Doek valt voor noodslachterij PZC Waterschap stelt gedragsregels op 17 bezoektijden PZC Zeeuwse boer moet zieke dieren voortaan naar Zoetermeer brengen agenda kerkdiensten lezers schrijven Politiecontroles Commissie-Blok II Huisjesmelkers Delta-geld XIX Madame Futura weekenddiensten Vaker films voor ouderen zaterdag 24 januari 2004 Kënd Ziekenhuis Walcheren (oudekerkseweg 88, «82 EE Vlissingen J (0118) 425000 g,: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele 60 overig bezoek 14.00-19,00 uur. [«'psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur «woe.za en zo 14.00-16 30 uur. aUC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00-16 00 en 19.00-20.00 uur. Josterscheldeziekenhuis Gravenpolderseweg 114, RA Goes, tel (0113)234000 jiag. 13.00-13-45 en 18.30-19.45 uur I ifdeling A/B (kinder/kraamafdeling): L 14.30-19.30 uur Sideling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, li.00-14.30 en 19,00-19.30 uur Lindenhof revalidatie l'sGravenpolderseweg 114, SS52 RA Goes, tel. (0113)236236 14.00-21.00 uur aten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 ü31 PM Kloetinge, tel. (0113) wm jos.zatenzon: 14.00-21.00 uur i en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Welingenlaan 2 &SPATerneuzen, tel. (0115) •ssooo jJd.A1.A2, BI, B2, C1, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 1130-20.00 uur; afd Psychiatrie ma, 4, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, wekeinde, feestdagen 14.00-16.30 •jten 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU «9,14.30-15,15 en 19.00-20.00 uur. (mderafd. 14.00-19.00 uur locatie Antonius fetoorvanGenklaan 6 450IAJ Oostburg, tel. (0117) 459000 dg. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur Goeree-Overflakkee Sekenhuis Dirksland Ssöonsweg 22 247 BW Dirksland, tel. (0187) 8)7300 dg. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, Bidem tot 20.00 uur 7 op Zoom iekenhuis Lievensberg tehaaveplein 1 1524VTBergen op Zoom, tel. (0164) 88000 üg. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur senzo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 3GZWestelijk Noord-Brabant Hscfdlaan 8 ©I AA Halsteren, tel. (0164) 39100 •oensdag, zaterdag en zondag 13,(0-17,00 uur Rotterdam AZR-Dijkzïgt ï.Molewaterplein 40 3II5GD Rotterdam, tel. (010) 4639222(voor inlichtingen bezoektij- teivan alle afdelingen) AZR-Sophia MolewaterpIei n 60 ÏI5GJ Rotterdam, tel. (010) 06363 Koektijden ouders; 07.00-12.00 uur Zoektijden iedereen: 14.00-20.00 w iM.Verloskunde; dag. 11.00-12.00 «18.00-20.00 uur icor partner/echtgenoot: mi2,00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Oaniël en Hoed oene Hilledijk 301 I75EA Rotterdam, tel. 10)4391911 1» 16.00-20.00 uur %«meen Ziekenhuis Sint Jan '-gge vddershovelaan 10 *10032)50452111 lüS 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- (Weking) %meen Ziekenhuis Sint Lucas ingge i'tLucaslaan 29 *10032)50 369111 SS 14,00-20.00 uur (muv IC en hart- JMsking) Wversitair Ziekenhuis Gent Üttelaan 185 10032)92402111 1430-20.00 uur tenitair Ziekenhuis Antwerpen ijkstraat 10 iOEdegem 10032)3 8213000 ■bezoekuren: werkdagen ™00-20.00 uur, weekeinde en feest- '14.00-20,00 uur •4.81 (cardiologie) dag. «00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. •■eg. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 ■Provinciale Zeeuwse Courant *Mrinopgenomen de Middelburg- ^•Vlissingsche.Goesche en Bres- «fflie(Courant, Vrije Stemmen en wrikzeesche Nieuwsbode - is ^onafhankelijk dagblad, dat zich «bindt aan levensbeschouwelijke Witieke opvattingen, stromin- poi partijen. BRONVERMELDING ^-redactie van de Provinciale Courant maakt al de eigen nieuwsgaring "'(van de volgende bron- gsocieerde Pers Diensten 3 Algemeen Nederlands wureau (ANP), Associated (AP), Bridge. Deutsche Agentur DPS, Agence Presse (AFP), Reuters Belga en European ^oto Agency (EPA). door Ingrid Huibers KRUININGEN - Voor eigenaar D. Nieuwenhuijse van de gelijk namige slachterij even buiten Kruiningen was de maat vol. Hij weigert mee te betalen aan een onderzoek naar de verplaat sing van zijn bedrijf. Dat was de reden waarom hij vorige week een punt zette achter de planolo gische procedure die de uitbrei ding van de noodslachterij op zijn bedrijf mogelijk moest ma ken. Zeeuwse boeren die een ziek dier willen laten slachten, moeten dat voortaan naar Zoe termeer brengen. Nieuwenhuijse is bijna vier jaar bezig geweest om de uitbreiding van zijn bedrijf met een tweede slachtlokaal en een aparte stal ling voor zieke dieren voor el kaar te krijgen. Alleen zo kan hij voldoen aan de verscherpte regels van de Europese Unie voor noodslachterijen. Het bedrijf vond de gemeente en de provincie aan zijn zijde, maar werd door de inspectie van het ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieu (vrom) gedwars boomd, omdat onvoldoende was aangetoond dat een verplaat sing van de slachterij naar een bedrijfsterrein financieel on haalbaar is. De slachterij mag als niet-agra- risch bedrijf in het buitengebied op de huidige locatie aan het Kaasgat maar heel beperkt uit breiden. Om de noodslachterij voor Zeeland te behouden, was uiteindelijk met vrom overeenge komen dat door Price Waterhou- se Coopers onderzoek zou wor den gedaan naar de haalbaar heid van een bedrijf sverplaat- sing. De kosten voor dal onder zoek, twintigduizend euro, zou den door de provincie en Vrom worden betaald. Nieuwenhuijse wilde graag ook een voor hem bekend bureau, OAZ uit Goes, aan het onder zoek laten meewerken. Dat kost te nog eens vijfduizend euro. Aagtekerke Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds Knevel (H.A), 19.00 uur ds Wattel; Gereformeerde Gemeen te 19.00 uur ds Neele Arnemuiden Ne derlandse Hervormde Kerk 10.30 uur en 17.00 uur ds Goedvree; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds, Scholing, 14.30 uur ds v.d. Griend; Volle Evangelie Gemeente (Immanuel) 10.00 uur samenkomst; Domburg Rooms Katholieke Kerk Willi- brordkapel zat. 19.00 uur; Gapinge Gere formeerde Kerk 10.00 uur ds v.d. Berg; Grijpskerke Michaelskerk 10.00 uur ds. Jonker; Koudekerke SOW-gemeente (Michaëlskerk) 10.00 uur ds Wattel; Vliedberg 10.30 uur dhr Maas; Rooms- Katholieke Kerk, Vliedberg/Koetshuis el ke 2e en 4e zat. 10.30 uur; Meliskerke Gereformeerde Gemeente 9.00 uur (HA) en14.30 uur ds Hofman jr; Middel burg Oostkerk 10.00 uur ds Beijer; Nieu we Kerk 10.00 uur ds. Koops; De Mor genster 10.00 uur ds Bartelink-v.d. Dool; Ontmoetingskerk (Wijkgemeente De Ontmoeting) 9.00 uur en 10.45 uur ds v. Loon, 17.00 uur ds v. Duin; Hof- pleinkerk 10.00 uur ds Bakker; De Hoek steen 9.30 uur ds Couvée; Engelse Kerk 19.00 uur ds. Bakker; Koorkerk (Vrijz. Herv. Rem.) 10.00 uur ds Baart; Waal se Kerk 10.45 uur past. v. Berghem; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds v. Wijnen,16.30 uur ds Vogel; Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur ds Vogel, 16.30 uur ds v. Wijnen;Gere- formeerde Gemeente (Centrum) 9.30 uur ds Moens, 14.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds van Gelder; Middel burg-Zuid 9.30 uur, 14.00 uur en 18.30 uur leesdienst; Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 uur ds Bulier (H.A,); Baptisten Gemeente 10.00 uur dhr Sies; Nieuw Leven Gemeente (Klein Vlaande ren 65) 10.00 uur dhr v.d. Meer; Evange lie Gemeente De Wijngaard (locatie Kruitmolenlaan 70) 15.30 uur dienst; Rafaël gemeenschap Eleos 10.