Integreren doe je samen m\ Zonnebril op sterkte vanaf 39.- fzc lezers schrijven Orgel Perenvuur Muurvast Stadstoezicht I Stadstoezicht II Stadstoezicht III Stadstoezicht IV Stadstoezicht V N57 Speciaal visteam bekeurt stropers in Oosterschelde Les in Chinese krijgskunst A nmo woensdag 14 april 2004 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Bijzonder getroffen was ik toen ik het artikel over het orgel van de Nieuwe Kerk te Middelburg in de PZC 7/4 aantrof. In het voorjaar van 1954 had ik het voorrecht om met de twee ver huiswagens vanaf Leiderdorp naar Middelburg te gaan om sa men met twee collega's het nieu we orgel "te bouwen". Veel werkplezier maar ook veel ellende doorstaan, zoals werken onderin het rugpositief voor het aanbrengen van de conducten. Toen ik enkele jaren geleden langs de kerk fietste hoorde ik een orgelstemmer bezig. Ik kon de verleiding niet weerstaan om hem te bezoeken. Deze voor mij onbekende man vertelde mij een komisch dra matisch verhaal over een voor val, wat kennelijk binnen de or gelbouwwereld bijna 50 jaren had overleefd. Wie schetst zijn verbazing toen ik hem aan het einde van z'n verhaal zei dat ik de oorzaak/ slachtoffer was. (dit was terzij de). Dit mooie orgel heeft iets speciaals in klankkleur en werd geïntoneerd door Jac. vd. Lin den, dé intonateur (landelijk ge zien) van grote klasse. Nu ben ik bang dat na her-intonatie het or gel minder herkenbaar zal wor den. Als je nu een orgel hoort is het de sport: "Dat is Middel burg, Bavo, Evangelisch Luther se, Breda, Rotterdam enzo voort." Over het zware spelen: een beet je organist trekt zich daar niets van aan. Bij deze denk ik ook te rug aan wijlen Jan Rijn die in aanwezigheid van koningin Juliana het orgel voor het eerst mocht laten horen en 's avonds z'n eerste mooie concert gaf, wat na veel hindernissen toch nog goed afliep. Johan Slinger Kriekenhofstraat 42 Middelburg Het is nu wel de hoogste tijd dat het Walcherse perenbomenbe stand gerooid wordt. '"'Dat ge was is immers als bron van het perenvuur een gevaar voor onze meidoorns. R.A.Maandag Hennynstraat 3 Serooskerke[W] Wat is het toch fantastisch om in de binnenstad van Vlissingen te wonen tijdens feestdagen (PZC 10-4). Geheel gratis word je getrakteerd op allerlei din gen: het bezichtigen van Duitse nummerbordplaten, allerlei soorten auto's, een half uur uit zicht op dezelfde plaats, toete rende auto's, fietsen, die net langs je auto gaan en net niet je portier raken, boze blikken van allerlei bestuurders, parkeer wachters die druk lopen te schrijven in plaats van het ver keer eens te regelen, etcetera. Wat niet gratis is, is de benzine die je verbruikt als je bijna een uur in de file staat op het Bel- lamypark op Goede Vrijdag. Bo vendien is het ook niet erg goed voor je humeur. Nu had ik geen afspraak, maar je zal toch maar ergens op tijd moeten zijn. Wan neer gaat de gemeente nu einde lijk eens inzien wat er voorrang heeft in hun stad? Wanneer wordt er nu eindelijk eens be gonnen met die ontsluitings- weg? Ik denk dat ik voor ieder een spreek die hier in de binnen stad woont, dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft en dat er nu maar eens maatregelen geno men moeten worden. A. van der Draai Gravestraat 85 Vlissingen Het mes gaat in Stichting Stads toezicht (PZC 9-4). Het mes? Zeg maar rustig een hakbijl. Op dit moment zijn er nog steeds 55 mensen werkzaam bij Stichting Stadstoezicht. Met andere woor den als er dus 9 regulier ge maakt worden naast de 2 die we mogen behouden en er komen dan 21 formaties volgens de nieuwe wet water en brood bij, dan lijkt mij het rekensommetje simpel. Er