PZC ROC moet in aanbod snijden Steunbetuigingen niet meer te tellen 11 Symbolische onthulling straatnaam Weinig begrip voor financiële blunder van gemeente Tholen Afdekken munitie verdient de voorkeur Gemeenten krijgen minder geld Speciaal visteam bekeurt stropers in Oosterschelde Dick Erkel uit kritiek op AzG Kerk in de steigers Rijbewijs kwijt maaamammmmmm wmmmmmmam Boete voor stelen gsm zeeuwse almanak Kattig BEVELANDEN-THOLEN woensdag 14 april 2004 frMjtolf Bosboom GOES - Hel Regionaal Opleidin- rencentrum (ROC) Zeeland poet fors snijden in zijn aanbod Llwasseneneducatie en inburge- nngstrajecten. Dat is het gevolg bezuinigingen van het Rijk. Gemeenten krijgen jaarlijks oJ uit Den Haag voor het op- Ktten van activiteiten op het ge bieden van volwassenenonder wijs en inburgeringstrajecten voor allochtonen. De opleidin gen worden in de Oosterschelde- regio uitgevoerd door ROC Zee- li Dat krijgt een vast bedrag per cursusuur. Eind vorig jaar besloot het kabi net te bezuinigen op de rijksbij drage voor inburgering. Op dat moment was het cursusjaar 2003-2004 al in volle gang, zo dat het nauwelijks mogelijk was in de eerste maanden van dit jaar het aantal opleidingsuren te beperken. Dat betekent dat de bezuinigin gen met ingang van komend cur susjaar moeten gehaald. De ge meenten hebben voor de tweede helft van 2004 geld voor 6400 lesuren. Dat zijn bijna 1400 uren minder dan in de tweede helft van 2003. Voorstel Er ligt nu een voorstel op tafel om de bezuinigingen te realise ren. Een van de maatregelen is dat er bij het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onder wijs) geen nieuwe vmbo-cursus- doorMieke van der Jagt KATS - Het visstroperijteam Oosterschelde heeft in de eerste (nee weken van intensieve con troles een flink aantal stropers gepakt en illegale fuiken in be slaggenomen. In het natuurgebied Oosterschel de is een nauwkeurige verdeling ikt van visgronden voor be roepsvissers, schaal- en schelp dierkwekers en voor de natuur. Veel stropers proberen een graantje mee te pikken en be dreigen daarmee niet alleen de natuur, maar ook de beroepsvis serij. is dan ook erg te spreken over de verscherpte controles door het Visstroperijteam, die WESTDORPE - Dick Erkel heeft gisteren zware kritiek geuit op de rol van Artsen zon der Grenzen (AzG) tijdens de ontvoeringszaak van zijn zoon. Hij wordt hierin gesteund door minister Bot van Buitenlandse Zaken. Artsen zonder Grenzen laat weten geen discussie te wil len voeren via de pers. Arjan Erkel leidde de Zwitserse 3 van AzG in Dagestan toen hij op 12 augustus 2002 werd ontvoerd. Met name be richtgeving in NRC Handels- en de Franse krant Le Mon de schoten Dick Erkel in het ver keerde keelgat. Daarin meldde AzG begin maart dat Arjan Er kel ernstig ziek was en bedreigd werd met executie. Achteraf ble- die berichten niet te klop- „In dezelfde bijdragen werd ook melding gemaakt van betalen van losgeld. Onbe grijpelijk. Hiermee geef je een vrijbriefje om medewerkers van hulporganisaties te kidnappen." Verder was Dick Erkel destijds onthutst over het feit dat AzG met de moeite nam om medicij nen bij zijn zoon te bezorgen. •Alle deskundigen zeggen dat als er een lijntje heen is er ook een lijntje terug is. AzG bleek naar eigen zeggen niet in staat om de noodzakelijke hulp te bie- den. Voor zo'n organisatie vind t dit ronduit belachelijk." Naar de motieven van AzG kan L Dick Erkel alleen maar raden. Hij vermoedt dat de hulporgani satie gedacht heeft dat hij en zijn familie steeds wanhopiger I werden en daarom tot rigoureu- ze