Belangenclub in beroep bij RvS Kapelle blinkt vooral uit in sommen PZC PZC Korvetten doden broers en zusters Stichting Woonzorg begint alarmdienst 13 Aanpak wateroevers in Thoolse kernen Omwonenden vinden tracébesluit voor Sloelijn onacceptabel Poortvlietenaar vrijuit na ruzie Werkstraf voor gewelddadig duo Vergunning Yerseks palletbedrijf Twirlster Ellen Geijs in de prijzen Woontoets niet in provinciebeleid agenda woensdag 14 april 2004 jogrFrgek Janssen SINT-MA ARTE N S D IJ K - Een jantal wateren in de gemeente Holen krijgt de komende jaren en natuurvriendelijke „evers. In plaats van steil aflo pende waterkanten, worden de «evers schuin afgegraven: zo on- staat meer ruimte voor waterber- jing. Bovendien zijn de oevers veiliger voor mensen. Dat hebben de gemeente en het Waterschap Zeeuwse Eilanden gezamenlijk besloten in het con cept Waterplan Tholen. In dat rapport wordt een aantal plan nen voor de waterhuishouding in de bebouwde kom van de Thoolse kernen opgesomd, die de gemeente en het waterschap samen tot 2008 willen verwezen lijken. Twee wateren in Sint-Maartens dijk krijgen nieuwe oevers: het water langs de Bloemenlaan en de Gladiolenstraat en de plas bij het Gavenpad, in de buurt van de Sportlaan. In Oud-Vosse- meer gaat het om de watergang die parallel aan de Patrijzenweg loopt, ten westen van de Dorps weg. Tenslotte worden gedeeltes van de oevers van de Winkelzee- se Watergang tussen Stavenisse en Sint-Annaland bewerkt. Het afgraven van de oevers is on derdeel van een pakket extra maatregelen, bovenop de stan daard werkzaamheden - zoals het baggeren van de wateren. Ook het verbinden van de Noord en Midden Vest is zo'n extra project: daar wordt inmid dels al geruime tijd aan ge werkt. De ambitie van het plan is uiter lijk in 2015 helder en schoon wa ter in de woongebieden te heb ben. Het peil van het water mag dan niet al te sterk meer varië ren. In het water, op de bodem en op de oever moet een grote va riëteit aan planten en dieren voorkomen. Alle maatregelen in het plan - in clusief de basismaatregelen - kosten samen zo'n 1,6 miljoen euro. Dat bedrag kan nog op lopen: een aantal kosten, waar onder onderzoekskosten, zijn er niet in opgenomen. De gemeente draait op voor 500.000 euro, het waterschap draagt 780.000 euro bij. Het resterende bedrag wordt door subsidies gedekt. rinnr Rob Paardekam KAPELLE - De Belangenvereni- Aamvonendcn Spoorlijn (BAS) gaat bij de Raad van Sta le in beroep legen het tracébe sluit voor de Sloelijn. Ze vindt bet onacceptabel dat de planbe schrijving voor de Zeeuwse lijn niet aan het besluit is gekoppeld j mest voor geluids- en tril- Eugshinder. Ook meent de vere niging dat een tracé langs de A58 met het huidige besluit defi nitief onmogelijk wordt. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in afwachting van een onderzoek naar de hin der besloten de definitieve plan- beschrijving voor de Zeeuwse Ejn pas begin 2005 te presente ren In die planbeschrijving komt te staan welke maatrege lengenomen moeten worden om de overlast voor omwonenden van het spoor te beperken. In haar bezwaarschrift stelt de BAS dat de planbeschrijving na drukkelijk onderdeel is van het tracébesluit en dat het daarom onjuist is dat het besluit hier over pas in 2005 genomen wordt. „Wanneer het tracébe sluit uitgevoerd gaat worden zonder dat er een planbeschrij ving is, verkeren omwonenden grote onzekerheid over de maatregelen die ProRail gaat ne men