iVeer vertraging Noorderpolder Stijlvol swingen op het gala Bijna hemelse engelenzang in Zierikzee Vier bedrijven naar Kluizendok "mdejaarsvoordeel bij AutoTeam. Franse hoofdbrekens op strandborden 13 eerderheid gemeenteraad wil eerst overleg met omwonenden oompot mag lalets bouwen KERSTfïRTIKELEN 25% KORTING BOUWMAN Burgemeester en politie praten met hangjeugd zeeuwse almanak Versterker waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND vrijdag 19 december 2003 Famke van Loon IKZEE - De voorbereidin- 00r de Zierikzeese nieuw- nnvijk Noorderpolder zul- opnieuw een kleine i„„ging oplopen. Een meer ad van de gemeenteraad een besluit over het zoge- 1(J kwaliteitshandboek voor wijk uitgesteld, totdat hier- t overleg is gevoerd met de eniging Noorderpolder. verdaging van het besluit - jriopig met een maand - be ltvoor de fracties vooral een ncipe-kwestie. Aan de om- menden is beloofd betrokken worden bij de voorbereiding de nieuwbouwwijk. Op Wethouder niet blij met Delta-kwestie door Jeroen Boer VLISSINGEN - Wethou der P. van der Maden is ongelukkig met de grote stijging van de vergoeding ran de commissarissen tan Delta NV. Deson danks heeft de gemeente Vlissingen wel ingestemd met het voorstel. Dat Heek gisteravond uit het antwoord op vragen van dePvdA-fractie. ,flet is buitengewoon on gelukkig hoe het is ge gaan. Dat had anders ge tond", aldus de wethou der. Wethouder P. van der is het eens met PvdA-raadslid R. Belt gezien de loonont wikkeling' in Nederland, fo stijging van 35 procent toel fors is. De fractie vindt dat de verhoging «n slecht voorbeeld is. Werknemers worden de PvdA - ge confronteerd met een nul lijn, mede op basis van verzoeken van werkge vers. [Wethouder Van der Ma den gaf als hoofdreden Voor het instemmen met de verhoging, de genomen werkdruk van de commissarissen, 'oordat Delta tegen- moet qoncurre- 'Kn met andere aanbie ders, is het aantal verga deringen toegenomen van [es tot tien a twaalf per N Ook zijn de onder werpen complexer gewor den." Daarnaast gaf hij aan dat de vergoeding toids 1999 niet meer is ge stegen. De wethouder vindt wel dat het in de toekomst zo niet meer kan. initiatief van de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) wil een raadsmeerder- heid het college daar nu heel strikt aan houden. Iedere stap, die het college wil zetten voor de nieuwbouwwijk Noorderpolder, moet zwaar be vochten worden. Meer dan an derhalf jaar is er gesteggeld en getekend voor het Masterplan, waarin een ruwe opzet van de wijk wordt gemaakt. Kort voor afgelopen zomer is de gemeen teraad akkoord gegaan met het laatste alternatief voor de gehe kelde woontorens, de urban vil la's plus. Schoorvoetend, omdat omwille van tijd en provinciale druk ten aanzien van nieuw- bouwplannen in de dorpen lan ger wachten niet verantwoord werd geacht. Nu als gevolg van dit besluit het kwaliteitshandboek voor de wijk moet worden vastgesteld, dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Volgens G. van de Vel- de-de Wilde (project Noorder polder) gaat het hier slechts om 'één van de contractstukken met de projectontwikkelaars'. Van de andere kant gaat het wel om een 'belangrijk docu ment', waarin de gemeente afspraken maakt over het uiter lijk van de nieuwbouwwijk. Dat het college hierover geen overleg heeft gehad met de Ver eniging Noorderpolder, zint de LSD-fractie niets. Mede gezien de belofte aan de gemeenteraad deze omwonendenvereniging nauw bij de voorbereidingen te betrekken. Fractievoorzitter P. Berrevoets-Ringelberg stelt daarom gisteren aan de andere