GP tegen verplaatsing van velden Ibbeltje in Kloetinge verbouwd 11 Opjaagstation opgeknapt voor gebruik Vervoersverbod voor boer in Ritthem Erasmusflat slechts gedeeltelijk voor ouderen met zorg fan gewond j aanrijding k Jan Francois fractie wil sportcentrum tussen Kapelle en Wemeldinge Mannen stelen speelgoedauto Aanrijding in Lewedorp Banden lek Stelen uit auto's zeeuwse almanak Knap lissingse junk ioet twee laanden cel in DDELBURG - De Middel- rpepolitierechter G. van Un- ibwft gisteren een 34-jarige b uit Vlissingen voor dealen harddrugs veroordeeld tot t maanden gevangenisstraf, man de helft voorwaarde er van Justitie R. Ramme- dne maanden cel. De ïsaningsvordering was in eer instantie vastgesteld op tó euro, maar de officier ïhtte voor de argumenten ideraadsman om het plukze- irag te halveren tot 1.050 eu- Ook de politierechter kon ihierin vinden. 1PELLE - Een 73-jarige man Bavel is gistermiddag ge- tadgeraakt bij een aanrijding de Waardekensstraat in Ka- 66-jarige automobilist uit nsendaal reed rond kwart r twee vanuit parkeerstand «Waardekensstraat weg en ')ij een bedrijfsatuto, ;urd door een 24-jarige er, auto over het hoofd. Mn uit Bavel, de bijrijder in ponenauto, raakte ge ld Hij werd per ambulance fgebracht naar het zieken- daar bleek dat de man snbben had gebroken, de voertuigen werden wegge- Advertentie (Advertentie) H_Brasseriemenul I r Miso-socp cn Teryaki II «hotel (naar keuze 11 vegetarisch) en kokos- I Knarois 11,50 of I €9.00 (vegetarisch menu) I 'wvcicn: (0118) 886 866 F zaterdag 21 februari 15.00-16.30 uur I Mobiel Wonderland l mnc Kcmpees Directiekamer Vrouwelijke kunstenaars in Zeeland kbjk ook onze website KERY Beeld &Gelui< door Inqrid Huibers KLOETINGE - Het helgele, knaloranje en pimpelpaarse li noleum in kinderdagverblijf Ib beltje in Kloetinge glimt je tege moet. De opvang aan de Zomer- weg is grondig verbouwd en de nieuwigheid straalt er nog van af. De opvang werd gistermiddag officieel geopend. Voor de kin deren was er een clown en voor hun ouders wethouder M. 't Hart van de gemeente Goes. Hij mocht de nieuwe Ibbel- tjevlag aan de gevel prikken. Het voormalige kleuterschool tje dat later als dagopvang voor gehandicapten dienst deed, werd bijna drie jaar gele den door Stichting Kinderop vang De Bevelanden in gebruik genomen. In het gebouw was ruimte voor twee kinderdagver blijf groepen. Toen een jaar la ter het nabijgelegen kinderdag verblijf Jip Janneke van Goes-Oost naar de Brede School in Goes-Zuid verkaste, ontstond er behoefte aan extra groepsruimte in Kloetinge. Bovendien moest het gebouw dat oorspronkelijk niet als kinderdagopvang bedoeld was, behoorlijk worden aangepast. Slaapzalen Afgelopen voorjaar en zomer werd er aan de Zomerweg een extra lokaal gebouwd, waar binnenkort met een derde kinderdagverblijfgroep wordt begonnen. Ook werden er nieu we slaapzalen ingericht, kwa men er nieuwe wc-ruimtes en werd er een nieuwe keuken ge maakt. Tijdens de verbouwing verkasten de kinderen tijdelijk naar een leegstaand schoolge bouw aan de Tomatenstraat in Goes. In het gebouw aan de Zomer weg is afgelopen najaar al een groep voor buitenschoolse op vang geopend. Leerlingen van de Kloetingse school hoeven na schooltijd met langer met de taxi naar Goes, maar kunnen nu in hun eigen dorp terecht. Speelplaats Ouders en leidsters, die eerder al een groot deel van het schil derwerk voor hun rekening na men, zijn op dit moment nog druk bezig de speelplaats rond om het gebouw in te richten en aan te planten. Een clown vermaakt de kinderen tijdens de heropening van Ibbeltje in Koetinge. foto Willem