Halve eeuw springlevend Restaurant in voormalige manege Eighties Dance Night met Bad Hair Day 17 bezoektijden PZC ondernemend zeeland In Den Ouwen Ferdinandus is voor ieder wat wils in detail Boeren kunnen zich verzekeren tegen waterschade agenda marktbericht lezingen Filmpartydag voor 50-plussers Zeeland Ziekenhuis Walcheren ■Koudekerkseweg 88. l«82EEVIissingen d ,0118)425000 :Q 15.00-20.00 uur plek Kmderafd. ouders gehele •ja overig bezoek 14.00-19.00 uur. .«psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur ..woe za en zo 14.00-16.30 uur. !fd ic'cCU en Stroke Unit CVA dag. ,500-16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis ïGravenpolderseweg 114, 71 RA Goes, tel.(0113)234000 13 00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kmder/kraamafdeling): L 14.30-19.30 uur Weling H (IC/MC): dag. 11.00-11,30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie sGravenpolderseweg 114, io? RA Goes, tel. (0113)236236 7,a t/m vrij" 14.00-21.00 uur a,en zon' 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 Z431 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 ,oe.zatenzon: 14.00-21.00 uur 13, dj. doen vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Welingenlaan 2 i535PATerneuzen, tel. (0115) '38000 -.fd.A1, A2, 81, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 13.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di.do en vrij 18.00-20.00uur, woe, wekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uuren 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU Mg, 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 :501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 jdag 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 997300 _jg. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, i ;oidem tot 20.00 uur op Zoom Ziekenhuis Lievensberg i Boerhaaveplein 1 4524 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur taenzo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 1289100 i woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 13015 GD Rotterdam, tel. (010) 14639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dl. Molewaterplein 60 3015GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen; 14.00-20.00 uur afd Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 13075 EA Rotterdam, tel. 1010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 [iel (0032)50 452111 j dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel (0032) 50 369111 dag, 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 lel. (0032)9 2402111 dag 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem iel (0032)3 8213000 Alg bezoekuren: werkdagen 1600-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur A'd. Bi (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. ICdag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant -waarin opgenomen de Middelburg se. Vlissingsche.Goesche en Bres- 'ensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is sn onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke politieke opvattingen, stromin- gen of partijen. bronvermelding De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: !L^SS0CieercJe Pers Diensten d. Algemeen Nederlands persbureau (ANP), Associated rress (AP), Bridge, Deutsche rosse Agentur DPS, Agence in™ Presse (AFP)' Reuters D R', Belga en European ross-Photo Agency (EPA). beeldrecht I De publicatierechten van werken i -11 b®e.ldende kunstenaars aange wen bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen woensdag 14 april 2004 'LV'EOt OMZI<E9t door Peter Sijnke Dit najaar is het zestig jaar geleden dat Walcheren werd bevrijd. Daar zal, wellicht voor de laatste maal in aan wezigheid van oud-strijders, groot scheeps aandacht aan worden besteed. Een halve eeuw geleden vond eveneens een herdenking plaats. In juni 1954, bijna tien jaar na de