zullen dus 23 mensen naar een andere baan uit moe ten gaan kijken in plaats van 15. En dat terwijl het al zo slecht gaat. Kijk maar naar de nu nog steeds werkelozen oud-PSD- mensen. Zo'n 100 van hen zijn nog steeds niet aan het werk. Het geeft ons dus niet echt een goed perspectief. Sinds het nieu we kabinet is de balk van ellen de overal voelbaar. Werk gaat boven uitkering! Waarom moe ten wij dan straks een uitkering gaan aanvragen als we nu werk hebben. Zo maken we toch al leen een cirkel. Nu 23 werkelo zen erbij en over twee jaar kun nen ze zeker weer instromen met behoud van uitkering en staan de nu nog van baan voor ziene collega's weer op straat. Hoe vaak worden we nog uitge kleed. Als veiligheid zo belang rijk is waarom mag het dan niks kosten. Naar mijn inziens heb ben de burgers van Vlissingen en Middelburg toch duidelijk la ten horen dat zij veiligheid wel belangrijk vinden. Shirley Lelienhof Westerzicht 268 Vlissingen Ik ben zelf ook werkzaam bij de stichting Stadstoezicht en ik vind het erg vervelend dat er nu weer een tijd aanbreekt met ve le onzekerheden. Wij wisten alle maal wel dat er iets moest veran deren, maar dat gemeente Vlis singen zo drastisch te werk zou gaan hadden wij ook niet ver wacht. Wij zijn een organisatie die als belangrijkste taak heeft, de burgers een veilig gevoel te geven en daar word nu op bezui nigd. Wij hebben verschillende projecten die te maken hebben met een onveilig gevoel zoals va ker beschreven is. Was het niet politiek Den Haag die zegt meer blauw op straat en waarom dan niet in Vlissingen Smoes kun nen het niet betalen. Als tegenar gument kan er gezegd worden: Kom dan ook met de financiën hiervoor maar het kan ook zijn "wat heb je over voor veilig heid". Er zijn in Vlissingen ver schillende projecten die veel meer kosten dan een paar toe zichthouders. Neem nu het stad huis en het Scheldeterrein. Wat ook gezegd mag worden is dat al die mensen die nu al drie maan den in onzekerheid zitten en straks nog eens drie, toch nog steeds hun werk blijven doen. Dit getuigt van de professionele houding van de mensen bij Stadstoezicht. Dit is vind ik per soonlijk een pluim waard. Er mag namelijk ook wel eens iets vriendelijks geschreven worden over de stadstoezichthouder. John van Zundert K. van de Coppellostraat 5 Vlissingen Er komen 9 vaste banen voor toezichthouders en er blijven nog 21 ID banen over. De rest moet vertrekken. Nu nog niet, want hoe langer ze de toezicht houders kunnen gebruiken hoe beter. Er is nog geld tot 1 juli, daarna zullen ze wel eens gaan kijken wie mag blijven, wie er weg moet, en wie binnen twee jaar moet doorstromen. Dat kun nen ze dan nog de hele zomer rekken en wij moeten maar ge motiveerd aan het werk blijven. Voor de kerstdagen kregen wij te horen dat het er somber uit zag, mevrouw Van Dok vond dat ook wel vervelend en wilde ons met te lang in onzekerheid laten. Voor het paasweekend kregen we nog slechter nieuws, maar weer worden we in onze kerheid gelaten. Hoelang weet het bestuur en de beide gemeen tes niet, maar dat moet niet te lang duren, vindt mevrouw Van Dok wederom. Maar natuurlijk wel lang genoeg om hun geïnves teerde geld terug te zien in toe zicht op straat tijdens de zomer periode. Toezichthouders heb ben veel moeten slikken, sommi gen al zeven jaar. Nu moeten we dit maar weer slikken. In veel bedrijven vallen ontslagen val len en dat is verschrikkelijk, maar weten dat je ontslagen wordt, maar niet weten wan neer en je best moeten blijven doen om bij die 9 vaste banen te horen, dat is onmenselijk. We worden gewoon aan het lijntje gehouden. U kunt zich voorstel len, als