Bedden niet langer onterecht bezet PZC PZC Krappe meerderheid raad Sluis steunt VVV Absdale kan nu massaal op de fiets Oude vlag blijft boven Hulst wapperen Toch startsubsidie van tienduizend euro voor Terneuzense ijsbaan 15 ]itbehandelde patiënten bezetten nu plaatsen in ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Expositie in ziekenhuis Terneuzen weekenddiensten 5AM treedt op in Porgy Bess De Rede begint sportopleiding Kamervoorzitter krijgt boek Griffier Terneuzen aangesteld Inventarisatie huisvesting scholen agenda vrijdag 19 december 2003 ^Frankvan Cooten IlULST - De huidige vlag van Hulst blijft gehandhaafd. Een eerderheid vande gemeente rad stemde gisteravond voor 'deze gele vlag met de Vlaamse i leeuw. De raad moest eigenlijk kiezen tussen twee ontwerpen van Flandria Design uit Axel. Een modern ontwerp en een historische variant. Het eigen ontwerp van raads- lidW. Broekhoven (Groot Hon tenisse) deed niet mee. ,,De kleurencombinaties van het ontwerp van Broekhoven kun nen niet volgens de regels van de Hoge Raad", aldus burge meester J.F. Mulder. De Hulstenaren G. Sponselee en W. Keyser deden in deze krant de suggestie de huidige vlag van Hidst te handhaven. A. Sponselee (CDA) nam deze suggestie gisteravond over. „Wat voor ons ligt, roept toch vragen op. De suggestie die in de krant wordt gedaan om te kijken naar handhaving van de oucle vlag van Hulst, is zo gek nog niet. "Hij diende een aman- dement in om de huidige vlag aan de stemming mee te laten doen. Zijn amdement werd ge steund door de raad. A. Roctus (Algemeen Belang) sputterde wat tegen. De oud wethouder van Hontenisse zag de bui al hangen. Handhaving van de vlag van Hulst betekent immers dat niets meer van de oude gemeente Hontenisse in de vlag is terug te vinden. Handhaving Tien raadsleden kozen uitein delijk voor handhaving van de huidige vlag van Hulst. Acht kozen voor de historische vari ant. Alleen A. Totté (CDA) koos voor het moderne ontwerp. Ontwerper D. de Koning van Flandria Design staat versteld van de keuze van de gemeente raad. „Ik kreeg de opdracht beide vlaggen van de oude ge meenten Hulst en Hontenisse te combineren volgens de her aldische normen en waarden. Ik heb er veel werk aan gehad. Ben een paar keer naar Den Haag geweest om te overleggen met de Hoge Raad. Ik ben echt zeer verbaasd over de uiteinde lijke keuze van de gemeente- raad. Een stukje heraldische geschiedenis is nu verloren ge gaan. Want heraldisch gezien bestaat Hontenisse niet meer." De Koning denkt dat de Hoge Raad van Adel vreemd zal op kijken van de keuze van de Hulster gemeenteraad om de vlag van Hulst te handhaven. „Heraldisch gezien is de vlag van Hulst wel mooi, maar het is wel een kopie van de Vlaamse vlag. Eigenlijk mag dat niet." rRené Hoonhorst ERNEUZEN - Ziekenhuis cemvs-Vlaanderen is binnen- ort verlost van het probleem an de 'verkeerde bedden', bed- Icndie worden bezet door pati- iaien die zijn uitbehandeld, mar die nog niet voldoende erstcld zijn voor terugkeer laarbuis. ndetwee Zeeuws-Vlaamse zie- enhuizen zijn nu regelmatig ivintig tot dertig bedden bezet joor uitbehandelde patiënten, [samenspraak met het zieken- uis, het Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg (het overlegorgaan van regionale zorginstellingen) zorgverzekeraars heeft het jgkantoor Zeeland onlangs Kii oplossing gevonden. Daar bij komen 28 bedden beschik baarvoormensen die na een zie- fflhmsingreep nog een tijdje moeten aansterken. Manager A. iras van het Zorgkantoor is rooralblij dat de tij delijke extra jedden die voor de uitbehan delde patiënten nodig zijn in de regio zijn verspreid. Oostburg InhetOostburgse Antoniuszie- wordt een 'low-cure- voor tien patiënten in- In de Kanaalzone ko men vijf bedden vrij in het Ter- neuzense verpleeghuis Ter isckroen vijf in De Vursschein