iKansen op derde nachtzaak stijgen Steunbetuigingen niet meer te tellen 11 Korvetten doden broers en zusters Palladium wil breuk met vrijwilligers buurthuis lijmen Vader van Arjan Erkel uit zware kritiek op Artsen zonder Grenzen Ommezwaai WD zorgt voor meerderheid in raad Nieuw verfje [Vergunning [voor Yerseks palletbedrijf Symbolische onthulling straatnaam zeeuwse almanak Kattig WALCHEREN woensdag 14 april 2004 jpnrNadia Berkelder JÜDDELBURG - De kansen ioor poppodium Blauwe Ruis rijn; gekeerd. Door een omme- nvaai van een deel van de |vD-fractie, is er nu een meer derheid in de Middelburgse ge meenteraad voor verstrekking ran een derde nachtvergunning. De exploitatie van de toekomsti ge zaak leunt voor een groot deel op klandizie in de nachtelij ke uren. De politieke meerderheid is nipt, bleek gisteren tijdens de rargadering algemeen bestuur. De WD-fractie zelf is ook ver deeld over de kwestie. Fractie voorzitter A. Damman en E. de zijn voor verstrekking ran de vergunning, J. van lijk-Sturm is tegen. Daarmee komen de stemverhoudingen op vijftien voor (PvdA, Politieke partij Middelburg, SP, Groen- Lmks, D66 en twee WD'ers) en veertien tegen (CDA, SGP, Christenunie en één WD'er). In ebruari werd een motie van de PPM om een derde nachtvergun- ring af te geven nog met een jappe meerderheid verworpen, 'oen stemden de twee liberalen egen. „Omdat ik als rechtgeaar de liberaal zo min mogelijk met es geconfronteerd wil rorden", verklaarde De Visser, let liefst had hij de sluitingstij den voor cafés in de stad vrijge geven, maar dat blijkt, zo zei hij gisteren, niet mogelijk. Met een ergunningensysteem is over- ast beter te beheersen, legde hij ait. Als alle kroegen langer open mogen blijven, is het lastiger om [le achterhalen welk café even tuele overlast veroorzaakt. „Als ik alle voor- en nadelen op een njtje zet, kunnen we tot geen an- YERSEKE - Het pallet- en kis- tenbedrijf van D. van de Jagt aan de Grintweg in Yerseke met de door de gemeente Reimerswaal verstrekte milieu vergunning blijven doordraaien. De Raad van State heeft bezwa ren van twee omwonenden in voorlopig vonnis afgewezen. Zij klaagden over geluidsover- it, onder meer veroorzaakt door vrachtwagens waarin chauffeurs op het terrein over nachten. Eigenaar Van de Jagt zegde al eerder toe de ovemach- niet meer toe te zullen staan. Omwonenden vrezen ook brandgevaar. Een brandkraan bevindt zich op tweehonderd meter afstand van het bedrijf. De regionale brandweer heeft de huidige situatie goedge keurd. De Raad van State laat de toestand nog wel door eigen deskundigen beoordelen. dere conclusie komen dat we niet de juiste weg hebben be wandeld", aldus De Visser. Burgemeester K. Schouwenaar, ook lid van de WD, bleef bij zijn standpunt dat een derde nachtzaak in de stad tot te veel overlast leidt. „Ik ben geen voor stander van alles vrijgeven. Re gels zijn niet alleen bedoeld om mensen lastig te vallen, maar ook om anderen bescherming te bieden." Van Dijk-Sturm deel de zijn visie. „We hebben onze mond vol van openbare orde en veiligheid, maar als er een goe de lobby wordt gevoerd, dan wordt dat terzijde geschoven." Volgens De Visser en Damman blijkt uit rapportages van de po litie dat het met de overlast wel meevalt als een derde nachtver gunning wordt verstrekt. Boven dien zijn ze ervan overtuigd dat de ondernemers in staat zijn om de overlast te beperken. „Het is een goed plan. En ik denk dat ie mand als Paskal Jakobsen niet wil dat zijn reputatie te grabbel wordt gegooid." Blauwe Ruis, genoemd naar een nummer van Blofis een initiatief van de eige naren van Café Rooie Oortjes en Jakobsen, de zanger van