Krakers in oud gemeentehuis PZC EX-KINDSOLDATEN BOUWEN AAN HUN TOEKOMST bil Resten caravan vatten weer vlam Zonnebril op sterkte vanaf 39.- Projectontwikkelaar wil zo snel mogelijk ontruiming lezers schrijven Munitie I Munitie II Mannee II Woontoren Huiselijk geweld bestraft VLUCHTELING Word vriend van een vluchteling HOUD AMREF FLYING DOCTORS IN DE LUCHT. GIRO 8829 LEIDEI woensdag 14 april 2004 door Marcel Modde BURGH-HAAMSTEDE - Het voormalige gemeentehuis in Burgh-Haamstede is gekraakt. Vier jongeren hebben hun in trek genomen in het sinds 1997 leegstaande pand. De huidige eigenaar, Van Garde ren en Dekker Projectontwikke ling uit Goes, heeft een jurist op de zaak gezet om de illegale be woners zo snel mogelijk weg te krijgen. De ontwikkelaar zegt het pand over een krappe maand zelf nodig te hebben als verkooppunt voor de 34 luxe koop appartementen die daar mogelijk later dit jaar nog wor den gebouwd. Voor dat doel wordt in het gemeentehuis een deel van een modelwoning ge bouwd en een kantoor voor de makelaars ingericht. „Dit is voor ons dus onacceptabel", al dus C. Dekker gisteren in een reactie. De krakers zijn vrijdag het ge bouw binnengedrongen. Vol gens een van hen komen ze uit Noord-Brabant en zijn ze bij toe val tegen het oude gemeentehuis aangelopen. „Ik was op zoek naar woonruimte en toen ik hier een tijdje geleden langs kwam, zag ik dat het leegstond. Eeuwig zonde natuurlijk. Ik heb m'n vrienden gebeld en die zagen er ook wel wat in." Aan de buitenkant is nauwelijks te zien dat het wordt bewoond. Verschillende ramen waren al langer van binnenuit geblin deerd, uit voorzorg tegen vanda lisme. De krakers verblijven op de bovenverdieping. „Op zich is het een prima plek, kamertjes zat! Alleen een beetje koud. Van daar dat ik even lekker in het zonnetje op het balkon zit." Water Het pand is niet meer aangeslo ten op gas, water of elektrici teit. De krakers willen in over leg met de gemeente zo snel mo gelijk water hebben. „In ver band met de volksgezondheid zijn ze dat verplicht", wijst de zegsman op de noodzakelijke hy giëne. De gemeente is echter vooralsnog niet van plan zich met de kwestie te bemoeien, laat burgemeester J. Asselbergs weten. Het pand is in particulie re handen en daarmee de verant woordelijkheid van de project ontwikkelaar. Dekker ziet maar één uitkomst: „Ze moeten daar zo snel moge lijk weg." Volgens hem zat de boel stevig op slot en is er dan ook sprake van een onrechtmati ge daad. De krakers kunnen bin nenkort een dagvaarding voor de rechtbank verwachten, waar in hen wordt gesommeerd te ver trekken. Dekker benadrukt dat er van zijn kant geen sprake is van onwil de ongenode gasten enigszins tegemoet te komen. „We hebben op projecten in ste den (ook in Zeeland) wel eens va ker te maken met krakers. Soms sluiten we een overeenkomst met een antikraakbeweging, maar ook gebeurt het wel dat panden onaangekondigd wor den gekraakt. Wanneer daar goe de afspraken over te maken zijn en we hebben het pand voorlo pig nog niet nodig, dan is dat geen enkel probleem. Zo ont staat er voor ons een stukje toe zicht tegen vandalisme. Maar in dit geval gaat die vlieger niet meer op." De politie kreeg vrijdag een ano nieme melding dat er mensen in het oude gemeentehuis waren. BURGH-HAAMSTEDE - Bij een korte maar felle brand zijn gis teren de restanten van een zondag reeds door brand beschadigde caravan op camping Duinrand aan de Hogeweg in Burgh-Haam- stede volledig in de as gelegd. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De brandweer werd rond kwart over vier gealar meerd. Volgens de eerste melding was sprake van explosies en zouden meerdere caravans in brand staan. De eenheden Renesse en Burgh-Haamstede waren snel ter plaatse waar de situatie bleek mee te vallen. De brandweer had de brand snel onder con trole en kon voorkomen dat aanpalende vakantieverblijven een prooi werden van de vlammen. Wel zorgde de bij de brand vrijko mende hitte schade aan vier caravans die in de onmiddellijke om geving van het wrak stonden. Schade in de vorm van gesprongen ramen en gesmolten en verwrongen kunststof buitenbekleding. Onderzoek De caravan in kwestie was al zwaar beschadigd door een brand op eerste paasdag. De brand was toen vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek in de geiser. Naar de oorzaak van de brand gisteren in de restanten van de caravan wordt een onder zoek ingesteld. Bewoners van aanpalende caravans ontdekten de brand. foto Eric Noordermeer Ter plekke werden de vier kra kers aangetroffen. Volgens woordvoerder A. Don was er geen aanleiding direct in te grij pen en werd volstaan met het in lichten van de gemeente. Het pand staat leeg sinds de gemeen telijke herindeling zeven jaar ge leden. Daardoor is een kraakactie geen strafbaar feit meer en wordt de wijze van afdoening (civiel rech telijk) verder aan de eigenaar overgelaten. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Vandaag de dag zijn de diverse overheden weer driftig op zoek naar afdoende maatregelen om de 30.000 ton giftige oorlogsstof- fen in de Oosterschelde in be dwang te houden. Deze oorlogs restanten zijn met goedkeuring van alle overheden tot en met 1967 gedumpt in de Schelde. Kennelijk was tot het einde van de jaren zestig het collectieve in telligentieniveau van alle be-- trokkenen te laag om de gevol gen te kunnen overzien. Nu ko men zij tot de briljante vondst om een laag zand over de restan ten te deponeren zodat het ge vaar geweken is. De conclusie is niet moeilijk te trekken! Het ge zegde luidt 'Het verstand komt met de jaren'. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Aad van Wijnen B. Ballotstraat 3 Goes Was het maar zo dat de munitie in de Oostei'schelde werd opge ruimd in plaats van afgedekt (of niet). Als er wrakken uit de Wes- terschelde zijn gehaald, wordt dat uitsluitend gevierd omdat de vaarweg vrij blijft. Ik mis steevast de blijheid dat die rom mel uit het water verwijderd is. Alsof die troep daar van nature hoort! Hanja de Vos Veerweg 90 Kamperland De WD vindt dat de verbin dingsweg Ringbaan-Oost (Oran- jeweg)-Manneeweg er moet ko men. De indruk wordt gewekt dat voor inwoners van Goes-Oost en Noord, het Goese Meer en zelfs voor de inwoners van Kattendijke, Wilhelmina- dorp en Kloetinge een verbin dingsweg onontbeerlijk is en fei telijk niemand belast. De WD concludeert dat de huidige ver- keersstructuur in de sector Noord van Goes niet meer vol doet en het derhalve niet verant woord is om ontsluiting van de nieuwe wijk Mannee plaats te doen vinden zonder aanpassing van het huidige wegennet. Ech ter, het gaat hier om een nieuwe wijk van omstreeks 400 wonin gen. Daar het verkeer van en naar Mannee marginaal zal zijn, zal dit van weinig betekenis zijn terwijl een nieuwe ontsluitings- weg aanzienlijk meer verkeer, en dus een belasting, zal beteke nen voor de bewoners van de Ringbaan-Oost/Oranjeweg en de De Graaffstraat, zo is mijn in schatting. De verbindingsweg verplaatst en verstrekt de pro blematiek naar en op de Ring baan-Oost. Naast een ontslui ting van Mannee zou de verbin dingsweg de bewoners van Kat tendijke (Wemeldinge) en de be woners van