Axelhhet oosten van de regio zoigt fe Stichting Curamus j.Vöor ackt bedden, verspreid 1ERNEUZEN - Rinus van Men uit Goes en Marij de Greef uit Philippine exposeren lotenmet eind januari aquarel- sieraden in ziekenhuis 's-Vlaanderen in Terneu- Van Zweedens beginwerk was geënt op het werk van Anton Reck, maar al snel kreeg hij de khoefte om meer eigen inbreng izijn werk te leggen. Daarom 'e hij lessen aan de Stede- Academie voor Schone IwisteninEeklo. hrije de Greef ontwerpt en saakt hedendaagse sieraden, olethaar sieraden verwoordt ze 1El bar passie voor natuur. Zij aalt haar inspiratie onder an- M uit het strand en het tóiwse platteland. De Greef dgdevan 1993 tot 2001 een op- tóng edelsmeden aan de Aca- tóe voor Schone Kunsten in SintNiklaas. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaari 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: (0115) 645769 fax:(0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) WoutBareman Raymond de Frel René Hoonhorst René van Stee Hts Bakker (sport) Baudeloo 16 4560 AB HULST Tel: (0114) 372776 fax:(0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 315500 fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl Email; web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P bandag t/m vrijdag ge urende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur over de verzorgingshuizen in Hulst, Kloosterzande en Koe wacht. Bras benadrukt dat het gaat om de inrichting van tijde lijke verpleeghuisplaatsen. Over twee of drie j aar moeten de plaatsen weer verdwijnen of op andere wijze worden ingevuld. Zo denkt het bestuur van het ziekenhuis nu al aan een even tuele logeervoorziening voor dementerenden. Het Zorgkantoor is niet inge gaan op diverse aanbiedingen van verzorgings- en verpleeg huizen uit de Kanaalzone. Begin september zaten de Stichting Voor Regionale Zorg verlening (SVRZ) en de Protes tantse Stichting Ouderenzorg Terneuzen (PSOT) elkaar nog in de haren. De SVRZ lanceerde een plan om het huidige ver pleeghuis Ter Schorre iets lan ger open te houden om twintig extra verpleegbedden voor de uitbehandelde patiënten te cre- eren. Het PSOT wilde juist graag twintig verzorgings plaatsen in het Hoekse tehuis Vremdieke omzetten in ver- pleegplaatsen. Invalshoek Bras: „Die oplossingen zijn waarschijnlijk wat kostbaar der. Bovendien zijn de extra bedelen nu mooi verspreid over de regio en mensen zitten toch het liefst zo dicht mogelijk bij hun eigen woonomgeving." Voorzitter L. van Driel van de raad.van bestuur van de PSOT meldt dat hij niet echt teleurge steld is, omclat de oplossing nu vanuit een heel andere invals hoek is gezocht. Dat laat onver let dat de stichting blijft uitkijken naar substitutie van verzorgingshuis- in verpleeg huisplaatsen in Vremdieke. „We denken onze cliënten daarmee nog steeds van dienst te zijn, maar de zorgwereld is van dag tot dag in beweging. Mochten in de nabije toekomst andere voor zieningen worden geëist dan moeten we ons daar opnieuw op beraden", zegt Van Driel. SVRZ-directeur T. van Bakel was niet bereikbaar voor com mentaar. Hij liet overigens eer der al weten alleen in opdracht van het ziekenhuis naar extra verpleeghuisbedden uit te kij ken.. Ter Schorre maakt in de geko zen oplossing zowel in het oude als nieuwe verpleeghuis vijf bedden vrij. ABSDALE - Menig passant krabde zich gisteren even achter de oren bij het zien van de werkzaamheden bij de bushalte bij de Derde Verkorting in Absdale. Het gehucht is verre van een wereldstad of een infrastructureel knooppunt, maar kreeg gisteren een wel zeer ruime fietsenstalling bij de bushalte. Niet minder dan twintig fietsen kunnen worden gestald in deze moderne overkap ping. In het verleden stond er wel eens een fiets vastgeklonken met een ketting aan de lantaarnpaal naast de bushalte. Maar meer