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Petrus- en Pauluskerk zo 10.00 uur; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zaterdag 17.00 uur;Verpleeghuis Het Gasthuis 10.30 uur dhr Simons; Verpleeghuis Swerf-rust 9.45 uur dhr v. Leerdam; Ba- ha'i Gemeenschap Walcheren, don. 20.00 uur; Oostkapelle Zionskerk 10.00 uur ds den Hollander (H.A.), Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 15.00 uur ds Nieuwenhuijse wilde dat de ge meente Reimerswaal dat bedrag voor haar rekening zou nemen, maar dat deden burgemeester en wethouders niet. Zij wilden wel de helft betalen. Voor Nieu wenhuijse bleef zodoende een re kening van 2500 euro over, „Voor mij was het toen einde verhaal", zegt Nieuwenhuijse. „Ik heb al zo'n vijftigduizend eu ro betaald aan de architect, de bouwtekeningen en het bodem onderzoek. Nu vind ik het mooi geweest. Het verplaatsen van mijn bedrijf is toch veel te duur. Iedereen weet al bij voorbaat wat de uitkomst van een nieuw onderzoek zal zijn." Radicaal Gedeputeerde H. van Waveren vindt het jammer dat Nieuwen huijse zo 'radicaal de stekker er uit getrokken' heeft. „We zijn al zo lang bezig en het enige wat nog ontbrak was een cijfermati ge onderbouwing van de nood zaak om op de huidige locatie verder te gaan", zegt hij. „Had den we die noodzaak kunnen aantonen, dan ben ik ervan over tuigd dat het ministerie mee had moeten werken." Nieuwenhuijse verdenkt vrom ervan dat hij opzettelijk wordt gedwarsboomd. Een oude vete tussen de vrom-inspectie en de gemeente Reimerswaal zou daar aan ten grondslag liggen. De on dernemer doelt daarmee op het verscherpt toezicht waaraan de vrom-inspectie de gemeente eind 1999 onderwierp. Dat ge beurde omdat de gemeente on rechtmatig bouwvergunningen verleende, Ook Nieuwenhuijse kreeg op die manier met spoed een bouwvergunning voor een overdekte wasplaats bij zijn be drijf. „Dat verscherpte toezicht, wat overigens allang weer is op geheven, heeft met de uitbrei ding van de noodslachterij nu niets te maken", zegt woordvoer der J. van Wallenburg van de vrom-inspectie zuid-west. „De ze meneer zit met een niet-agra- risch bedrijf in het buitengebied en dan mag je maar heel be perkt uitbreiden." Hij voegt daaraan overigens toe dat de vrom-inspectie samen met de provincie bezig is ge weest om wat meer lijn te krij gen in het 'rommelige' buitenge bied van de gemeente Reimers waal. „Er was sprake van een solitaire ontwikkeling van bedrijfsterrei nen. Daar hebben we de gemeen te op aangesproken. Die heeft toen een heldere nota geschre ven waarin de ontwikkeling van de verschillende bedrijfsterrei nen duidelijk is gestructu reerd", zegt hij. „Maar dan is het wel jammer dat bij het eer ste geval in het buitengebied dat zich vervolgens aandient, weer van het eigen beleid wordt afgeweken." Gegronde reden Verantwoordelijk wethouder M. van Overloop van de gemeente Reimerswaal trekt zich van die kritiek weinig aan. „Er was een heel gegronde reden om in dit ge val een uitzondering te maken. Dat vond ook de provincie. Nu heeft Zeeland geen noodslachte rij meer en dat is betreurens waardig." Nieuwenhuijse gaat wel verder met de reguliere slachtingen op zijn bedrijf. Hij vreest dat het verdwijnen van de noodslach terij het illegale slachten in de hand zal werken. D. Nieuwenhuijse aan het werk in zijn bedrijf, even buiten Kruiningen. Reguliere slachtingen blijft hij doen. foto Willem Mieras v.d. Heiden; Oost-Souburg De Open Ha ven 9.30 uur en 19.00 uur ds Woltering; Geredja Kristen Maluku Selatan di Be- landa 10.00 uur ds Leatomu; Pinksterge meenschap Shalom (zaal Irene) 14.30 uur dhr Termaat;Nieuw-Apostolische Kerk 10.00 uur dienst; wo 20.