om de gevolgen van het toe nemende goederenvervoer te compenseren", schrijft de BAS. De belangenvereniging zegt ook niet blij te zijn met de keuze MIDDELBURG - De Middel burgse politierechter A. Jans- scns-van Kampen toonde giste ren begrip voor de rol van een 55-jarige inwoner van Poort vliet bij een vechtpartij. Ver dachte kreeg ontslag van rechts vervolging. De Poortvlietenaar werd 25 juli vong jaar op zijn bedrijf be zocht door een agressieve man, die ophef maakte over een trans actie waarbij zijn neef was be trokken. Er ontstond een ordi naire vechtpartij. De Poortvlie tenaar deed daarvan aangifte. Zijn belager kreeg een boete van de politierechter, maar deed alsnog aangifte tegen de Poort vlietenaar. Die zei zich tijdens de schermutseling slechts te heb ben verdedigd. De politierech ter sprak hem daarom vrij. redactie bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus31 4460 AA goes Tel: 0113-315670 Fax: 0113-315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom 'ngrid Huibers Mieke van der Jagt Freek Janssen Rob Paardekam Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 4460 AA goes Tel: (0113)315500 I Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur voor alternatief 2: de aanleg van de Sloelijn door de Quarlespol- der, waar hij net ten westen van Lewedorp aansluit op de be staande spoorlijn. De BAS stelt dat die keuze het aanzienlijk duurder maakt om op een later tijdstip een goederenspoor langs de A58 aan te leggen, omdat het tracé dan drie kilometer langer is en er hoge kosten moeten wor den gemaakt voor extra ongelijk vloerse kruisingen. De BAS verwacht niet dat er op stel en sprong plannen worden gemaakt voor een spoorlijn langs de A58, maar ze noemt het in haar bezwaarschrift onjuist om die oplossing bij voorbaat te blokkeren door te kiezen voor al ternatief 2. In alternatief 1 komt de Sloelijn grotendeels langs de Sloeweg te liggen en sluit hij een stuk verder naar het oosten (bij Eindewege) aan op de be staande lijn. De belangenvereniging zet ver der haar vraagtekens bij de mo gelijkheden om de overlast te be perken. Het langzamer laten rijden van goederentreinen kan volgens de BAS nauwelijks, om dat de capaciteit van het spoor dan afneemt en ook in een verplichting tot stillere wagons ziet ze weinig, omdat het groot ste deel van de treinen uit het buitenland komt en dus niet aan die verplichting hoeft te vol doen. Het plaatsen van rail dempers is volgens de vereni ging een aardige oplossing, maar wel uitgesproken duur. En dat terwijl tijdens een voorlich tingsbijeenkomst eerder deze maand werd verteld dat de mi nister geen extra geld ter be schikking stelt. Dat laatste stelt de BAS nadrukkelijk aan de or de in haar bezwaarschrift. Ze vraagt zich af wat een onder zoek naar mogelijke oplossin gen tegen hinder nog voor zin heeft als er van Rijksweg geen extra budget beschikbaar wordt gesteld. Eerder liet ook de gemeente Goes weten in beroep te gaan te gen het tracébesluit. Ze vreest dat veel bewoners in het buiten gebied meer overlast krijgen als de Sloelijn bij Lewedorp aan sluit op de bestaande lijn. Goes ziet meer in een Sloelijn die in Eindewege aansluit. Actievoerders met vlaggen protesteren in Vlissingen tegen de bouw van marineschepen voor Indonesië. foto Lex de Meester door Edith Ramakers VLISSINGEN - „Hoe kunnen we de Nederlandse leveranties van korvetten aan het Indonesi sche leger zonder actie voorbij laten gaan als onze