stappen overging. De familie heeft echter nooit gewanhoopt en is altijd goed op de hoogte ge- nouden.Erkel voegt er aan toe dat hij niet harder in zijn kri- i bek is nu de twintig maanden nurende ontvoering zondag een goede afloop kende. Hij wil niet 'ngaan op welke manier het op treden van AzG nog aan de orde L somt. „Zij gaan hun eigen weg en Hat doen wij ook. We komen I ff ongetwijfeld nog op terug. Ik verzeker u dat het een pittig ge sprek wordt." Artsen zonder Grenzen ver staart ook met Erkel te willen spreken. Woordvoerder R. Huur- man verklaart dat AzG heeft be- S^Pen dat Dick Erkel kritiek heeft, maar wil niet via de pers m discussie gaan. Huurman: yellicht was er reden voor de J krdiek. Op een gepast moment zullen wij daarover eens met el- aar spreken. Als blijkt dat wij daaruit lessen moeten trekken, billen wij dat zeker doen." vorig jaar zijn ingevoerd. Het seizoen voor het team begint op 1 april en heeft nu al resultaten opgeleverd. Zo zijn vier personen bekeurd die illegaal met onder meer boomkorren, staandwant en hoekwant aan het vissen waren. Zeven fuiken werden in beslag genomen en een beroepsvisser kreeg, na een eerdere waarschu wing, een bekeuring voor het vis sen in het vak van een ander. Een andere beroepsvisser kreeg een waarschuwing wegens het niet juist markeren van vistui gen. Ondanks de inspanningen van het visstroperijteam zijn er toch nog aangiften gedaan van dief stal uit fuiken en kreeftenkor- ven van beroepsvissers. sen Spaans en Frans beginnen. De groepen van de derdejaars cursisten worden samengevoegd op één locatie. Het aantal uren Engels in het ka der van 'sociale redzaam heid' vermindert, waarbij Ka- pelle verdwijnt als leslocatie. De cursus wordt voortaan al leen in Goes, Zierikzee en Tho- len gegeven. Ook de cursussen informatica en computergebruik, vooral ge richt op ouderen, moeten het voortaan met minder uren doen. Deze worden gesplitst in modu les van zeven in plaats van veer tien weken. Verder wordt er ge keken of het mogelijk is met gro tere groepen te werken. Er wordt nog onderzocht of er kan worden bezuinigd op de Ne derlandse taalcursussen, bijvoor beeld door groepen te combine ren of het aantal uren per cur sus te verminderen. Eerst moet daarvoor duidelijk zijn in hoe verre deze opleidingen in op drachtvan de gemeenten plaats vinden. Overlap De voorgestelde maatregelen moeten op korte termijn een op lossing bieden voor de finan ciële zorgen. Het gaat dan ook om voorlopige bezuinigingen. Voor de langere termijn wordt het totale educatiebeleid van de gemeenten onder de loep geno men. Daarbij wordt onder meer geke ken of er sprake is van overlap tussen het aanbod op het gebied van inburgering, seniorenbeleid en de bijstandswet. De gemeentebesturen, verenigd in het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterscheldere- gio, bespreken vandaag de bezui nigingsvoorstellen. BIEZELINGE - De Hervormde kerk in Biezelinge is helemaal verstopt in het groen. Het gebouw staat waarschijnlijk nog het hele jaar in de bouwsteigers: de kerktoren, het metselwerk en het glas-in-lood waren dringend toe aan een opknapbeurt. foto Willem Mieras door Freek Janssen THOLEN - Te zot voor woor den. De wethouder heeft zijn huiswerk niet goed gedaan. Ie dereen mag fouten maken, maar de laatste tijd worden er wel erg veel fouten gemaakt. Rondvraag onder de inwoners van Tholen leert dat er weinig begrip is voor de gemeentelijke blunder van afgelopen week. Doordat in de begroting geen re kening was gehouden met de va kantietoeslag van de ambtena ren, blijkt