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Martï- nuskerk, Zoute Viever 1e en 3e zat. 10.30 uur; Ritthem Nederlandse Her vormde Kerk 10.30 uur ds Oechies (H.A.); Serooskerke Verenigde Protes tantse Gemeente (Petruskerk) 10.00 uur ds Brakema Sint-Laurens Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur Mw. Oele; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Melse en 17.00 uur ds Zaadstra; Veere SOW-kerk, Kapellestr 10.00 uurds. Fern- hout; Vlissingen SOW-gemeente St.-Ja- cobskerk 19.30 uur ds Baas Open Hof 9.30 uur ds de Koe; De Schaapskooi 9.30 uur ds de Nooij Ter Reede 19.00 uur dhr v.d. Berg;Ziekenhuis Walcheren 10 00 uur ds Zaadstra;Christelijke Gere formeerde Kerk 9.30 en 16.30 uur ds v.d. Rhee; Gereformeerde Kerk Vrijge maakt 9.30 uur ds Meijer;Gereformeer- de Gemeente 9.30 en 16.00 uur lees dienst; Hersteld Apost. Zendingsge meente 10.00 en 17.00 uur dienst .'Angli caanse Kerk (kapel zeemanshuis Schel- depoort) 10.30 uur; Pinkstergemeente 15.00 uur pned. Scheermeijer jr; Volle Evangelie Gemeente (Beréa) (Gilde- weg) 10.00 uur samenkomst; Volle Evangelie Gemeente (Filadelfia) 9,45 uur voorg. Samson; Bethel Pinkster kerk, zo 10.30 uur evangelïsatiedienst; Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen 10.00 uur dienst; Ge meente Christelijk Centrum Zuidpoort (Voltaweg) 10.30 uur gemeentedienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwe- kerk zon. 10.00 uur. Ter Reede zat. 17,00 uur; Vrouwenpolder Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur mw Pasma-v.d. Berg; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds Pomp; Westkapelle Nederlandse Hervormde Kerk (Moria) 9.30 uur.ds Spaans Gere formeerde Kerk (Bethel) 19.00 uur ds Spaans; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 14.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds v.d. Heiden; Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur br Dronkers; Zoutelan- de SOW Gemeente (Catharinakerk) 9.30 uur ds Boekesteijn. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. beeldrecht ^jicatierechten van werken JJ-Mende kunstenaars aange- een ClSAC-organisatie zijn 1 met Beeldrecht te Amstel- door Mieke van der Jagt GOES - Het waterschap Zeeuw se Eilanden gaat een leidraad vaststellen voor integer hande len binnen en buiten de organi satie. In navolging van andere overheden en op advies van de Unie van Waterschappen, legt ook Zeeuwse Eilanden in een no titie neer wat kan en wat niet kan in de bedrijfsvoering. Behalve een uitvoerige verhan deling over integriteit in de ad ministratieve organisatie, in het aanbestedingsbeleid op het ge bied van nevenfuncties en ge schenken, stelt het bestuur van het waterschap een soort hand leiding vast. De richtlijnen gaan over samenwerken, vertrouwelij ke gegevens van personeel en be drijf, over geschenken en atten ties van leveranciers en over de omgang met middelen en goede ren van het waterschap. Het schap heeft geen reden om aan te nemen dat er rare praktij ken bestaan onder werknemers en bestuur en stelt daarom geen rigide controlesysteem voor. Overigens is bij Zeeuwse Eilan den al een klokkenluiderrege ling van kracht en functioneert een vertrouwenspersoon om on gewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het omgaan met e-mail en internet binnen de organisa tie van het Waterschap zal in een aparte regeling aan strenge regels worden gebonden. De leidraad komt aan de orde tij dens de algemene vergadering van het waterschap, dinsdag 10 februari in hotel Arneville in Middelburg. De bijeenkomst be gint om 19.30 uur. In de PZC van 16 januari ver scheen het zoveelste artikel over het nut van strengere politiecon troles. Alles wordt uit de kast ge haald om de lezer ervan te over tuigen dat de strengere contro les voor ons eigen bestwil zijn. Goedgelovigen trappen er moge lijk in maar oplettende lezers moeten toch aanvoelen dat er sprake is van een dubbele bo dem in