Ik ben gewend te verliezen Luisteren naar woonwensen Rampenplannen van gemeenten nog niet op orde Gezonde toekomst eist langer werken en minder pensioen mm. v" 15 Buys geeft actievoerders dagactiviteitencentra hoop Gedeputeerde pleit voor meer woningen en meer invloed gemeenten GS niet bang voor aanslag EPZ Kunstijsbaan niet haalbaar Rijbewijzen hardrijders ingenomen Crosser in Walcherse duinen betrapt Mogelijk geen geld afsluiting Zwin Op zoek naar eer baan doorRené Hoonhorst TERNEUZEN - Nederland moet zich voorbereiden op de economische situatie over vijf lot tien jaar. De huidige econo mische depressie en toenemende werkloosheid mogen niet verhin deren dat al wordt gewerkt aan een grotere deelname van oude ten, wouwen, gehandicapten, al lochtonen en jongeren aan het arbeidsproces. Die waarschuwing liet minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren ho len tijdens de algemene leden vergadering van de CDA-afde- 'mgTemeuzen. Het kabinet wil eenieder door dingen van het belang van indi viduele verantwoordelijkheid individuele betrokkenheid. Mensen moeten in de nabije toe komst langer werken om de eco nomie draaiend te houden. De Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) wordt momenteel al grondig op de schop genomen. De Algemene Wet Bijzondere «ektenkosteh (AWBZ) moet fteer echt een regeling voor bij zondere ziektenkosten worden tode VUT en (pré-)pensioenre- genngen kunnen niet tegen gel- tonde voorwaarden op het huidi- Doorwerken Behalve een hogere participatie U* arbeidsproces van allocht- toen, vrouwen en gehandicap- en moeten ouderen in de nabije loomst langer doorwerken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de capaciteiten die mensen op een bepaalde leef tijd hebben. Naar analogie van het boerenbe drijf - waar ouderen op een be paalde leeftijd eieren rapen, die ren voeren, kinderen verzorgen en opleiden - kunnen mensen op latere leeftijd een stap terug doen, maar toch nuttig werk blij ven verrichten. Dat ouderen dan ook financieel wat moeten inle veren, is niet zo erg als het pen sioen dan op basis van een mid delloon wordt berekend, stelde De Geus. Hij voegde er even later wel aan toe dat invoering van zo'n op het gemiddelde loon in iemands loopbaan gebaseerde pensioen stelsel absoluut noodzakelijk is om de nationale schuldenlast niet te ver op te laten lopen, zo dat de toehoorders konden con cluderen dat het nieuwe pen sioen veel mensen uiteindelijk minder oplevert. Verzachten De Geus probeerde het leed te verzachten door te stellen dat Nederland er in vergelijking met het buitênland nog goed voorstaat, vooral omdat we een combinatie van AOW- en pen sioenuitkeringen kennen. Hij verklaarde eerder al dat Neder land - ondanks de recesssie - moet blijven investeren in onder wijs, infrastructuur, innovatie en technologie. Hoe dat precies wordt gefinan cierd bespreekt het kabinet vrij- Statenlid Marjan de Koster wordt geen wethouder Reimerswaal door Maurits Sep RILLAND - En weer wordt Marjan de Koster geen wethouder in Reimerswaal. Voor de tweede keer in twee jaar loopt de Rillandse die post mis. Zoals ze vorig jaar ook al misgreep naar het lijsttrekker schap, het gedeputeerdeschap én het frac tievoorzitterschap van de PvdA in Provin ciale Staten. Maar De Koster laat zich niet uit het veld slaan. „Ik ben een goede twee de." Teleurgesteld? „Niet echt, maar ik liep ook helemaal niet zo hard om wethouder te worden hoor. Twee jaar geleden ben ik gevraagd, maar toen kwam de PvdA niet in het college. Nu ben ik weer gevraagd. Ik heb niet gesollici teerd en dat zou ik ook niet hebben ge daan. Wethouder in Reimerswaal is hele maal mijn ambitie niet." Waarom bent u dan wel ingegaan op het verzoek van het bestuur om u kandidaat te stellen? „Omdat ik denk dat ik het wél kan. En om dat ik vind dat je ja moet zeggen als je vindt dat er meer vrouwen in de politiek moeten komen. Bovendien hoort de SGP niet uit te maken wie namens de PvdA kandidaat-wethouder is." Dat lijkt toch het geval. Zijn de leden van de PvdA gezwicht voor de druk van de SGP? „Ik denk inderdaad dat dat heeft mee gespeeld. Maar ik ben veel meer teleur gesteld in het bestuur. Dat heeft mij wel gevraagd maar niet verdedigd. Ze zullen het wel weer rancune van mijn kant vinden, maar ik vind: het