fracties voor, een besluit over dit kwaliteitshandboek uit te stellen met een maand, waar binnen dan alsnog dat beloofde overleg moet plaatsvinden. De WD-fractie ziet weinig brood in die verdaging. H. Coo- mans vindt één maand uitstel 'niet relevant', mede gezien de komende feestdagen. Ook PvdA-fractievoorzitter W. Ren den wil de voorbereidingen voor Noorderpolder geen verdere vertraging op laten lopen. Dat gesprek met de vereniging kan wat hem betreft best plaatsvin den, maar dat hoeft een besluit nu niet in de weg te staan. Vol gens de wethouder is beloofd de omwonenden erbij te betrekken wanneer er daadwerkelij k spra ke is nieuwe ontwikkelingen; wat haar betreft is die eerst-ko- mende nieuwe ontwikkeling de eerste versie van het bestem mingsplan voor de nieuwe wijk. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil met de verda ging van het besluit een voor beeld stellen. J. van de Berge (ChristenUnie): „De Vereniging Nooderpolder is telkenmale be loofd erbij betrokken te worden. Ze voelen zich nu als kleine kin- ders behandeld. Onze fractie ziet dit daarom meer als een sig naal aan de overheid: neem de burger nu eens écht serieus. Luister een keer; en daar krijgt u een maand de tijd voor." Alleen de fracties van VVD, PvdA en SGP wijzen het voorgestelde uitstel van LSD af. SSENKERKE - Camping De jDipot in Kamperland raag echonderd chalets bouwen, t besliste gisteravond een «erderheid van de Noord-Be- ilaudse gemeenteraad, camping krijgt er geen nieu- plaat-sen bij; de chalets moe- opbestaande kampeerplek- iverrijzen. Dit zeer tegen de i van de fractie van Noord- -elandsBelang (NBB). Frac- vöoi'zitter A. Oudshoorn ötzich in zijn kritiek aan bij reactie van de VROM-inspec- die chalets iets wezenlijk idersvindt dan de stacaravans de afmetingen van de lisjeszijn gebaseerd. Ie leden van de overige vier aadsfracties menen dat er geen prakeisvaneen nieuwe recrea- ontwikkeling, maar van u isering van een gedoogsi- uatje; op de camping staan al Ook voor de prece- die er eventueel vanuit zou gaan, waren de niet zo beducht. Oudstom wel. Hij vreest dat heelSowd-Beveland in de toe komst volchalets staat. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee klonken gisteravond oorstrelende Christmas Carols. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Applaudisseren is not done in een kerk, hoe in drukwekkend de vertolking van de typisch Engelse Christmas Carols ook mag zijn. Maar voor één keer werd gisteravond een uitzondering gemaakt bij de in middels ook traditionele uit voering in Zierikzee. Onder re gie van de ceremoniemeester klinkt - weliswaar voorafgaand aan het officiële programma - een ovatie. Gericht aan Prosper Sevestre, die voor het vijftiende achtereenvolgende jaar de ko ren hoog boven hun hoofden be geleidt op het monumentale Kam en Van der Meulenorgel. De korale kerstviering naar oud Engels voorbeeld draagt in de Nieuwe Kerk het kenmerk van een ingetogen sfeer. Ook aan die traditie houdt algeheel muzi kaal leider Mar van der Veer ste vig vast. Geen opsmuk, één gro te kerstboom met lampjes en vaak betoverende zang van honderdvijftig muzikanten zet ten de toon. De felbegeerde solo tijdens de openingsprocessie is tijdens de- Advertentie CADEAÜ WONEN Goes, Domburg-, Zoutelande, Middelburg- ze jubileumuitvoering voor de Zierikzeese Jolanda van Dam. Loepzuiver-bijna hemels - heft ze het al even gebruikelijke On ce in royal Davids city van Gauntlett aan, ondertussen stapvoets de koren aanvoerend in de richting van hun zitplaats aan de andere kant van de kerk. Het opkomen