deze retoriek. Appels worden ijverig met peren verge leken. Onderzoeken worden uit hun verband gehaald. Als men op straten als bijvoorbeeld de Lange Vieleweg langzamer rijdt, dan zal dat zeker tot ver hoogde verkeersveiligheid lei den. Daar wordt inderdaad wel eens gecontroleerd, maar het is veel gemakkelijker argeloze au tomobilisten op de A58 te van gen, die zeven a acht kilometer te hard rijden. Dit is mijzelf nu al twee keer overkomen. De poli tie neemt plaats achter viaduc ten en probeert zo het in de be groting!!) vastgestelde verhoog de bedrag voor snelheidsboetes binnen te halen. Dan geldt op eens niet meer de verhoogde ver keersveiligheid maar de ver hoogde' CO,-afgifte. Over dit laatste is nog steeds geen eens luidende wetenschappelijke eensgezindheid. Officier van Jus titie Spee haalt onderzoeken aan, waaruit zou blijken dat de meerderheid van de Nederlan ders voor strengere snelheids controles is. Niet wordt verteld hoe de vraagstelling was. Als men zelf in de eigen kennissen kring iemand probeert te vinden die voor deze strengere contro les op bijvoorbeeld rustige auto wegen is, dan zal men die niet vinden: dat is toch vreemd. He laas moeten we concluderen dat de belangrijkste taak van de po litie die van incassobureau lijkt te zijn. J. Goudswaard Vogelstraat 34 Middelburg In de PZC van 20 januari een heldere samenvatting van de parlementaire commissievoor stellen. Bestrijding van taalach terstand is een speerpunt. Al ja ren wordt lofwaardig getracht asiel- en gelukzoekers Neder lands te leren en dat valt niet mee. Welke vreemde taal leren onze kinderen bij voorkeur? Dat is Engels. Waarom? Jammer voor Frans enzovoort, maar een voudig Engels is een wereldtaal. Een vraag. Waarom beginnen we daarom niet buitenlanders die hier willen en misschien mo gen blijven verplicht en met spoed Engels te leren? Neder lands volgt hierna voor hen die hier mogen blijven. Nogmaals: zonder communicatie is integra tie een illusie. I. Dekker Den Omloop 24 's-Heer Hendrikskinderen Duizenden op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning en wat wordt er gebouwd? Dure koophuizen, dankzij de toene mende invloed van projectont wikkelaars bij alle gemeenten (PZC 10-1). En dankzij het ver werpen van anti-speculatiewet geving in de tachtiger jaren met name door CDA, de partij van Christus Deed het weliswaar An ders, zijn de huizenprijzen in Ne derland het dubbele van die in Belgie en ook veel duurder dan in Duitsland Woningstichtin gen klagen steen en been over die wachtlijsten maar ze zijn stinkend rijk, met bezit in het verleden opgebracht door de be lastingbetalers en toch proberen ze de huren zo hoog mogelijk te krijgen, zolang het maar net on der de huursubsidiegrens blijft. Zij zijn het die de huursubsidie in stand houden, zijn het dan toch gewoon huisjesmelkers? Veel beter is het het huidige huursubsidie- rondpompsys- teem te vervangen door een per centage van 15-20 te vragen van het inkomen. Vroeger werkte men tenslotte maar 1 dag per week voor de huur, nu dikwijls meer dan de helft! En ook zitten er nu in woningen van 300 euro tweeverdieners terwijl in wonin gen van 500 euro bejaarden zit ten met maximale huursubsidie, dat is toch de omgekeerde we reld? Cees Boogaart Schoolstraat 5 Oud-Vossemeer De commissarissen zijn lot hun positie gekomen via de politiek, door onze stemmen. Ze komen uit de grote politieke partijen CDA-WD-PVDA, Deze hebben ethisch verantwoorde program ma's. Niet moeilijk, om op kan didaten van deze partijen te stemmen. Deze commissarissen in spé vertelden ons dat het in ons voordeel was als Delta priva tiseerde. Als beloning werden ze commissaris met als argument dat ze zo onze belangen konden blijven verdedigen. Ze maakten zich een