bevrij ding, herdacht de stichting 'Nieuw Wal cheren (tot bevordering van Walcherens welvaart)' de voltooiing van de weder opbouw van het (schier)eiland na de ver woestingen in de jai'en 1940-1944. Al in 1953 was een comité gevormd dat aanvankelijk aan een folkloristische ma nifestatie dacht: oude en nieuwe kos tuums. voertuigen, een fakkelrit enzo voort. De plannen namen echter steeds grotere proporties aan. Men vond dat het een echte Zeeuwse manifestatie moest worden, met medewerking van uit de gehele provincie. Zo schrijft het bestuur van de stichting op 22 oktober 1953: „Naast een minia tuur van het eiland Walcheren, dat op het Molenwater met een oppervlakte van 7000 m2 zal verrijzen en een uitbeel ding geven van herstel, wederopbouw en behouden schoonheid en waaraan door honderden wordt gewerkt, zijn er vele andere onderdelen van het pro gramma, dat op 25 en 26 Juni zal wor den uitgevoerd." Een foldertje, dat onder de titel 'Minia tuur of werkelijkheid' werd uitgegeven, en waarin naast het Nederlands in het Frans en Engels (niet in het Duits!) re clame werd gemaakt voor het model, meldt: „Walcheren herdenkt in 1954 de voltooiing van zijn herstel en wederop bouw. In het kader van de herdenkings plechtigheden wordt in Middelburg een 7000 vierkante meter grote miniatuur van het eiland Walcheren vervaardigd Rijdende treinen, varende schepen, behouden schoonheid! Geopend van 25 Juni tot 15 September 1954. Reserveert vacantiedagen voor een bezoek aan dit omvangrijke meesterwerk." Om de zaak nog verder te verbreden werd tevens besloten dat de 'Provincia le Zeeuwse Manifestatie 1954', zoals Koningin Juliana opende Miniatuur Walcheren op 25 juni 1954. een en ander inmiddels was gaan heten, ook de herdenking van de algehele slui ting der dijken na de Ramp van februa ri 1953 zou omvatten. Alle delen van de provincie konden daardoor in de mani festatie betrokken worden en sport clubs, ringrijders en vele anderen wer den aangeschreven. Zo werd een enor me stoet samengesteld, waarin werke lijk van alles meeliep: muziekkorpsen, gaaischieters, ringlijders, jeugdvereni gingen, vissers, dijkwerkers, dragers van zo'n honderd gemeentevlaggen en wat al niet. Juliana Uiteindelijk werd alles in één dag sa mengeperst: op 25 juni 1954 zag het zwart van de mensen en gonsde het van de activiteiten in de provinciale hoofd stad. Er was een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk met medewerking van de Marinierskapel, een luchtmachtde monstratie boven Middelburg, een gro te militaire parade, de opening van mi niatuur Walcheren, de voornoemde op tocht, alsmede folkloristische spelen en concerten. Zeer vereerd was men uiteraard met het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard. De koningin opende het mi niatuureiland. Alle negentien Walcher- se burgemeesters hadden zich bij hun stad of dorp opgesteld en de koningin onderhield zich langdurig met burge meester Kodde van Zoutelande, de eni ge burgemeester in streekdracht. Ondanks plannen voor herhaling bleef het bij deze ene grootse manifestatie. Toch bleef één onderdeel bestaan. De aanvankelijk voor drie maanden ge plande 'maquette' van het eiland be staat namelijk nog steeds! In een gidsje uit 1965 lezen we: „In de afgelopen elf seizoenen bezochten ruim 2.000.000 betalende bezoekers de ze boeiende en leerzame openluchtten toonstelling met zijn vele fraaie werk stukken." In de jaren erna kwamen er nog heel wat meer kinderen en volwassenen een kijkje nemen. Het park veranderde en kele malen van eigenaar en voegde voortdurend nieuwe attracties toe. Het is na een halve eeuw nog steeds een springlevend recreatief element in de Middelburgse binnenstad. En vanaf eind juni aanstaand zal Miniatuur Wal cheren uiteraard aan haar vijftigjarig bestaan aandacht schenken. door Sheila van Doorsselaer ABSDALE - De voormalige manege