broeders en zusters op de Molukken, Atjeh en Papua erdoor worden ver moord", zegt Frida Pasanea. Zij was gisteren in Vlissingen een van de circa 25 demonstranten, die protesteerden tegen de bouw van de korvetten door de Ko ninklijke Schelde Groep (KSG). „Wij willen de gezinnen hier niet treffen. We begrijpen dat de Schelde voor de Vlissingers een economisch belang heeft. Maar werkgelegenheid kan ook op een humane wijze gevonden worden, in plaats van de aan vaarding van orders voor korvet ten", vindt de Haarlemse Pasa nea. De demonstranten dringen er bij de KSG op aan om niet mee te werken aan de 'wapenleveran ties aan Indonesië'. Want zeg gen ze, het Indonesisch leger is geen respectabel militair appa raat, waar een beschaafde staat als Nederland handel mee kan drijven. Onlangs oordeelde de Haagse po litiek dat zij geen obstakel ziet in de levering van marinesche pen aan Indonesië. Daarmee werd de order vopr de KSG, op de exportvergunning na, voor een belangrijk deel veiligge steld. Volgens minister Bot van Buiten landse Zak en is dë marine het meest hervormingsgezinde en minst omstreden onderdeel van de Indonesische strijdkrachten. De marine vervult ook een rol bij de bestrijding van zeepirate rij en in die strijd zouden de kor vetten worden ingezet. „Het argument dat de korvetten alleen maar tegen zeepiraterij worden gebruikt, is voor ons geen argument om de levering goed te keuren. De korvetten ko men in misdadige handen te recht", staat in de petitie. Enke le demonstranten overhandig den de petitie gisteren aan T. van de Poel van de Koninklijke Schelde Groep (KSG). Op uit drukkelijk verzoek van de KSG moest de pers buiten de poorten wachten. Volgens enkele demonstranten zal de KSG binnenkort inhoude lijk op de kwestie ingaan met en kele delegatieleden. „Wij hopen dat we een serieuze gespreks partner van de KSG kunnen worden", zegt Pasanea. De lokale politieke partijen GroeoLinks en de SP keuren de bouw van de korvetten voor In donesië af. Enkele vertegen woordigers van de twee politie ke partijen liepen mee in de de monstratie. Verder waren geen lokale organisaties of belangen groeperingen vertegenwoor digd. „Wij hebben wel toenadering ge zocht met Molukkers uit Walche ren", reageert George Makatita, demonstrant uit Breda. „Maar wij willen hen niet onder druk zetten. Gezinsleden werken bij de Schelde, verdienen bij de werf hun brood. Laat ons dit karwei, maar opknappen. Wij geven het signaal af; dat korvet ten ten koste gaat van mensenle vens." Kapelle moet bezuinigen of meer belasting heffen. In een lange lijst heeft het col lege opgesomd op welke pos ten kan worden bezuinigd zonder voor de rechter te worden gesleept. Ook moet er meer aan gemeentelijke belastingen binnenkomen. Heeft een gemeente eigen lijk wel een college nodig? Kan het niet goedkoper met een goede accountant? door Mieke van der Jaqt Wat is de taak van een gemeen te? Moet die zorgen dat de inwo ners toegang hebben tot een aan tal voorzieningen of gaat het er om de portemonnee van de bur gers zoveel mogelijk te bewa ken? Allebei natuurlijk, maar wat is het belangrijkste? In Kapelle lijkt het college voor al oog te hebben voor het laat ste. Over de boekhouding maakt het college zich geweldig druk, maar een takendiscussie is in Kapelle nog niet gevoerd. In an dere gemeenten is die al lang op gang gekomen omdat het, ook daar, uit de lengte of uit de breedte moet. Om bij een lagere uitkering uit het