het tekort van de ko mende jaren niet 1,2 miljoen eu ro, maar 2 miljoen per jaar te zijn. Onbegrip is er genoeg, al wil bijna niemand met zijn naam in de krant. „Daar word je toch maar op aangesproken door de mensen in het dorp", legt een man op de Markt in Tholen uit. Hij staat met twee dames - even eens uit Tholen - te kletsen na een bezoekje aan de weekmarkt. Het drietal heeft genoeg sugges ties om wat geld te besparen: „Dat nieuwe gemeentehuis hoeft echt niet twee keer zo groot te worden. Voor de bewo ners hoeft dat helemaal niet, het is een tic van het gemeentebe stuur geworden. Ze kunnen het ook niet meer terugdraaien, want dat zou gezichtsverlies op leveren." „Kijk eens naar de Kerkstraat, die zijn ze nu alweer aan het openbreken. De hoeveelste keer is dat? Dat kost toch ook elke keer handen vol geld? En het openmaken van de Vest had voor ons ook niet gehoeven. Ze hadden veel beter kunnen inves teren in parkeerplaatsen. Je kunt tegenwoordig bij de win kels op de Eendrachtsweg zelfs je fiets niet meer kwijt. Iedereen die een auto heeft, gaat ergens anders boodschappen doen," Een man bij het kaaskraampje is wat milder in zijn oordeel. „De werkdruk bij de gemeente is natuurlijk ook wel erg hoog, dus is het niet zo gek dat er fou ten worden gemaakt. Wat mij betreft mogen ze best een nieuw gemeentehuis bouwen, hoor. Dat oude in Sint-Maartensdijk is te krap. Maar het is wel een goed idee om het zo goedkoop mogelijk te bouwen." Zijn naam? „Nee, dankjewel. Ik ben vroeger ambtenaar geweest, dus dat zeg ik liever niet." Wie wel zijn identiteit prijs durft te geven is I. de Graaf uit Tholen-stad. „Ik weet niet zoveel van de ge meentepolitiek. Het nieuwe ge meentehuis mag er wat mij be treft best komen, al zouden ze best een beetje in de ambtelijke organisatie mogen snijden. En dat ze zoveel geld vrijmaken voor het openen van de Vest, dat snap ik ook niet: het was toch een prachtige speelplaats voor de kinderen?" Twee heren op leeftijd op de Kaaij zijn het met De Graaf eens: „En dan moet er ook nog eens een kanon en een boom worden geplaatst. Zo blijven we geld uitgeven. Kijk, het is na tuurlijk wel erg gemakkelijk om als burger kritiek te leveren op de gemeente. Daar moeten we misschien wel voorzichtig mee zijn. Maar je mag gerust op schrijven dat de inwoners erg ontevreden zijn. Morgen komt de gemeenteraad in een extra vergadering bijeen, om tekst en uitleg te vragen van wethouder K. Heijboer BIGGEKERKE - Een 38-jarige automobilist moest maandaga vond op de Kaasboemeg bij Big- gekerke zijn rijbewijs inleve ren. Bij een politiecontrole was gebleken dat de man vier keer zoveel had gedronken dan toege staan is. door René van Stee WESTDORPE - Daags na de overweldigende ontvangst van Arjan Erkel in Westdorpe is de rust nog niet teruggekeerd in de ouderlijk woning. „We worden nog steeds voortdurend gebeld, de mensen gooien spontaan kaarten in de bus en we zijn in middels ook al weer benaderd door drie verschillende nieuws rubrieken", vertelde vader Dick Erkel gisterochtend. De gelukstelefoontjes, waaron der één van premier Balkenen de, zijn intussen niet meer te tel len. De stapel kaarten is ge groeid tot bijna honderd. Tus sen meer dan honderd e-mails zitten persoonlijke felicitaties van commissaris van de konin gin W. van Gelder, landelijke po litici als Boris Dittrich en ge- luksboodschappen van verschil lende politieke partijen. De feli citatiebrief van koningin Bea trix had moeder Francien Erkel gisterochtend nog niet gezien. „De post is nog niet langsge- weest, vandaar. We