QURAN Nederlanders in Irak extra alert ze mm PZC Liever minder voor ambtenaar dan meer voor de minister 0.25 eurocent I Kritiek op falende hulpverlening na dood Vlissingse (62) CfVlO Minister Bot gealarmeerd door groot aantal gijzelingen Kamer wil verbod zeehondenbont Meer mensen aan de slag Kezman ziet PSV al in halve finales Baby'tje krijgt minipacemaker W\ ZEEMAN DIVERSE BABI-KINDER. DAMES EN HERENSOKKEN Kraan breekt af bij bouw Waterfront Tholen t/m 27 Heerlijk Zon en vooral landinwaarts stapelwolken. Droog. Matige zuidelijke wind. Maxima mud 16 graden. 246e jaargang no. 88 «oensdag 14 april 2004 los nummer 1,20 m.nnre redactie buitenland BEN HAAG - De situatie in Ink is zorgwekkend en geeft reden tot extra waak- aamheid. Dat er de laatste Jagen steeds vaker mensen «orden gegijzeld is bijzon- Jer zorgwekkend, zegt mi- lister Bot (Buitenlandse Za- ken) in een brief die hij gis- leien mede namens zijn col- lega Kamp (Defensie) naar J(Tweede Kamer stuurde. Door de gespannen situatie heb ben de Nederlandse militairen inliet zuiden van Irak extra vei- fiidsmaatregelen genomen. moeten nu altijd een helm bij zich dragen, de bewapening b aangepast, colonnes worden i gereden met een mini- aantal voertuigen en een jihimum aantal militairen per roertuig. 9enormale werkzaamheden, zo als het opleiden en coachen van Irakees veiligheidspersoneel, n gewoon door. De militai- patrouilleren wel vaker om bet directe contact met de bevol king te behouden, aldus Bot. Oproepen Steeds meer landen roepen hun burgers op Irak te verlaten na een golf van ontvoeringen. Vol gens woordvoerder Dan Senor van de tijdelijke coalitieautori teit worden op dit moment veer tigmensen uit twaalf verschil lende landen in Irak in gijzeling De regeringen in Moskou, Pa rijs, Praag en Lissabon riepen gisteren hun burgers op het Ara bische land te verlaten. De Duit se regering deed dat maandag al. Nederland raadt reizen naar Irak al langere tijd af. Ook on dernemingen trekken werkne mers terug. Het Russische be drijf Tekhpromexport haalt 370 man terug die werkten aan een elektriciteitscentrale. Opnieuw zijn sinds maandag avond westerlingen verdwenen. Ditmaal gaat het om vier Italia nen. Zij werken voor een Ameri kaanse beveiligingsbedrijf. De gijzelnemers eisen dat de Itali aanse regering haar troepen te rugtrekt. Premier Silvio Berlus coni zei in een reactie dat de Ita liaanse missie 'totaal niet ter dis cussie staat'.In Irak zijn momen teel ongeveer 3000 Italiaanse mi litairen. Vijf Oekraïeners en drie Russen die maandag in Bag dad werden ontvoerd, zijn giste ren weer vrijgelaten. Zij werken voor een Russisch energiebe drijf. Deze onderneming over weegt nu al zijn tweehonderd medewerkers uit Irak terug te trekken. Ondanks een eenzijdig Ameri kaans bestand in Fallujah duren de gevechten daar voort. Vorige week vielen er bij hevige gevech ten honderden doden. Gisteren was tankvuur te horen en be stookten gevechtsvliegtuigen stellingen van soennitische strij ders in de stad. Bij de schermut selingen kwamen gisteren negen Irakezen om en raakten 38 ge wond. ANP/AFP/RTR Jubileumshow van koor A58 Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich gisteren uitgesproken voor een Europees verbod op zeehonden bont. Dit naar aanleiding van de hervatting van de rob benjacht door Canada. Deze regering staat toe dat 300.000 robben worden afgemaakt ten behoeve van de bontindustrie. De campagne zou econo misch en ecologisch verantwoord zijn. Nederland moet zich voorbe reiden op de economische si tuatie over vijf tot tien jaar, zei minister De Geus gister avond in Temeuzen. De econo mische depressie mag volgens