Drive-By Truckers heeft nooit heimwee Galerie Kos biedt ruimte aan blik op natuurschoon Twijfels over aanpak scheepvaartrampen 0800 - 0231 231 (GRATIS) Architecten Neutelings en Riedijk ontwerpen Museum aan de Stroom kunst Landschap als schilderij en als tegel op veiling woensdag 14 april 2004 door Ben Jansen MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur vraagt zich af of de rampenbestrijding op de Westerschelde nog wel toerei kend is. Door de afname van het aantal scheepvaartincidenten is de hulpverleningscapaciteit bij bergingsbedrijven aanmerkelijk teruggelopen. Dat is, volgens Gedeputeerde Staten, de keerzijde van de toe genomen veiligheid. Maatrege len als de aanleg van de Schelde- radarketen hebben ertoe bijge dragen dat de afgelopen jaren gemiddeld minder aanvaringen en strandingen hebben plaatsge grepen dan vroeger. Overigens zijn vorig jaar in het Nauw van Bath wel twee zware botsingen gebeurd. Bergingsbedrijven hebben hun hulpverleningsmaterieel in het Westerscheldegebied gebaseerd op de tendens dat zich minder incidenten voordoen. Daarom is het de vraag of een ernstige cala miteit met inzet van voldoende middelen kan worden aange pakt. In het kader van het twee jaar geleden tussen Nederland en Vlaanderen gesloten memoran dum van Vlissingen wordt een onderzoek uitgevoerd naar de rampenbestrijding op de Wester schelde. Het dagelijks provinciebestuur uit zijn twijfels over de aanpak van ernstige calamiteiten op de Westerschelde in een antwoord op een serie vragen die WD-Statenlid I. Vogelaar hcê gesteld. De berichten over bj. blemen voor de binnenvaart de Westerschelde door de s& heid van zeeschepen, waren aanleiding. Volgens het Schelde Coördina tiecentrum (SCC) - door GS raadpleegd - komen af en meldingen binnen van binnê-- vaartschippers over schades 6 zouden zijn veroorzaakt door ge vaarsnelheden. Het gaat vo®. namelijk om schepen die afgj. meerd liggen aan steigers of oc binnenvaartschepen. Bij destg. ger van Total is een schip d® de zuigende werking van ea voorbijvarend schip losgefe. men. Naar aanleiding daans is afgesproken dat de vaaisr®. heden in de buurt van de steigg zullen worden aangepast. Date zowel bij het SCC als bij ét loodsdiensten bekend. Open luiken Het SCC heeft opgemerkt dg schade niet altijd wordt veroor zaakt door te hoge vaarsnelhe den. Binnenvaartschippers tref fen soms te weinig voorzorgs maatregelen. Ze leggen hic schepen wanneer ze afmere weieens onvoldoende stevig vs of ze varen met open luiken a open machinekamerdeuren. Volgens GS komt in een reactie van het ministerie van 1 en Waterstaat te staan dat het instellen van maximum vaar snelheden geen afdoende oplos sing biedt voor de probiene die de binnenvaartsector hs gesignaleerd. Advertentie Lezersservice - bezorgklachten - informatie over abonnementen ten door Bart de Clerck ANTWERPEN - Als de skyline van Antwerpen er binnen enke le jaren anders zal uitzien dan vandaag, dan zit daar een aan tal Nederlanders achter. Zo is de huidige stadsbouwmeester René Daniëls een architect af komstig uit Maastricht die al en kele jaren de Antwerpse skyline van de toekomst bepaalt. En er zijn nog twee andere Ne derlandse architecten die op dit ogenblik in Antwerpen met een project van formaat bezig zijn. In juni 2000 wonnen de Neder landers Neutelings en Riedijk de internationale architectuur wedstrijd voor het Museum aan de Stroom, in Antwerpen, kort weg MAS genoemd. Ze teken den een 53 meter hoge glazen to ren, bestaande uit een congres ruimte, restaurant en panorama bovenin, twee verdiepingen tij delijke exposities en vijf grote overzichtszalen, dit alles om het Verhaal van Antwerpen uit te beelden. Katalisator Het prestigieuze project kost 53 miljoen euro en moet als kataly sator dienen voor de hernieu wing van het Eilandje, de oude havenbuurt. In 2007 zou het MAS de deuren moeten openen. „Het MAS wordt meer dan een museum", onderstrepen cultuur schepen Ene Antonis (CD&V) en architect Willem-Jan Neute lings. Er komen onder meer een evenementenplein, horecagele genheden en een panoramisch terras. Ook