kunnen dus Dick Erkel (links) staat met Marijke Hemelsoet en Bertus Franse van de dorpsraad Westdorpe naast het straatnaambord dat hij heeft ont huld door er de Zeeuwse vlag af te halen. foto Peter Nicolai door René van Stee WESTDORPE - Weliswaar is alles officieel nog niet in kannen en kruiken, maar West dorpe heeft sinds gisteren een Arjan Erkel- pad. Zijn vader Dick Erkel onthulde het pro visorisch in elkaar geknutselde straatnaam bord langs het voetpad van de Molenstraat naar de nieuwe woonwijk Schuttersweide. Hij nam die taak met graagte voor zijn reke ning. Dick Erkel ontdeed het bord van de Zeeuw se vlag. Volgens dorpsraadvoorzitter Marij ke Hemelsoet een daad vol symboliek. „Nor maal is het 'luctor et emergo', ik worstel en kom boven. Vandaag is het: Arjan heeft ge worsteld en is boven gekomen." Het idee om een pad naar Arjan Erkel te ver noemen is afkomstig van de plaatselijke dorpsraad. Het werd geboren tijdens de voorbereiding op de festiviteiten ter ere van zijn vrijlating na een twintig maanden du rende ontvoering in de Russische deelrepu bliek Dagestan. „We vonden dat we meteen spijkers met koppen moesten slaan. Ook nu toont West dorpe weer waarin een klein dorp groot kan zijn", aldus een tevreden Hemelsoet. Burgemeester J. Lonink van Terneuzen zeg de maandag in zijn welkomstspeech alle me dewerking toe om het pad een officiële sta tus te kunnen verlenen. Lonink: „Er zijn ongetwijfeld nog wat bu reaucratische hobbels te nemen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt." Arjan Erkel was uitermate blij met de sym pathieke geste. Evenals Lonink hield ook hij maandag een slag om de arm. „Als het niks wordt, vernoemen jullie de afgebrande kroeg (De Gravin) even verderop maar naar mij als hij weer opengaat." nog wel iets verwachten", zegt ze. „In ons huis is het een bloe menzee. We kunnen gerust een zaakje beginnen", voegt Dick Er kel er gekscherend aan toe. Indruk Het volksfeest heeft diepe in druk gemaakt op de ouders van Arjan Erkel. De opkomst over trof alle verwachtingen. „Onge looflijk als je nagaat dat we nog maar enkele jaren in het dorp wonen en Arjan hier eigenlijk geen roots heeft. Hij was enorm onder de indruk. Namens hem willen we iedereen hartelijk dan ken", aldus Dick Erkel. De massale persbelangstelling heeft het echtpaar Erkel niet als hinderlijk ervaren. Hoewel er nauwelijks een moment was om op adem te komen, hebben ze al les over zich heen laten komen. Arjan Erkel heeft het ouderlijk huis inmiddels verlaten om in de luwte bij te komen van zijn hachelijke avontuur. De locatie wordt geheim gehouden. Van daag volgt een medisch onder zoek. Onbekend is wanneer de aange kondigde persconferentie met nadere details over de ontvoe ring wordt gehouden. Dick Er kel: „De locatie is waarschijn lijk Den Haag. Dat doen we dan in samenwerking met het minis terie van Buitenlandse Zaken." Francien en Dick Erkel kunnen de zaken thuis nu eens goed op een rijtje zetten. Ruim twintig maanden hebben ze geleefd tus sen hoop en vrees. „Er is altijd iemand thuisgebleven om te wachten op het verlossende tele foontje. Alles stond in het teken van de ontvoering. Dat is geluk kig voorbij. Het zal eerst wel een poosje uitrusten worden.", aldus Francien Erkel. Dick Erkel toog als lid van de Terneuzense CDA-afdeling gis teravond toch nog even naar de vergadering om minster Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bedan ken. De Geus kreeg van Erkel de opdracht mee om vrijdag de hele ministerraad te bedanken voor de hulp. „We hebben ruim een jaar lang elke dag