F riet onder cameratoezicht 19 agenda PZC lezers schrijven Delta-geld I Delta-geld II ondernemend zeeland Delta-geld III Delta-geld IV Delta-geld V Delta-geld VI Delta-geld VII Delta-geld VIII Delta-geld IX Armoede Bont t>as FNV vrijdag 19 december 2003 bezoektijden Lamb Weston/Meijer verwerkt jaarlijks 375.000 ton aardappelen Sekenhuis Walcheren jdekerkseweg 88, „52EE Vlissingen 1(0118)425000 |q, 15.00-20.00 uur |Lk< Kinderafd. ouders gehele Kerig bezoek 14.00-19.00 uur Kchiatrie dag. 19.00-20.00 uur voe,zaenzo 14.00-16.30 uur IC/CCU en Stroke unit CVA 15,00-16.00en 19.00-20.00 uur losterscheldeziekenhuis iravenpolderseweg 114, RAGoes tel. (0113) 234000 o 13 00-13.45 en 18.30-19.45 uur deling A/B (kinder/kraamafdeling): 114,30-19.30 uur deling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, /jO-14-30 en 19.00-19.30 uur idenhof revalidatie '(firavenpolderseweg 114a, yw RA Goes, tel. (0113) 236236 iial/mvrij: 14.00-21.00 uur yen zon: 12.00-21.00 uur Emergis Jostmolenweg 101,4481 PM (loetinge tel. (0113) 267000 «oe,zat en zo 14.00-21.00 uur pea,din, don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen locatie De Honte IVielingenlaan 2, i535PATerneuzen bl (0115)688000 Ud.A1, A2, B1, B2, Cl, Obstetrie en gynaecologie dag. 14.30-16.00 en lyO-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, L do en vr 18,00-20.00 uur; woe, «êekeinde, feestdagen 14.00-16.30 Len 18,00-20.00 uur; afd. IC/CCU 14.30-15.15 en 19-20.00 uur. kin- lerafd. 14.00-19.00 uur .ocatie Antonius Moor van Genklaan 6, 4501 AJ Jostburg tel.(0117)459000 (jag. 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur ~Góeree-Overflakkee Jekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel,(0187) 607300 139,16.00-17.00 en 17.45- I9.30uur,zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lïevensberg, ;Boethaaveplein 1 4524VTBergen op Zoom ld,(0164) 278000 dia, 14,30-15.15 en 18.30-20.00 uur :aen zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 iuur GGZWestelijk Noord-Brabant Hoofdlaan8,4661 AA Halsteren tel.(0164) 289100 'ag, zaterdag en zondag 13.(ft-Muur Rotterdam Erasmus MC Dr.Mofewaterplein 40/50 30I5 GD Rotterdam £(010)46392 22 (voor inlichtingen taieklijden van alle afdelingen) tiismusMC-Sophia Of.Molewaterplein 60 '3015GJ Rotterdam lil. 1010)4636363 Afd,Verloskunde: dag. 11.00-12.00 ên 18,00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- )2,00 en 15.00-21.00 uur Erasmus MC-Daniël den Hoed GroeneHilledijk 301 3075EA Rotterdam lel,(010) 4391911 dag. 16,00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 1.(0032)50452111 ig. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en «bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge intLucaslaan 29 10032)50 36911 1 i§. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en «bewaking) niversitair Ziekenhuis Gent h Pintelaan 185 110032)92402111 lig. 14.30-20,00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen iijkstraat 10 fóOEdegem, tel. (0032) 3 8213000 bezoekuren: werkdagen 16.00- 1,00 uur, weekend en feestdagen A00-20.00 uur. 