beetje manager om on ze belangen veilig te stellen. Dit uitte zich door onder hun verant woording personeelsbestand te verlagen, werkplekken te ver plaatsen, de waterpoot af te sto ten, en waardeloos geworden na tuurterreinen voor goed geld aan de gemeenschap te verko pen. Ze houden de tarieven hoog, ondanks de gemaakte giga- winsten, met als argument dat we niet mogen wennen aan lage re tarieven vanwege de verwach te winstdalingen. Na deze in spanningen blijkt het saldo op de rekeningen van deze plutocra ten niet toe te nemen Omdat geld macht is, verhogen ze hun vergoedingen met 35 procent en gaan dan krokodillentranen hui len omdat wij hen niet begrij pen. Het wordt tijd dat we op eerlijke mensen gaan stemmen die hun verkiezingsprogram ma's proberen uit te voeren. Ze zitten bij de ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Bestuur lijk worden deze volksvertegen woordigers door de zelfverrij kers als risicofactoren gene geerd. Voor de CDA-bestuur- ders heb ik specifiek openba ring 3:17, voor de anderen in het algemeen het gedachtengocd van Drees en Thorbecke. Ouder wets? Misschien, maar nog steeds waardevol als norm en waarde. J. W. Minderhout Haymanstraat 7 Middelburg MELISKERKE - Toneelvereni ging Serooskerke speelt vrijdag 13 februari de toneelvoorstel ling Madame Futura. De komedie gaat over drie vrien dinnen die met hun mannen gaan kamperen op de Veluwe. Voorafgaand aan het uitje gaan de vrouwen naar een waarzegs ter, die hen van alles over hun mannen vertelt. Het toneelstuk is geschreven door Hilda Vleu gels en is vertaald door Jan Huls- egge. De voorstelling in dorps huis Ons Huis in Meliskerke be gint om 20.30 uur. I EVENEMENTEN zaterdag BERGEN OP ZOOM - De Maagd, 20.15 uur: Der Zigeunerbaron; ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Elles- diek, 20.00 uur: Jan van de Velde met ei gen liedjes; HEINKENSZAND Schaapskooi, 13.00 -16.00 uur; Lammerweekend; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: De Revisor door de Paarden kathedraal De Drukkery, 15.00 uur: Optreden Orfan Guns; VLISSINGEN - De Piek, 22.00 uur: Op treden Alamo Race Track Support; I STREEKACTIVITEITEN I MIDDELBURG - Het Palet, 19.00 20.30 uur: Jongerendisco voor kinderen tot groep 8; VLISSINGEN De Oude Stad, 16.00 uur Buurtcontactmiddag; Wijkcentrum Scheldebuurt,15.00 uur: Buurtcontact; VTV Clubgebouw. 20.00 uur: Bingo; I EVENEMENTEN zondag: I son; The Heartbreakcafé, 16.00 uur: Optre den Juke Joints; KAMPERLAND Studio Zeelandnet, 14.30 uur: Zeeuwse middag met o.a. Ambras en Engel Reinhoudt; MIDDELBURG - Café "t Schuttershof, 17.00 uur: Optreden Danny Vera Band; Café Brooklyn, 19.30 uur: Concert Grandpa Nick's Sessieband; TERNEUZEN Porgy Bess, 16.00 uur. Poëziefestival met Remco Campert en Gerrit Kouwenaar; VLISSINGEN Arsenaalthealer, 15.00 uur: Tinkerbells met Tinkertoverstof. muziektheatersprookje; CineCity, 11.30 uur: Concert Thelema trio; STREEKACTIVITEITEN MIDDELBURG Stadsschouwburg, 13.30 - 17.00 uur: Djembé-informatie- middag muziekscholen; OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, 14.00 - 15.30 uur: Wandelen met de boswachter; VLISSINGEN - Centrum: Koopzondag; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, The Last Samurai: za 21.00, zo 20.00 uur; Pietje Bell 2: za 13.45, 16.00 en 18.30, zo 13.45 en 16.00 uur; Finding Nemo (ned); za 13.45 en 16.00, zo 13.45 uur; Calender Girls: za 18.45 en 21.30, zo 16.00 en 20.00 uur; Cinemactueel, Lord of the Rings 3: za 18.30 en 20 30, zo 16.00 en 19.30 uur; Pietje Bell 2: za 14.00, zo 13.45 en 16.00 uur; The Last Samurai: za 21.00, zo 16.00 en 20.30 uur; Scary Movie 3: za 14.00 en 18.30, zo 13.45 en 18.30 uur; Finding Nemo(ned): za 14.00, zo 13.45 uur; Underworld: za 18.30 en 22.00, zo 21.00 uur; Les Triplettes de Bel- ville: zo 19,00 uur, HULST - De Koning van Engeland, Whi te Oleander: za en zo 13.30, 16.00 en 20.30 uur; The Last Samurai: za 19.00 en 22.00, zo 20.00 uur; Calender Girls: za 19.00 en 22.00, zo 18.45 en 21.00 uur. Lord of the Rings 3: za 13.00, 18.00 en 22.00, zo 13.00 en 20.00 uur, Finding Ne mo (ned): za en zo 13.15 en 16.00 uur; Finding Nemo (eng): za 13 00 en 15.30, zo 13.00, 15.30 en 18.00 uur; Scary Mo vie 3: za 18.00, 20.30 en 22.00, zo 19.00 en 21.15 uur; Pietje Bell 2: za en zo 13.15 en 15.