Station krijgt toch tweede lift PZC PZC Resten caravan vatten weer vlam Open dag SVRZ Afdekken munitie in Oosterschelde verdient voorkeur Onderscheiding voor oud-militair Kortere weg naar Middelburgs perron Werkstraf voor bedreigen rolstoeltaxichauffeur Werkstraf voor gewelddadig duo Dronken bestuurder betrapt Woontoets niet in provinciebeleid Hennepkwekerij opgerold Werk aan weg stormvloedkering en Zorgstroom Schrijversclub draagt voor in museum agenda Rommelmarkt BURGH-HAAMSTEDE - Bij een korte maar felle brand zijn gis teren de restanten van een zondag reeds door brand beschadigde caravan op camping Duinrand aan de Hogeweg in Burgh-Haam- stede volledig in de as gelegd. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De brandweer werd rond kwart over vier gealar meerd. Volgens de eerste melding was sprake van explosies en zouden meerdere caravans in brand staan. De eenheden Renesse en Burgh-Haamstede waren snel ter plaatse waar de situatie bleek mee te vallen. De brandweer had de brand snel onder con trole en kon voorkomen dat aanpalende vakantieverblijven een prooi werden van de vlammen. Wel zorgde de bij de brand vrijko mende hitte schade aan vier caravans die in de onmiddellijke om geving van het wrak stonden. Schade in de vorm van gesprongen ramen en gesmolten en verwrongen kunststof buitenbekleding. Onderzoek De caravan in kwestie was al zwaar beschadigd door een brand op eerste paasdag. De brand was toen vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek in de geiser. Naar de oorzaak van de brand gisteren in de restanten van de caravan wordt een onder zoek ingesteld. Bewoners van aanpalende caravans ontdekten de brand. foto Eric Noordermeer Lnnr Madia Berkelder MIDDELBURG - Voor rolstoel gebruikers en mensen met kin- Invagens wordt het NS-sta- ,j0n in Middelburg beter toegan- E jjpiijk. Er komt een lift naar het (weede perron. Tot die tijd moe- len gehandicapten en ouders pet kleine kinderen omrijden via de fietstunnel. De tweede lift wordt betaald door het Rijk en de Nederlandse Spoorwegen. De bestaande lift door de gemeente. woensdag 14 april 2004 Met de gemeente moeten nog af spraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud van de nieuwe lift, zegt A. Korlaar van Prorail. De bestaande lift werd in december 2002 in gebruik ge nomen. Rolstoelgebruikers die met de trein naar Goes -of ver der - willen, moeten nu naar het perron via het parkeerterrein aan de achterkant van het sta tion of via het fietstunneltje on der het spoor. Die omweg geldt ook voor reizigers die op het tweede perron aankomen. De eerste lift is gebouwd omdat DEN HAAG - Omdat hij de I chauffeur van een rolstoel- taxi heeft bedreigd, is een 24-jarige man uit Middelburg gisteren door het Haagse ge rechtshof opnieuw veroor deeld tot een werkstraf van honderdtwintig uur. De ver dachte en zijn broer reden met hun invalide vriend ach terin zelfs weg in het taxibus- je- De Middelburger kon zich twee weken geleden tijdens i de behandeling van zijn ho ger beroep niet herinneren dat hij de chauffeur op 25 ja- I nuari vorig jaar had be dreigd. Wel wist hij nog dat ze de taxicentrale na een avondje drinken bij zijn vriend hadden gebeld. Vol gens hem had de chauffeur in eerste instantie gezegd dat ze j best met z'n drieën mee kon- I den rijden, maar was hij later I teruggekrabbeld. Normaal ge sproken mag er maar een pas sagier extra mee in een rol stoeltaxi, omdat de rest van de ruimte voor de rolstoel is bestemd. Volgens het slachtoffer was hij meteen duidelijk geweest. Desondanks ging de verdach te toch achterin op de grond zitten. De Middelburger zou hem hebben uitgescholden en hem hebben toegesnauwd dat hij moest gaan rijden. De broer van de verdachte had het