pzc By Jove, een nieuwe catastrofe Nieuwe Beelding krijgt weer kans w Het mysterie van Edgar P. Jacobs „«tie: 0113-315680 ÏÏreda«ie@pz<:.nl Js3,.4460AAGoes KfMkMwSiand: 0113-315520; Sl-Vlaanderen: 0114-372770; J„l: 020-4562500 loensdag 14 april 2004 Keukemarket 10 JAAR ZEKERHEID Keukenmarket loopt voorop in service kwaliteit mortimer HEEPT* H55L EENVOUDIG DG PROoecriH VAN rtn OUDE STEREOSCO FIUM IN^eschakels... HU »S TOTAAL VAN STREEK DOOR DIT A-AAR, VOOft HIJ Hf.T 2iVW0JT2lJSi 'ifecULMfc VSRuEST.. CPEWIW^TtRSOfnNCN Böoyv\Kfr-W 6E2JCHTCN. y Jove! Een eeuw ge leden werd Edgar P. Jacobs geboren, de striptekenaar die de wereld de avonturen van Blake en Mortimer schonk. In Brussel is een tentoonstelling te zien over het leven van de man die zelf alle rollen speelde. Rastapopoulos, Krimson en Olrik, de omgekeerde top-3 van slechteriken in de strip. Je kunt hem met een raket de ruim te inschieten, neerknallen en la- ten verzuipen, kolonel Olrik keert altijd terug. In 'De sarcofagen van het 6e con tinent', het nieuwe album in de reeks 'Blake en Mortimer' duikt-ie natuurlijk weer op. Op ongeveer de helft van het album maakt hij zijn onvermijdelijke entree, om dit keer met behulp van radiologische stralen de we reld te laten bibberen. Bijvoor beeld door daarmee op afstand een bol van het Atomium te la ten vallen. Natuurlijk nét op het moment dat zijn eeuwige vijan den, professor Philip Mortimer en kapitein Francis Blake, er on derdoor lopen. Halverwege de jaren negentig nam uitgeverij Dargaud de be slissing nieuwe albums te laten tekenen van een van de bekend ste Belgische stripreeksen. Twee teams van tekenaars en scenaris ten kregen de opdracht om beur ten nieuwe verhalen over Blake en Mortimer te produceren. Ook al was dat geheel tegen de zin van de erven van de in 1987 overleden geestelijk vader van het duo, Edgar P. Jacobs. Na de dood van Hergé verschenen er geen nieuwe avonturen van Kuifje meer en zo moest het met Jacobs en Blake en Mortimer ook gaan, vonden die. Inmiddels zijn er al vier aan de oorspronkelijke twaalf albums toegevoegd. De laatste is 'De sar cofagen van het 6e continent' van scenarist Yves Sente en teke naar André Juillard. Op het eer ste gezicht hebben ze weinig moeite de juiste toon te vinden voor het album in de reeks die ze in naam van Edgar P. Jacobs mogen voortzetten. Het verhaal had van de grote meester zelf kunnen zijn: een mysterieuze prins uit het pas ge dekoloniseerde India bedreigt de wereldvrede, mede door de in- gemene Olrik voor zijn karretje te spannen. De nog altijd door en door Britse Blake en Morti mer - verbijsterd door zoveel slechtheid, maar vastberaden strijdend voor de wede - hou den het lot van de wereld in hun handen. Ze roepen vanzelfspre kend om de zoveel tijd 'by jove' en 'good heavens', tegen een ach tergrond van ingewikkelde ma chines en imponerende architec tuur. De eeuwige jaren vijftig. Jacobs liet bij zijn dood in 1987 de decors en de kostuums voor 'Blake en Mortimer' achter, L'itt .-U rP.H Aü*>F <~lH TEG ETC VAN HLT PUUbNfc U4N3ZAAM worm WCGviESCMOVr N. Edgar P. Jacobs klaar voor gebruik. Altijd honge rig naar rechtvaardigheid en kennis, zijn Blake en Mortimer nou niet de meest ingewikkelde karakters uit de striphistorie. Pyjamadragend, pijprokend, wachten ze bij de open haard op de volgende catastrofe die hen komt storen bij het lezen van hun krantje. Niets lijkt makkelij ker voor een technisch onderleg de striptekenaar dan de stijl van Jacobs te imiteren. Als je er maar genoeg supersonische vliegtuigen, gevaarlijke stralen en oorlogsdreiging aan te pas laat komen. Maar in het pijnlijk precieze natekenen door André Juillard is iets van de ziel van Edgar P. verloren gegaan. De nieuwe aflevering is Jacobser dan Jacobs. Zijn stijl, die ten onrechte wei eens als stijf en klinisch is aange duid, is niet te imiteren. De 22 'Kuifje'-albums worden vaak gelezen als een vertekende autobiografie van Hergé. Voor de twaalf oorspronkelijke 'Bla ke en Mortimers' geldt hetzelf de. Op dit moment loopt er in Brussel een tentoonstelling over het leven van Jacobs, omdat het honderd jaar gelden is dat hij in Brussel ter wereld kwam, in een Vlaams