dan drie rijwielen waren het nooit. Het is de provincie die Absdale de groot uitgevallen fietsenstalling heeft gegund. Wellicht met het oog op een intensiever gebruik van het openbaar vervoer door de Absdalena- ren. foto Wim Kooyman door Raymond de Frel SLUIS - De WV Zeeuws- Vlaanderen krijgt een extra subsidie van 70.000 euro van de gemeente Sluis. Na heel veel pittige woorden, een schorsing en drie tussenvoorstellen ging een krappe meerderheid van de Sluisse gemeenteraad gister avond akkoord met het voorstel van het college van burgemees ter en wethouders. Het voortbe staan van de VVV lijkt daarmee gegarandeerd. Het bedrag maakt deel uit van een structurele extra gemeente lijke bijdrage van 120.000 euro. Hulst stemde voor het jaar 2004 al eerder in met 25.000 euro, Sluis volgt nu dus met 70.000 euro. Vorige week luidde het VW-be- stuur de noodklok bij het colle ge van B W van Sluis. Niet in stemmen met het voorstel zou verregaande consequenties hebben: het einde van de WV Zeeuws-Vlaanderen. Dat vooruitzicht ging alle frac ties veel te ver. Maar over de kwestie 'hoe nu verder?' ver schilden de meningen nogal. Het CDA opperde de toeristi sche organisatie voor 2004 wel extra geld te geven, maar nog niet voor 2005 en 2006. Het col lege van B en W stelde immers voor in 2005 50,000 euro extra uit te keren en in 2006 30.0 0 0 eu ro. „Wij geloven in- de WV, maar dan wel met een ander be leid. Dus voordat we het over 2005 en 2006 hebben, willen we een stevig beleidsplan zien", al dus fractievoorzitter L. Flik- weert. Nieuw West en Dorpsbelangen Toerisme wilden wel direct instemmen met de subsidies voor de komende jaren. „Geef nu financiële helderheid, geef de VW lucht, tijd om de eigen zaken op een rij te krijgen" vond Nieuw West-raadslid H. Meijer. PvdA-fractievoorzitter J. Boogaard noemde het college voorstel een 'verstandig voor stel', maar zag liever dat voor 2005 en 2006 de raad eerst zelf eens aangaf wat het beleid voor de komende jaren moet zijn. Na een korte schorsing diende het CDA een amendement in, waarin de subsidiebedragen voor 2005 en 2006 waren ge schrapt. De PvdA diende een ander tussenvoorstel in. „Laten we dit voorstel voor de komende drie jaar aannemen, maar daar naast een werkgroep van raads leden formeren om kaders voor het toekomstig beleid te stel len." WD/Gemeentebelangen steunde aanvankelijk het CDA, maar zag daar na een reactie van wethouder L. Kamphuis weer vanaf. „Zoals in een eerde re raadsvergadering al is afge sproken krijgt u uiterlijk april duidelijkheid over het te voeren beleid van de WW, maar het gaat nu om continuïteit. Geef je ze alleen in 2004 geld, dan han gen ze weer aan een dun touw tje. Het moet organisatorisch dus anders bij de WV, maar we willen wel constructief verder", aldus Kamphuis. WD/Gemeentebelangen dien de daarop een derde tussen voorstel in. „Wij stemmen in met de subsidieverstrekking voor 2005 en 2006, onder voor waarden dat in april duidelijk heid is over het beleidsplan." Het CD A-amendement kon niet op steun van andere partijen re kenen (vier tegen tien). Het voorstel van WD/Gemeentebe langen werd met vijf voor en ne gen tegen ook verworpen. Het PvdA-idee kende zes voorstan ders en acht tegenstanders. Het collegevoorstel haalde het wel, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid: acht raadsleden. TERNEUZEN - De Belgische rhythm bluesband 5AM geeft zondag een concert in de Ter- neuzense j azzclub Porgy Bess Naast eigen werk brengt het ge zelschap nummers van onder andere Mike Morgan, The Pa ladins en Little Charlie The Nightcats. Robert de Mildt zingt en speelt gitaar, Sam Baro is pianist, Xavier Saget speelt saxofoon. Diederik Vandeputte verzorgt de baspartijen, Johan Blanckaert drumt. Het concert begint om 15.00 uur. zaterdag 20 en zondag 21 december 2003 