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof. In This World: za 19.30 uur; Good Bye Lenin: za 22.00, zo 20.00 uur; OOSTBURG. Ledeltheater, Finding Ne mo (ned): za 13.30 en 15.30 uur; Love Actually: za en zo 19.0 uur; VLISSINGEN - Cine City, Mona Lisa smile: za en zo 13.45, 16.15, 19,00 en 22.00 uur, zo ook 11.00 uur; The Texas chainsaw massacre: za en zo 21.45 uur, za ook 24.15 uur; The fighting tempta tions: za 13.45, 19.00 en 24 15, zo 11.00, 13.45 en 19.00 uur; Underworld: za 21.45 en 24.15 uur, zo 21.45 uur; The last Samurai: za en zo 13.45, 18.45 en 22.00 uur; Calendar girls: za en zo 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zo ook 11.00 uur Scary movie 3: 19.00 uur; Pietje Bell 2: za en zo 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uur: Lord of the rings 3: za en zo 13.45, 1900 en 20.00 uur, za ook 23.00 uur; Finding Nemo(ned): 13.45 en 16.15 uur, zo ook 11.00 uurFinding Ne mo (eng): za en zo 16.15 uur; ZIERIKZEE, Fizï theater, Phileine zegt sorry: za 20.30 uur; TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Galerie De Molle- gangen, za 10.00- 21.00, zo 14.00-17.00 uur: Schilderijen Michael Lasoff, bron zen beelden van Rene van Dam en glas objecten van Mihai Topescu (t/m 25/1); BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, za 15.00 uur: Opening tentoon stelling Anne v. Toor. olieverf, grafiek en Liesbeth v.d. Zee, beelden (t/m 21/2); Galerie Jan Eikenaar, zo 13.00-17.00 uur: Greet Leuven, schilderijen en kera miek (t/m 29/2); Het Oude Raadhuis, za 13.00-17.00 uur: Glas, schilderijen, aquarellen en pastels van diverse kunstenaars (t/m 31/1); DOMBURG Duingalerie. 12.00-18.00 uur: Elly Mes, schilderijen en beelden en Anita Dekker, beelden (t/m 25/1); GOES Galerie van den Berge, za 12.00-17.00 uur: Roel Achterberg (bron zen), Mirjam Hagoort (schilderijen) en Robert Wevers (inktjetprints) (t/m 14/2); 'S HEER ARENDSKERKE Galerie van Berkel, za en zo 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Peter van Berkel en Jan Hovener (t/m 1/2); HEINKENSZAND t Kunstuus, za 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur: wandkle den van Cathrien de Leeuw (t/m 31/1 KAPELLE Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: Wieteke Hendrikx, Hel uur moeder natuur, schilderijen (t/m 23/1); KATS Galerie Kats, zo 14.00 uur: Ar chetypisch getekend, werk van Cor van Gils (t/m 14/3); MIDDELBURG De Drukkery, za 9.00- 17.00 uur: Middelburgse Teeken Akade- mie, 'Portretten van magistraten toen en nu' (7/2); 'Meisjes van Veertig', fo to's van Bob Bronshof (t/m 7/2); Poem Express, tentoonstelling kinderpoëzie (t/m 14/2; Objecten uit het houten or kest, Dies de Jonge; Plenty to go on (4e serie), werk van Ludmila Kalmaeva; Fo totentoonstellingen; Hart van Zeeland, schilderijen van R. Kimpe, H. Munnik e.a. (t/m 31/1); Galerie Ceasuur, presentatie: Brechje de Heer, Terug naar de dingen (t/m 8/2); Galerie 't Haentje te paart, za en zo 14.00-16.30 uur: Annemiek van Kollen burg, schilderijen en keramiek; Gallery Maritime, za en zo 10.00-18.00 uur: Schilderijen van Paul Visser, Ingrid Dingjan, Jan Michielsen, Marco Kaller en Leon de Wijs, objecten en sculptu ren van Ludo van Well (t/m 28/2); Galerie T, dagelijks: Raam-expositie van Ton Bouchier (t/m 28/2); Kunsthandel Laurentius, za 10.00-17.