Doek valt voor noodslachterij PZC Oud college weer aan zet in Kapelle 17 bezoektijden PZC Zeeuwse boer moet zieke dieren voortaan naar Zoetermeer brengen agenda lezers schrijven Politiecontroles Commissie-Blok II Huisjesmelkers Delta-geld XIX Film voor senior kerkdiensten Madame Futura weekenddiensten zaterdag 24 januari 2004 [ïééiand Ziekenhuis Walcheren ifoudekerkseweg 88, C382 EE Vlissingen ,5110118) 425000 L15,00-20 00 uur wiek: Kinderafd. ouders gehele overig bezoek 14.00-19.00 uur. Ei Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur «woe.zaen zo 14.00-16.30 uur. jjjiiC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis ftGravenpolderseweg 114, «62 RA Goes, tel (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19 45 uur Reling A/B (kinder/kraamafdeling): fc, 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC); dag. 11.00-11.30, HOO-14.30 en19.00-19.30 uur lindenhof revalidatie ïfiravenpolderseweg 114, $2 RA Goes, tel. (0113)236236 nat/m vrij: 14 00-21.00 uur gienzon. 12.00-21.00 uur Emergis ifostmolenweg 101 «8I PM Kloetinge, tel. (0113) 257000 je,zat en zon: 14.00-21.00 uur i, di, do en vrij: 18,30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen locatie de Honte ffielingenlaan 2 ls35PATerneuzen, tel. (0115) «00 .j.A1,A2, BI, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 5830-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, Ado en vrij 18.00-20.00uur, woe, wekeinde, feestdagen 14.00-16.30 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU 2g,14.30-15.15 en 19.00-20,00 uur. (inderafd. 14.00-19.00 uur locatie Antonius kastoor van Genklaan 6 1501AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 ag, 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland jêtionsweg 22 J247 BW Dirksland, tel. (0187) 5)7300 hg, 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u sidem tot 20.00 uur op Zoom Ziekenhuis Lievensberg kerhaaveplein 1 i£24VTBergen op Zoom, tel, (0164) 273000 8g. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur senzo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 6GZWestelijk Noord-Brabant teofdlaan 8 KI AA Halsteren, tel. (0164) Rotterdam UR-Dijkzigt Molewaterplein 40 3015GD Rotterdam, tel, (010) 839222 (voor inlichtingen bezoektij- 4envan alle afdelingen) URSophia k.Molewaterplein 60 #15GJ Rotterdam, tel. (010) aoektijden ouders: 07.00-12,00 uur feoekti|den iedereen: 14.00-20.00 HVerloskunde: dag. 11.00-12.00 118.00-20.00 uur partner/echtgenoot: 1.00-12 00 en 15.00-21.00 uur UR Daniël den Hoed meHilledijk 301 EARotterdam, tel. («014391911 hg. 16.00-20.00 uur neen Ziekenhuis Sint Jan irshovelaan 10 )32) 50 452111 n. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- mking) >n Ziekenhuis Sint Lucas Sugge Lucaslaan 29 (0032) 50 369111 14,00-20.00 uur (muv IC en hart- waking) Wversitaïr Ziekenhuis Gent iPintelaan 185 110032)9 2402111 114.30-20.00 uur nnitair Ziekenhuis Antwerpen ijkstraat 10 "'Edegem (0032)3 8213000 bezoekuren: werkdagen 0-20.00 uur, weekeinde en feest en 14.00-20.00 uur 81 (cardiologie) dag. 0-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 •Provinciale Zeeuwse Courant in opgenomen de Middelburg- *lissingsche,Goesche en Bres- be Courant, Vrije Stemmen en oerikzeesche Nieuwsbode - is 'onafhankelijk dagblad, dat zich •bindt aan levensbeschouwelijke 1 oolitieke opvattingen, stromin- partijen. bronvermelding redactie van de Provinciale """Me Courant maakt- *t de eigen nieuwsgaring "nik van de volgende bron- «ocieerde Pers Diensten Algemeen Nederlands au (ANP), Associated 5 (AP), Bridge. Deutsche 56 Agentur DPS, Agence f