de band. Het plan voorziet in een muziekpodium in filmtheater Schuttershof. De gemeente heeft plannen om een jongeren centrum in het Schuttershofcom- plex te beginnen en ziet moge lijkheden tot samenwerking. Het probleem is dat voor het goedlopende café 't Schutters hof geen plaats is in de plannen. De eigenaar van dat café is niet van plan te vertrekken. Op dit moment loopt er nog een proce dure rond het eerdere besluit om geen nachtvergunning aan Blauwe Ruis te verstrekken. De burgemeester liet gisteren we ten dat het standpunt van de ge meenteraad de doorslag geeft bij de beslissing op het bezwaar schrift van de initiatiefnemers. Fractievoorzitter H. Akdag van de PPM beloofde om de motie die het in februari net niet haal de opnieuw op de agenda van de gemeenteraad te zetten. VLISSINGEN - De windvaan op het Scheldeplein in Vlissingen krijgt een onderhoudsbeurt. De Coosje Buskenstraat wordt van daag afgesloten om het kunstwerk te verwijderen. De windvaan wordt ontroest, geschilderd en enkele lagers worden vervangen. Be gin juni zal de windvaan worden teruggeplaatst. Het kunstwerk van Hedda Buys werd ruim tien jaar geleden onthuld na de opening van het nieuwe winkelcentrum in Vlissingen. foto Lex de Meester Actievoerders met vlaggen protesteren in Vlissingen tegen de bouw van marineschepen voor Indonesië. door Edith Ramakers VLISSINGEN - „Hoe kunnen we de Nederlandse leveranties van korvetten aan het Indonesi sche leger zonder actie voorbij laten gaan als onze broeders en zusters op de Molukken, Atjeh en Papua erdoor worden ver moord", zegt Frida Pasanea. Zij was gisteren in Vlissingen een van de circa 25 demonstranten, die protesteerden tegen de bouw van de korvetten door de Ko ninklijke Schelde Groep (KSG). „Wij willen de gezinnen hier niet treffen. We begrijpen dat de Schelde voor de Vlissingers een economisch belang heeft. Maar werkgelegenheid kan ook op een humane wijze gevonden worden, in plaats van de aan vaarding van orders voor korvet ten", vindt de Haarlemse Pasa nea. De demonstranten dringen er bij de KSG op aan om niet mee te werken aan de 'wapenleveran ties aan Indonesië'. Want zeg gen ze, het Indonesisch leger is geen respectabel militair appa raat, waar een beschaafde staat als Nederland handel mee kan drijven. Onlangs oordeelde de Haagse po litiek dat zij geen obstakel ziet in de levering van marinesche pen aan Indonesië. Daarmee werd de order voor de KSG, op de exportvergunning na, voor een belangrijk deel veiligge steld. Volgens minister Bot van Buitenlandse Zaken is de mari ne het meest hervormingsgezin de en minst omstreden onder deel van de Indonesische strijd krachten. De 'marine vervult ook een rol bij de bestrijding van zeepiraterij en in die strijd zouden de korvetten worden in gezet. „Het argument dat de kor vetten alleen maar tegen zeepira terij worden gebruikt, is voor ons geen argument om de leve ring goed te keuren. De korvet ten komen in misdadige handen terecht", staat in de petitie. En kele demonstranten overhandig den de petitie gisteren aan T. van de Poel van de Koninklij ke Schelde Groep (KSG). Op uit drukkelijk verzoek van de KSG moest de pers buiten de poorten wachten. Volgens enkele demon stranten zal de KSG binnenkort inhoudelijk op de kwestie in gaan met enkele delegatiele den." „Wij hopen dat we een se rieuze gesprekspartner van de KSG kunnen worden", zegt Pas anea. De lokale politieke partijen GroenLinks en de SP keuren de bouw van de korvetten voor In donesië af. Enkele vertegen- door René van Stee WESTDORPE - Daags na de overweldigende ontvangst van 'kjan Erkel in Westdorpe is de rust nog niet teruggekeerd in de