gezin, als zoon van een militair en een huisvrouw. Voor wie het was ontgaan, het is niet alleen 'Kuifje 75'-jaar, het is ook Edgar P. Jacobs-jaar. De tentoonstelling in het Bel gisch Centrum voor het Beeld verhaal in Brussel wil laten zien dat alles wat Jacobs vóór zijn carrière als striptekenaar heeft gedaan in zijn latere werk terug te vinden is. Voordat hij in 1940 zijn eerste stripverhaal tekent Fragment uit de strip Blake en Mortimer. Omslagillustratie van Het gele teken. was hij onder meer verkoper, ac teur, operazanger, kostuumont werper en reclametekenaar. Vooral de schetsen en de ontwer pen voor de 'Blake en Morti- mer'-albums zijn voor de fan in teressant, zoals de alternatieve ontwerpen voor de omslag van 'Het gele teken' - nota bene zon der de onverschrokken, het ge vaar in de ogen blikkende Blake en Mortimer. Dat is zoiets als de Mona Lisa met een snor. Over Jacobs, de andere grote Brusselse striptekenaar, is bij het grote publiek niet veel be kend. Hergé begon tijdens zin le ven al met het creëren van de mythe, in zijn geval die van de man die in zijn eentje het moder ne stripverhaal had uitgevon den. Hij worstelde met zijn ei gen creaties, had er lange tijd zelfs een hekel aan en koketteer de bijna met zijn complexen over zijn onduidelijke afstam ming en zijn twijfelachtige oor logsverleden. Hergé kon niet ver kroppen dat hij, in tegenstelling tot Kuifje, maar een saai burger mannetje was. Jacobs publiceerde in zijn laat ste levensjaren een autobiogra fie, 'Un opéra de papier, les me moires de Blake et Mortimer', een boek waarin hij vrijwel niets losliet over zijn eigen le ven. Jacobs verschool zich ach ter zijn personages. Hij bleef een 'Selbstdarsteller', een ac teur. Foto's van Hergé die voor Kuifje speelt met een plusfour en een hondje aan een lijn be staan niet. Maar Edgar P. Ja cobs - let op die P. - kon het niet laten de uniformpet op te zetten om voor Francis Blake te spe len. Kijk naar de geënsceneerde foto op de achterkant van de al bums. Met een brillenpoot tus sen de tanden en een strik voor kijkt hij indringend in de came ra. Hier zit een schrijver. Jacobs werd bij toeval stripteke naar. Anders dan Hergé was hij geen autodidact. Hij bezocht zo wel het conservatorium als de academie voor beeldende kun sten. Altijd op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten, sol liciteert hij in 1940 bij het blad Bravo. Hij mag illustraties bij sprook jes tekenen en de strip 'Flash Gordon' overnemen. Door de Tweede Wereldoorlog komen de originele platen van Alex Ray mond niet meer in Europa aan - de strip komt uiteindelijk hele maal niet meer door de Duitse censuur, want: te Amerikaans. Jacobs maakt in de stijl van Ray mond 'De U Straal', dat al alle elementen bevat voor 'Blake en Mortimer'. Als hij in 1941 via een gemeen schappelijke vriend Hergé leert kennen, weet Jacobs niet van het bestaan van 'Kuifje' af. Maar het klikt tussen de man nen en Jacobs gaat Hergé hel pen bij het hertekenen van vroe ge 'Kuifje'-verhalen, waaronder 'De Scepter van Ottokar'. Ja cobs en Hergé waren zo tevre den over het resultaat dat ze ge broederlijk naast elkaar staan in de balzaal van het paleis van Klow, aan het einde van het 'Kuifje'-album. Gekleed in twee door Jacobs ontworpen fanta sie-uniformen kijken ze van een afstandje toe naar hoe Kuifje door paleiswachten wordt afge voerd. Achtergronden Jacobs is medeverantwoordelijk voor de spectaculaire achter gronden en decors in de Kuifjes, waarvoor hij de tekentechni- sche norm zette. Maar het komt tot een breuk, vanwege geld en het autoritaire gedrag van Her gé. Jacobs, die eind jaren veer tig 'De Zwaardvis', het eerste deel van 'Blake en Mortimer' in het blad Kuifje laat verschijnen, werkt dag en nacht. Hij speelt een belangrijke rol in de tot standkoming van 'De 7 kristal len bollen' en 'De Zonnetempel', maar Jacobs wil nu zelf in het middelpunt van de belangstel ling staan en niet langer 'slaven werk' verrichten. Toen hij ver trok had Hergé een batterij aan medewerkers nodig om Jacobs te vervangen. Toen Hergé in 1983 overleed, hadden de heren zich allang ver zoend. Al namen ze aan het be gin van de jaren vijftig al af scheid als partners aan de teken tafel, ze bleven elkaar brieven schrijven. In 1949, midden in Hergés midlifecrisis, als de 'Kuifje'-productie maanden ach tereen stilligt, schrijft Jacobs zijn oude makker. Die wil de. strip eraan geven en gaan schil deren. Hergé moet zich niet zo aanstellen, schrijft Jacobs. 