'd, B1 (cardiologie) dag. 16.00- ''10en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. W14,30 en 19.00-19.30. Ut Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- Vlissingsche, Goesche insche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche «tuwsbode - is een onafhankelijk «9blad, dat zich niet bindt aan le- tesbeschouwelijke en politieke stromingen of partij- BRONVERMELDING Is redactie van de Provinciale teuwse Courant maakt naast de ei- nieuwsgaring gebruik van de 'tlgende bronnen: «associeerde Pers Diensten (GPD), iwmeen Nederlands Persbureau "NP), Associated Press (AP), Bridge, fu'sche Presse Agentur (DPA), Wee France Press (AFP), Reuters "I.Belga en European Press-pho- Agency (EPA), door Peter de Brie BERGEN OP ZOOM - Als friet je met een vlekje heb je geen schijn van kans bij Lamb West on/Meijer in Bergen op Zoom. Het cameratoezicht op de nieu we productielijn van de voor malige Fri d'Or-fabriek pikt patatjes met een 'defect' er ge nadeloos uit en loodst ze volau tomatisch door een messenbat- terij die elk bruin plekje of pitje wegsnijdt. Samen met hoofdvestiging Kruiningen (650 mensen) en Oosterbierum (130) vormt de Bergse fabriek (200 medewer kers) Lamb Weston/Meijer (LWM), een joint venture van de Amerikaanse gigant in diepge vroren aardappelproducten Lamb Weston en het Zeeuwse familiebedrijf Meijer. Toen LWM in 2001 Fri d'Or overnam van Danisco Foods, was dat inclusief de wetenschap dat de fabriek uit de late jaren zeventig aan een forse facelift toe was om te voldoen aan de nieuwste eisen van voedselvei ligheid en van grote klanten als McDonald's en Burger King. Inmiddels is de complete pro ductielijn vervangen en werden onlangs een nieuwe verpak kingsafdeling en waterzuive ringsinstallatie in gebruik ge nomen. Zomer 2004 moet ook het naar binnen transporteren van de 375.000 ton aardappelen die er jaarlijks worden ver werkt, geschieden via de mo dernste machinerieën. ,,Dan hebben we in totaal ruwweg 50 miljoen euro geïnvesteerd in Bergen op Zoom", vertelt Kees Meijer, directeur van Meijer Be heer. „En het ziekteverzuim is van 15 De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 31, 4460 AA Goes; fax: 0113-315669; e-mail: redactie@pzc.nl. naar 4,5 procent teruggebracht. Het personeel was door de vele wisselingen van eigenaar gede motiveerd. Dat hebben we kunnen rechttrekken", vertelt vestigingsmanager Johan van Zweden. De aardappels worden geleverd door zo'n duizend vooral Zeeuwse en West-Brabantse boeren. Na een warm bad wordt machinaal de schil eraf ge stoomd. Het weinige handwerk in het proces is het verwijderen van exemplaren met muurvaste kleidotten en diepe bruine pit ten. Onder hoge druk worden de aardappels door een snijrooster geperst, waarna de frietjes door een soort zeef op lengte worden gesorteerd. Voorts razen ze over een trans portband, waar camera's patat jes met plekjes detecteren. De verdachte gevallen worden tus sen de gave exemplaren uitge blazen en langs roterende messen geloodst die met chirur gische precisie de vlekjes weg werken. Daarna duiken de frietjes de koelcel in, al dan niet gehesen in een coating, een jasje met een smaakje. Er gaat overigens niets verlo ren: de schillen worden veevoer, het snij afval vlokken voor puree en Pringles-chips. Kwaliteit De hoge kwaliteitseisen en pro ductvariatie zijn synoniem voor Lamb Weston, dat in 1991 Euro pa binnenviel via een aardap pelfabriek bij de Eemshaven. „Ze onderscheidden zich met die coatings, maar waren min der bekend met de Nederlandse cultuur, kleinschaliger land bouw en het minder gunstige klimaat dan in Noord-Ameri ka", aldus Meijer. Aardappelhandel Meijer, opge richt in 1920, startte in 1985 met de productie en verkoop van diepgevroren aardappelpro ducten en -vlokken onder de naam Meijer Frozen Foods. „We waren te klein om