PvdA-bestuur in Reimerswaal heeft slappe knieën." U voelt zich gebruikt „Dat gevoel krijg ik wel, ja. Het bestuur heeft zich onzorgvuldig gedragen. Eerst was ik de enige kandidaat, plotseling wa ren er nog twee. Het lijkt erop dat men wil de toetsen of een vrouw voor de SGP ac ceptabel zou zijn. Kennelijk heeft men dat niet serieus bedoeld, anders had men mij wel meer verdedigd. En toen is men van het geloof gevallen. Of juist heel erg gaan geloven, 't is maar hoe je ernaar kijkt." Dat moet een vervelende ervaring zijn ge weest. „Ach, ik ben gewend te verliezen. Dat heb je als publiek figuur: dan val je soms." per. Marjan de Koster: „Ze zullen het wel weer rancune van mijn kant vinden, maar ik vind: het PvdA-bestuur in Reimerswaal heeft slappe knieën." foto Mechteld Jansen En nu niet voor het eerst. Vorig jaar werd u ook al geen lijsttrekker voor de verkie zingen van Provinciale Staten, geen gede puteerde en geen fractievoorzitter. „Hoho, ik heb vorig jaar niks verloren. Ik werd geen lijsttrekker, maar ben wel met heel veel steun op de derde plaats van de kieslijst gezet. En voor gedeputeerde heb ik me nooit kandidaat gesteld. Ik ben geen baantjesjager, ik wil geen din gen voor mezelf bereiken. Wat ik doe, doe ik voor mijn principes. Ik wil meer wou wen in de politiek. Dus als je dan zelf wordt gevraagd voor een hoge functie, moet jé geen nee zeggen." Bent u desondanks niet bang dat het u gaat aankleven de eeuwige tweede te zijn? „Als je je nek niet uitsteekt, weet je zeker dat er nooit iets gebeurt. Dan ben je het wat mij betreft zelfs niet waard om in een gekozen functie te zitten. Ik doe het alle maal voor de goede zaak. En als ik daarbij zelf beschadigd raak, nou ja. Het leven bestaat uit risico's en tegen slagen. Dat weet ik als geen ander. Ik heb al vroeg mijn beide ouders verloren. Op mijn veertiende was ik wees. Daar heb ik van leren vechten. Wat wel steekt, is dat als ik een vent was geweest, er nu in Reimerswaal geen probleem was ge maakt." En dat is terug te voeren tot de opstelling van de SGP? „Ja, uiteindelijk wel. Ik twijfel zelfs of we in Reimerswaal wel met die partij in één college moeten willen zitten." Hoe nu verder? Vrolijk door als Statenlid? „Natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. Leuker zelfs dan wethouder in Reimers waal." woensdag 14 april 2004 prhnriia Sondervan 5DES Hel CDA wil dc eigen ijdrage van 11,80 euro per dag- (il voor de dagactiviteitencen- h voor mensen met psychiatri- ab, problemen van tafel. Die bodschap bracht Kamerlid S Buijs gisteren de actievoer- dtrs van het Goese dagactivitei- „„tentmni Het Trefpunt. Volgens Buijs krijgt de maatre gel van minister Hoogervorst geen steun in de Tweede Kamer. Buijs kreeg in Goes bijna dui zend handtekeningen die bezoe kers van de dagcentra verzamel den in protesttegen de eigen bij drage. Die is te hoog voor veel bezoekers, die veelal een mini maal inkomen hebben. „Ik ben al tien euro per week kwijt om hierheen te komen", bekende een aangedane bezoekster aan Buijs. Een hoge financiële drem pel staat haaks op de laagdrem peligheid van de centra en be dreigt het sociaal functioneren van de bezoekers, stelde Buijs. Daarbij kost volgens hem de in ning meer dan de opbrengst. Donderdag discussiëert de Twee de Kamer over een nieuw zorg stelsel dat de oplopende zorgkos- ten in de toekomst betaalbaar moet houden. Minister Hooger vorst vertrouwt te zeer op hap-snapmaatregelen, vindt Buijs. Er moet een nieuw zorg stelsel komen met een toeslag om de zorg te financieren en toe gankelijk te houden, in plaats van deze lappendeken aan maat regelen. De Zeeuwse handteke ningen worden gevoegd bij de 40.000 van de Landelijke Patiën ten Raad. Vandaag vertrekken er twee bussen met actievoer ders naar een landelijke demon stratie in Den Haag. De actie voerders zijn de sterksten onder de gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland, be nadrukte A. Walhout, voorzitter van Psyient, een belangenvereni ging voor psychiatrische patiën ten. Bestuursvoorzitter L. van Leersum gaf Buys nog een over weging mee. „De geestelijke ge zondheidszorg heeft tijdens de paarse kabinetten niet geprofi teerd van de groei. Houdt daar rekening mee als de sector wel even hard moet delen in de be zuinigingen." BORSSELE - Het is niet nodig uit angst voor mogelijke aanslagen te stoppen met rondleidingen in de kerncentra le Borssele. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in ant woord op vragen van de Partij voor Zeeland en Zeeuws Belang. De Statenfracties drongen na de terroristische aanslagen in Madrid aan op stopzetting van rondleidingen, omdat het volgens hen niet ondenkbaar is dat zich onder de gas ten ook mensen met kwade bedoelingen bevinden. Garan ties voor de veiligheid in en rond de centrale zijn niet te geven, erkennen GS. maar zij wijzen erop dat die wordt beveiligd tegen 'alle eventualiteiten'. Als dat nodig is, zal de Coördinator Nucleaire Beveiliging van het ministerie van Vrom extra maatregelen nemen, voegen GS daaraan toe. Een verzoek om rondleidingen te staken moet ook door die coördinator worden gedaan. door Emile Calon MIDDELBURG - De rampen plannen van de gemeenten zijn nog niet in orde. Vergeleken met een controle van twee jaar gele den blijkt dat de rampenplan nen zijn verbeterd. Provinciaal beleidsambtenaar P. Mersie geeft aan dat de kwaliteit van de gemeentelijke plannen over het algemeen wel redelijk is. In de gemeentelijke rampenplan nen ontbreekt, zo blijkt uit een notitie van Gedeputeerde Sta ten, vaak de aandacht voor een aantal groepen. In veel gevallen is bijvoorbeeld niet geregeld hoe blinden, doven en slechtzienden gewaarschuwd worden bij een ramp of een evacuatie. De evacuatie van huisdieren en vee is ook vaak nauwelijks gere geld. blijkt uit het doorlichten van die rampenplannen. Dat laatste moet goed geregeld zijn, zo leert de evacuatie van de Be tuwe tijdens de dreigende over stroming van de Maas en Waal midden jaren negentig. Boeren en anderen weigerden destijds te vertrekken toen bleek dat ze hun dieren achter moesten la ten. Evenmin is het redden van kunst- en cultuurschatten in de plannen goed geregeld. Ook heb ben gemeenten vaak niet opge nomen wat een ramp in een na burige gemeente voor gevolgen kan hebben voor het eigen grondgebied. De gemeenten hebben veelal geen regionaal opleidings- en oe fenplan. Een aantal gemeenten is intern wel al opleidingspro gramma's aan het opstarten, zo blijkt verder. Ook ontbreekt de afsprakenlijst voor personele en materiële inzet. Zo heeft een aantal gemeenten niets geregeld voor het geval een ramp lange tijd in beslag neemt en men aan gewezen is op hulp van anderen voor bijvoorbeeld het bemannen van het rampencentrum. fonrEmile Calon MIDDELBURG - Er moeten meer woningen worden ge touwd in Zeeland, vooral in de kernen. Om dat te bereiken krijgen de gemeenten meer be roemdheden. Tegelijkertijd moe ien de gemeentebestuurders be ier luisteren haar de wensen tan de kopers en huurders en vooral rekening houden met de ïoningbehoefte van ouderen en jongeren. Dal tegemoetkomen aan de wen sen van de consumenten vormt geleidraad in de nieuwe Provin ciale Woonvisie, waarover Gede puteerde Staten gisteren discus sieerden. Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) nel met leden ogen dat er nu stel le weinig wordt gebouwd. Het afgelopen jaar zo'n 800 wo- tungen, terwijl dat er netto 1100 mochten zijn. Dat aantal moet «eerworden gehaald, vindt hij. Om dat te bereiken mogen ge meenten, zo wordt voorgesteld, straks meerdere woningbouw projecten in voorbereiding ne men. De ervaring leert immers gat elk project vertraging op- joopt door allerlei procedures. Overplanning fan Waveren hoopt dat door de- ifvormvan 'overplanning' toch ïarlijks het oorspronkelijke af gesproken aantal woningen kan worden gebouwd. Gemeenten krijgen volgens de SLUIS - Verzekeraars van het gezonken autoschip Trico lor betwisten of het nodig was het Zwin af te sluiten, na dat de autocarrier begin vorig jaar veel olie had gelekt. Staatssecretaris Schultz van Haegen heeft dit gisteren la ten weten in antwoord op vragen van de PvdA-Kamerle- den D. Samsom en L. Blom. De Belgische gemeente Knokke-Heist nam het Nederland vorig jaar al niet in dank af dat eenzijdig was overgegaan tot afsluiting van het natuurgebied. Die ruzie is eerder dit jaar bijgelegd. Knokke-Heist en het Zeeuws-Vlaamse Sluis besloten afspraken te maken over hoe te handelen bij een dreigende vervuiling van het Zwin. Sluis heeft in totaal 72.000 euro aan schoonmaakkosten geclaimd, die via