Presse (AFP), Reuters Belga en European ^Photo Agency (EPA) door Ingrid Huibers KRUININGEN - Voor eigenaar D. Nieuwenhuijse van de gelijk namige slachterij even buiten Kruiningen was de maat vol. Hij weigert mee te betalen aan een onderzoek naar de verplaat sing van zijn bedrijf. Dat was de reden waarom hij vorige week een punt zette achter de planolo gische procedure die de uitbrei ding van de noodslachterij op zijn bedrijf mogelijk moest ma ken. Zeeuwse boeren die een ziek dier willen laten slachten, moeten dat voortaan naar Zoe termeer brengen. Nieuwenhuijse is bijna vier jaar bezig geweest om de uitbreiding van zijn bedrijf met een tweede slachtlokaal en een aparte stal ling voor zieke dieren voor el kaar te krijgen. Alleen zo kan hij voldoen aan de verscherpte regels van de Europese Unie voor noodslachterijen. Het bedrijf vond de gemeente en de provincie aan zijn zijde, maar werd door de inspectie van het ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieu (vrom) gedwars boomd, omdat onvoldoende was aangetoond dat een verplaat sing van de slachterij naar een bedrijfsterrein financieel on haalbaar is. De slachterij mag als niet-agra- risch bedrijf in het buitengebied op de huidige locatie aan het Kaasgat maar heel beperkt uit breiden. Om de noodslachterij voor Zeeland te behouden, was uiteindelijk met vrom overeenge komen dat door Price Waterhou- se Coopers onderzoek zou wor den gedaan naar de haalbaar heid van een bedrijfsverplaat- sing. De kosten voor dat onder zoek, twintigduizend euro, zou den door de provincie en Vrom worden betaald. Nieuwenhuijse wilde graag ook een voor hem bekend bureau, OAZ uit Goes, aan het onder zoek laten meewerken. Dat kost te nog eens vijfduizend euro Nieuwenhuijse wilde dat de ge meente Reimerswaal dat bedrag voor haar rekening zou nemen, maar dat deden burgemeester en wethouders niet. Zij wilden wel de helft betalen. Voor Nieu wenhuijse bleef zodoende een re kening van 2500 euro over. „Voor mij was het toen einde verhaal", zegt Nieuwenhuijse. „Ik heb al zo'n vijftigduizend eu ro betaald aan de architect, de bouwtekeningen en het bodem onderzoek. Nu vind ik het mooi geweest. Het verplaatsen van mijn bedrijf is toch veel te duur. Iedereen weet al bij voorbaat wat de uitkomst van een nieuw onderzoek zal zijn." Radicaal Gedeputeerde H. van Waveren vindt het jammer dat Nieuwen huijse zo 'radicaal de stekker er uit getrokken' heeft. „We zijn al zo lang bezig en het enige wat nog ontbrak was een cijfermati ge onderbouwing van de nood zaak om op de huidige locatie verder te gaan", zegt hij. „Had den we die noodzaak kunnen aantonen, dan ben ik ervan over tuigd dat het ministerie mee had moeten werken." Nieuwenhuijse verdenkt vrom ervan dat hij opzettelijk wordt gedwarsboomd. Een oude vete tussen de vrom-inspectie en de gemeente Reimerswaal zou daar aan ten grondslag liggen. De on dernemer doelt daarmee op het verscherpt toezicht waaraan de vrom-inspectie de gemeente eind 1999 onderwierp. Dat ge beurde omdat de gemeente on rechtmatig bouwvergunningen verleende. Ook Nieuwenhuijse kreeg op die manier met spoed een bouwvergunning voor een overdekte wasplaats bij zijn be drijf. „Dat verscherpte toezicht, wat overigens allang weer is op geheven, heeft met de uitbrei ding van de noodslachterij nu niets te maken", zegt woordvoer der J. van Wallenburg van de vrom-inspectie zuid-west. „De ze meneer zit met een met-agra risch bedrijf in het buitengebied en dan mag je maar heel be perkt uitbreiden." Hij voegt daaraan overigens toe dat de vrom-inspectie samen met de provincie bezig is ge weest om