de Antwerpenaar kan een steentje bijdragen aan de financiering van het project: 3000 handjes van roestvrij staal worden verkocht voor 1000 euro elk. De kunstwerkjes zullen de gevel van het MAS sieren. Sche pen Antonis kwam met het plan om enkele duizenden bruine te gels, bestemd voor de buitenzij de van het gebouw, van een inox handje te voorzien. Die bijzonde re tegels worden te koop aange boden. „De tegels die worden aangekocht - voorlopig denken we aan een vraagprijs van 1000 euro - krijgen dan een inscriptie met de naam van de sponsor." Het Museum aan de Stroom, op het Eilandje in Antwerpen, moet de geschiedenis van de stad vertellen via de verzamelde collecties van het Scheepvaart museum, het Vleeshuis en het Volkskundig Museum. Neute lings en Riedijk Architecten con cipieerden het MAS ook als plein, ontmoetingsplaats en uit kijktoren. Willem-Jan Neute lings en Michiel Riedijk zijn met het Museum aan de Stroom ze ker niet aan hun proefstuk. Het Rotterdamse bureau ontwierp eerder al het woningcomplex Hollainhof in Gent en is dezelf de stad ook nog in de running voor de bouw van het zogenaam de Muziekforum, een hypermo dern cultureel complex dat in 2008 de deuren zou moeten ope nen. Ook deed het architectenbu reau mee aan de architectuur wedstrijd voor Ground Zero in New York. Intussen heeft het Nederlandse architectenbureau leren leven met de soms trage besluitvor ming in Vlaanderen. Neutelings en Riedijk mogen de architec tuurwedstrijd voor het MAS dan al in 2004 hebben gewon nen, vooraleer hun gebouw in al zijn glorie boven de stad zal uit torenen schrijven we op zijn minst 2007. Niet iedereen in het Antwerpse stadsbestuur zat op dezelfde lijn wat het Museum aan de Stroom betreft, maar sinds midden maart lijkt het er op dat de Antwerpse beleidsma kers, schepen van cultuur Anto nis voorop, willen voortmaken met dit dossier. Tegengesteld „Je weet het natuurlijk nooit, maar de budgetten zijn in ieder geval vastgelegd in de begroting op lange termijn. De bouw zal wel wat vertraging oplopen. Normaliter zou het museum voor de gemeenteraadsverkiezin Het ontwerp voor het Museum aan de Stroom van Willem-Jan Neutelings en Michiel Riedijk. foto Marie Theuns gen van 2006 zijn opengegaan. Maar omdat we nu pas later dan voorzien kunnen beginnen met de uitwerking van de technische tekeningen en met de aanwer ving van een aannemer, zal het vermoedelijk 2007 of misschien zelfs 2008 worden", schat Wil lem-Jan Neutelings. In de opgave van een heden daags museum zoals het MAS vechten volgens de Rotterdamse architect drie tegengestelde ka rakteristieken met elkaar om aandacht. „In de eerste plaats streven sommigen vooral naar verzamelen en bewaren. Als je sommige conservators bezig hoort, lijkt het wel alsof de arte facten in het museum als patiën ten worden behandeld die je moet koesteren, pamperen en be schermen tegen de tijd. Daar naast heb je een categorie men sen die denken dat het museum enkel te maken heeft met het openbaar maken van de collec tie en het trekken van zoveel mo gelijk publiek. En in de derde plaats zijn de verwachtingen hooggespannen wat de invloed betreft van zo'n museum op de rest van de stad. Het museum moet in staat zijn om een hele stadswijk op te krikken. Zelfs de hele stad moet in de vaart der volkeren worden opge stuwd. Het MAS wordt de vier de toren van Antwerpen, maar de eerste die vrij toegankelijk zal zijn. De kathedraal is de to ren van de kerk, de Boerentoren van het geld, de politietoren van het gezag en het MAS van ieder een". zegt Willem-Jan Neute lings. Volgens hem moet het Museum aan de Stroom een voorbeeld worden van een nieuw museum, een combinatie van cultuur en entertainment en een gebruiks- gebouw voor de bevolking. „Het mag zeker geen tempel worden van hoge cultuur waarin een fou te schilder onbegrijpbare din gen toont. Neen, we tonen het le ven van de Antwerpenaar, zo wel de dokwerker als de haven baron. Het MAS krijgt een grote sociale functie toebedeeld." Op die manier vertelt de Neder landse architect los uit de pols wat op de officiële website (www. museum .antwerpenbe/ museumaandestroom) iets for meler wordt verteld: „In het Mu seum aan de Stroom komen de verzamelingen van het Scheep vaartmuseum,het Volkskunde- museum, het Vleeshuis en het In dustrieel erfgoed bij elkaar. Het gaat om meer dan 350.000 objec ten, van munten tot scheepsmo dellen, van kunstkabinetten.tot affiches, van wapens tot foto's. Deze verzamelingen worden in het Museum aan de Stroom vol gens nieuwe inzichten gepresen teerd. Een breed panoramisch beeld van de economische, maritieme, maatschappelijke en culturele evolutie van stad en haven wordt daarmee zichtbaar." door Ernst Jan Rozendaal TERNEUZEN - De naam van de Ameri kaanse band Drive-By Truckers zal voor altijd verbonden blijven met die van de legendarische popgroep Lynyrd Skyn- yrd. Dat heeft alles te maken met het voorlaatste album van de Truckers. Southern Rock Opera. Op een alternatie ve manier wordt daarop het verhaal ver teld van de groep die in 1977 bij een vlieg tuigcrash twee leden verloor. Het is tege lijk het relaas van een verzoening met de eigen afkomst. Drive-By Truckers treedt vrijdagavond op in Porgv Bess in Temeuzen. Het is het eerste van vijf Nederlandse concer ten. De Stichting Roots haalt daarmee een band in huis die zich goed laat verge lijken met Slobberbone, het Amerikaan se viertal dat zo graag in Terneuzen la waai komt maken. Net als Slobberbone leunt Drive-By Truckers zwaar op roots- stijlen als bluesroek, country en folk, zon der ook maar een ogenblik oubollig aan te doen. Aan de rootsstijlen is namelijk de energie en compromisloze instelling van de punk toegevoegd, waardoor beide bands veel nauwer bij de alternatieve popscene aansluiten dan op grond van hun muziekstijl mag worden verwacht. Om de muziek van Drive-By Truckers te karakteriseren ligt een verwijzing naar Lynyrd Skynyrd en The Allman Brothers Band voor de hand. Net als de eerstge noemde groep heeft Drive-By Truckers een line up met drie gitaristen. Aanvan kelijk wilde frontman Patterson Hood, zoon van een aan de beroemde Muscle Shoals Sound Studios verbonden sessie muzikant, niks weten van zijn geboorte- staat Alabama. Die streek in het zuiden van de Verenigde Staten wordt be schouwd als de bakermat van zowel het Amerikaanse racisme als de beweging die in de jaren zestig en zeventig naar meer gelijkheid streefde. Het is een plek vol godsdienstfanaten, maar ook vol cri minelen. Een streek die door het merendeel van de Amerikanen als achterlijk wordt be schouwd, waar inteelt aan de orde van de dag zou zijn. En in de popwereld is Ly nyrd Skynyrd het symbool van zowel dat conservatisme ('Sweet home Alabama') als het geschetste dualisme. Want deze rednecks vormden wel een ruige rock 'n' rollband. Inspiratiebron Zette Hood zich aanvankelijk af tegen zijn afkomst, na verloop van tijd is het zijn inspiratiebron geworden. Het duide lijkst is dat op het dubbelalbum Southern Rock Opera uit 2002. Het con ceptalbum (wat is meer jaren zeventig dan dat?) gaat over de rise and fall van Lynyrd Skynyrd. De val mag letterlijk worden genomen als de crash waarbij frontman Ronnie Van Zant het leven liet. De videorecorder van het neerstortende passagiersvliegtuig zou hem hebben ont hoofd, wat een liedje met de titel 'Beta- max Guillotine' verklaart. Maar het al bum gaat over veel meer. Niet alleen Van Zant is een icoon van het Alabama waar over Hoods zingt, dat is zeker ook sena tor George Wallace, begonnen als een progressieve rechter en geëindigd als een racistische presidentskandidaat. In uit stekende, eerlijke en harde teksten probe ren de vijf Amerikanen zich te verzoenen met de staat die ze haten omdat ze er zo van houden. De lijn van gruizige southernrock met treffende, ondanks hun rauwheid bijna li teraire teksten, is voortgezet op het vorig jaar verschenen album Decoration Day. Ook daarop gaat het, zonder ironie, over de eigen afkomst: Don't call what you're wearing an outfit Don't ever say your car is broke Don't sing with a fake Bri tish accent Don't act like your family's a joke. Daarnaast gaat het onder meer over