Rijkswaterstaat op de Tricolor-verzekeraars worden verhaald. RILLAND - De politie heeft maandag bij een surveillance met de video-auto, twee rijbewijzen afgepakt. Een 24-jari- ge motorrijder uit Reimerswaal reed op de Oude Rijksweg bij Rilland, waar 80 is toegestaan, 164 kilometer per uur. Op de A58 ter hoogte van Arnemuiden haalde een 45-jari- ge Duitser een snelheid van 188 kilometer per uur. GOSTKAPELLE - De politie iccft gistermiddag in de duinen ijj Oostkapelle een illegale mo torcrosser betrapt. De zestienjarige jongen moest zijn motor direct inleveren. De motor bleek opgevoerd te zijn, (as niet verzekerd en had geen goede remmen en geen verlich ting De jongen reed zonder rij bewijs of bromfietscertificaat tn bevond zich in een be schermd natuurmonument. Als het aan gedeputeerde Van Waveren ligt zouden monumentale boerderijen een woonbestemming moeten kunnen krijgen. foto Dirk-Jan Gjeltema Woonvisie ook veel meer zeggen schap over waar er wordt ge bouwd. Het merendeel van de nieuwe woningen moet wel in de kernen komen op plaatsen waar nu slechte woningen staan, de zogeheten inbreiding. Een klein deel van de nieuw bouw mag echter aan de rand van de dorpen en steden komen. Per dorp komt dat neer op zo'n zeven woningen per vijf jaar. Ge meenten kunnen er echter voor kiezen om die nieuwbouw te concentreren aan de rand van één of twee dorpen. Zolang het om inbreiding gaat bemoeit de provincie zich zo min mogelijk met de bouwplannen. Uitbrei ding wordt echter kritisch beke ken om te voorkomen dat het open Zeeuwse landschap te zeer wordt aangetast door nieuw bouw. Van Waveren benadrukt dat de gemeenten bij het plannen van woningen veel meer rekening moet houden met de wensen van de consumenten. Dus veel min der dure koophuizen, maar meer dure koopappartementen en meer huurappartementen. Dat geldt zeker ook voor bou wen in de dorpen, aldus de gede puteerde. Dus daar ook minder eengezinswoning en meer appar tementen. De gedeputeerde hoopt dat er op die manier meer doorstro ming ontstaat op de woning markt. Die doorstroming stag neert momenteel, zodat starters nu niet aan de bak komen. „Een passend aanbod biedt de Zeeuw se huishoudens de mogelijkheid om een eventueel gewenste kwa- liteitssprong te maken." Ook mensen van elders, die niet al te veel geld hebben, vinden nu nau welijks tot geen woning in het Zeeuwse, waardoor het effect van de imagocampagne deels teniet wordt gedaan. Loket De gedeputeerde stelt in de Woonvisie ook voor om een pro vinciaal loket op te zetten voor bijzondere initiatieven en woon wensen. Hij denkt daarbij aan bijvoorbeeld woongroepen voor ouderen. Ook is hij een voorstan der van een aanjaagteam. Zo'n groep specialisten kan gemeen ten helpen bij het realiseren van grote woningbouwprojecten. Tot slot geeft hij aan dat er ook moet kunnen worden gewoond in monumentale boerderijen. En het onderscheid tussen wel en geen recreatiewoning moet ver dwijnen. Het star hanteren van dat begrip is niet meer van deze tijd, vindt hij. Iemand die nu deels in de Randstad werkt en deels in Zeeland moet daarvoor alle ruimte krijgen en niet wor den gehinderd door ouderwetse begrippen over een tweede wo ning. MIDDELBURG - Op de sportboulevard tussen Middel burg en Vlissingen komt geen kunstijsbaan. Nadat eerder al die twee gemeenten er geen geld voor over hadden, heeft nu ook de provincie besloten geen geld in een over dekte schaatsbaan te steken. Voor een rendabele kunstijs baan moeten 700.000 mensen binnen een half uur op die baan kunnen zijn. Dat is niet haalbaar, zeker niet als die in Middelburg wordt aangelegd. Dan zullen slechts 200.000 mensen op minder dan een half uur van de baan wonen. Bovendien kost een kunstijsbaan tussen de twaalf en twintig miljoen euro. De gemeenten en de provincie zouden daarvan tachtig procent moeten betalen. Volgens Gedeputeerde Staten lukt dat alleen als alle gemeenten meedoen. Maar omdat Middelburg en Vlissingen zich al hebben teruggetrokken, is een kunstijsbaan in Zeeland volgens het provinciebestuur onhaalbaar. advertentie Kijk op de advertentiepagina's Personeel op zaterdag. Ga naar www.pzc.nl Plaats zelf een advertentie op www.kleintjesmarkt.nl in de krant én op internet. PZC Kleintjes «TTHjB»,,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 33