wat meer lijn te krij gen in het 'rommelige' buitenge bied van de gemeente Reimers waal. „Er was sprake van een solitaire ontwikkeling van bedrijfsterrei nen. Daar hebben we de gemeen te op aangesproken. Die heeft toen een heldere nota geschre ven waarin de ontwikkeling van de verschillende bedrijfsterrei nen duidelijk is gestructu reerd", zegt hij. „Maar dan is het wel jammer dat bij het eer ste geval in het buitengebied dat zich vervolgens aandient, weer van het eigen beleid wordt afgeweken. Gegronde reden Verantwoordelijk wethouder M. van Overloop van de gemeente Reimerswaal trekt zich van die kritiek weinig aan. „Er was een heel gegronde reden om in dit ge val een uitzondering te maken. Dat vond ook de provincie. Nu heeft Zeeland geen noodslachte rij meer en dat is betreurens waardig." Nieuwenhuijse gaat wel verder met de reguliere slachtingen op zijn bedrijf. Hij vreest dat het verdwijnen van de noodslach terij het illegale slachten in de hand zal werken. D. Nieuwenhuijse aan het werk in zijn bedrijf, even buiten Kruiningen. Reguliere slachtingen blijft hij doen. foto Willem Mieras Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. beeldrecht Publicatierechten van werken geldende kunstenaars aange- 'toj een CISAC-organisatie zijn Wd "iet Beeldrecht te Amstel- door Mieke van der Jagt KAPELLE - De gemeente Kapel le heeft een nieuw college, al is nieuw niet helemaal de goede term. Dezelfde heren die bij de voorlaatste raadsverkiezingen het college bevolkten, zitten er nu weer: G. Burger (CDA), J. Herselman (WD) en P. Ganse man (Gemeentebelang). WD-fractievoorzitter G. van Gooi, die de laatste onderhande lingen heeft geleid, kunnen bij zondere capaciteiten worden toegedicht Voor het resultaat dat gisterenmiddag werd gepre senteerd, moesten verschillende scherpe strijdbijlen worden be graven. Vier jaar geleden klapte een col lege met dezelfde wethouders maar een andere burgemeester (G. de Groot had toen nog geen plaats gemaakt voor S. Kramer) uit elkaar. Het clubje zat nog maar twee jaar, maar de ruzie over een een winkeltje dat Gan seman in strijd met het bestem mingsplan dreef, liep zo hoog op dat de wethouders het vertrou wen in elkaar opzegden. Ganse man ruimde het veld en L. Nieu wenhuijse (SGP) nam diens plaats in. Oppstappen In die samenstelling ging het Ka- pelse college bij de afgelopen ambtsperiode van start. Tot drie maanden geleden, toen het colle ge door een meerderheid naar huis werd gestuurd, wilde het niet boteren tussen Burger en Gemeentebelang Ganseman stak nooit onder stoelen of ban ken dat hij vond dat Burger moest opstappen. De coalite liep grote schade op toen een meerderheid van de raad een WD-motie ondersteun de waarin afkeuring werd uitge sproken over het functioneren van Nieuwenhuijse, die teveel had uitgegeven voor een interne verbouwing. De SGP-fractie nam het hoog op en stelde de WD niet meer te vertrouwen. Een maand later werd het hele college demissionair gemaakt. De aanvankelijke conclusie van de eerste besprekeingen was een coalitie van CDA, SGP en PvdA. Die coalitie struikelde op one nigheid in het CDA. Een meer derheid van de fractie hield vast aan de portefeuille ruimtelijke ordening en de persoon van Bur ger. C. Toorenaar, die tot dan toe de onderhandelingen had ge leid, gaf zijn opdracht terug om dat hij van zijn fractie niet met een andere kandidaat naar de besprekingen mocht. Daarop kreeg de WD het voor touw, wat binnen een week heeft geleid tot het gisteren aan gekondigde college. Alle partijen verwachten wel wat te moeten uitleggen aan de Kapelse burgers en geven toe dat