ouderlijk woning. „We worden n°g steeds voortdurend gebeld, do mensen gooien spontaan kaarten in de bus en we zijn in middels ook al weer benaderd door drie verschillende nieuws rubrieken", vertelde vader Dick «kei gisterochtend. De gelukstelefoontjes, waaron der één van premier Balkenen de, zijn intussen niet meer te tel len. De stapel kaarten is ge broeid tot bijna honderd. Tus sen meer dan honderd e-mails atten persoonlijke felicitaties ran commissaris van de konin- pn W. van Gelder, landelijke po- Ul'ci als Boris Dittrich en ge- uksboodschappen van verschil- 'ende politieke partijen. De feli citatiebrief van koningin Bea- lnx ^d moeder Francien Erkel Sjsteroehtend nog niet gezien. ■■De post is nog niet langsge- Weest. vandaar. We kunnen dus n°g wel iets vernachten", zegt 2e „In ons huis is het een bloe menzee. We kunnen gerust een zaakje beginnen", voegt Dick Er kel er gekscherend aan toe. Het volksfeest heeft diepe in druk gemaakt op de ouders van Aijan Erkel. De opkomst over trof alle verwachtingen. „Onge looflijk als je nagaat dat we nog maar enkele jaren in het dorp wonen en Arjan hier eigenlijk geen roots heeft. Hij was enorm onder de indruk. Namens hem willen we iedereen hartelijk dan ken", aldus Dick Erkel. De massale persbelangstelling heeft het echtpaar Erkel niet als hinderlijk ervaren. Hoewel er nauwelijks een moment was om op adem te komen, hebben ze al les over zich heen laten komen. Arjan Erkel heeft het ouderlijk huis inmiddels verlaten om in de luwte bij te komen van zijn hachelijke avontuur. De locatie wordt geheim gehouden. Van daag volgt een medisch onder zoek. Onbekend is wanneer de aangekondigde persconferentie met nadere details over de ont voering wordt gehouden. Dick Erkel: „De locatie is waarschijn lijk Den Haag. Dat-doen we dan in samenwerking met het minis terie van Buitenlandse Zaken." Francien en Dick Erkel kunnen de zaken thuis nu eens goed op een rijtje zetten. Ruim twintig maanden hebben ze geleefd tus sen hoop en vrees. „Er is altijd iemand thuisgebleven om te wachten op het verlossende tele foontje. Alles stond in het teken van de ontvoering. Dat is geluk kig voorbij. Het zal eerst wel een poosje uitrusten worden.", aldus Francien Erkel. Dick Erkel toog als lid van de Terneuzense CDA-afdeling gis teravond toch nog even naar de vergadering om minster Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bedan ken. De Geus kreeg van Erkel de opdracht mee om vrijdag de hele ministerraad te bedanken voor de hulp. „We hebben ruim een jaar lang elke dag gebeld met Buitenlandse Zaken. Ook geen nieuws is nieuws als je zoon is ontvoerd. En we wisten steeds dat de Nederlandse rege ring, het Europees Parlement, de Raad van Europa, de secreta ris-generaal van de Navo, kort om mensen op alle niveaus aan ons dachten en probeerden in vloed aan te wenden om Arjan vrij te krijgen." door René van Stee WESTDORPE -Officieel is alles nog riet in kan nen en kruiken, maar Westdorpe heeft sinds giste ren een Arjan Erkelpad. Vader Dick Erkel onthul de het provisorisch in elkaar geknutselde straat naambord langs het voetpad van de Molenstraat naar de nieuwe woonwijk Schuttersweiie. Erkel ontdeed het bord van de Zeeuwsevlag. Vol gens dorpsraadvoorzitter Marijke Hemelsoet een daad vol symboliek. „Normaal is het 'luctor et emergo', ik worstel en kom boven. Vandiag is het: Arjan heeft geworsteld en is bovengekomen." Het idee om een pad naar Arjan Erkel te verr.oemen is door Edith Ramakers VLISSINGEN - Vrijwilligers van buurthuis de Paraplu in de Vlissingse wijk Paauwen- burg hebben de samenwer king met de welzijnsorganisa tie Palladium opgezegd. Dat