in Absdale is bijna onherkenbaar gewor den. Onder handen genomen door de fa milies Hillebrand en Verstraeten verwor den de schuur en de rijbak tot een restau rant en zalencomplex met overdekte speelaccomodatie voor kinderen. Absda le heeft een ware trekpleister; Den Ou wen Ferdinandus. Ike en Ingrid Hillebrand uit Kloetinge en Noël en Lucy Verstraeten uit Hoek kun nen in Absdale een lang gekoesterde droom werkelijkheid laten worden. Ike en Noël zijn al jarenlang vrienden, heb ben allebei een arbeidsverleden buiten de actieve horeca, maar zien nu, op wat latere leeftijd, hun kans schoon. In eerste instantie was het de bedoeling in de schuur een pannenkoekenhuis te vesti gen, met ook friet en spare-ribs op de kaart. Dit idee is losgelaten, Den Ouwen Ferdinandus wordt een volwaardig res taurant, maar zonder poespas. Hille brand: „We gaan een ruime kaart voeren, lekker eten, ruime hoeveelheden maar de prijzen zullen zeer schappelijk zijn." Het restaurant is opgedeeld in twee eta ges en biedt plaats aan tweehonderd per sonen. De keuken, spoelkeuken en opslag ruimte is nieuw gebouwd. De oude schuur daarentegen wordt door de aanne mer letterlijk voorzien van een nieuw jas je. De gevels worden gepotdekseld met planken die een zwarte coating hebben gekregen en het dak wordt volgende week gedekt met patentriet. Ook de oude manege krijgt deze authentieke uitstra ling. De voormalige rijbak wordt onder verdeeld in twee gedeelten. Er komt, zodra de gemeentelijke vergun ning is geregeld, een zalencentrum en in een ander afgeschermd gedeelte komen speeltoestellen. Ouders kunnen de kinde ren in de gaten houden vanaf het over dekte terras wat uitzicht biedt op de speelacco mmoda tie Doelgroep Verstraeten: „De kinderen kunnen hier gratis komen spelen, terwijl hun ouders een kopje koffie drinken." Ook buiten wordt een terras aangelegd, samen met een grote parkeerplaats. De twee fami lies mikken niet alleen op gezinnen met kinderen, maar hebben een nieuwe doel groep aangeboord; vrachtwagenchauf feurs en vertegenwoordigers. Hillebrand: „Ga maar na, van Breskens tot Hulst kun nen ze onderweg nergens terecht om wat te eten. Hier zijn ze van harte welkom, ze kunnen de voertuigen makkelijk parke ren en ze zijn zo weer op weg." Den Ouwen Ferdinandus dankt zijn naam aan Ferdinandus van Oostenrijk, de landheer die de Oude Ferdinanduspol- der rond 1609 bestierde. In het restau rant, met later het zalencomplex, is werk voor in totaal vijftien personen. Hille brand: „We zoeken nog een kok, niet ge heel onbelangrijk natuurlijk!" Den Ouwen Ferdinandus opent in de tweede week van juni de deuren voor het publiek. Ondernemerskoepel MKB-Bergen organiseert voor donderdag 15 april haar derde business-to-business bijeen komst van dit jaar in het Golden Tulip Park Hotel in Bergen op Zoom. Aandacht is er onder meer voor de groeiende rol die document-manage ment in de bedrijfsvoering krijgt. L. Meerman van CELT consultancy zal ingaan op de mogelijkheden waarop on dernemers hun bedrijfsdocumenten ver antwoord kunnen ordenen en sneller kunnen terugvinden: van brief tot e-mail en van projectdossiers tot pro- ductdocumentatie. Het beheren van e-mail krijgt daarbij speciale aandacht. De bijeenkomst duurt van 16.30 tot 18.30 uur. Autodemontagebedrijf Bert Bek uit Hoedekenskerke opent op 16 april of ficieel de opening van een nieuw be drijfsgebouw. De opening komt na een reeks tegensla gen, waaronder het volledig afbranden van de loods vorig voorjaar. Bert Bek, gevestigd aan de Vrielingweg, stript au to's en verkoopt tweedehands onderde len. Ook doet het onderhoud, reparatie en APK-keuring. Op zaterdag 17 april is het van 14.00 tot 17.00 uur open dag voor degenen die het van nieuwe snufjes voorziene be drijf willen bekijken. De meest innovatieve verbetering is vol gens het bedrijf een drooglegstraat waarin alle verschillende vloeistoffen die vrijkomen bij demontage geschei den worden afgetapt. Boeren in Philippine leden in 2002 schade door hevige regenval. foto Peter Nicolai. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redac tie van Jeffrey Kutterinlc. Vragen, tips en mededelin gen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4460 AA Goes, fax: 0113-315669, e-mail: redactie@pzc.nl. door Jeffrey Kutterink GOES - Telers kunnen zich binnenkort in dekken tegen gewasschade als gevolg van extreme regenval. De vorig jaar aangekon digde verzekering AquaPol gaat door nu de financiering en garanties rond zijn. LTO-Nederland hecht aan de verzekering, nu de klimaatverandering regelmatig tot ex treme regenval leidt die akkers langere tijd blank zet. De afgelopen jaren gebeurde dat herhaaldelijk in delen van Zeeland. Boeren moesten daardoor een deel van hun oogst af schrijven. LTO-Nederland verwacht dat telers zich be gin mei voor de verzekering kunnen aanmel den. De verzekering liep vorig jaar vertra ging op door toetsing aan de EU-regels voor staatssteun. Die toetsing vergde aanzienlijk meer tijd dan werd aangenomen. 'Brussel' heeft inmiddels groen licht gege ven voor de verzekering en minister Veer man (LNV) verleende onlangs een garantie subsidie. Aandeelhouders van de nieuwe verzekering zijn Interpolis Hagelunie, Ach- mea en de betrokken LTO-organisaties. Met Delta Lloyd wordt nog overleg gevoerd. Ra bobank Nederland verstrekt een achterge stelde lening. Het gaat om een calamiteiten verzekering, die in werking treedt na zware regenval. De premie van AquaPol zal 2,2 EVENEMENTEN HEINKENSZAND Bezoekerscentrum Schaapskooi, 11.00-16.00 uur: Open voor bezichtiging: RITTHEM Fort Rammekens, 13.00-17..00 uur: Open voor bezichti ging; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, Passion of the Christ: 20.00 uur; Scooby Doo 2: 14.00 uur; Brother Bear: 14.00 uur; Sea Biscuit; 20.00 uur; Cinemactueel, Scooby Doo. 14.00 uur; Torque: 20.00 uur; Passion of the Christ: 20.00 uur; Brother bear. 14.00 uur; Haunted mansion: 14.00 en 20.00 GOES i Beest. Interstella55555: 20.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, Bel la Martha; 13.30, 16 en 20.30 uur, Scooby Doo: 13.30, 16 en 18 u. Hidalgo: 20.00 uur; Passion of the Christ: 13.30, 16.30 en 20.00 uur; Haunted mansion: 13.30,16.00. 19.00 en 21 30 uur; Honey: 16.00, 19.00 en 21.00 uur; Along came Polly; 19.00 uur; Brother Bear: 13.30 MIDDELBURG Schuttershof, Tsatsiki 14.00 uur; VLISSINGEN Cine City. Hidalgo. 13.30, 16 15, 18.45 en 21.45 uur, Mon ster: 21.45 uur; Passion of the Christ: 13.30. 16.15,18 45 en 21.45 uur; Scooby Doo: 13.45 en 16.15 uur; Lost in translat ion: 19.00 uur; Honey" 13,45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Haunted mansion: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Gothi- ka: 19.00 en 21.45 uur; Along came Pol ly: 16.15,19.00 en 21.45 uur; Brother Be ar: 13.45 en 16.15 uur; Peter Pan: 13.45 ZIERKZEE - FIZI, Pietje Bell 2: 20.30 TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch Mu seum, 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur: Sluis in scherven (t/m 30/4) BERGEN OP ZOOM Interium, 9.00-17.00 uur; Aad Schram, digitale grafiek (t/m 11/4); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, 13.30-16.30 uur: Gewerveld-on- gewerveld, installatie van Mels Dees (t/m 1/5); De Burghse Schoole, za 13.30-16.00 uur: Zeeuwse schoolplaten en kinder boeken, ringburgwallen en handwer ken; Galerie Jan Eikenaar, 13.00-17,00 uur. De Wereld van de Maghiërs, werk van Didier Maghe (t/m 18/4); Digitale schil derijen van Ad van Bokhoven (t/m 30/6); DOMBURG - Duingalerie, 12.00-18.00 uur: Rien Kraayenbos en Adrezej Wawr- zyniak, schilderijen en Marian v. Puyvel- de, beelden (t/m 23/5); Marie Tak van Poortvliet Museum, 13.00-17.00 uur: Ironie en kleur, schilde