zelf onder zoek en ontwikkeling te doen naar nieuwe producten en ver werkingsmethoden. En wij sim pele Zeeuwen kregen maar las tig een poot tussen de deur bij Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. beeldrecht «Publicatierechten van werken van «Wende kunstenaars aangesloten I een CISAC-organisatie zijn gere- w mei Beeldrecht te Amstelveen. Het lijkt een cynisch toeval, dat het bericht over de forse verho ging van de vergoedingen die de aandeelhouders de Delta-com missarissen toekenden, ge plaatst werd onder het nieuws dat de armoede in ons land is toegenomen. Het is hypocriet van president-commissaris Hennekeij om te verklaren, dat hij de zorgen wel begrijpt en zich de ethische adviezen van de commissie-Tabaksblat zal aan trekken, en dan toch 25.000 euro voor 12 vergaderingen in zijn zak zal steken. Waarschijnlijk zijn velen bereid voor een derge lijke vergoeding een aantal moeilijke vergaderingen te lei den. De krokodillentranen bij de overwegingen van de Delta bestuurders zijn volstrekt onge loofwaardig. De nutsvoorzie ningen werken met ons gemeen schapsgeld. Dat hoort niet thuis in de zakken van de commissa rissen. Martine Buïtink, Jan W.Scheffers Jan van Hoofkwartier 18 Middelburg Op de voorpagina van de PZC van 16 december prijkt het be richt dat de commissarissen van Delta NV een salarisverhoging krijgen van 35 procent. Wie het narekent ziet dat de verhoging zelfs 37 procent bedraagt en die van de president-commissaris bijna 39 procent. Het bericht wordt letterlijk omvat door een artikel waarin wordt betoogd dat 11 procent van onze bevol king het volgend jaar de 'armoe degrens' van 800 euro per maand voor een alleenstaande, zal overschrijden. Die armoede- stijging is mede een gevolg van de stijging van de kosten voor noodzakelijke nutsvoorzienin gen. De gedeputeerde J.Suur- mond, die inzonderheid de be langen van de gebruikers in het oog dient te houden, vindt dat 'in deze tijd versobering op zijn plaats is', maar acht de verho ging acceptabel. De president commissaris, oud-gedeputeer de J.Hennekij, begrijpt de zorgen over de verhoging, maar acht deze gepast. In mijn ogen gaat het om een misplaatste zelfverrijking, gelegaliseerd door aandeelhouders die het al gemeen belang zouden moeten behartigen, maar besluiten tot McDonald's en Burger King. Dus waren wij ook op zoek naar een partner." Meijer leverde destijds aardap pelen aan Lamb Weston in de Eemshaven. 'Jullie beconcur reren ons met diepvriesfriet en beleveren ons met grondstoffen. Jullie zullen de beste aardap pels wel zelf houden', zo spotten ze met serieuze ondertoon", weet Meijer nog. Uiteindelijk kwam het in 1994 tot een joint venture waarin beide bedrijven 50 procent bezitten. „Een totale overname wilden we niet." LWM heeft een jaaromzet van 340 miljoen euro. Volgens vestigingsmanager Van Zweden zijn de Amerikanen heel erg gericht op constante kwaliteit en wensen van de klant. „Ze kennen de eisen van fastfoodketens. Een frietje bij McDonald's moet overal ter we reld altijd hetzelfde zijn. Lamb Weston is ook sterk in variatie. Ze hebben een laboratorium waar veertig mensen full time nieuwe vormen en smaken tes ten." In het vakjargon heten aardap pels overigens grondstoffen. Daarvan verwerken de drie LWM-f abri eken per jaar één miljoen ton, een kwart van de Nederlandse oogst. Dat mondt uit in circa 600 verschillende producten, van rechttoe recht aan friet en pureevlokken tot potato