gemeentefonds toch de eind jes aan elkaar te kunnen kno pen, stelt het college nu voor de bibliotheek in Kapelle te slui ten, het Fruitteeltmuseum los te laten en het sportcentrum te pri vatiseren. Ook moet de op brengst van de onroerende zaak belasting omhoog met tien pro cent volgend jaar en nog eens tien procent in 2006. Kapelle heeft namelijk een boekhoud kundige benadering afgespro ken bij het begroten van de ge meentelijke inkomsten en uitga ven. Om de opbrengst op een groei van tien procent te hou den, moet het tarief omlaag. In Kapelle staan immers meer hui zen die in waarde gestegen zijn. Wethouder J. Herselman, de pen ningmeester binnen het college, rekende bij de presentatie van de bezuinigingsplannen voor dat een echte verhoging met tien procent van het tarief Ka pelle in een keer uit de proble men zou helpen. Per 2268 euro geschatte woningwaarde zou den de Kapellenaren dan nog geen 6,5 euro betalen. Het college is dat niet van plan. Liever bezuinigt het op zaken waar de gemeente Kapelle, de bloesem van Zeeland, nog niet analyse zo lang gelden nog apetrots op was: De bibliotheek met meer dan 3000 leden en 10.000 uitle ningen per jaar, het Fruitteelt museum, dat behalve door de ge meenschappelijke regeling wordt gedragen door een leger tje vrijwilligers en het sportcen trum, waar in elke gemeente een hoop geld bij moet. De bezuinigingen zijn gekozen uit een lange reeks die door het college op een rij is gezet. Daar in staat van alle uitgaven wat het kost, wat er bezuinigd zou kunnen worden, wat de gevol gen zouden kunnen zijn en of het in strijd is met de door de raad vastgestelde programma's In die reeks voert het college met droge ogen de sluiting van de school in Schore op. Het is niet voor het eerst dat Ka pelle de kassa als belangrijkste beleidsinstrument, gebruikt. Bij een discussie over de personeels formatie was de noodzaak steeds niet het uitgangspunt en ook bij de uitbreiding van het ge meentehuis en de toekomst van de Juliana van Stolbergschool, was de schaalverdeling van de meetlat uitgedrukt in centen. Curieus is de wijze waarop het college de bezuinigingsplannen zelf beoordeelt. Bij elke mogelij ke bezuiniging staat een ant woord op de vraag of het in strijd met de doelstellingen is. Bij de sluiting van de biblio theek staat daar bijvoorbeeld 'Ja' achter omdat in het college programma staat dat de gemeen- MIDDELBURG - Twee jonge inwoners van Tholen zijn gisteren in Middelburg voor openlijke geweldpleging ver oordeeld tot werkstraffen van twintig uur. Het duo deelde na de nieuwjaarsviering dit jaar in de och tend van 1 januari klappen uit aan een man toen ze naar huis liepen. Aan de mishandeling ging een scheldpartij tussen de verdachten en de man en zijn vriendin vooral'. Eén van de verdachten, een 21-jarige Tholenaar, stelde dat de vrouw hysterisch was en hem aan zijn jas vast hield. Getuigen hadden gezien dat het duo het slachtoffer sloeg en schopte, terwijl die op de grond lag. YERSEKE - Het pallet- en kistenbedrijf van D. van de Jagt aan de Grintweg in Yerseke mag met de door de ge meente Reimerswaal verstrekte milieuvergunning blijven doordraaien. De Raad van State heeft bezwaren van twee omwonenden in een voorlopig vonnis afgewezen. Zij klaagden over geluidsoverlast, onder meer veroorzaakt door vrachtwagens waarin chauffeurs op het terrein over nachten. Eigenaar Van de Jagt zegde al eerder toe de over nachtingen niet meer toe te zullen staan. Omwonenden vrezen ook brandgevaar. Een brandkraan bevindt zich op tweehonderd meter afstand van het bedrijf. De regionale brandweer heeft de huidige situatie goedgekeurd. De Raad van State gaat de toestand nog wel door eigen des kundigen laten beoordelen, zodat dit kan worden meege^ nomen bij de definitieve behandeling van de bezwaren. 