dat niet makkelijk zal zijn. Niet alleen zit er nu eenzelfde college als de club die vier jaar geleden met veel herrie uit el kaar viel. Nieuwenhuijse, over wie vriend en vijand doorgaans tevreden is, is nu vervangen door Ganseman die al vier jaar duidelijk maakt Burgers bloed wel te kunnen drinken. Wijn De drie partijen zeggen water bij de wijn te hebben gedaan op grond van de overtuiging dat Kapelle niet langer onbestuurd kan blijven. Ook een andere por tefeuilleverdeling maakte de personen voor elkaar aanvaard baar. Uit alles blijkt dat voor alle coa litiepartijen het alternatief, PvdA-fractievoorzitter R. Lam- beck, minder aantrekkelijk was dan het begraven van de strijd bijlen. Van Gooi verklaarde dat Lam- beck zichzelf buitenspel heeft gezet door telkens meer tijd te vragen. „Voorop stond voor ons dat het snel moest gebeuren. Al les hebben we aan de kant ge zet. De PvdA bleek daartoe niet bereid." Portefeuilles De portefeuilles in het college, dat dinsdag 10 februari wordt geïnstalleerd, zijn ten opzichte van vroeger anders verdeeld. Herselman blijft financieën doen en krijgt er onderwijs bij. Ganseman krijgt ruimtelijke or dening en volkshuisvesting, mi lieu, economische zaken en cul tuur. Voor Burger blijven sociale za ken, volksgezondheid en werkge legenheid over. En natuurlijk burgerservice. Kramer levert dus economische zaken in en krijgt er personeelszaken, hand havingsbeleid en voorlichting voor in de plaats. In de PZC van 16 januari ver scheen het zoveelste artikel over het nut van strengere politiecon troles. Alles wordt uit de kast ge haald om de lezer ervan te over tuigen dat de strengere contro les voor ons eigen bestwil zijn. Goedgelovigen trappen er moge lijk in maar oplettende lezers moeten toch aanvoelen dat er sprake is van een dubbele bo dem in deze retoriek. Appels worden ijverig met peren verge leken. Onderzoeken worden uit hun verband gehaald. Als men op straten als bijvoorbeeld de Lange Vieleweg langzamer rijdt, dan zal dat zeker tot ver hoogde verkeersveiligheid lei den. Daar wordt inderdaad wel eens gecontroleerd, maar het is veel gemakkelijker argeloze au tomobilisten op de A58 te van gen, die zeven a acht kilometer te hard rijden. Dit is mijzelf nu al twee keer overkomen. De poli tie neemt plaats achter viaduc ten en probeert zo het in de be groting!!) vastgestelde verhoog de bedrag voor snelheidsboetes binnen te halen. Dan geldt op eens niet meer de verhoogde ver keersveiligheid maar de ver hoogde C02-afgifte. Over dit laatste is nog steeds geen eens luidende wetenschappelijke eensgezindheid. Officier van Jus titie Spee haalt onderzoeken aan, waaruit zou blijken dat de meerderheid van de Nederlan ders voor strengere snelheids controles is. Niet wordt verteld hoe de vraagstelling was Als men zelf in de eigen kennissen kring iemand probeert te vinden die voor deze strengere contro les op bijvoorbeeld rustige auto wegen is, dan zal men die niet vinden: dat is toch vreemd. He laas moeten we concluderen dat de belangrijkste taak van de po litie die van incassobureau lijkt te zijn. J. Goudswaard Vogelstraat 34 Middelburg In de PZC van 20 januari een heldere samenvatting van de parlementaire commissievoor stellen. Bestrijding van taalach terstand is een speerpunt. Al ja ren wordt lofwaardig getracht asiel- en gelukzoekers Neder lands te leren en dat valt niet mee. Welke vreemde taal leren onze kinderen bij voorkeur? Dat is Engels. Waarom? Jammer voor Frans enzovoort, maar een voudig Engels is een wereldtaal. Een vraag. Waarom beginnen we daarom niet buitenlanders die hier willen en misschien