bevestigt Y. Roga namens de vrijwilligers. Palladium on derneemt nog een lijmpoging. De verhoudingen in een deel van het Vlissingse welzijns werk zijn verstoord. Buurthui zen en jongerencentra in Vlis singen moeten het steeds va ker zonder beheerders en jon gerenwerkers stellen. Vrijwil ligers haken af. Een terugke rende factor voor de proble men is dat het welzijnswerk geldgebrek heeft. Het buurt huiswerk heeft last van de be zuinigingen van het Rijk op gesubsidieerde banen. Y. Roga, die namens de vrij willigsters spreekt, zegt dat de Paraplu ondersteuning van een jongerenwerker wil de en 'het uitzicht op profes sionele begeleiding'. „We hou den het buurthuis al maan den open. De beheerder is vo rig jaar wegbezuinigd. Palla dium kan ons geen betere toe komst beloven. Daarom zijn we gestopt." De vrijwilligers betreuren het dat met ingang van 1 mei ook het contract van een van de medewerkers van Palladium, die zich inzette voor de Para plu, niet wordt verlengd. „Ca- roliene Hoek stak veel tijd in het jongerenwerk." Hoek werkte op projectbasis voor Palladium in Paauwen- burg, reageert P. Gillissen. De termijn van twee jaar is in mei voorbij. Gillissen, die waarnemend directeur van Palladium is en de zieke H. Dikowski vervangt, rea geert dat er vanaf die datum geen geld meer beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. „We hebben er zelf geen geld voor om het project voort te zetten." Palladium, zegt hij, moet pro beren om de Paraplu open te houden en om activiteiten te organiseren. „Dat moet gebeu ren met minder medewerkers. Maar we willen dat bereiken door er keihard voor te wer ken." Vorige week zaten vertegen woordigers van Palladium en de vrijwillige buurthuiswer kers tegenover elkaar. Gillis sen: „De vrijwilligers hadden een brief geschreven, waarin ze stelden dat ze geen vertrou wen meer hadden in de stich ting Palladium. Wij betreur den die brief en hadden ge vraagd of zij er afstand van wilden nemen. Want hoe kun je een samenwerking voortzet ten als er geen vertrouwen is?" Roga en de vrijwilligers kwa men na die bijeenkomst tot de conclusie dat ze 'niets an ders meer konden doen dan hun werkzaamheden neerleg gen'. „Palladium wilde name lijk dat wij een excuusbrief zouden schrijven", zegt ze. „Zo hebben we hun reactie opgevat." Zij zegt dat de vrijwilligers niet wilden stoppen. „We wil den doorgaan voor de jonge ren, maar niet samen met Pal ladium", merkt Roga op. Gillissen zegt dat de activitei ten in het wijkcentrum zullen worden voortgezet. „Hoe, dat moeten we nog be zien. We zullen nog met de vrijwilligers spreken. Hun reactie heeft ons verrast. We hopen er nog op dat we dit probleem met elkaar kunnen oplossen." foto Lex de Meester woordigers van de twee politie ke partijen liepen mee in de de monstratie. Verder waren geen lokale organisaties of belangen groeperingen vertegenwoor digd. „Wij hebben wel toenade ring gezocht met Molukkers uit Walcheren", reageert George Makatita, demonstrant uit Bre da. „Maar wij willen hen niet on der druk zetten. Gezinsleden werken bij de Schelde, verdie nen bij de werf hun brood. Laat ons dit karwei, maar opknap pen. Wij geven het signaal af, dat verkoop van korvetten ten koste gaat van mensenlevens." door René van Stee WESTDORPE - Dick Erkel heeft gisteren zware kritiek geuit op de rol van Artsen zon der Grenzen (AzG) tijdens de ontvoeringszaak van zijn zoon. Hij wordt hierin gesteund door minister Bot van Buitenlandse Zaken. Artsen zonder Grenzen laat weten geen discussie te wil len voeren via de pers. Arjan Erkel leidde de Zwitserse missie van AzG in Dagestan toen hij op 12 augustus 2002 werd ontvoerd. Met