van de zangers vanachter het publiek heeft zo een bizar modern effect, waar menig dolby surround home theatre system niet aan kan tip pen. Een beetje dromer waant zich al snel in die oer-Engelse wereld van schoonblinkende kost schoolknaapjes met engelachtig zangstemmen. Zonder de uit voering van het organiserende Gereformeerd Kerkkoor Zie rikzee en het koperensemble van Kunst en Eer tekort te doen, het summum van de Carols blijft toch voorbehouden aan jeugdige sopranen. De hoge to nen van het middenbouwkoor van scholengemeenschap Prins Maurits uit Middelhamis en de dames van het projectkoor Wai- sisi vormen een perfecte een heid met de natuurlijke akoes tiek van de Nieuwe Kerk. Net als met topturnen zijn ook bij een uitvoering van de Christmas Carols de kinderen ongeëve naard. De uitvoering gister avond trok 350 belangstellen den en was daarmee net niet uit verkocht. Dat geldt wel voor de reprise vanavond, aldus mede organisator Ingrid Oosterloo, wanneer een speciaal optreden op het programma staat van de processiesolisten (veertien in getal) van de voorgaande jaren uit de Zierikzeese traditie. Advertentie Profiteer van duizenden euro's korting! Kijk op www.autoteam.nl door Inge Heuff ZIERIKZEE - Een stevige dis- codreun uit de jaren zeventig schalt uit de boxen. De dans vloer is gevuld met leerlingen uit de bovenbouw van Pontes scholengemeenschap, locatie Pieter Zeeman in Zierikzee. Overal lange satijnen jurken, blote schouders, ellebooglange handschoenen, witte overhem den onder warme, donkere jas jes met daarboven vaak een passende vetkuifEr was gister avond weer kerstgala op school. Voor het derde jaar op rij maak ten de leerlingen van de boven bouw van de Pieter Zeeman (4 vmbo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) zich gisteren op voor het kerstgala. De ruim driehonderd feestvierders waren gekleed zo als het een gala betaamt: veel lange jurken van glanzende stoffen met blote rug voor de da mes, wit overhemd (al dan niet met stropdas) en een snel zwart pak voor de heren. Op de gang werd nog snel even met een spuitbus de laatste hand gelegd aan een suikerspinkapsel. De stemming zat er al vroeg in. Met lekkere dansmuziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig lieten veel jongeren zien dat de dansles weer helemaal terug is. Ook de leraren waren op de dansvloer te vinden. En natuur lijk werd er ook veel naar elkaar gekeken; meiden op zoek naar jongens en omgekeerd. „We zijn drie jaar geleden met het gala begonnen en de eerste keer werd daar wel vreemd te genaan gekeken", vertelt Giel Timmermans, conrector tweede fase van de Pieter Zeeman. „Nu zie je dat de leerlingen er hele maal ingegroeid zijn en erg hun best doen om er passend uit te zien." En meer dan dat. Enkele leerlingen lieten zich per stret ched limousine naar het feest brengen en halen. Een ander koos echter voor brandweerau to met sirene. Terwijl de disco weer een andere hit liet horen uit vervlogen tij den, maakte de band zich op om te gaan spelen. „Behalve dat we een fantastisch feest hebben, organiseren we ook rond deze tijd weer extra activiteiten voor ons Unesco-project", legt Tim mermans uit. „Het blijft altijd zinvol om leerlingen ook te wij zen op het feit dat de wereld gro ter is dan wat zij ervan zien. Dat wij het vaak goed hebben en an dere niet altijd." De school is sinds een jaar bezig geld bij el- door Edith Ramakers VLISSINGEN - Soms is hij wel een muggenzifter, maar de Franse tekst op een waarschu wingsbord op het Vlissingse badstrand staat zo bol van de taalfouten dat