mo gen blijven verplicht en met spoed Engels te leren? Neder lands volgt hierna voor hen die hier mogen blijven. Nogmaals: zonder communicatie is integra tie een illusie. I. Dekker Den Omloop 24 's-Heer Hendrikskinderen Duizenden op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning en wat wordt er gebouwd? Dure koophuizen, dankzij de toene mende invloed van projectont wikkelaars bij alle gemeenten (PZC 10-1). En dankzij het ver werpen van anti-speculatiewet geving in de tachtiger jaren met name door CDA, de partij van Christus Deed het weliswaar An dere, zijn de huizenprijzen in Ne derland het dubbele van die in Belgie en ook veel duurder dan in Duitsland. Woningstichtin gen klagen steen en been over die wachtlijsten maar ze zijn stinkend rijk, met bezit in het verleden opgebracht door de be lastingbetalers en toch proberen ze de huren zo hoog mogelijk te krijgen, zolang het maar net on der de huursubsidiegrens blijft. Zij zijn het die de huursubsidie in stand houden, zijn het dan toch gewoon huisjesmelkers? Veel beter is het het huidige huursubsidie- rondpompsys- teem te vervangen door een per centage van 15-20 te vragen van het inkomen. Vroeger werkte men tenslotte maar 1 dag per week voor de huur, nu dikwijls meer dan de helft! En ook zitten er nu in woningen van 300 euro tweeverdieners terwijl in wonin gen van 500 euro bejaarden zit ten met maximale huursubsidie, dat is toch de omgekeerde we reld? Cees Boogaart Schoolstraat 5 Oud- Vossemeer De commissarissen zijn tot hun EVENEMENTEN zaterdag BERGEN OP ZOOM De Maagd, 20.15 uur: Der Zigeunerbaron; ELLEWOUTSDIJK - Kerkje van Elles diek, 20.00 uur: Jan van de Velde met ei gen liedjes; HEINKENSZAND Schaapskooi, 13.00 -16.00 uur; Lammerweekend; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: De Revisor door de Paarden kathedraal De Drukkery, 15.00 uur: Optreden Orfan Guns; VLISSINGEN De Piek, 22.00 uur: Op treden Alamo Race Track Support; STREEKACTIVITEITEN BROUWERSHAVEN Het Tonnenma gazijn, 19.30 uur: Jaaruitvoering Brass band en Drumband Apollo, DREISCHOR Dorpshuis, 20.00 uur: Anders, cabaretprogramma Reinder v.d. Naait: EVENEMENTEN zondag"] GOES Theater De Mythe, 13.00 en 16.00 uur: Winter Circus Martin Han son; The Heartbreakcafé, 16.00 uur; Optre den Juke Joints; KAMPERLAND Studio Zeelandnet, 14.30 uur: Zeeuwse middag met o.a. Ambras en Engel Reinhoudt; MIDDELBURG - Café "t Schuttershof. 17.00 uur: Optreden Danny Vera Band; Café Brooklyn, 19.30 uur: Concert Grandpa Nick's Sessieband, TERNEUZEN Porgy Bess, 16.00 uur: Poëziefestival met Remco Campert en Gerrit Kouwenaar; VLISSINGEN Arsenaaltheater, 15.00 uur: Tinkerbells met Tinkertoverstof, muziektheatersprookje, CineCity, 11.30 uur: Concert Thelema trio: STREEKACTIVITEITEN BURGH-HAAMSTEDE Kern en om streken, 12.00 -17.00 uur: Rondje Kunst in 13 ateliers en galeries; FILMS positie gekomen via de politiek, door onze stemmen. Ze komen uit de grote politieke partijen CDA-WD-PVDA. Deze hebben ethisch verantwoorde program ma's. Niet moeilijk, om op kan didaten van deze partijen te stemmen. Deze commissarissen in spé vertelden ons dat het in ons voordeel was als Delta priva tiseerde. Als beloning werden ze commissaris met als argument dat ze zo onze belangen konden blijven verdedigen. Ze maakten zich een beetje manager om on ze belangen veilig te stellen. Dit uitte zich door onder hun verant woording personeelsbestand te verlagen, werkplekken te ver plaatsen, de waterpoot af te sto ten, en waardeloos geworden na tuurterreinen voor goed geld aan de gemeenschap te verko pen. Ze houden de tarieven hoog, ondanks