Mieras BEVELANDEN-THOLEN donderdag 19 februari 2004 - De SGP-fractie in Bjneenteraad van Kapelle, kort een oppositiepartij, in de aanval over de ver van de sportvelden in De gemeenteraad be- dat de velden van en de korfbal wel ver- kunnen worden als dat ider extra kosten zou kunnen wren. Kul, vindt de SGP. plaatsing kost altijd geld. eniging zijn slecht en moeten vernieuwd worden en de korf balclub van Kapelle speelt al sinds jaren in Wemeldinge. Het plan is om op de plaats waar nu het voetbalveld is woningen te bouwen Aanvankelijk rekenden ambte naren uit dat dat te duur zou worden, maar de voelbalclub kwam met een alternatieve bere kening die goedkoper uitviel. De SGP-fractie trapt daar met in. Een beetje cijferen heeft ge leerd dat de de gemeente 1,7 mil joen euro aan inkomsten mist. Die wil de SGP met uitgeven nu Kapelle wegens een te krap inko men moet bezuinigingen. Impulsen Veel beter is het volgens de frac tie om een sportcentrum te ma ken tussen Kapelle en Wemel dinge, weliswaar niet meteen maar binnen tien jaar. De opstal len van de W Kapelle houden het met wat kunstgrepen nog wel zo lang uit. Zo'n centrum zou ook wat toevoegen aan de re creatieve impulsen die Wemel dinge moet krijgen. Bouwen op de plaats van het voetbalveld kan dan altijd nog. Met de strook grond tussen het spoor en de Biezelingseweg heeft de SGP andere plannen. Er zou een fruitstrook kunnen komen die direct aansluit op het Fruitteel- museum. Bovendien zou er een waterberging kunnen worden gemaakt voor het plan Biezelin- ge-West, die meteen kan wor den gebruikt als ijsbaan. Op de plaats van de huidige ijsbaan kan dan woningbouw worden gerealiseerd. Voor de grond die uit de berging ontgraven wordt, heeft de SGP ook al een bestem ming: een geluidswal tussen het spoor en de woningen in Bieze- linge-West. Een dergelijke aan pak was ook al door PvdA-raadslid R Lambeck aan geroerd. De reformatorische fractie vraagt Kapellenaren op de web site hun mening kenbaar te ma ken, eventueel met een korte toe lichting. TERNEUZEN - In een speel goedwinkel in Terneuzen wer den gisteren rond elf uur twee mannen uit Terneuzen van 23 en 34 jaar aangehouden wegens winkeldiefstal. Het tweetal had een speelgoed politieauto gestolen. De 23-jari- ge man gaf het speelgoed aan de 34-jarige man die er de winkel mee uit hep en vervolgens na en kele minuten mee terugkwam. Beide werden aangehouden en kregen na verhoor op het bu reau een dagvaarding uitge reikt. LEWEDORP - Een zestienjarige scooterrijder uit Goes is gister middag gewond geraakt bij een frontale aanrijding met een euto op de Noord Kraayertsedijk in Lewedorp. De jongen reed even na half één over de Noord Kraayertsedijk; in een onoverzichtelijke bocht hield hij niet voldoende rechts en ï-eed frontaal op de auto van een 48-jarige vrouw uit de ge meente Borsele. De jongen had enkele verwon dingen aan zijn voet en zou hier mee naar de huisarts gaan. Beide voertuigen raakte bescha digd. (Advertentie) Het opjaagstation in Kortgene is acht jaar niet in gebruik geweest. foto Willem Mieras doorSalva de Nooijer KORTGENE - Het opjaagsta tion aan de Prinsendijk in Kort gene wordt weer in gebruik ge nomen. Vorige week zijn de werkzaamheden aan het ge bouw begonnen. Het opjaagstation is acht jaar niet in gebruik geweest. Delta Nutsbedrijven heeft de opjager indertijd verkocht aan J. Sonke. Sonke vond het vooral belang rijk om het unieke gebouw voor het nageslacht te bewaren. Del ta Nuts had het gebouw name lijk niet meer nodig. Plannen om van de opjager een cafeetje te maken vielen in het water. Sonke heeft er verder