's-HEERENHOEK - Ellen Geijs uit 's-Heerenhoek heeft tijdens het paasweekeinde goed gepresteerd tijdens de Eu ropese kampioenschappen Batontwirling in het Schotse Edinburgh. Bij het onderdeel 'Super X Strut' behaalde zij zilver. Ook maakte zij deel uit van het 'Team Twirling' en de 'Groep Danstwirl'. In deze twee categoriën behaalde Nederland de gouden medaille. MIDDELBURG - Patiënten en consumenten zijn nauwe lijks gehoord bij de opstelling van de regionale spreidings plannen voor zorgwoningen, klaagt patiëntenplatform Het Klaverblad bij de provincie Zeeland. Maar voor een controleerbare gebruikersadvisering voor plannenmakers voelen Gedeputeerde Staten niets. Dat antwoorden GS aan Het Klaverblad. De Zeeuwse ge meenten hebben inmiddels bij de provincie hun plannen moeten inleveren waarmee zij in de komende tien jaar wil len voldoen aan de groeiende behoefte aan woningen waarbij zorg geleverd kan worden. Hoewel de provincie in de nota Zeeland Woonzorgland publieksdeelname bij de planopstelling voorschreef, is daar niets van terecht ge komen. De provincie moet gebruikerselement daarom voortaan controleerbaar maken, zodat de plannenmakers een inspanningsverplichting voelen, vindt Het Klaver blad. Betrokkenheid van gebruikers mag e'erder dan nu vaak het geval is, erkennen GS. Het is echter aan de ge^- bruikers zelf om hun recht op inhoudelijke inbreng uit te oefenen. door Rolf Bosboom GOES - Stichting Woonzorg Be- velanden begint binnenkort met een dienst waarbij mensen 24 uur per dag een beroep kunnen doen op professionele zorg. Dat gebeurt via een alarmeringssys teem. Aanleiding zijn de ontwikkelin gen bij de Erasmusflat in de Goese Polder. Daar vertrekt in juni de beheerster, die nu dag en nacht klaar staat om te reageren op alarmoproepen van bewo ners en omwonenden van de flat. Om de bewoners ook in de toe komst te verzekeren van goede zorg, komt er een nieuw alarme ringssysteem waarbij ze met een druk op een knop contact hulp kunnen inroepen. Woonzorg Be- velanden heeft een team ge vormd dat dag en nacht klaar staat om in actie te komen. De ploeg bestaat uit zeven verzor genden of verpleegkundigen die elk een volle week dienst heb ben. Zij beschikken over sleu tels van de woningen van de aan gesloten cliënten. De dienst geldt niet alleen voor de Erasmusflat, maar is ook be schikbaar voor andere cliënten van de stichtingen en overige be langstellenden in Goes. De eni ge voorwaarde is dat men is aan gesloten op het alarmeringssys teem van zorgcentrum Het Gast huis in Goes. Woonzorg Bevelanden, een sa menwerkingsverband van diver se zorgcentra in de regio, biedt de dienst vanaf 1 juni aan in Goes. Op termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden in Krab- bendijke en Yerseke, waar de stichting ook zorgcentra heeft. In andere regio's zijn thuiszorg organisaties eveneens volop be zig met het opzetten van verge lijkbare diensten. De voornaam ste concurrent van Woonzorg Be velanden, Allévo (voorheen Oos- terschelde Thuiszorg), is deze maand onder de naam 'Zorg op afroep' begonnen met een proef project op Tholen, met de