incest, zelfmoord, de ondergang van de boer en het harde leven van een pop groep onderweg ('Never homesick, ain't got no home.'). Volgens het Amerikaanse popblad Creem is Drive-By Truckers live een sen satie, die het publiek met open mond ach terlaat. Concert: Drive-By Truckers, vrijdag Por- gy Bess Temeuzen, aanvang: 21.30 uur. Voorprogramma: Herman Broek jr The Euroeasters. MIDDELBURG - Kunsthandel B. Witte uit Middelburg houdt vrijdag in hotel Arneville in Mid delburg een veiling. Daar wordt hetzelfde landschap in twee ge daanten aangeboden: als schilde rij van J.W. van Borselen (1825-1892) en als tegel uit de Haagse plateelfabriek Rozen burg. Van Borselen was een land schapsschilder. Zijn landschap zal op de veiling naar verwach ting 27.000 tot 32.000 euro op brengen. Witte kwam onlangs een geglazuurde tegelplaat te gen met precies hetzelfde land schap in sepiakleuren. Aan het begin van de vorige eeuw wer den vaker tegels gemaakt van voorstellingen van schilders uit de romantische en Haagse school. Dat zowel het schilderij als de tegel kort na elkaar bij de zelfde veilingmeester wordt aan geboden. is iets wat zich niet snel zal herhalen. Naast de genoemde werken veilt Witte onder meer een Ameri kaans kanon, Middelburgs zil ver, Romeinse munten, juwelen, meubelen, schilderijen en porse lein. Kijkdagen: donderdag en vrijdag, veiling vi'ijdag vanaf 18.30 uur. Drive-By Truckers. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Vier beeldend kunstenaars met voorkeur voor figuratieve kunst, die allen hun opleiding volgden aan de Acade mie Minerva in Groningen, expo seren tot half mei samen in gale rie Kos in Zierikzee. Annet Hil- termann, Michiel Kranendonk, Hetty de Wette en Irene Noord maken zeer verschillend werk, maar koesteren allen een voor liefde voor natuur en uiterlijke schoonheid. De expositie heeft als titel 'Gewoon buiten, buiten gewoon'. Annet Hiltermann reist graag. Zij kiest bij voorkeur een mooie plek middenin de natuur, om van daaruit wandelingen te ma ken en onderwerpen te vinden. In galerie Kos prijken onder meer haar zonsondergangen aan de Oostzeekust. Aardig is vooral de wijze waarop zij de zon in het water laat schijnen en de luchten roze, pink en donker rood laat kleuren. Wat minder boeiend zijn haar wijnvelden in de Languedoc, waarin zij vooral kiest voor vlakverdeling. De Waddenzee, het rivierenge bied en het Groningse platte land zijn belangrijke inspiratie bronnen voor Michiel Kranen donk bij het maken van zijn aquarellen. Ook bij hem blijken luchten zijn specialiteit, maar dan vooral in dreigend grijs en donkerblauw. Zijn weergave van 'de haven van Schiermon nikoog' levert daar een mooi voorbeeld van. Houtsneden Extra aandacht verdienen Kra- nendonks houtsneden. Door te variëren mët kleuren maakt hij geen seriewerk maar geeft hij el ke houtsnede een eigen meer waarde. Met zijn interpretatie van schaatstochten weet hij de winterse kou haast voelbaar te maken. Van Hetty de Wette is bekend dat zij zich graag laat inspire ren door de Zeeuwse kusten. De expositie in galerie Kos biedt daar weer enkele mooie voor beelden van met een duinland schap in de Kop van Schouwen en een verlaten huisje aan het strand. Licht en weersomstan digheden spelen een belangrijke rol in haar werk. Dat geldt ook voor haar houtskooltekeningen Schilderijen van Hetty de Wette en beelden van Irene Noord in rie Kos. foto Marijke Folkertsma waar ze een dominerende sfeer in treft. Keramiste Irene van Noord weet met haar keramische ron de vrouwenfiguren vooral te ver tederen. Haar voorkeur voor har moniërende vormen en verhou dingen is overduidelijk. Van Noords vrouwen lijken het goed te hebben. Ze ogen wulps en trots en bekommeren zich geens zins om hun molligheid. Ande:- zijds brengt de kunstenares co: de sierlijkheid tot uiting in ee vrouwenfiguur zittend op ee muurtje of mijmerend met fcf. hoofd in de handen. De expositie 'Gewoon buiten, ba- tengewoon' in galerie Kos is j«- pend tot en met 16 mei op vrtjdc: zaterdag en zondag tussen Vit', en 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 30