de gemaakte giga- winsten, met als argument dat we niet mogen wennen aan lage re tarieven vanwege de verwach te winstdalingen Na deze in spanningen blijkt het saldo op de rekeningen van deze plutocra ten niet toe te nemen. Omdat geld macht is, verhogen ze hun vergoedingen met 35 procent en gaan dan krokodillentranen hui len omdat wij hen niet begrij pen. Het wordt tijd dat we op eerlijke mensen gaan stemmen die hun verkiezingsprogram ma's proberen uit te voeren. Ze zitten bij de ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Bestuur lijk worden deze volksvertegen woordigers door de zelfverrij kers als risicofactoren gene geerd. Voor de CDA-bestuur- ders heb ik specifiek openba ring 3:17, voor de anderen in het algemeen het gedachtengoed van Drees en Thorbecke. Ouder wets? Misschien, maar nog steeds waardevol als norm en waarde. J. W. Minderhout Haymanstraat 7 Middelburg VLISSINGEN - Cine City gaat wegens groot succes elke dins dag films voor 50-plussers draaien. De laatste twee jaar werd dit zes keer per jaar gedaan. Daar naast houdt de bioscoop dit sei zoen vier filmparty's voor oude ren. Het evenement bestaat uit een optreden, een lunch en een filmvoorstelling. De eerste van deze reeks is op 27 januari. Dan verzorgt dameskoor Meissen uit Westkapelle een optreden en draait de film Ramses. BERGEN OP ZOOM Roxy, The Last Samurai: za 21.00, zo 20.00 uur; Pietje Bell 2: za 13.45, 16.00 en 18.30, zo 13.45 en 16.00 uur; Finding Nemo (ned): za 13.45 en 16.00. zo 13.45 uur; Calender Girls, za 1845 en 21.30, zo 16.00 en 20 00 uur; Cinemactueel, Lord of the Rings 3: za 18.30 en 20.30, zo 16.00 en 19 30 uur; Pietje Bell 2: za 14.00, zo 13.45 en 16.00 uur; The Last Samurai; za 21.00, zo 16.00 en 20.30 uur; Scary Movie 3: za 14.00 en 18.30, zo 13.45 en 18.30 uur, Finding Nemo(ned): za 14.00, zo 13.45 uur; Underworld: za 18.30 en 22.00, zo 21.00 uur; Les Triplettes de Bel ville.zo 19.00 uur; HULST - De Koning van Engeland, Whi te Oleander: za en zo 13.30, 16.00 en 20.30 uur; The Last Samurai, za 19.00 en 22.00, zo 20.00 uur; Calender Girls za 19.00 en 22.00, zo 18.45 en 21 00 uur; Lord of the Rings 3: za 13.00, 18.00 en 22.00, zo 13.00 en 20 00 uur; Finding Ne mo (ned): za en zo 13,15 en 16.00 uur; Finding Nemo (eng): za 13.00 en 15.30, zo 13.00, 15.30 en 18.00 uur; Scary Mo vie 3: za 18.00, 20.30 en 22.00, zo 19.00 en 21.15 uur; Pietje Bell 2 za en zo 13.15 en 15:30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, In This World; za 19.30 uur; Good Bye Lenin: za 22.00, zo 20.00 uur, OOSTBURG. Ledeltheater, Finding Ne mo (ned): za 13.30 en 15.30 uur; Love Actually: za en zo 19.0 uur; VLISSINGEN Cine City, Mona Lisa smile: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 22.00 uur, zo ook 11.00 uur. The Texas chainsaw massacre za en zo 21.45 uur. za ook 24 15 uur; The fighting tempta tions: za 13.45, 19,00 en 24.15. zo 11.00, 13.45 en 19.00 uur; Underworld: za 21.45 en 24.15 uur, zo 21.45 uur, The last Samurai: za en zo 13.45, 18.45 en 22.00 uur; Calendar girls: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur. zo ook 11.00 uur Scary movie 3: 19.00 uur; Pietje Bell 2. za en zo 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uur; Lord of the rings 3: za en zo 13.45, 19.00 en 20.00 uur, za ook 23.00 uur; Finding Nemo(ned): 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uurFinding Ne mo (eng): za en zo 16.15 uur; ZIERIKZEE. Fizi theater, Phileine zegt sorry: za 20.30 uur; I TENTOONSTELLINGEN I BERGEN OP ZOOM Galerie Covert van Dijk, za 12.00-17 00 uur: Daan de Decker met Sieraden (t/m 27/3); Galerie