geen func tie meer voor kunnen vinden. Nu kan Delta Nuts de opjager weer goed gebruiken. Een op jaagstation houdt de druk op het waterleidingnet door middel van hogedrukpompen. Dit is vooral in de piekperioden in de zomer handig. Door droog te en toeristen en dergelijke is in die periodes meer water nodig dan doorgaans het geval is. Nu het weer gebruikt gaat worden wordt het opjaagstation hele maal opgeknapt. De leidingen worden ver nieuwd, evenals de aansluitin gen en het trappenstelsel. Ook wordt er een nieuwe pomp ge plaatst. Het huisje, dat in 1954 gebouwd werd, blijft wel intact. Tegen de zomer moeten de werkzaamhe den klaar zijn. fractie heeft inmiddels de gjje www.sgpkapelle.nl ggesteld voor een discussie r hei onderwerp Uitgangs fis voor de SGP dat de raad fjord gaat met een ondoor- jj voorstel, terwijl er niet ede alternatieven wordt ge- I j B- t de sportvelden te verplaat- saar de strook grond tussen 3:ezelingseweg en het spoor, de raad, als het geen geld l twee problemen oplossen: epstallen van de voetbalver- door Ron Maqnée RITTHEM - De boer op wiens land aan de Trekdijk in Ritthem restanten van 58 dode beesten zijn gevonden, heeft van de Alge mene Inspectiedienst (AID) een vervoersverbod gekregen. Hij mag voorlopig geen dieren aan- of afvoeren van zijn land. De verdachte, een 47-jarige Vlissin- ger, heeft nog geen verklaring af- gelegd. De AID besloot de man een ver voersverbod op te leggen op grond van uitkomsten van een bednjfsonderzoek. Uit dit onder zoek blijkt dat er een aantal run deren 'zoek' zijn Het vervoers verbod blijft van kracht totdat de Vlissinger een plausibele ver klaring heeft afgelegd over het lot van de ontbrekende runde ren. De zaak kwam vorige maand aan het licht toen medewerkers van het waterschap een kadaver in een sloot bij de Trekdijk von den. De medewerkers sloegen alarm. Al snel bleken er grote hoeveelheden restanten van do de dieren op het terrein te lig gen. Sommige beesten lagen er een maand, andere al een jaar. Het onderzoek van politie en AID is deze week afgerond, ver telt politiewoordvoerder A. Don. „Er zijn restanten van vijf tig beesten gevonden; dat wil zeggen: schedels en botten. Daarnaast zijn er nog eens acht kadavers gevonden in verregaan de staat van ontbinding. In to taal gaat het dus om 58 bees ten." De restanten zijn door een des tructiebedrijf afgevoerd. De kos ten van de opruimactie en de destructie worden op de Vlissin ger verhaald. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. De man heeft de Destructiewet en de Wet Verontreiniging Opper vlaktewateren overtreden. Justi tie zal bepalen of de man ver volgd wordt of dat hij een schik kingsvoorstel krijgt voorgelegd. Het niet deugdelijk vernietigen van dode dieren kan leiden tot verspreiding van dierziektes. Daarom is het ook verboden om kadavers te verbranden of te be graven. De boerderij en stukken grond van de man zijn gekocht door Zeeland Seaports. De opstallen zijn de afgelopen week gesloopt. De Vlissinger heeft een nieuw boerenbedrijf opgestart op enke le kilometers afstand van het ter rein. Bij meerdere overtredingen ris keert de eigenaar tijdelijke stop zetting van zijn bedrijf, vertelt voorlichter L. Steens van AID. ,.De Wet op de Economische De licten biedt daarbij aankno pingspunten. Ik weet van een zaak die speelde in Eindhoven waarbij iemand meerdere keren is veroordeeld omdat hij zijn le vende have niet goed verzorgde. Uiteindelijk heeft de politierech ter hem veroordeeld tot het stil leggen van zijn bedrijf geduren de drie maanden." Justitie De eigenaar van de schapen is eerder met