dat lang duurt, hoe de sfeer zal zijn bij Stichting Stads toezicht. Prettige kerstdagen werd er gezegd, nu vrolijk Pa sen, volgende keer misschien fij ne vakantie? Willy Otto Eemstraat 14, Oost-Souburg Ik ben Ruud van Dommelen, werkzaam bij Stichting Stads toezicht Vlissingen-Middelburg. De toezichthouders dragen bij aan het sociale veiligheidsge voel van de burgers van Vlissin gen en Middelburg. En ze vervul len ook een belangrijke rol in het toezicht houden in het zwem bad, ziekenhuis, gemeentehuis en Inbraak Preventie (Politie Keurmerk Veilig Wonen). In fe bruari 2004 zijn er 10 toezicht houders opgeleid voor verkeers regelaars zodat ze het verkeer kunnen regelen op b.v. groot schalige evenementen (omdat de gemeente regelmatig een beroep op ons doet). Als voorbeeld van één van deze projecten is In braak Preventie: er waren in het jaar 2000 een paar toezichthou ders opgeleid voor preventiead viseurs, en in november 2000 ge start om de bewoners te advise ren op het hang- en sluitwerk van de woningen. Er zijn tot nu toe 4000 huishoudens geadvi seerd en 350 certificaten uitge reikt Veilig Wonen. Vandaar dat de laatste tijd steeds meer aan vragen binnen komen voor ad vies. Met de ervaringen die de toezichthouders hebben (al 7 jaar lang), moeten ze op korte termijn plaatsmaken voor men sen die in de bijstand zitten. Het vertrouwde beeld die de burgers hebben met de ervaren toezicht houders zullen aanzienlijk ver dwijnen. Omdat er flink ge snoeid zal worden kunnen ze be ter de ervaren toezichthouders behouden, omdat ze bekend zijn bij de burgers en ze weten pre cies wat er zich afspeelt in woon wijken en het centrum (bijvoor beeld ze kennen de drugsdealers en ze weten er mee om te gaan). Wat is voor de gemeente van Vlissingen en Middelburg be langrijker, veiligheidszorg voor de burgers of geld. Ruud van Dommelen Torentrans 53, Middelburg Mevrouw Van Dok vertelt de res terende 15, ze bedoelt natuur lijk de resterende 25 Vlissingse toezichthouders moeten elders ondergebracht worden. Dan blij ven er 30 over. De nieuwe opzet is namelijk dat. er 9 toezichthouders bij SSVM in vaste dienst blijven. De ander 21 toezichthouders moeten bin nen 2 jaar uitstromen. Vervol gens is het de bedoeling dat de mensen die een uitkering heb ben bij de sociale dienst gaan in stromen om de stichting weer op sterkte te krijgen. Wij moe ten weg en iemand met een uit kering krijgt tijdelijk onze baan. Ook deze mensen zullen vervol gens weer binnen 1 a 2 jaar moe ten uitstromen of er nu werk is of niet. Wat het nut hier van is. Die nieuwe mensen werken vol gens de nieuwe wet werk, water en brood (met behoud van uitke ring) lekker goedkoop. Wij moe ten weg omdat we 25 meer verdienen. Veel te duur dus. Wie beweert dat de idee-banen ver dwenen zijn? Welnee, ze zijn al leen nog verder uitgekleed en het heet nu WWB. En niet te ver geten zo voldoet de gemeente ook aan de nieuwe wet WWB. Ze helpen immers mensen met een uitkering aan een baan en mensen met een baan aan een uitkering. Dat deze mensen bin nen 2 jaar weer op straat staan is niet belangrijk. En zo is de cir kel weer rond. S.Z. Mailinger v. Ginkelstraat 34. Oost-Souburg door Mieke van der Jaqt KATS - Het visstroperijteam Oosterschelde heeft in de eerste twee weken van intensieve con troles een flink aantal stropers gepakt en illegale fuiken in be slag genomen. In het natuurgebied Oosterschel de is een nauwkeurige verdeling gemaakt van visgronden voor be roepsvissers, schaal- en schelp dierkwekers en voor de natuur. Veel stropers proberen een graantje mee te pikken en be dreigen daarmee niet alleen de natuur, maar ook de