwelijks ge hoord bij de opstelling van de re gionale sprcidingsplannen voor zorgwoningen, klaagt patiënten platform Het Klaverblad. Maar voor een controleerbare gebrui- kersadvisering voor plannenma kers voelen Gedeputeerde Sta ten niets. Dat antwoorden GS aan Het Klaverblad. De Zeeuwse gemeenten hebben inmiddels bij de provincie hun plannen ingeleverd waarmee zij in de komende tien jaar willen voldoen aan de groeiende be hoefte aan woningen waarbij zorg geleverd wordt. Hoewel de provincie in de nota Zeeland Woonzorgland publieksdeelna me bij de planopstelling voor- schreefis daar niets van terecht gekomen. De provincie moet ge bruikerselement daarom voor taan controleerbaar maken, zo dat de plannenmakers een in spanningsverplichting voelen, vindt Het Klaverblad. Betrok kenheid van gebruikers mag eer der dan nu het geval is, ei'ken- nen GS. Maar het is aan de ge bruikers om hun recht op inhou delijke inbreng uit te oefenen. door René van Stee WESTDORPE - Dick Erkel heeft gisteren zware kritiek geuit op de rol van Artsen zon der Grenzen (AzG) tijdens de ontvoeringszaak van zijn zoon. Hij wordt hierin gesteund door minister Bot van Buitenlandse Zaken. Artsen zonder Grenzen laat weten geen discussie te wil1- len voeren via de pers. Arjan Erkel leidde de Zwitserse missie van AzG in Dagestan toen hij op 12 augustus 2002 werd ontvoerd. Met name be richtgeving in NRC Handels blad en de Franse krant Le Mon de schoten Dick Erkel in het ver keerde keelgat. Daarin meldde AzG begin maart dat Arjan Er kel ernstig ziek was en bedreigd werd met executie. Achteraf ble ken die berichten niet te klop pen. „In dezelfde bijdragen werd ook melding gemaakt van het be talen van losgeld. Onbegrij pelijk. Hiermee geef je een viijbriefje om medewerkers van hulporganisaties te kidnap pen." Verder was Dick Erkel destijds onthutst over het feit dat AzG niet de moeite nam om medicijnen bij zijn zoon te be zorgen. „Alle deskundigen zeggen dat als er een lijntje heen is er ook een lijntje terug is. AzG bleek naar eigen zeggen niet in staat om de noodzakelijke hulp te bie den. Voor zo'n organisatie vind ik dit ronduit belachelijk." Naar de motieven van AzG kan Dick Erkel alleen maar raden. Hij vermoedt dat de hulporgani satie gedacht heeft dat hij en zijn familie steeds wanhopiger werden en daarom tot rigoureu ze stappen overging. De familie heeft echter nooit ge wanhoopt en is altijd goed op de hoogte gehouden. Erkel voegt er aan toe dat hij niet harder in zijn kritiek is nu de twintig maanden durende ontvoering zondag een goede af loop kende. Hij wil niet ingaan op welke manier het optreden van AzG nog aan de orde komt. „Zij gaan hun eigen weg en dat doen wij ook. We komen er onge twijfeld nog op terug. Ik verze ker u dat het een pittig gesprek wordt." Lessen Artsen zonder Grenzen ver klaart ook met Erkel te willen spreken. Woordvoerder R. Huur man verklaart dat AzG heeft begrepen dat Dick Erkel kri tiek heeft, maar wil niet via de pers in discussie gaan. Huur man: „Wellicht was er reden voor de kritiek. Op een gepast moment zullen wij daar eens over met elkaar spreken. Als blijkt dat wij daaruit lessen moe ten trekken, zullen wij dat zeker doen." Dick Erkel (links) staat met Marijke Hemelsoet en Bertus Franse van de dorpsraad Westdorpe naast het straatnaambord dat de vader van Arjan heeft onthuld door er de Zeeuwse vlag af te halen. foto Peter Nicolai Sommige mensen denken dat katten gezelschapsdieren zijn. Dat is een misverstand. Neem Grijsje: jarenlang de enige poes in dat Vlissingse huis en zielsgelukkig. In een poging haar nóg geluk- 1 kiger te maken, haalden haar baasjes een schattig wit asiel poesje in huis, dat inderdaad een wonderbaarlijk effect had. Op slag veranderde Grijsje in een moederdier, dat haar pleegkitten likte en koes- j terde. Helaas. Witje ontpopte zich i tot een lief en aanhalig beest je, behalve tegenover Grijsje. Die durfde niet eens meer in huis te komen en overnachtte triest onder een boom. Na lang wikken en wegen zoeken ze nu voor Witje een vervan gend tehuis. Eén waar nog géén poezen zijn. De moraal van dit verhaal: heb je een poes en neem je er een poes bij omdat je bang bent dat ze eenzaam is, dan zou je er wel eens een kater aan over kunnen houden. En als u nog een adresje weet... O05TERIA* MEOASCIIOft crHC,"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 35