slachtoffer zelfs met een mes bedreigd. De taxichauf feur werd zo bang dat hij hard wegrende. Hierop nam de broer plaats achter het stuur en reden de drie man nen weg. De broer van de Mid delburger werd veroordeeld tot een celstraf van twee maanden en legde zich daar bij neer. Het hof vonniste overeenkom stig de eis van het Openbaar Ministerie. de gemeente af wilde van de oude hellingbaan naast het sta tion. Fietsers kregen een eigen route onder het spoor, mensen die de hellingbaan gebruikten om naar het perron te gaan, kon den gebriiik maken van de lift. Toen de hellingbaan er nog lag, was het ook niet mogelijk om met een rolstoel of een kinder wagen naar het tweede perron te gaan. Maar na de bouw van de lift, werd de situatie extra schrijnend. Zowel de gemeente als Prorail hebben twee jaar ge leden al om een tweede lift ge vraagd. Het ministerie van Ver keer en Waterstaat is nu over cle brug gekomen. De nieuwe lift komt waarschijnlijk in de muur tegenover de trap naar het per ron. Wanneer de werkzaamhe den beginnen, is nog niet be kend. Parkeerterrein De afsluiting van het parkeerter rein achter het station is uitge steld. De NS wilde er vanaf deze maand betaald parkeren invoe ren. Dat plan heeft vertraging opgelopen omdat de gemeente raad daar eerst nog een beslis sing over moet nemen. Het par keerterrein wordt in de toe komst geëxploiteerd door een be drijf, Q-park genaamd. Dat heeft ook andere P+R-terreinen in het land in beheer. Het is de bedoeling dat vaste treinreizi gers korting krijgen op het par keertarief. In andere steden, waar al betaald parkeren is inge voerd op P R-terreinen, lopen de tarieven voor abonnemen thouders uiteen van 2,50 tot 4 euro per dag. Parkeerders zon der abonnement betalen tussen de zes en negen euro per dag. Omwonenden van het terrein hebben al aangegeven dat ze overlast verwachten. MIDDELBURG - Twee jonge inwoners van Tholen zijn gisteren in Middelburg voor openlijke geweldpleging ver oordeeld tot werkstraffen van twintig uur. Het duo deel de na de nieuwjaarsviering dit jaar in de ochtend van 1 ja nuari klappen uit aan een man toen ze naar huis liepen Aan de mishandeling ging een scheldpartij tussen de ver dachten en de man en zijn vriendin vooraf. Eén van de verdachten, een 21-jarige Tholenaar, stelde dat de vrouw hysterisch was en hem aan zijn jas vasthield. Getuigen hadden gezien dat het duo het slachtoffer sloeg en schop te, terwijl die op de grond lag. BIGGEKERKE - Een 38-jarige automobilist moest maan dagavond op de Kaasboerweg bij Biggekerke zijn rijbe wijs inleveren. Bij een politiecontrole was gebleken dat de man vier keer zoveel had gedronken dan toegestaan is. MIDDELBURG - Patiënten en consumenten zijn nauwe lijks gehoord bij de opstelling van de regionale spreidings plannen voor zorgwoningen, klaagt patiëntenplatform Het Klaverblad bij de provincie Zeeland. Maar voor een controleerbare gebruikersaclvisering voor plannenmakers voelen Gedeputeerde Staten niets. Dat antwoorden GS aan Het Klaverblad. De Zeeuwse gemeenten hebben in middels bij de provincie hun plannen moeten inleveren waarmee zij in de komende tien jaar willen voldoen aan de groeiende behoefte aan woningen waarbij zorg gele verd kan worden. Hoewel de provincie in de nota Zeeland Woonzorgland publieksdeelname bij de planopstelling voorschreef, is daar niets van terecht gekomen. De provin cie moet gebruikerselement daarom voortaan controleer baar maken, zodat de plannenmakers een inspanningsver plichting voelen, vindt Het Klaverblad. Betrokkenheid van gebruikers mag eerder dan nu vaak het geval is, er^ kennen GS. Het is echter aan de gebruikers zelf om hun recht op inhoudelijke inbreng uit te oefenen. TERNEUZEN - In een woning aan de Nieuwediepstraat in Temeuzen heeft de politie gistel-middag een hennep kwekerij ontmanteld. De apparatuur en twaalfhonderd planten en stekken zijn in beslag genomen en vernietigd. NEELTJE JANS - Het verkeer moet op het deel van de N57 over de stormvloedkering tot 19 mei rekening hou den met vertraging. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt ter hoogte van sluitgat Hammen II de voegover- gang in het wegdek vervangen. Om die klus veilig te kunnen klaren, wordt de komende drie weken tijdens de werkzaamheden steeds één rijstrook afgesloten. In de tweede en laatste fase van het onderhoudswerk wordt volstaan met een tijdelijke ver smalling. Op termijn worden ook de andere voegovergan- gen onder handen genomen. VLISSINGEN - Zorgstroom en de Stichting Voor Regionale Zorgverlening houden deze maand een driedaags evene ment waarbij ze de inwoners van Walcheren laten zien wat ze allemaal doen. In het Zorg Infor matie Punt (ZIP) in Vlissingen kunnen bezoekers zien en erva ren wat de zorg- en dienstverle ning inhoudt. De zogenoemde ZIP 3daagse begint woensdag 21 april. Het thema van die dag is Zorg Thuis. Bezoekers kunnen ervaren hoe het is om in een üllift te hangen en kunnen zien «at een tillift doet. En mede werkers van de Vrijwillige REDACTIE WALCHEREN Buitenruststraat 18 Postbus 8070 4330 EB middelburg Tel: 0118-493000 Fax:0118-493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Abvan der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée Koen de Vries (sport) Thuiszorg vertellen over hun er varingen. 'Wonen met zorg' is het thema op vrijdag 23 april. De oude renzorg kent veel verschillende vormen. Bezoekers kunnen in formatie inwinnen over welke vorm van zorg het beste bij hen past. Ook praktische tips zoals: hoe kan de badkamer het beste verbouwd worden, komen aan bod. Advies Op zaterdag 24 april staan dië tisten klaar voor persoonlijk ad vies. Een ergotherapeut geeft tips over koken met een handi cap. Tevens zijn medewerkers van het consultatiebureau aan wezig om (aanstaande) ouders te informeren over hun werk. Kinderen kunnen ondertussen spelletjes doen. De open dagen worden van 10.00 tot 16.00 uur gehouden in het Zorg Informatie Punt in de Badhuisstraat in Vlissingen. OOSTKAPELLE - Ter gelegen heid van het Nationaal Museum weekend, zaterdag 17 en zondag 18 april, vinden er in het Zeeuws Biologisch Museum extra activiteiten plaats. Zo dragen leden vande schrijf club Pennevreugd zondag om 14.00 en 16.00 uur voor uit eigen werk. Ook is er op die dag een wande ling met de boswachter van Staatsbosbeheer. Het vertrek is om 14.00 uur. centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax:(0113)315669 j E-mail: redactie@pzc.nl internet wvvw.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur door Ali Pankow ZIERIKZEE - Gedeputeerde Staten, Na tionaal Park Oosterschelde en de gemeen te Schouwen-Duiveland dringen er bij staatssecretaris Van der Knaap van De fensie op aan zijn standpunt over het mu nitiedepot in de Oosterschelde te her zien. In hun optiek zal de monitoring van dit depot veel minder kostbaar en inten sief hoeven te zijn als de munitie eerst adequaat wordt afdekt. Volgens de staatssecretaris is uit diverse onderzoeken gebleken dat de circa dertig- duizend ton munitie, waaronder vijftig duizend fosforgranaten, op de bodem van de Oosterschelde geen kwaad kan. Het aanbrengen van een afdeklaag voor 6,8 miljoen euro acht Van der Knaap der halve te duur. Provincie, gemeente en Nationaal Park Oosterschelde zijn het daar niet mee eens. Gedeputeerde M. Kramer droeg vo rige week in een eerste reactie al een groot aantal argumenten aan vóór afdek king van het munitiedepot, Die betreffen het bezwaar tegen te hoge concentratie van koperhoudende