wedges, stix, twisters en crispy cubes. Die vereisen elk ei gen specificaties. Er vindt dan ook nauw overleg plaats met de telers over zaken als ras, groot te, suiker- en drogestofgehaltes en oogstmomenten. Alle eindproducten worden op geslagen bij Partner Logistics in Bergen op Zoom, met zijn 33 meter hoogte en 100.000 pallet plaatsen het grootste vriesveem van Europa. Slechts twee pro cent van de eindproducten wordt afgezet in Nederland, 80 procent binnen Europa en de rest in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. „Wij werken vooral voor de professionele ho reca en ketens als McDonald's en Burger King. In tegenstelling tot bijvoorbeeld McCain of Avi- ko, die samen met Farm Frites onze concurrentie vormen, heb ben wij geen eigen merk in de winkels liggen. Wij hoeven niet bij de massa bekend te zijn." Topman Kees Meijer van Meijer Beheer en vestigingsdirecteur Johan van Zweden van Lamb Weston/Meijer Bergen op Zoom bij een van de productielijnen. foto Con Clasquin misbruik van gemeenschaps gelden. Er zijn blijkbaar geen wetten die dit soort gedrag ver bieden. Dat is jammer. Betrok kenen hanteren kennelijk ook geen normen die hen verhinde ren aldus te handelen. Dat is veel meer dan jammer. H.Stegeman President Kennedylaan 43 Middelburg Meer armoede in Nederland kopt de PZC van 16 december en daaronder een andere kop. For se salarisverhoging commissa rissen Delta. De tranen schoten mij gelijk in de ogen. Ze krijgen voor een verdubbeling van zes naar twaalf vergaderingen slechts 35% meer. Het lijkt mij alleszins redelijk dat ze eigen lijk 100% hadden moeten krij gen. Maar alle gekheid op een stokje, voor twaalf vergaderin gen per jaar krijgt een commis saris slechts 18.500 euro, dat is per vergadering ruim 1500 euro. De president-commissaris maakt het nog bonter, zijn ver goeding is nu ruim 2000.00 euro per vergadering. Heel wat ge zinnen in de groep van 'Meer ar moede in Nederland' zouden dolgelukkig zijn met een maandinkomen van een dagje vergaderen van de Delta-com missarissen. Wat nog erger is: alleen de gemeente Veere had het morele lef had om tegen deze verhoging te protesteren. Alle andere aandeelhouders van Delta lieten het afweten. Ieder een moet inleveren wordt ons voorgehouden, minima, oude ren en gehandicapten. Alleen de commissarissen van Delta niet. Uitspraak van de president commissaris Hennekeij, de ad viezen van de commissie Ta- baksblatt zullen wij ons in de toekomst aantrekken. Alleen deze keer zeker even niet. Wim Hoogerdijk Zangvogelstraat 29 Heinkenszand 'Daar past een hogere vergoe ding bij' zegt president-com missaris Hennekeij. Veel meer vergaderingen, niet gecompen seerd, zwaardere werkzaamhe den, kortom, er moet maar eens 35% bij. Dit is toch gewoon on gehoord in deze tijd. Iedereen moet de broekriem aanhalen, er is in toenemende mate armoede in Nederland (ook in Zeeland neemt dat onrustbarend toe), maar de commissarissen van Delta schamen zich niet echt voor deze buitengewone verho ging. Hennekeij gaat 1 januari a.s. maar even 7000 euro méér verdienen. In het hele land wor den de salarissen bevroren, af en toe is er en succesje te melden krap 1 salarisverhoging voor de thuiszorg) en dit kan alle maal zomaar. Deze lui moeten tijdens de kerstdagen, als ze hun ronde buik vol eten en drinken, eens denken aan al die mensen die op de rand van het bestaans- minumum leven. Deze mensen kunnen tijdens de feestdagen niets extra's doen