het Goese Meer de mogelijkheid bieden tot een ver binding naar Goes. In mijn op tiek zijn er ook zónder een aan te leggen verbindingsweg via de bestaande routes voldoende mo gelijkheden. Dat deze weg al ve le jai'en voorkomt in allerlei ge meentelijke plannen impL, toch niet een voorbij gaan de mogelijkheid tot verander,, van inzichten vanwege behïl van milieu en karaktenstè plekken? Alleen een nieuwen* die het verkeer in ieder ge^ van de Ringbaan afhaalt, das een tweede ring rond Goes, jt een goede oplossing. Laageicd! Gcej De verwikkelingen rondom e woontoren in Goes zijn enig. zins geluwd. Jammer dal openbare discussie nu genoeg door de PvdA niet heeft plassj gevonden. De bestuurders de gemeente Goes hebben een bouwproject voorgesL, voortgekomen uit prestige 3- prestige telt: wie heeft degn% ste, hoogste of mooiste. Dele den willen een markant pun! ui; Goes zodat de passanten W nen zeggen kijk daar ligt G® maar mensen hebben wij m markante punten. Zoals de miljoenen gerestaureerde Gro:« Kerk. Deze staat er weer ais nieuw bij. De tv-toren en wate toren zijn ook punten die opa len. Maar ja Vlissingen heefie een, dus willen de bestuurden er ook een. Laat Vlissingen tod de grootste hebben. Deze stas niet voor mijn keukenraam P. Tramp? MIDDELBURG - Politierechter A. Janssens-van Kampen heeft gisteren een 31-jarige inwoner van Bergen op Zoom voor het mishandelen van zijn echtgeno te tot tachtig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaarde lijk, veroordeeld. Aan het slacht offer moet hij 250 euro smarten geld betalen. De man woonde in Tholen toen hij op 16 december vorig jaar zijn vrouw na een ruzie over haar zoon (geboren uit een eer der huwelijk) sloeg. De verdach te ontkende de mishandeling. De vrouw zit langer in Nédt land dan de verdachte, f kwam een paar jaar geledenra-| uit Marokko naar Nederland of met haar te trouwen. Met zijn schoonvader ontst® den problemen over de brui schat die verdachte zou hebb betaald. De vader had verklaard dat zijn dochter steeds bij hesj komt klagen dat ze wordt mis handeld. Officier van justitie J. Zónde- van vond de mishandeling beid zen. ,,De vader verzint dit met.' Hij eiste tachtig uur werkstraf Enige kennisgeving Toch nog onverwacht is overleden mijn fijne dappere vader, groot- en overgrootvader en broer SIMON PIETER FRANCOIS VAN DER MEER (musicus) weduwnaar van Charlotte Juliana van der Meer-van Dijk in de leeftijd van 95 jaar. Anneke Visser-van der Meer Lida klein- en achterkleinkinderen D. I. van Hekken-van der Meer C. A. van Westen S. M. J. Kamermans-van Westen Verpleeghuis "Vliedberg" Koudekerke, 12 april 2004 Correspondentieadres: Sinnewar 1 8623 XK Jutrijp De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aldaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 16 april om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum. De warme steun, het medeleven in de vorm van aanwezig zijn bij de crematieplechtigheid, bloemen, kaarten of in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn lieve vader, schoonvader, zoon, onze broer en oom JOHANNIS HOZEE (Han) hebben ons goed gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank. Ellen en Jeroen P.C.A. Hozee-van der Hoek en verdere familie Middelburg, april 2004 Phlox Subulata Bodembedekkende vaste plant. In diverse fraaie tinten. Stichting Vluchteling steunt vluchtelingen wereldwijd. In Bos nië. In Bhutan. In Rwanda en Soedan. In meer dan veertig lan den. Stichting Vluchteling helpt ook de voormalig kindsoldaten in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Ruim