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie. 'De tentoonstelling van 1822' (t/m7/2); Spiegeltheater, 11.00-17.00 uur. Fleur Riekwel, acryl op doek en Gerjanne Wiersum-Huisman, gemengde technie ken (t/m 16/2); Zeeuwse bibiliotheek, za 10.00-13.00 uur: Middelburgse Teeken Akademie, Vernuft en Vlijt, tekenonderwijs toen en nu (t/m 28/2); Cor van der Poel. penteke ningen (t/m7/2); Zeeuws Museum, 13.00-17.00 uur: Tops tukken van de Middelburgse Teeken Akademie (t/m 29/2); NIEUW- EN ST JOOSLAND De Weg wijzer, za 13.00-1700 uur: Erwin Olaf, fo to's (t/m 28/2); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, 12.00-17.00 uur: Reeënspron- gen (t/m 25/1); TERNEUZEN Galerie Contrast&, De Blokken, zo 14.00-17.00 uur: Russiche Ikonen (t/m 31/1); VEERE d'Oude Lantaarn, za 11.00- 17.00 uur: Klassieke schilderijen uit de negentiende eeuw tot stillevens van nu van Ben van der Voordt (t/m 14/2); VLISSINGEN Kunstcentrum Willem3, za en zo 12.00-17.00 uur: Werk van Er- win Olaf (t/m 15/2); ZIERIKZEE Galerie Kos, za en zo 11.00 - 17.00 uur: Werk van Henrietle Hemels, Frederik Rietdijk, Els Verlommen, Hans Versfeit, Frank de Wit en Chris Grinwis (t/m 22/2); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Meldpunt Milieuklachten Zeeland, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9-12 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14 00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel 0900-7673437. 24 en 25 januari 2004 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in het weekend of tij dens feestdagen) Huisartsengroep 'de stad Middel burg' Patiënten huisartsen Albers, Angkotta. Bruynzeel, Van den Haak, Heere en Wor- telboer. zaterdag: C.J E.M Albers, Bellinkplein 3, tel. (0118) 644301. zondag: A. P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. (0118)644301 Inloopspreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst, Van der Male en Huisman, vrij. 17.30-zon. 23.00 uur: W. Spekhorst. J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. (0118) 581271. Tandartsen Walcheren R. P. Reddingius, Singel 26, Vlissingen, tel.(0118)412644. Verloskundigen Vlissingen.don. 20.00-vrij. 20.00 uur: H. Hament, tel. (0118) 471140. vrij. 20.00-zon. 22.00 uur: J. van Dierendonck, tel. (01181 471140. Middelburg, vrij. 21.30-zon. 21.30 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045 Dierenartsen Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: A.J. Diender, Dr. Stavermanstraat 57, Vlissingen. tel. (0118) 410910. E. v. d. Akker en M. de Bruijn, Kanaal straat 3, Oost-Souburg, tel. (0118) 460860.Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Wal cheren (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en Egelopvang 'De Mikke' Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: Zat. 10.00 17.00 uur: Apotheek Hummelen, Markt 69, Middel burg, tel.(0118)612134. Apotheek Ringeling. Lange Delft 133, Middelburg, tel. (0118) 612538. 24-uursdienst (voor spoedeisende re cepten): Apotheek De Singel, Singel 9, Vlissin gen, tel. (0118)412730. Thuiszorg Walcheren voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, tel. 0118-684000'. VLISSINGEN - Cine City gaat wegens groot succes elke dins dag films voor 50-plussers draaien. De laatste twee jaar werd dit zes keer per jaar gedaan. Daar naast houdt de bioscoop dit sei zoen vier filmparty's voor oude ren. Het evenement bestaat uit een optreden, een lunch en een filmvoorstelling. De eerste van deze reeks wordt gehouden op 27 januari. Dan verzorgt dameskoor Meissen uit Westkapelle een optreden. De film die vertoond wordt, is Ram ses.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 17