beroepsvis serij. Die is dan ook erg te spreken over de verscherpte controles door het Visstroperijteam, die vorig jaar zijn ingevoerd. Het seizoen voor het team begint op 1 april en heeft nu al resultaten opgeleverd. Zo zijn vier personen bekeurd die illegaal met onder meer boomkorren, staandwant en hoekwant aan het vissen waren. Zeven fuiken werden in beslag genomen en een beroepsvisser kreeg, na een eerdere waarschu wing, een bekeuring voor het vis sen in het vak van een ander. Een andere beroepsvisser kreeg een waarschuwing wegens het niet juist markeren van vistui gen. Ondanks de inspanningen van het visstroperijteam zijn er toch nog aangiften gedaan van dief stal uit fuiken en kreeftenkor- ven van beroepsvissers. Op 26 april beslist de gemeer; raad van Veere over de aa-C van de nieuwe N57 doorWa]^ ren.Vanwege de oppositiehie% gen is de propagandacampa^ I van Rijkswaterstaat inmiddels van strategische koers verat, derd. Een jaar geleden sl de nieuwsbrief van I staat; 'Belangrijke route I N57 is onderdeel van het !ar,> lijk hoofdwegennet. Ze verby 1 de Rijksweg A15 bi] BrieUecg de Rijksweg A58 bij Midfe burg'. In ons huis-aan-huisblg van maart 2004 staat, 'Komt* straks meer verkeer over de Ni; Het is géén beleid van het Riji en de Provincie om van de Ni; een hoofdtransportroute tern- ken. De weg moet de verschil,-, de eilanden in Zeeland n kaar verbinden'. De grotenv^ van 2003 wordt thans gepresen teerd als kabbelend bee! Wordt hier misschien iets al, zwakt om ons in slaap te sussen' Het doel heiligt blijkbaar a middelen. En het doel is q blijft de snelle en korte verbin ding tussen Vlaanderen en rad. stad Holland. Welkom doorZ*. land! 200 Miljoen uitgevente eilanden te verbinden diealvs- bonden zijn, daar trapt toch geen Zeeuw in. En zeker mijn ge meenteraad niet. In mei gaanzt onze stranden weer opspuiten Want het huidige zand zit inmid dels allemaal in onze ogen. Leo Daleba Gapingseweg 6, Gapiy MIDDELBURG - Qin Wen, do cente Chinese Krijgskunsten geeft op 25 april een demonstn- tie in de gymzaal aan de Hear. Dunantlaan in Middelburg. Ze is gespecialiseerd in het oude- richt van de eeuwenoude Chine se bewegingen. Qin zal va 10.30 tot 12.30 uur demonstra ties en workshops geven in Mid delburg Voor opgave. Schooi voor Chinese bowegingslee Chang Qing. 0118-416964 Enige kennisgeving Toch nog onverwacht is overleden mijn fijne dappere vader, groot- en overgrootvader en broer SIMON PIETER FRANCOIS VAN DER MEER (musicus) weduwnaar van Charlotte Juliana van der Meer-van Dijk in de leeftijd van 95 jaar. Anneke Visser-van der Meer Lida klein- en achterkleinkinderen D. van Hekken-van der Meer C. A. van Westen S. M. J. Kamermans-van Westen Verpleeghuis "Vliedberg" Koudekerke, 12 april 2004 Correspondentieadres: Sinnewar 1 8623 XK Jutrijp De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aldaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 16 april om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum. De warme steun, het medeleven in de vorm van aanwezig zijn bij de crematieplechtigheid, bloemen, kaarten of in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn lieve vader, schoonvader, zoon, onze broer en oom JOHANNISHOZEE (Han) hebben ons goed gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank. Ellen en Jeroen P.C.A. Hozee-van der Hoek en verdere familie Middelburg, april 2004 Plaats uw familieberichten in de PZC Vluchtelingenwerk Nederland maakt er werk van! Vluchtelingenwerk Nederland werkt al 25 jaar aan integratie van vluchtelingen. In bijna elke gemeente is een Vluchtelin- genWerkgroep actief. Onze lo kale medewerkers begeleiden