De Mollegangen, za 10.00- 21.00, zo 14 00-17.00 uur: Schilderijen Michael Lasoff, bronzen beelden van Re ne van Dam en glasobjecten van Mihai Topescu (t/m 25/1); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, za 15.00 uur: Opening tentoon stelling Anne v, Toor, olieverf, grafiek en Liesbeth v d. Zee. beelden (t/m 21/2), Galerie Jan Eikenaar. zo 13.00-17.00 uur: Greet Leuven, schilderijen en kera miek (t/m 29/2); Het Oude Raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Glas, schilderijen, aquarellen en pastels van diverse kunstenaars (t/m 31/1); DOMBURG Duingalerie. 12.00-18.00 uur: Elly Mes, schilderijen en beelden en Anita Dekker, beelden (t/m 25/1), GOES Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Roel Achterberg (bron zen), Mirjam Hagoort (schilderijen) en Robert Wevers (inktjetprints) (t/m 14/2); S HEER ARENDSKERKE Galerie van Berkel, za en zo 13.00-17.00 uur. Schilderijen van Peter van Berkel en Jan Hovener (t/m 1/2); HEINKENSZAND t Kunstuus, za 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur: wandkle den van Cathrien de Leeuw (t/m 31/1); KAPELLE Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: Wieteke Hendrikx, Het uur moeder natuur, schilderijen (t/m 23/1 KATS Galerie Kats, zo 14.00 uur: Ar chetypisch getekend, werk van Cor van Gils (t/m 14/3); MIDDELBURG De Drukkery, za 9 00 17.00 uur: Middelburgse Teeken Akade- mie, 'Portretten van magistraten toen en nu' (7/2); 'Meisjes van Veertig', fo to's van Bob Bronshof (t/m 7/2); Poem Express, tentoonstelling kinderpoëzie (t/m 14/2; Objecten uit het houten or kest, Dies de Jonge, Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kalmaeva; Fo totentoonstellingen; Hart van Zeeland, schilderijen van R Kimpe, H. Munnik e.a. (t/m 31/1); Galerie Ceasuur, presentatie: Brechje de Heer, Terug naar de dingen (t/m 8/2); Galerie 't Haentje te paart, za en zo 14.00-16.30 uur: Annemiek van Kollen burg, schilderijen en keramiek; Gallery Maritime, za en zo 10.00-18.00 uur: Schilderijen van Paul Visser, Ingrid Dingjan, Jan Michielsen, Marco Kaller en Leon de Wijs. objecten en sculptu ren van Ludo van Well (t/m 28/2); Galerie T, dagelijks: Raam-expositie van Ton Bouchier (t/m 28/2): Kunsthandel Laurentius, za 10.00-17.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie, 'De tentoonstelling van 1822' (t/m7/2 Spiegeltheater, 11.00-17.00 uur: Fleur Riekwel, acryl op doek en Gerjanne Wiersum-Huisman, gemengde technie ken (t/m 16/2), Zeeuwse bibiliotheek, za 10.00-13.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie, Vernuft en Vlijt, tekenonderwijs toen en nu (t/m 28/2); Cor van der Poel. penteke ningen (t/m7/2); Zeeuws Museum, 13.00-17.00 uur; Tops tukken van de Middelburgse Teeken Akademie (t/m 29/2); NIEUW- EN ST JOOSLAND De Weg wijzer, za 13.00-1700 uur: Erwin Olaf, fo to's (t/m 28/2); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, 12.00-17.00 uur: Reeénspron- gen (t/m 25/1); TERNEUZEN Galerie Contrast&, De Blokken, zo 14.00-17.00 uur: Russiche Ikonen (t/m 31/1); VEERE - d'Oude Lantaarn, za 11.00- 17.00 uur: Klassieke schilderijen uit de negentiende eeuw tot stillevens van nu van Ben van der Voordt (t/m 14/2); VLISSINGEN Kunstcentrum Willem3. za en zo 12.00-17.00 uur: Werk van Er- win Olaf (t/m 15/2); ZIERIKZEE Galerie Kos, za en zo 11.00 -17.00 uur: Werk van Henriette Hemels, Frederik Rietdijk, Els Vertommen, Hans Versfelt, Frank de Wit en Chris Grinwis (t/m 22/2); HULPCENTRA Alarmnummer, tel. 112. Meldpunt Milieuklachten Zeeland, tel. 0118-412323 SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma .wo. en vr 9.00-12.00 