'Geld en gezondheid, de rest is li teratuur'. Hergé nam zichzelf soms veel serieuzer dan zijn strip, Jacobs stelde altijd het werk voorop. Al bleef hij stie kem een beetje afgunstig op Her gés 'bewegende lijn'. Werner Bossmann Expositie: De eeuw van Jacobs: een biografische tentoonstelling. Tot en met 12 september in hel Belgisch Centrum van het Beeldverhaal, Zand straat 20, Brussel. Di t/m z, 10-18 u. WtÊ9ÊÜÊÊB Te kunt tegenwoordig jaren kunstgeschie- U denis studeren zonder de naam ASB te- 8® te komen. Het Nederlandse kunstenaars- uutiatief is in de vergetelheid geraakt, ter- W het toch verbonden is met grote namen J Charley Toorop, Gerrit Rietveld, Carel mink en Piet Mondriaan. Bovendien ging «om een vernieuwende beweging. Redenen genoeg voor het Museum voor Mo- ,erne Kunst in Arnhem om een tentoonstel- gaande kunstenaarsclub te wijden, oservator en bedenker Ype Koopmans: l was een initiatief waaronder je veel vangen. Abstracte schilderkunst, maar u "guratievc, architectuur, vormgeving, et was niet één bepaalde, duidelijk herken- stroming. Waarschijnlijk doordat veel ensen de eenheid er niet in zagen, is ASB Salontafel en kinderstoel van Gerrit Rietveld, tegen een achtergrond van schilderijen van onder an deren Dirk Nijland en Bart van der Leek. foto Hans Broekhuizen/GPD als naam niet blijven hangen. Veel mensen, ook kunstkenners hebben er nog nooit van gehoord." Wat was ASB dan wel? Een in 1926 opgerichte club van kunstenaars, archi tecten en kunstliefhebbers. De-drie letters in de naam staan voor architectuur, schil derkunst en beeldhouwkunst. Schilderes Charley Toorop (1891-1955) was de motor achter het opmerkelijke initiatief. ASB vroeg meer aandacht voor de moderne kunst en architectuur van dat moment. Want die aandacht was er onvoldoende, von den de ASB'ers. De gevestigde kunstwereld van toen zat volgens ASB te veel vast aan het expressionisme. Op architectuurgebied was dat destijds de Amsterdamse School en in de schilderkunst de Bergense School. ASB vroeg daarentegen aandacht voor de 'nieuwe beelding' van De Stijl en voor de op komende Nieuwe Zakelijkheid. Schilders als Bart van der Leek, Piet Mondriaan en Ja cob Bendien en architecten-interieurkunste naars als Gerrit Rietveld en J.J.P. Oud kre gen volgens ASB onvoldoende kansen op tentoonstellingen en werden niet, of slechts mondjesmaat door musea aangekocht. Dat moest anders. Belangrijkste wapenfeiten van ASB zijn twee tentoonstellingen in het Stedelijk Mu seum in Amsterdam. De eerste in 1928, de tweede - minder succesvol - in 1929. Koop- mans over de tentoonstelling van 1928: „De mensen van ASB klopten aan bij het Stede lijk en vroegen om expositieruimte. En die werd hun toegewezen. Zo ging dat in die tijd." En zo kon 'het volk' de echte avantgar- de uit die tijd komen bekijken. Er waren op de expositie bijvoorbeeld enkele buisstoelen van Gerrit Rietveld te zien. Dat was tot dan toe nog nooit vertoond. Koopmans heeft voor 'zijn' tentoonstelling uit verscheidene kunstcollecties kunnen put ten. Ongeveer de helft van de kunstwerken op de expositie is eigendom van het Stede lijk in Amsterdam. Een klein deel ervan is eigendom van het Arnhemse museum zelf, dat de eigen collectie natuurlijk graag be trekt bij dergelijke exposities „Ik probeer met deze tentoonstelling de sfeer van de ASB-exposities van destijds te benaderen", zegt Koopmans. Dus heeft hij voor dezelfde multidisciplinaire opzet geko zen als ASB toen. Er zijn schilderijen, teke ningen, beeldhouwwerken, tapijtontwer- pen, meubels, maquettes en architectuurfo to's te bezichtigen. Henk Aalbers Expositie: Architectuur Schilderkunst Beeldhouw kunst. Nieuwe Beelding en Nieuwe Zakelijkheid - 1926-1930 Te zien m Museum voor Moderne Kunst Arnhem, t/m 20 juni. Open: di t/m vr van 10-17 uur, za en zo van 11-17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 21