vluchtelingen tijdens hun eer ste periode in hun nieuwe woonplaats. Ook uw bijdrage aan integratie, bijvoorbeeld in de buurt of op het werk, is van groot belang. Hieronder vertel len wij iets meer over ons werk en wat u zelf kunt doen. Hope lijk heeft u even tijd voor onze informatie. Want integreren? Dat doe je samen. Onze aanpak De lokale medewerkers van Vluchtelingenwerk introduce ren vluchtelingen bij uiteenlo pende instanties. Ze helpen hen bij het vinden van woon ruimte. Ze ondersteunen hen bij de aanvraag voor gezinsher eniging. Ze organiseren huis werkbegeleiding en conversa tielessen. Ook geven onze me dewerkers voorlichting, onder meer op scholen, om bij kinde ren meer begrip te kweken voor vluchtelingen die in hun gemeente komen wonen. Kort om, ze helpen vluchtelingen om zich hier thuis te voelen. Wat kunt u doen? Ook u kunt een bijdrage leve ren aan integratie. Het gaat vaak om eenvoudige dingen. Niet meegaan in vooroordelen bijvoorbeeld. Een open houding hebben. Belangstelling tonen. En, waar het allemaal mee be gint: contact maken. Thuis, op straat, op het schoolplein, op het werk, in de vereniging. Ge woon over een drempel stap pen, de ontmoeting opzoeken. Overal in het land organiseren lokale VluchtelingenWerkgroe- pen activiteiten waar vluchtelin gen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn bij voorbeeld interculturele avon den, kunstexposities, inter nationale eetcafés, forumdis cussies, kookcursussen etc. Vaak is dat heel positief en ver rassend. Wie een vluchteling zo leert kennen blijkt vaak meer met hem of haar gemeen te hebben dan verwacht. Wij informeren u graag over de (ontmoetings)activiteiten die VluchtelingenWerkgroepen or ganiseren in uw gemeente. Kijk eens op www.vluchtelingen werk.nl. Uw bijdrage aan integratie is broodnodig. Vraag informatie! Postbus 2894,1000 CW Amsterdam Tel. 020-346 72 00 campagne@vluchtelingenwerk.nl www.vluchtelingenwerk.nl Giro 123488 Vluchtelingenwerk Nederland Laat ons goede werk niet stoppen na uw dood Goede doelen werken samen aan een betere wereld Laat de wereld daarom iets goeds na en neem een goed doel op in uw testament Bel voor meer informatie' 0900 - NALATEN dat is 0900 - 6252836 (20 ct/mnt) iedereen kan de wereld iets goeds nalaten neem een goed doel op i www.nalaten.nl "ALNO KOPERS HET MEEST TEVREDEN." 4UAl4 J I "Kopers van een ALN0 keuken zijn met de aangeschafte keuken tevreden tot zeer tevreden". "ALNO kan getypeerd worden als een kwaliteitsmerk teaen een zeer betaalbare prijs" en "In de vergelijking scoort ALN0 op vele aspecten de hoogste score" (Bron: USP Keukenmonitor 2003/2004) Uw ALNO Select Dealer: VLISSINGEN Van Belle Keukens Pres. Rooseveltlaan 772 tel.. 0118-431278 HOUD AMREF FLYING DOCTORS IN DE LUCHT. GIRO 8829 LEI Al vanaf 2^0 per maand helpt u Afrika om zelf een menswaardig (^A^REF FLYING DOCTORS bestaan op te bouwen. Tel 071-5769476 of www.amref.nl seKsupportmtAfra Bij Specsavers krijgt u bij elk montuur vanaf €39 altijd gratis standaard enkelvoudige glazen. Ongeacht de sterkte. Dat wist u waarschijnlijk al. Maar wat u nog niet weet is dat u nu tijdelijk in plaats van standaard enkelvoudige glazen ook kunt kiezen voor gratis enkelvoudige zonneglazen! Ongeacht de sterkte! En dat is met het komende zomerseizoen natuurlijk een leuk vooruitzicht... INCL. GRATIS GLAZEN Specsavers Goes, Ganzepoortstraat 7 (tegenover 't Kruidvat), 0113 - 22 93 03 Specsavers Middelburg, Lange Delft 17 (tegenover Hema), 0118 - 64 22 60 Zonneglazen aanbieding is geldig t/m 22 augustus 2004. Kijk voor de voorwaarden op

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 16