uur) Kindertelefoon Zee land, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur): Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker. tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. SCHOUWEN-DUIVELAND: Brouwershaven Nederlandse Hervorm de Kerk 10.00 uur ds v.d. Schee .Gere formeerde Kerk 10.00 uur dhr Mulder Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 17.00 uur ds Snip; Bruinisse Neder landse Hervormde Kerk 1000 uur ds Smit; Gereformeerde Kerk 10.00 uur dhr Francke Gereformeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 17.00 uur lees- dienst; Burgh Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v Manen. Haamstede Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds v IJsseldijk; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Boomsma: Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 uur br de Pag- ter, 18.30 uur br Uittenbogaard; Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past Verdaasdonk; Kerkwerve Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 dhr Francke; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds Uitslag; Nieuwerkerk SOVIt-Gemeente 10.00 uur ds Klein; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 15.30 (HD) cjs Gunst; Gereformeerde Gemeen te in Nederland 9,45 en 15.30 uur lees dienst; Noordgouwe Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur mw de Jong Noordwelle Nederlandse Hervormde Kerk 11.00 uur ds Goodijk Ooslerland Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Paulus, 18.00 uur ds de 8ruyn; Gere formeerde Gemeente 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienstOuwerkerk Neder landse Hervormde Kerk 10.00 uur past Breugem; Renesse Nederlandse Her vormde Kerk 9.30 uur ds Goodijk; Serooskerke Nederlandse Hervormde Kerk 10 00 en 19.00 uur ds Bos; Scharen- dijke SOW-Gemeente 10.00 uur ds Nauta; Sirjansland Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 (HD) en 18.30 uur ds Joppe; Zierikzee Nederlandse Hervorm de Kerk, Gasthuiskerk 11.00 fin 18.30 uur ds Kievit, Vrijzinnige gemeente (Gasthuiskerk) 9 30 uur ds Hendrikse; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds v. Voorst, 18.30 uur ds de Zeeuw Christe lijke Gereformeerde Kerk 10.00 en 18.00 uur ds v.d. Boogert; Oud-Gereformeer de Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur leesdienst Leger des Heils 10.00 uur samenkomst; Pinksterge meente 10 00 uur samenkomst; wo 20.00 uur samenkomst;Evangelisch Lu therse Gemeente 10.00 uur mw Muller; Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past. Verdaasdonk Zonnemaire Nederland se Hervormde Kerk 10.00 uur ds Wals. MELISKERKE - Toneelvereni ging Serooskerke speelt vrijdag 13 februari de toneelvoorstel ling Madame Futura. De voor stelling in dorpshuis Ons Huis begint om 20.30 uur. zaterdag 24 en zondag 25 januari 2003 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Gustaafweg 2, Zierikzee, tel 0900-1585 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen) Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 -17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Apotheek Zierikzee, Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. 09.00-12.30 uur en 16.30-17.30 uur. Zo. 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Oosterschelde Thuiszorg Schouwen-Duiveland: Tel. (0113) 249111. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duive land voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoedgevallen spreek uur gezelschapsdieren zaterdag 13.00- 13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierik-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 61