hem niet verhinderen dat de deelname van ouderen, vrou wen, gehandicapten, alloch tonen en jongeren aan het arbeidsproces wordt aangemoe- C digd. Mate ja Kezman is ervan overtuigd dat PSV vandaag de halve finales van de Uefa Cup bereikt. De topscorer van PSV weet dat zijn ploeg kansen gaat krijgen tegen het Newcastle United van Sir Bobby Robson. Na het 1-1-ge lijkspel in eigen huis moet PSV minimaal één keer scoren. ,,Wij zijn veel en veel beter dan Newcastle United", zegt Kezman. varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buiten land: 5; economie: 6; radio en televisie: 7; zeeland: 11, 12, 13, 15 en 17; sport: 18 en 19; kunst: 21, 22 en 23; uit 25, 26 en 27 (advertentie) doorEdith Ramakers VLISSINGEN - Het Vlissingse college van burgemeester en wet houders en de gemeenteraad zul len de trieste dood van de 62-ja- rige vrouw uit Vlissingen bij de Tweede Kamer onder de aan dacht brengen. De vrouw werd vorige week ernstig vervuild en in de war uit haar woning aan de Grieglaan gehaald. Zij over leed maandagochtend in het zie kenhuis Walcheren. J Koppejan van de RPCU sprak gisteravond in de commissiever gadering Samenleving als raads lid en buurtbewoner van de overledene, „De hulpverlening heeft gefaald", zei hij. Hij wüde met de zwarte piet toespelen aan Emergis of andere instan ts, waarmee contacten waren geweest. „Maar als vanaf 19 OKLANDO - Artsen in Tampa, 'n de Amerikaanse staat Flori da, hebben Kerrick Walker enke le minuten na zijn geboorte voor zien van een minipacemaker. Het apparaatje is zo groot als een munt en is de kleinste pace- aaKer ter wereld, zo meldde gis pen de regionale televisiezen- Local6 De baby kwam "taandag met diverse afwijkin gen ter wereld, waaronder een 2eer laag hartritme.Kerrick nwet nog diverse malen geope nd worden, maar kan daarna normaal leven leiden. ANP maart duidelijk was dat de vrouw hulp nodig had en dat toch niemand ingrijpt, dan kan niet anders dan geconcludeerd worden dat de hulpverlening slagvaardiger had moeten optre den." De vrouw zou moeilijk be naderbaar zijn geweest. „Als we op grond van' de regelgeving geen hulp kunnen bieden in ge val van ernstige nood, dan beho ren we de wet aan te passen", stelde Koppejan. De wet bepaalt dat mensen niét gedwongen mogen worden om een behandeling te ondergaan. Ook moet aangetoond worden of iemand een gevaar is voor zijn of haar omgeving. Koppe jan heeft van dichtbij meege maakt, dat de wet niet goed werkt. „We moeten mensen die in kommervolle omstandighe den verkeren, mogen helpen. Een buurtbewoner heeft vanaf 19 maart regelmatig gewezen op de noodsituatie en hij heeft ook bij verschillende instanties ge meld dat de situatie onhoud baar was", merkte hij op. De vrouw zou af en toe ook zelf contact hebben gezocht met het ziekenhuis. Dat zegt een mede werker van het ziekenhuis, die anoniem wenst te blijven. Dat waren schreeuwen om hulp. Het raadslid heeft inmiddels contact opgenomen met de ge neesheer-directeur van Emer gis. „Hij was het eens met mijn verontwaardiging en is bereid om een toelichting hierover aan de commissie te geven." De raad en het college zullen ac tie ondernemen om de Tweede Kamer op deze 'inhumane wet geving' te wijzen. door Job Slok DEN HAAG - De ministers op termijn mogelijk wat meer, hun topambtenaren en bestuurders van semi-overheidsinstanties in elk geval wat minder. Dat is het uitgangspunt van een nieuw be loningensysteem zoals dat er vol gens politiek en vakbonden uit moet gaan zien. Ze reageerden daarmee op de voorstellen die de commis sie-Dijkstal gisteren presenteer de. In haar eindrapport komt de commissie tot de conclusie dat topambtenaren