justitie in aanraking geweest. Twee jaar geleden kwam het tot een rechtszaak, na dat de dierenbescherming, de po litie, een veearts en de AID ge vallen van verwaarloosde scha pen hadden geconstateerd. Ook vorig jaar kwam het bedrijf van de Vlissinger in het nieuws. In de hooischuur langs de Trek dijk brak een grote brand uit. Een kalfje kwam in de vlammen zee om het leven. De brandweer en de politie concludeerden dat hooibroei de oorzaak van de brand was. MIDDELBURG - Twee banden van een auto zijn tussen dinsdag en gistermorgen lek gestoken. De auto stond geparkeerd in de Brandenburglaan in Middel burg. Het schadebedrag be draagt enkele tientallen euro's. door Rob Paardekam GOES - Maximaal veertig pro cent van de appartementen in de Erasmusflat in de Goese Pol der gaat in dc toekomst naar zorgbehoevende ouderen. De overige zestig procent blijft be schikbaar voor valide senioren. „Het mag geen alternatief be jaardenhuis worden", zegt direc teur J. Franken van woning bouwvereniging RWS. RWS, Stichting Woonzorg Beve landen, de gemeente Goes en de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden in Goes (de eigenaar van de flat) ondertekenden gisteren een in tentieovereenkomst waarin af spraken worden gemaakt over de omvorming van de Erasmus flat tot een woonzorgcentrum De grootste Goese wijk kent mo menteel helemaal geen voorzie ningen voor hulpbehoevende ouderen. „Dat gaan we verande ren", zegt Franken. „Mensen moeten oud kunnen worden in hun eigen wijk." Een eerste stap is vorig jaar al gezet met het opstarten van dag opvang voor ouderen in de Eras musflat. Het is de bedoeling dat daar in de toekomst ook een wijksteunpunt voor ouderen komt. De grootste klus is het omvor men van de huidige woningen tot appartementen waar zorgbe hoevende ouderen in kunnen wo nen. Daarnaast zijn nieuwe ruimten voor onder meer een zorgcoórdinator, het wijksteun punt en activiteiten nodig. Aan uitbreiding van de Erasmus flat valt volgens Franken niet te ontkomen. Of in dat nieuwe deel de eerder genoemde ruim ten komen of misschien zelfs wel nieuwe zorgappartementen, moet nog bepaald worden. Fran ken sluit dat laatste niet uit, om dat onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige appartementen zeer moeilijk aanpasbaar zijn. De betrokken instanties hebben al wel afgesproken dat om de leefbaarheid te waarborgen niet meer dan veertig procent van de woningen naar mensen met een zorgindicatie zal gaan. Om de toekomst van de Eras musflat concreet vorm te gaan geven zijn drie projectgroepen opgezet: zorg welzijn, bouwen wonen en humanistische iden titeit. In alle groepen zijn ook de bewoners vertegenwoordigd. VLISSINGEN - ln de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Vlissingen ten minste vijf auto's opengebroken. De auto's stonden geparkeerd aan de Irislaan, de Commando- weg, de Paardenstrat en de Oranjedijk. De buit bestond uit gereedschap, kleding en een bril Advertentie Te vaak worden in dit land laffe grappen gemaakt ten koste van de Belgen. Dat heeft uiteraard alles te maken met afgunst. Bezuiden Zee land en Brabant eet men sma kelijker. de cultuur bloeit, er weelderiger en de begrafenis sen zijn daar minder somber dan bij ons de bruiloften. Om het beeld te corrigeren dat de Belgen zwakker be gaafd zijn dan wi) stuurde een lezer ons dezer dagen een advertentie uit Gavere, al waar Vleeswaren De Wulf nv. voortreffelijke ringworsten maakt. Zeer wervend is déze mededeling: 100 g. worst be vat 140 g. vlees. Geniaal; daar kunnen wij kaaskoppen nog wat van leren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 33