gebeld met Buitenlandse Zaken. Ook geen nieuws is nieuws als je zoon is ontvoerd. En we wisten steeds dat de Nederlandse rege ring, het Europees Parlement, de Raad van Europa, de secreta ris-generaal van de Navo, kort om mensen op alle niveaus aan ons dachten en probeerden in vloed aan te wenden om Arjan vrij te krijgen." door Ali Pankow ZIERIKZEE - Gedeputeerde Staten, Nationaal Park Ooster schelde en de gemeente Schou- wen-Duiveland dringen er bij staatssecretaris Van der Knaap van Defensie op aan zijn stand punt over het munitiedepot in de Oosterschelde te herzien. In hun optiek zal de monitoring van dit depot veel minder kost baar en intensief hoeven te zijn als de munitie eerst adequaat wordt afdekt. Volgens de staatssecretaris is uit diverse onderzoeken geble ken dat de circa dertigduizend ton munitie, waaronder vijftig duizend fosforgranaten, op de bodem van de Oosterschelde geen kwaad kan. Het aanbren gen van een afdeklaag voor 6,8 miljoen euro acht Van der Knaap derhalve te duur. Provincie, gemeente en Natio naal Park Oosterschelde zijn het daar niet mee eens. Gedeputeer de M. Kramer droeg vorige week in een eerste reactie al een groot aantal argumenten aan vóór afdekking van het munitie depot. Die betreffen het bezwaar tegen te hoge concentratie van koper- houdende stoffen in de Ooster schelde, de gevaren voor het eco systeem in dit Nationaal Park en de belangen van openbare or de en veiligheid. In een gezamenlijke brief bena drukken provincie, gemeente en het Nationaal Park dat de Oos terschelde in het beleid van de rijksoverheid de hoogst denkba re status en bescherming heeft gekregen, vergelijkbaar met de Waddenzee. „Het gaat hier dan om aspecten als waterkwaliteit, natuur- en visserijbeleid, maar ook om de internationaal erkende status op grond van de Vogel- en Habi tatrichtlijn. Daarnaast is de Oosterschelde ook nog eens aangewezen als Na tionaal Park", aldus de brief aan Van der Knaap, met af schriften aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat, LNV en Vrom. MIDDELBURG - De Middel burgse politierechter A. Jans- sens-van Kampen heeft gisteren een 36-jarige inwoner van Goes bestraft met een boete van 300 euro voor de verduistering van een mobiele telefoon. Daarnaast moet hij de gespreks kosten van 780 euro aan het slachtoffer vergoeden. De Goese- naar werkte bij een bedrijf in Baarland toen hij 25 augustus vorig jaar een gsm meenam die een collega had laten liggen. De eigenaar werd geconfron teerd met een torenhoge reke ning, waaruit bleek dat met het mobieltje 47 keer naar Algerije was gebeld. De schade is de Goe- senaar bereid te vergoeden. Sommige mensen denken dat katten gezelschapsdieren zijn. Dat is een misverstand. Neem Grijsje: jarenlang de enige poes in dat Vlissingse huis en zielsgelukkig. In een poging haar nóg geluk kiger te maken, haalden haar baasjes een schattig wit asiel poesje in huis, dat inderdaad een wonderbaarlijk effect had. Op slag veranderde Grijsje in een moederdier, dat haar pleegkitten likte en koes terde. Helaas. Witje ontpopte zich tot een lief en aanhalig beest je, behalve voor Grijsje. Die durfde niet eens meer in huis te komen en overnachtte triest onder een boom. Na lang wikken en wegen zoe ken ze nu voor Witje een ver vangend tehuis. Eén waar nog géén poezen zijn. De mo raal van dit verhaal: heb je een poes en neem je er een poes bij omdat je bang bent dat ze eenzaam is, dan zou je er wel eens een kater aan over kunnen houden. En als u nog een adresje weet...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 29