stoffen in de Ooster schelde, de gevaren voor het ecosysteem in dit Nationaal Park en de belangen van openbare orde en veiligheid. In een gezamenlijke brief benadrukken provincie, gemeente en het Nationaal Park dat de Oosterschelde in het beleid van de rijksoverheid de hoogst denkbare status en bescherming heeft gekregen, vergelijkbaar met de Waddenzee. „Het gaat hier dan om aspecten als waterkwa liteit, natuur- en visserijbeleid, maar ook om de internationaal erkende status op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Daarnaast is de Oosterschelde ook nog eens aangewezen als Nationaal Park", al dus de brief aan Van der Knaap, met af schriften aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat. LNV en Vrom. „We hopen naar aanleiding van deze brief zo eind mei op de koffie te worden uitgenodigd bij de staatssecretaris", zegt burgemeester Asselbergs. Mocht de staatssecretaris niet bereid zijn tot het hei-zien van zijn standpunt, dan hoopt As selbergs dat er vanuit de Tweede Kamer steun komt voor het afdekken van het munitiedepot. door Miriam van den Broek MIDDELBURG - Oud-militair L. de Witte uit Middelburg heeft gisteren het Mobilisa- tie-Oorlogskruis gekregen. De onderscheiding werd bij hem thuis opgespeld door burgemees ter K. Schouwenaar. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is een koninklijke onderscheiding die kan worden uitgereikt aan oud-militairen die tussen 6 april 1939 en 3 september 1945 in dienst waren van het Konink rijk der Nederlanden. De Witte diende van 11 april 1939 tot en met 15 juli 1940 bij de Koninklij ke Landmacht. Hij moest aan vankelijk naar Grave, maar op de eerste dag van de oorlog werd hij naar Oss getranspor teerd. Op de tweede dag ging hij naar de Grebbeberg en op de derde naar Tiel en Schoore- woerd. Na de capitulatie werd hij naar Ameide aan de Lek ver- STREEKACTIVITEITEN DOMBURG - Schuttershof, 9.00 uur Gym voor ouderen; MELISKERKE Zijdemuseum, 19.00- 21.30 uur: Jongerenbus; OOSTKAPELLE - Halve Maan. 19.30 uur: Vergadering Dorpsraad; VEERE Het Akkoord. Oudestraat, 13.30-6.00: Bejaardensoos; VLISSINGEN Open Hof, 20.00 uur: Openbare vergadering Wijkraad Paau- wenburg; MICMEC, Korenbloemlaan 5, 10.30 uur: Informatieochtend over va kanties in Natuurvriendenhuizen. voerd. Hij werd krijgsgevangen genomen en te werk gesteld in Gelenaveen in de Peel. „Ik moest daar bunkers ontgraven", vertelt de 84-jarige De Witte. „Op 12 februari 1941 ontving ik het bericht van scheepswerf De Schelde dat ik daar kon gaan werken." De oud-militair heeft ook in Ne- derlands-Indië gediend.. Die pe riode heeft meer indruk op hem gemaakt. „Dat was veel gevaar lijker dan de oorlog hier. Maar ik heb wel Rotterdam zien bran den. Dat was onvergetelijk." Vrienden van De Witte die met hem in Indië dienden, kregen een tijd geleden zelf het Mobili satie-Oorlogskruis. Ze wezen de Middelburger erop dat ook hij aanspraak kon maken op die on derscheiding. „Ik had er recht op. Daarom heb ik hem aange vraagd." Hoewel hij hem zelf moest aanvragen, is hij er ver guld van. „De herinneringen zul len altijd blijven, maar deze on derscheiding getuigt toch vap een stuk erkenning." ARNEMUIDEN - De Neder lands hervormde gemeente uit Arnemuiden houdt zaterdag een rommelmarkt ter ondersteuning van de ontwikkelingshulp in Ne pal. Bij de kerk op de Markt worden boeken, kaarten, plan ten, kleding en etenswaren ver kocht. Ook kunnen er spelletjes gespeeld worden. De rommel markt begint om 9 uur. Om 15 uur is er een veiling. Burgemeester Schouwenaar speldt L. de Witte het Mobilisatie-Oor logskruis op. foto Ruben Oreel De nieuwe lift komt waarschijnlijk in de muur tegenover de trap naar het perron. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 13