niet meer mo gen verdienen dan hun minister, zoals nu gebeurt. Om hieraan een einde te maken, zouden de ministerssalarissen in eerste in stantie met 30 procent omhoog moeten. Daar kan later nog een verhoging van 20 procent boven op. Een minister vangt nu ruim 120.000 euro per jaar. De minister-president heeft volgens de commissie recht op 10 procent meer dan een ge wone minister, een staatssecreta ris moet het d met 10 pro cent minder. Anderzijds moet er een eind komen aan de ondoor zichtige toeslag en voor topamb tenaren. Die I-Tijgen daardoor soms meer dan hun eigen minis ter. Prestaties Het maximale salaris van een topambtenaar zou wel wat om hoog kunnen, vindt de commis sie: van 125.000 naar 140.000 eu ro, op voorwaarde dat de minis ter daarboven blijft. De laatste 10 procent van het salaris van de hoge ambtenaar zou dan wel afhankelijk moeten zijn van zijn prestaties. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) neemt het advies deels over. Het salaris van een minis ter moet 30 procent omhoog, vindt hij, maar niet nu. Het eco nomische tij laat dit niet toe, en bovendien is het niet kies als een kabinet beslist over de eigen salarissen. Daarom zullen de be windslieden van het volgende kabinet pas profiteren van een eventuele nieuwe regeling. Politieke partijen en vakbonden zijn nog voorzichtiger. Een sala risverhoging van 30 procent is voor linkse partijen en de vak bonden onbespreekbaar, ook al zou die in de volgende regeerpe riode ingaan. 'Zakkenvullerij', vindt de SP. 'Niet acceptabel', zegt de vakbond voor overheids personeel CMHF. Iedereen, tot r I textielSupers en met de WD, vindt dat de be loningen voor topambtenaren en directeuren van semi-over- heidsinstellingen, zoals uitkerin- genfabriek UWV, omlaag kun nen. Verder bestaat er met name bij de SP en GroenLinks en amb tenarenbond Abvakabo FNV en thousiasme over de voorstellen voor een sollicitatieplicht voor oud-politici en een soberder wachtgeldregeling. ANP WIE SUM WINKELT. KOOPT BIJ ZEEMAN l THOLEN - Een afgebroken giek van een bouwkraan heeft gisteren rond de middag veel schade veroor zaakt aan het nieuwbouwproject Waterfront aan de Schelde-Rijnweg in Tholen. De kraan had een vloerplaat in het hijstuig toen de giek afbrak en op het appartementencomplex terecht kwam, waaraan juist werd gebouwd. Een deel van de giek viel in het water. De kraanmachinist bleef ongedeerd. Hoe veel de schade bedraagt, is volgens de politie nog niet te schatten, maar het totaalbedrag van de schade aan de bouw en aan de kraan moet in de tonnen lopen. De technische recherche onderzoekt de kraan, die gisteren nog niet kon worden rechtgezet. foto Willem Mieras (Advertentie) I HU M KRANT VOOR ZEELAND ■■Pm; -1 1 Neem nu een £5» proefabonnement Vijf weken voor 14,50 «SJ o stem ik toe in afschrijving van mijn 'I I I I I I I I I I voor 14,50 Ik geef daarbij éénmalig toestem ming voor automatische incasso van onderstaand rekeningnummer Iproet geldt eenmalig binnen zes maanden) Noteei nii| voor een abonne ment De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis Daama wil ik betalen: O per maand met automati sche incasso 19,45). O per kwartaal met automa tische incasso 56,60) CD per |aar met automatische incasso 217,00) Stuur deze bon naar PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 713 4460 WB Goes (postzegel niet nodig) of bel gratis 0800 - 0 231 231 foto Mohammed Khodor/RTR Met granaatwerpers bewapende gemaskerde Irakezen staan bij een brandende Amerikaanse Humvee in de buurt van de stad Fallujah. Blake en Mortimer komen weer tot leven in Brussel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 1