bedoe ling het later uit te breiden naai de Bevelanden. Familie Het Zorgkantoor stimuleert der gelijke initiatieven, omdat bij de alarmeringssystemen tot nu toe een beroep wordt gedaan op familie, kennissen en buren. Vooral in ouderencentra blijkt het steeds moeilijker te worden om voldoende contactpersonen te vinden. Bovendien is het voor een leek vaak niet goed in te schatten hoe er bij een alarmop- roep moet worden gehandeld. te ondersteuning wil verlenen aan maatschappelijke organisa ties die inspanningen leveren op het terrein van informatie, edu catie en cultuur. Achter de vraag of er een risico is, staat 'nee'. De gemeente heeft immers een budgetfinanciering afgespro ken met een opzegtermijn waar mee te leven valt. Achteruitgang van het voorzieningenniveau wordt niet als een risico aange merkt omdat het in geld niet valt uit te drukken. De kwestie is niet dat ze bang zijn van discussies in Kapelle. Over normen en waarden wordt ook al een debat gevoerd maar het zou Kapelle sieren, als de in houdelijkheid eens wat meer aandacht kreeg. De raad zou zich in een debat eens kunnen af vragen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid moet nemen, bijvoorbeeld omdat nie mand anders het doet. De term 'voorzieningenniveau', die graag en veel gebezigd wordt in Kapelle, gaat dan misschien wat minder hol klinken. STREEKACTIVITEITEN GOES - Oosterkerk, 9.30 uur: Viering 20-jarig bestaan Women's Aglow Goes; Ambachtscentrum van de Hollandsche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie oude ambachten; MEC De Bevelanden, Hol landsche Hoeve, 13.30-15.00 uur: Die- ren-knutsel-middag; 15.00 uur: Poppen theater Sim Bolus met de voorstelling Ei, ei dit ben jij; Nieuwe wijkgebouw De Spinne, achter de ZLM, 13.30-16.30 uur: Koersbal se nioren; Kantine ZLM, 13.30-16.30 uur: Biljart voor ouderen, buurtwerk Goese Polder; De Pit, 13.30-16.30 uur: Biljartclub De Pit competitie; 14.00 uur: Uiteenlopen de activiteiten voor alle WAO-ers; Bibliotheek, 14.00 uur: Voorlezen voor kinderen van 4-8 jaar; HANSWEERT - Kaj Munk, 13.00 uur: Seniorensoos; HEINKENSZAND Stenge, 13.30-15.30 uur: Sport- en Spelinstuif; Dijkstede, 20.00 uur: Concert Big-Band Zeeuwse Muziekschool; KAPELLE -Sportgebouw Molenvate, 13.30 uur: Koersbal; De Vroone, 09.30 uur Houtsnijclub; 13.30 uur Sociëteit, damessociëteit, sjoelen; 14.00 uur: Ouderenkoor; 13,30 uur: Koersbal (gymzaal); KORTGENE Gymzaal in de Bern- hardstraat, 10.45 uur: Hatha Yoga; KRABBENDIJKE Skeelerbaan, 19.00-21.00 uur: Skeeleren IJs-skeeler- vereniging; KRUININGEN - Ons Dorpshuis, 9.30 uur: Biljarten en/of kaarten voor WAO'ers en 50-plussers; 14.00 uur: Koersbal voor 50-plussers; KWADENDAMME - Berkenhof. Lange- weegje 10a, 10.00-17.00 uur: Vlinder tuin, Wandeltuinen met Orangerieplan- ten en waterpartijen geopend voor pu bliek; OUD-VOSSEMEER - Vossenkuil, 14.00 uur: Koersballen ANBO; SCHORE - Dorpshuis, 13.15 uur; Volks dansen; THOLEN Wijkgebouw aan de Zoek weg, 14.00-16.00 uur: Jeugdsoos; VLAKE - Sequoiahof, 10.00-18.00 uur. Grote siertuin geopend voor publiek; WEMELDINGE - Dorpscentrum De We- mei, 09.30 uur. Digitaal lokaal, Compu terochtend; 13.00 uur: Sociëteit; 15.00 uur: Volksdansen: YERSEKE Prinses Beatrixhaven, 13.30 uur: Vertrek rondvaart op de Oos- terschelde; De Zaete, 16.00-17.00 uur: Volksdansen voor 50-plussers; Gymnastiekzaal, 20.00-21.00 uur: Gym nastiekvereniging VZOS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 31