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaanderen (Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluiskil, Sas van Gent, Axel, Zaamslag, Klooster zande, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08.00 uur: Voor dringende huisartsenzorg en huisbezoe ken: Huisartsenpost De Honte, Wielin genlaan 2, Terneuzen in ziekenhuis De Honte), tel. 0115 643000 (altijd eerst bel len). West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groe- de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: Voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken. Huis artsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, tel. 0115 643000 (altijd eerst bellen). Tandartsen Geheel Zeeuws-Vlaanderen Spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18.30, zon. 12-12.30 uur. R. J, C. de Danschutter, Oostelijk Bolwerk 32 ('De Veste, Flat C), tel. (0115) 620885. Apotheken Gemeente Terneuzen Dienstapotheek Terneuzen, Van Steen bergenlaan 27, Terneuzen, tel- 0115 626010. Voor spoedrecepten 24 uur be reikbaar. Hulst ApotheekReynaert, Steenstraat7, tel. (0114)311156, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 uur. Voor spoedrecepten 24 uur bereikbaar. Apotheek Hulst, Dubbele Poort7, tel. (0114) 314255, zat, 10,00-17.00, zon. 12.00 17.00 uur. Voorspoedrecepten 24 uur bereikbaar. Ook voor recepten van huisartsenpost Terneuzen/Hulst. Oostburg en Zuidzande Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117) 452170, zat. 10-12.30 en 13-16.30, zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur. Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag Dierenkliniek J. Kop, Bastionstraat 3, Ax el, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00-12.00 uur. Hulst en Hengstdijk Thuiszorg Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaande ren, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar: West-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnummer (0117) 456500, Ka naalzone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Tele foonnummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zee land, kraamcentrum Zeeuws-Vlaande ren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0113) 224022. Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen zon. 12- ma 24 uur. Bereikbaar via mobielnummer 06 22398801 West-Zeeuws-Vlaanderen 10.00-13.00 en 16.00-19.00 uur. Bereikbaar via mobielnummer 06 20403610. Midden-Zeeuws-Vlaanderen Bereikbaar via mobiel nummer 06 53997850. TERNEUZEN - Stedelijke scholengemeenschap De Rede in Terneuzen start volgend jaar met de vmbo-opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV). De opleiding SD V bevat een aantal sportieve vakken. Leerlingen moeten niet alleen een aantal takken van sport goed beheersen, ze moeten ook de spelregels kennen en zelf les kunnen geven in die sport. De toekomstige SDV-ers leren ook een aantal zaken over de wer king van het menselijk lichaam, gezond gedrag, eerste hulp bij (sport) ongevallen en hygiëne. Naast de sportieve vakken krijgen ze bovendien vakken als bedrij fseconomie en welzijn- .Ook veiligheid komt tijdens de opleiding aan bod. Leerlingen krijgen daarom rechts- en wetkennis, maar leren ook pa trouilleren en wegafzettingen maken. De voor Zeeuws- Vlaanderen unieke opleiding is praktijk gericht en sluit naad loos aan op vervolgopleidingen zoals het CIOS. DEN HAAG - Twee leerlingen uit groep acht van de Hulster basisschool De Moerschans hebben gisteren, samen met tien tallen andere leerlingen uit het land, het boek Terug naar Start aangeboden aan Tweede kamer-voorzitter Frans Weis glas. Zij hebben samen met 48 andere leerlingen meegewerkt aan het boek. Ze kregen aan het begin van de zomervakantie een fototoestel met als opdracht foto's te maken van zaken uit hun eigen omgeving waarvan ze willen dat de Tweede Kamer