rijen van Kees Markusse (Marco) (t/m 6/6); GROEDE - Lutherse Kerk, 13.00-17.00 uur: Tentoonstelling quilts (t/m 28/4); GRIJPSKERKE- Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Karl Joliet, schilde rijen, Helene de Jong, keramiek en Mi riam Severijns, beelden (t/m 1/5); HEINKENSZAND - 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Elly Videler-Borghouts, beelden in brons en Adrie Kools, olie verf op linnen(t/m 8/5); Bezoekerscentrum Schaapskooi, 11.00-16.00 uur; Zuid-Bevelands Land schap, aquarellen en olieverven van Joh. den Herder (t/m 31/5); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Geweven wandkleden en kleding van Cathrien de Leeuw van Wee- nen-Geuze (t/m 16/4); MELISKERKE Zijdemuseum, 10.00-17.00 uur: From Russia with Love (t/m 19/6); MIDDELBURG - De Burg, 9.00-17,00 uur: Glas van vissers, kooplui, monni ken en heren (t/m 14/5); Ceasuur, vensterpresentatie: jen gossé, middelburg, maart 2004 (t/m 18/4); De Drukkery, 9.00-18.00 uur; Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kal- maeva; Een Zeeuwse enclave in Bra bant, Harrie Schalken (t/m 26/4); Zeeuws gezicht, foto's (t/m 21/5); Twee van iedere kunstenaar, veertien Zeeuw se schilderijen (t/m 13/5), Gerdie Zwaan, keramiek (t/m 30/4); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: 'Aan ta fel', een kijkje in de keuken van het Van de Perrehuis (t/m 5/6), Arnemuiden be keken door het oog van de Japanse Ta- kako Hamano (t/m15/4); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur; Alternate, werk van Frank Bragigan, Marcel Her mans en Cornelia Blatter, Jos de Bruin en Remko Scha en Jurriaan Schrofer (t/m 31/5); Kabinetten v.d. Vleeshal, 13.00-17.00 uur; Das ist ein Hund, Frank Hartman en Gyz la Rivière (t/m 31/5); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur; Arne muiden bekeken door het oog van Tak- aki Hamamo (t/m15/4); Zeeuwse Bibiliotheek, 10.00-21.00 uur: Street-corners Manhattan, werk van Peter de Kreeke (t/m 10/4); Aquarellen van Jan Maas (t/m 7/6); Zeeuws Museum, 13.00-17.00 uur: Tops tukken van de Middelburgse Teeken Akademie (t/m 18/4); RENESSE Blikmuseum, 14.00-17.00 uur; Lentekriebels, alles over paaseie ren, lammetjes, kalfjes (t/m 12/4); SINT ANNA TER MUIDEN Het Oude Raadhuis, 13.00-17.00 uur: Ignace van Isacker, schilderijen en Gerard Muylle, kijkkasten (t/m 18./4); TERNEUZEN Passerelle Stadhuis, 9 00-17 00 uur Angèle Etoundi Essam- ba, foto's en Erica Wondergem sculptu ren en vazen (t/m 14/5); VEERE De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur Carl Klinkert, 1905-1995 (I'm 23/5) en de tentoonstel ling KLEUR-RIJK gekleed; VLISSINGEN Bibliotheek 't Spui, 1000-18.00 uur: Schilderijen en kera miek van Volkert S M van der Willigen (t/m 8/5), Theo van Doesburgcentrum, 9,00-22.00 uur Werk van cursisten beeldhou- wen(t/m 16/4), Zeeuws maritiem muzeeum, 10.00-17 00 uur; Schatten uit Zeeuwse collecties (t/m 18/4), ZIERIKZEE Galerie Alexandra, 11 00-17.00 uur: Katten in grafiek en keramiek door diverse kunstenaars (t/m 25/4); Galerie Galerij, 9.00-16.00 uur: Creatu ren, werk van Karla Sachse (l/m 23/4); Gemeentehuis, 9 00-17.00 uur: Energy, fotoexpo van Petra van Velzen. j HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur) Kindertelefoon Zee land, tel 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230 Aids Infolijn, tel 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker. tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbescherming afd Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. GOES Aardappelen frites (alle rassen) 13,00 -17,00 prijshoudend tot hoger; ex port 12,00 - 14,50 prijshoudend tot hoger; Uien - Zaaiuien Droog uit de schuur 30% grof 15,00 - 16,00; Droog uit de schuur 60% grof 16,00 -17,25; Granen, zaden en peulvruchten tarwe 14,15; brouwgerst'/voer 13,30; blauw- maanzaad Geen notering; Karwijzaad 77,00; bruine bonen Geen notering; Hooi en stro uit de schuur weidehooi 110,00 - 130,00; Engels raaigras 65,00 - 75,00; veldbeemd 75,00 - 80,00; tarwe- stro kleine pakjes 45,00 - 55,00; tarwe- stro grote pakken 45,00 - 52,50; gers testro 45,00 - 53,00; "Henri J. M Stephen houdt zaterdag een lezing over geneeskrachtige krui den. Stephen is deskundige in Winti-ri tuelen. Tijdens de lezing zal hij het ac cent leggen op het gebruik van kruiden in de psychiatrie. De lezing begint om 10.