name be richtgeving in NRC Handels blad en de Franse krant Le Mon de schoten Dick Erkel in het ver keerde keelgat. Daarin meldde AzG begin maart dat Arjan Er kel ernstig ziek was en bedreigd werd met executie. Achteraf ble ken die berichten niet te klop pen. „In dezelfde bijdragen werd ook melding gemaakt van het beta len van losgeld. Onbegrijpelijk. Hiermee geef je een vrij briefje om medewerkers van hulporga nisaties te kidnappen." Verder was Dick Erkel destijds ont hutst over het feit dat AzG niet de moeite nam om medicijnen bij zijn zoon te bezorgen. „Alle deskundigen zeggen dat als er een lijntje heen is er ook een lijntje terug is. AzG bleek naar eigen zeggen niet in staat om de noodzakelijke hulp te bie den. Voor zo'n organisatie vind ik dit ronduit belachelijk." Naar de motieven van AzG kan Dick Erkel alleen maar raden. Hij vermoedt dat de hulporgani satie gedacht heeft dat hij en zijn familie steeds wanhopiger werden en daarom tot rigoureu ze stappen overging. De familie heeft echter nooit ge wanhoopt en is altijd goed op de hoogte gehouden. Erkel voegt er aan toe dat hij niet harder in zijn kritiek is nu de twintig maanden durende ontvoering zondag een goede af loop kende. Hij wil niet ingaan op welke manier het optreden van AzG nog aan de orde komt. „Zij gaan hun eigen weg en dat doen wij ook. We komen er onge twijfeld nog op terug. Ik verze ker u dat het een pittig gesprek wordt." Lessen Artsen zonder Grenzen ver klaart ook met Erkel te willen spreken. Woordvoerder R. Huur man verklaart dat AzG heeft be grepen dat Dick Erkel kritiek heeft, maar wil niet via de pers in discussie gaan. Huurman: „Wellicht was er reden voor de kritiek. Op een gepast moment zullen wij daar eens over met el kaar spreken. Als blijkt dat wij daaruit lessen moeten trekken, zullen wij dat zeker doen." Dick Erkel (links) staat met Marijke Hemelsoet en Bertus Franse van de dorpsraad Westdorpe naast het straatnaambord dat de vader van Arjan heeft onthuld door er de Zeeuwse vlag af te halen. foto Peter Nicolai afkomstig van de plaatselijke dorpsraad. Het werd geboren tijdens de voorbereiding op de festi viteiten ter ere van zijn vrijlating na een twintig maanden durende ontvoering in de Russische deel republiek Dagestan. „We vonden dat we meteen spijkers met koppen moesten slaan. Ook nu toont Westdorpe weer waarin een groot dorp klein kan zijn", aldus Hemelsoet. Burgemeester J. Lonink van Terneuzen zegde maandag in zijn welkomst- speech alle medewerking toe om het pad een offi ciële status te verlenen.Arjan Erkel was blij met de geste. „Als het niks wordt, vernoemen jullie de afgebrande kroeg even verderop maar naar mij als hij weer opengaat grapte hij maandag. Sommige mensen denken dat katten gezelschapsdieren zijn. Dat is een misverstand. Neem Grijsje: jarenlang de enige poes in dat Vlissingse huis en zielsgelukkig. In een poging haar nóg geluk kiger te maken, haalden haar baasjes een schattig wit asiel poesje in huis, dat inderdaad een wonderbaarlijk effect had. Op slag veranderde Grijsje in een moederdier, dat haar pleegkitten likte en koes terde. Helaas. Witje ontpopte zich tot een lief en aanhalig beest je, behalve tegenover Grijsje. Die durfde niet eens meer in huis te komen en overnachtte triest onder een boom. Na lang wikken en wegen zoeken ze nu voor Witje een vervan gend tehuis. Eén waar nog géén poezen zijn. De moraal van dit verhaal: heb je een poes en neem je er een poes bij omdat je bang bent dat ze eenzaam is, dan zou je er wel eens een kater aan over kunnen houden. En als u nog een adresje weet...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 11