leden er notie van nemen. De onderwerpen waren legio, van een gevaarlijk kruispunt tot een mooie speeltuin.Het project, om politiek en burgers dichter bij elkaar te brengen, is opge zet door de BMC-groep. Nadat de fotorolletjes waren volgeschoten, ontwikkelde de BMC-groep die en stuurde de foto's vervolgens terug naar de leerlingen die bij elke foto een verhaaltje konden schrijven. In Terug naar Start staan de leukste en meest interessante foto's en verhalen. TERNEUZEN - Waarnemend griffier A. de Feijter is vanaf half januari benoemd als griffier van Terneuzen. De Feijter trad een half jaar geleden aan als aanspreekpunt van de ge meenteraad na het plotselinge vertrek van griffier A. ten Hoe ve. Destijds werd een proefperiode van een half jaar aange houden om zowel de gemeenteraad als De Feijter, tot dan één van de sectorhoofden van de ambtelijke organisatie, de kans te geven van de kandidaat of de functie af te zien. De weder zijdse samenwerking beviel en De Feijter kreeg er gisteren te- gelijkertijd een officiële waarnemend griffier bij: T. Leeraert, ook een voormalig gemeenteambtenaar. De Feijter en Leer aert moeten de raad helpen zich in 2004 beter van zijn dualis tische taak - initiërend besturen in plaats van voorstellen van het college afwachten - te kwijten. TERNEUZEN - Burgemeester en wethouders onderzoeken begin volgend jaar de huisvestingsstaat van alle basisscholen in de gemeente Terneuzen. Na het zomerreces wordt de inven tarisatie besproken met de leden van de commissie Samenle ving. De gemeenteraad moet de notitie in oktober vaststellen, zodat de budgetten voor nieuwe en te verbouwen scholen nog in de Begroting 2005 verwerkt kunnen worden. De raad ging gisteren unaniem akkoord met dat voorstel van het college, hoewel de raad in eerste instantie een half jaar eerder geïnfor meerd wilde worden. Wethouder C. Liefting wist de raad ech ter te overtuigen dat hij de noodzakelijke gegevens niet eerder kan aanleveren. J. J. L. M. Kop, Axel, Bastionstraat 2, Ax el, tel. (0115) 561488. Spreekuur, zat. 11- 12 uur,IJzendijke Dierenarts van de Vijver, tel. (0117) 301388 bgg. (0117)348424. Spreekuurzat. 13enzon. 12uurindedie- renkliniek. Terneuzen J. P. de Vos en A. Burm, dierenkliniek'De Ottenhorst', Van Diemenstraat 83, tel. (0115)619628. Spreekuurzat. van 12.30- 14.00 uur. Kliniek voor gezelschapsdieren 'De Steenberghe', Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen. Dierenarts P. de Vos. Zat. en zon. uitsluitend behandeling van spoed- patiënten na telefonische afspraak, tel, 0115(696425). Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis 'Dierenartsencentrum West', G.A.M. de Bruijckere en E.G, van Bruinessen-Kap- senberg. Afspraken via telefoonnr. 0117 454484. Oostburg J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117)452103. Sas van Gent E. O. M. David, Westdam 54, tel. (0115) 453800, spreekuurzat. 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o. A.E. de Bruyn, Brouwerijstraat 92, Kapel- lebrug, tel. (0114) 312701. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115) 442161. door René Hoonhorst TERNEUZEN - De Stichting Terneuzen On Ice krijgt toch een gemeentelijke garantiesubsidie van tienduizend euro. Uiteinde lijk steunden alleen de twee fractieleden van de SGP en PvdA'er J. Dubbeldam het voor stel van het college om geen fi nanciële garantie aan de exploi tanten van de ijsbaan op de Markt te geven. De overige raadsleden leefden zich uit in 'ijzige' woordspelin gen om het nut en de lol van een kunstijsbaantje in het stadscen trum te onderstrepen. Slechts zes steden in den lande beschik ken over een tijdelijk ijs vloert je in het stadshart wist W. Broek- huysen (WD). Het'zou zonde zijn om die promotie voorbij te laten gaan aan de grootste ge meente van Zeeland en boven dien de ijspret