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. *De Spirituele Sociëteit Zeeland houdt zondag een lezing met het thema Or gaandonatie, een bewuste keuze? De lezing wordt gegeven door Ger Lode- wick, voorzitter van de Stichting Bezin ning Orgaandonatie. De bijeenkomst be gint om 10.30 uur in de Stadsschouw burg in Middelburg. "De Walcherse afdeling van het Huma nistisch Verbond houdt zondag een le zing over Vrijheid De lezing wordt ge geven door Jasper Zuidervliet, uitvaart- begeleider bij het Humanistisch Ver bond en vindt plaats in de kantine van Zorgstroom aan de Breestraat 15 in Mid-' delburg. De bijeenkomst begint om 10.30 uur. •Professor N. van Dijk van de Universi teit van Amsterdam houdt vrijdag 23 april een lezing met de titel 'To pool or not to pool: that is the question'. Van Dijk gaat in op de wetenschappelij ke benadering van dagelijkse, prakti sche problemen. De lezing is een initia tief van het Natuurkundig Gezelschap Middelburg. Plaats van handeling is de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 te Middelburg. Aanvangstijd is 20.00 promille bedragen van de verzekerde waar de per gewas. Het eigen risico bedraagt 25 procent. De wervingscampagne voor de verzekering gaat van start zodra definitieve goedkeu ring is gegeven door de Pensioen- en Verze keringskamer. De verzekering zou in de loop van het jaar nog kunnen sneuvelen als de belangstelling bij agrarische ondernemers achterblijft. Dat is het geval als de aanmelding van po tentiële deelnemers onder tien procent blijft. LTO-Nederland ziet de verzekering als een laatste mogelijkheid om zich in te dekken tegen zware schade door hevige re genval. ZIERIKZEE - 'We know how to party', is het motto van de Zie- rikzeese coverband Bad Hair Day. Die insteek zal de formatie van pas komen tijdens de Eigh ties Dance Night op zaterdag in Podium Brogum in Zierikzee. Bad Hair Day treedt daar op in de plaats van de oorspronkelijk geprogrammeerde formatie Coldpop Culture. Bad Hair Day is ontstaan uit een hechte mu- ziekvriendenclub waarbinnen de chemie blijkt te werken. Uit je dak gaan op Relight my fire, luchtgitaar spelen op Meat-loaf en ongegeneerd meebrullen met Marco Borsato zijn inmiddels be kende verschijnselen tijdens hun optreden. Verdere medewerking aan de Eighties Dance Night wordt ver leend door de dj's Edwin en Wilfred. Edwin van de Velde is gepokt en gemazeld in de jaren dat disco meer was dan dansen. Madness, The Specials, U2, Kool and the Gang maakten muziek tot een feestelijk gebeuren. Edwin deed er steevast een schepje bovenop, Nu, twintig jaar later heeft de geboren Rotterdammer zijn oude style weer opgepakt. Hij draait als nooit tevoren de jaren tachtig bij elkaar. Wilfred Con?alves zal de avond afsluiten met een greep uit hip pe clubmuziek uit begin jaren tachtig. Wederom zullen Depeche Mode, The Cure, Softcell, The Human League de revue passeren, maar natuurlijk ook New Order, U2 en de Simple Minds. De Eighties Dance Night begint om 21.30 uur. VLISSINGEN - Cine City in Vlissingen houdt dinsdag 11 mei een Filmpartydag voor 50-plus sers. De partydag begint om 11 uur met een kopje koffie, een optre den, een lunch en uiteraard, een film. Aansluitend treden de vier zan gers op die samen The Radioti- mes vormen. De film van die dag is 'Since Otar Left'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 17