tien jaar woedde er I een burgeroorlog. Die kostte ruim 300.000 mensen het leven en meer dan de helft van de be- I volking sloeg meerdere malen op de vlucht. Bijna een half mil joen Sierra Leonezen zochten én vonden bescherming in de buurlanden. De gevolgen van de j oorlog zijn zeer ingrijpend: enor- me verwoestingen, een ontwricht land en veel getraumatiseerde mensen. Stichting Vluchteling geeft hulp aan de Sierra Leonese vluchtelingen, met uw steun. Nu, na tien jaar, is er vrede in Sierra Leone. Mensen bouwen aan hun toekomst. Vluchtelin gen, ontheemden, maar ook I kindsoldaten zoeken hun familie. De kindsoldaten krijgen een uit gebreide training voordat ze met j hun familie herenigd worden. I Zo'n training is hard werken. Vaak moeten de kinderen af- j kicken. Volwassenen gaven hen drugs en alcohol waarmee ze de kinderen konden bewegen tot j moorden en plunderen. Deze I jongeren hebben ernstige trau ma's opgelopen. Erover praten, I kan dan helpen. De ex-kindsol daten leren ook een vak. Daar- mee kunnen ze voor de dag ko men in hun oude dorpen. Met wat gereedschap leveren ze zo een productieve bijdrage aan de gemeenschap. Dat maakt het ook voor de dorpsgenoten mak kelijker om de ex-kindsoldaten weer in hun midden te accepte ren. VROUWEN METSELEN BETER DAN MANNEN Fawe is een lokale partner van Stichting Vluchteling in Sierra Leone. Deze Afrikaanse vrou wenorganisatie steunt jonge Sierra Leonese vrouwen bij de verwerking van hun trauma's. Veel jonge vrouwen die bij Fawe komen, zijn seksueel misbruikt en hebben als kindsoldaat ge vochten. Bij Fawe.leren ze een vak, zoals kleren maken, groente verbouwen, het huishouden doen óf metselen. Na de scho ling krijgen de vrouwen een naai machine, een cementmolen of bijvoorbeeld een landbouwpak- ket met zaden en gereedschap mee. Als ze eenmaal echt op eigen benen staan en een eigen inkomen verdienen, betalen de vrouwen de kosten van deze startersset terug. Marion komt elke ochtend bij Fawe. Ze ziet er pezig uit. Marion werd gedwongen om mee te vechten bij het rebellenleger. "Die tijd was afschuwelijk, maar ik ben er fysiek wel sterk van geworden", zegt Marion. Opge togen laat ze de muur zien die ze samen met haar klasgenoten aan het metselen is. "Ik vind het erg leuk werk", vertelt Marion. "Thuis metsel ik nu een kamer voor mijn moeder. Ze is zó trots! Ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Eigenlijk is het mannenwerk, maar ik wil laten zien dat vrou wen het net zo goed, beter zelfs, kunnen dan mannen!" STICHTING Stadhouderslaan 28 2517 HZ Den Haag tel: 070 - 346 89 46 e-mail: info@vluchteling.org www.vluchteling.org Plaats uw familieberichten in de PZC Al vanaf 2,50 per maand helpt u Afrika om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen. Tel 071-5769476 of www.amref.nl FLYING DOCTORS Bij Specsavers krijgt u bij elk montuur vanaf €39 altijd gratis standaard enkelvoudige glazen. Ongeacht de sterkte. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wat u nog niet weet is dat u nu tijdelijk in plaats van standaard enkelvoudige glazen ook kunt kiezen voor gratis enkelvoudige zonneglazen! Ongeacht de sterkte! En dat is met het komende zomerseizoen natuurlijk een leuk vooruitzicht... INCL. GRATIS GLAZEN www.specsavers.nl Specsavers Goes, Ganzepoortstraat 7 (tegenover 't Kruidvat), 0113 - 22 93 03 Specsavers Middelburg, Lange Delft 17 (tegenover Hema), 0118 - 64 22 60 Zonneglazen aanbieding is geldig t/m 22 augustus 2004. Kijk vc iarden op www-speesavers.nl of kom naar de winkel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 34