van velen te ver knallen. Genieten J. Jonkman (PvdA) wilde (school)kinderen uit de hele ge meente - vooral ook de kernen buiten Terneuzen - nog meer van de ijsbaan laten genieten. Jonkman stelde voor kinderen de mogelijkheid te geven tijdens de twee vrijdagen in de kerstva kantie gratis van de baan ge bruikte laten maken, 's Morgens zouden de kinderen onder de 1.30 meter voor niets op de baan kunnen en 's middags de langere jeugd. Om Terneuzen On Ice het douceurtje af te snoepen, wilde Jonkman de subsidie zonder voorwaarden verstrekken. De meerderheid van de raad hield toch vast aan een maxima le garantiesubsidie van 10.000 euro. Volgend jaar moet nog maar eens worden bekeken op welke wijze een winterse ijs baan het best kan worden gefi nancierd, vonden zij. Garantiesubsidie Een aantal raadsleden had daarnaast begrepen dat de or ganisatoren prima konden le ven met het verstrekken van een garantiesubsidie. Het gratis laten schaatsen van schoolkinderen kan dus slechts bij het stichtingsbestuur wor den verzocht, concludeerden de bestuurders. De ChristenUnie ging mee met het voorstel, ook al omdat Jonk man zijn pleidooi voor vrij schaatsen expres op een vrijdag had gepland. De SGP bleef ge kant tegen het feit dat de ijs baan ook op zondag open is en stemde dus uit principe tegen welke subsidie dan ook. Dub beldam legde geen verklaring over zijn stemgedrag af. STREEKACTIVITEITEN AXEL-Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Bil jarten Kanaalzone; De BoerVierang, 20.00 uur: Kaarten; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten; 14,00 uur: Kerst bingo; 16.00 uur: Zitgym- nastiek; 't Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljar ten; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Kaarten bieden en jokeren; 13.30 uur: Koersbal; Café De Landbouw, 20.00 uur: Kaarten; Negotieplein, 19.00 uur: Kersthappe ning; GRAAUW - Dorpshuis, 14.00 uur: KBO adventsviering met optreden Musican- to; HEIKANT - Zaal Maton, 20.00 uur: Free Country Dancers gevorderden; 20.30 uur: Free Country Dancers beginners; 't Heike, 13.00 uur: Biljarten en pieren; Café Du Commerce, 20.00 uur: Kaarten; HENGSTDIJK - Horecacentrum De Vo gel, 19.30 uur: Kaarten; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten, kaarten en volksdansen; 19.30 uur: Gezelschapsdansen; HULST - De Lieve, 9.00 en 10.00 uur: Fy- sio gym; 9,30 uur: Bloemschikken; 13.00 uur: Biljarten Kanaalzone; 13.30 uur: Bridge; Den Dullaert, 20.00 uur: Voorstelling 'Nieuwjaar in de Middeleeuwen'; KLOOSTERZANDE - Café De Reizende Man, 20.00 uur: Kerstbingo De Klooria- nen; KOEWACHT - De Vlaschaard, 10.00 uur: Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten; OOSTBURG - Tienercentrum Time Out, 15.00 - 18.00 uur: Soos voor tieners van af 12 jaar; PAAL - Café 't Zicht Der Schelde, 13.00 uur: Levende kerststal; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 18.30 uur: Modelbouw; SAS VAN GENT - De Speye, 19.00 uur; Grutmoole volksdansen; 19.00 uur: Dansclub Lencor; 19.00 uur: Muziek school leerlingen showband Sas van Gent; St.Albert, 11.00 uur: KBO kerstviering; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.00-18.00 uur: Indonesische middag; 13.30 uur: SWOS gym en volksdansen, kaarten, canasta, biljarten heren; SPUI - De Drie Gehughten, 19.30 uur: Kin der café/Open huis; SINT - JANSTEEN - Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; De Warande, 13,00 uur: Biljarten; TERNEUZEN - De Veste, 13.30 uur: Soos voor mindervaliden Ons Verzetje, biljar ten en klaverjassen; 15.00 uur: Kerstvie ring; Centrum, 17.00-24.00 uur: Kerst markt; Sporthal 't Zwaantje, 9,00 uur: Bowls; VOGELWAARDE - R.k. kerk Stoppeldijk, 19.30 uur: Jubileum kerstconcert; ZAAMSLAG - Dorpshuis, 13.00 uur; Kaarten en biljarten;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 55