het niets meer met taaipurisme heeft te maken. Dat vindt Jeroen Hozée uit Vlis singen. „Want vrij vertaald staat er nu iets als: Het is moge lijk dat grote boten oyer gevaar lijke vakanties gaan praten." De Vlissinger heeft het over de waarschuwing voor enorme vloedgolven, die kunnen wor den veroorzaakt door schepen die te snel voorbij varen. Bad gasten moeten vooral opletten wanneer het water zich plots vpr terugtrekt, want dan kan een vloedgolf het gevolg zijn. Hij vindt dat de gemeente 'Wissin gen zich bij de Fransen belache lijk maakt. Het woord golven is vertaald met vaques, maar dat klopt niet. „Als de vertaler golf had bedoeld dan had hij of zij wel vague moeten schrijven." Hij legt uit dat het een subtiel verschil lijkt, een G in plaats van een Q„Maar tussen het Ne derlandse rood en dood zit ook maar een enkele letter." Hij wijst op een andere onnauw keurigheid. Causer (op het bord staat: de grands bateaux cau- sent des vaques dangereuses) betekent in dit grammaticale verband 'gezellig babbelen'. „Er moet op zijn minst, peuvent causer staan. En we hebben het niet over bootjes maar over zee schepen, navires dus." Docent Albert Dijkstra, de strandwacht van Vlissingen, betreurt de fou ten. „De schuld ligt volledig bij mijIk heb de Franse tekst laten lezen en beoordelen door een docent Frans, Hij had wel vague geschreven, maar ik heb er een q van gemaakt." Hij vindt dat dit geen karwei is dat de gemeente zou moeten uitbesteden aan een vertaalbureau. „Nee, dit soort zaken los ik zelf op. Ik ken veel mensen die me kunnen helpen met allerlei dingen; ook met de ze taalkwesties." Dijkstra neemt geen aanstoot aan de an dere aanbevelingen. „De bood schap op het bord komt over. Het is misschien meer spreek taal, dan schrijftaal, maar met de pictogram ernaast van het schip en de vloedgolf is het toch een mooi en duidelijk geheel." De badmeester had al van meer fransgezinden opmerkingen. „Maar over de Duitse en Engel se vertaling is nog niemand ge vallen WISSENKERKE - Een groepje Wissenkerkse hangjongeren dat overlast veroorzaakt, wordt maandag op het matje geroepen bij burgemeester C. van Liere van de gemeente Noord-Beve land en het Noord-Bevelandse politieteam. Van Liere wil met de branie schoppers praten naar aanlei ding van een brief van een groep bewoners van de Ooststraat. Die schrijven veel last te hebben van jongeren die onder meer veel herrie maken. Raadslid D. Hage (WD) meende zelfs dat er al sprake is geweest van een 'handgemeen' tussen de jonge ren en een bewoner die niet kon slapen. Van Liere gaf aan dat er in overleg met de politie al met de klagende bewoners is gespro ken. Hen is toegezegd dat er op korte termijn ook met de hang jeugd wordt gesproken. Advertentie KERSTMARKT ZIERIKZEE ZATERDAG 20 DEC. GEZELLIGE KERSTMARKT MET LEVENDE KERSTSTAL. KERSTMAN EN DRAAIMOLEN. DIVERSE ACTIVITEITEN VOOR GROOT EN KLEIN DOOR DE GEHELE STAD. ÜÜZIE ZIERIKZEE OOK VAN 54 METER HOOG VAN 14.00 UUR TOT 21.00 UUR WINKELS GEOPEND foto Marijke Folkertsma door Wout Bareman GENT - Het Havenbedrijf Gent heeft overeenstemming bereikt met vier bedrijven over vesti ging aan het nieuwe Kluizendok op de westelijke oever van het Kanaal Gent-Terneuzen. De vier investeren ruim vijftig mil joen, nemen voorlopig bijna 27 hectare grond in gebruik en zijn samen goed voor een kleine 200 extra arbeidsplaatsen. Eén van de bedrijven onderhan delde ook met het havenschap Zeeland Seaports, maar koos toch voor een nieuwe locatie aap het Kluizendok. De haven van Gent besloot begin j aren ne-1 gentig de sprong over het kanaal te wagen. Tot op dat moment speelden alle havenontwikke lingen zich af op de oostelijke kanaaloever. Toen de autocon cerns Volvo en Ford zich daar steeds nadrukkelijker manifes teerden, werd eerst gekozen voor een zogenoemde inbrei- ding van de haventerreinen daar en vervolgens tot de ont ginning van de westelijke oever, tussen Gent en Evergem. Daar ging in '96 de eerste paal de grond in voor wat door de ha venbestuurders steevast de te genhanger van de Axelse Vlak te/Autrichep older op Zeeuws- Vlaams grondgebied wordt ge noemd. Het Kluizendokproject behelst de aanleg van een nieu we insteekhaven met 4,2 kilo meter kademuur en 200 hectare haventerrein, waarvan de helft direct aan het water ligt. Kos ten: 136 miljoen euro. In 2006 moet het Kluizendok - uitgevoerd in drie fasen - volle dig beschikbaar zijn. Haven schepen D. Termont van Gent zei gisteren, tijdens een feeste lijke presentatie in het stadhuis: „Ik had grote verwachtingen van het Kluizendok als de nieu we motor van de haven van Gent, maar ik had zeker niet ge rekend op'zo'n snel succes. De investering van deze vier be drijven samen is goed voor min stens 1,6 miljoen ton extra tra fiek. Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht. Het be vestigt de belangrijke rol die Gent op internationaal vlak vertolkt, zeker als nichehaven, die zich richt op gespecialiseer de overslag die de grote havens niet willen." Metaalconstructeur Aelterman NV, Ghent Transport Storage (GTS), Zoutman NV (leveran cier van zout voor alle mogelijke toepassingen) en Van Eeckhaut Vervoersmaatschappij (VVM, in beton) vullen samen volgend jaar bijna dertig hectare in aan de noordkant van het Kluizen dok. Lopen de vergunningpro cedures zoals het moet, dan zijn de bedrijven vanaf 2005 opera tioneel. Havendirecteur E. Van Craey- velt hoopt dat zich, direct na de verhuizing van de goederens poorlijn Terneuzen-Gent, pal langs de kanaaloever bij het dok, meer kandidaten voor ves tiging zullen melden. Juist de aanwezigheid van hindernissen als de oude spoorlijn én het touwtrekken om de sanering van de chemische stortplaats van La Flordiënne stond een snelle ontwikkeling in de weg. Het jaarlijkse gala op de Pontes locatie Pieter Zeeman is een prima gelegenheid voor 'dress to impress'. foto Marijke Folkertsma kaar te brengen voor een leer- herberg in Gambia. Timmer mans: „Een leerherberg is een soort multifunctioneel centrum voor onderwijs, gezondheids zorg en bestuurlijke activitei ten. Zo'n centrum kost vijftien duizend euro om te bouwen; we hebben nu ruim een derde ervan binnen. Het is net als bij het ga la: nu het project meer bekend heid geniet, wordt de inzet van de leerlingen steeds groter." Die Goese moeder leeft zeer 1 mee met de muzikale ver richtingen van haar zoon. Hij speelt in een band. Die pro- duceert, beweert ze, een ver schrikkelijke herrie, maar intussen is apetrots. Geen moeite is haar te veel om haar zoon in staat te stellen zich op dit gebied verder te be kwamen. Zo rijdt ze zonder klagen i naar ver weg gelegen mu- i ziekinstrumentenhandels wanneer haar zoon weer eens toe is aan een nieuwe gitaar. Door de muziekstijl die de band speelt, gebeurt dan nog al eens. Die gitaar moet de zoon aan schaffen van zelf verdiend geld. Voor een versterker heeft zijn moeder tot nu toe steeds in de beurs getast. Daar zit ook wat eigenbelang bij, onthulde ze laatst. „Die versterker is dus eigenlijk een beetje van mij. Dan kan ik tenminste met enig recht zeggen: zet eens zachter."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 41