en dat komt mijns inziens door deze zakken vullers; Jos van de Graaf Majooriverf 5 Zoutelande Wat heb ik toch een medelijden met deze heren, in plaats van 6 vergaderingen hebben ze nu 12 vergaderingen per jaar, wat be loond wordt met 185 0 0 euroDe president-commissaris vangt maar liefst 25.000 euro per jaar, alleen voor 12 keer vergaderen, kassa. Deze verhoging is nodig omdat zij niet gecompenseerd zijn de laatste jaren. Als ik dan naar mijn salaris kijk, dan springen de tranen in mijn ogen omdat ik de laatste jaren ook niet gecompenseerd ben, alleen een minimale verhoging van sa laris waardoor ik dus al jaren te kort kom, omdat de minimale verhoging gelijk wordt ingepikt door allerlei verhogingen zoals ziekenfondspremie e.d. Wan neer ik dan één artikel hoger kijk in de PZC van dinsdag 16 december 2003 en lees dat er méér armoede in Nederland is, dan vraag ik mij toch af wan neer we helemaal naar de kloten worden geholpen door zulk soort lui. K.P. Hamelink Spaarnestraat 12 Terneuzen Het is verheugend te vernemen dat de Delta NV voor dit jaar een winst gaat maken van 55 mil joen euro, en dat de verwachting oplopend tot 2006 zelfs 68 mil joen euro per jaar gaat bedra gen. Minder verheugend en eigenlijk ongehoord is in tegen stelling tot bovenstaande, dat geen van die talrijke euro's te rugkomt bij het grote contin gent kleinverbruikers, die toch hebben bijgedragen aan dit po sitieve resultaat. Erger nog is dat Delta NV diezelfde kleinge- bruikerper 1-1-2004 hogere ta rieven gaat berekenen. Ik geloof dat hier het gezegde 'stank voor clank' op zijn plaats is. Ronduit beschamend is dat melding wordt gemaakt van de belo ningsverhoging van de commis sarissen met maar liefst 35%, met als triest hoogtepunt de be loning voor de president-com missaris van maar liefst 25.000 euro, en de heer Hennekeij krijgt dit voor het bijwonen van 12 vergaderingen, dus een dikke 2000 euro per gebeurtenis. Ik ken veel mensen die dit graag zouden verdienen per maand als enige bron van inkomsten. Met in het achterhoofd de rol van de raad van commissarissen bij Ahold, blijkt dat die enorme verantwoordelijkheid erg wordt overdreven en deze term alleen wordt gebruikt om die hoge vergoedingen aannemelijk te maken voor het 'gewone volk'. Er is op kosten van alweer de kleingebruiker een commis sie-Tabaksblat benoemd, die de exorbitante vergoedingen van de heren bestuurders een halt diende toe te roepen. Ik dacht dat de conclusie van dit onder zoek een versobering voorstel de, maar daar denken ze bij Del ta NV kennelijk anders over. Gerard Deen Willem Barentszstraat 2 Middelburg De commissarissen van de Delta zijn de laatste jaren niet gecom penseerd voor prijsstijgingen voor hun zwaar denkwerk! Nu moet er 35% verhoging op hun riante vergoeding komen. Wie compenseert de 41.000 mini ma's in Zeeland die proberen rond te komen met alle prijsstij gingen? De commissarissen moeten zich diep schamen. Van solidariteit is geen sprake. Waar blijft de sociale gerechtigheid? K.Bartusek Pr. Margrietstraat 103 Nieuwdorp Door de PZC misschien niet zo bedoeld, maar de schrille tegen stelling moet iedereen wel op vallen! 11% van de huishoudens heeft in 2004 minder dan 800 netto te besteden per maand. Onze commissarissen van Delta hebben de euvele moed om hun salaris met 5000 tot 7000 (=35%) te verhogen. Delta, die ondanks liberalisering, nog door zoveel Zeeuwen als hofleverancier wordt gezien! In een tijd dat ze bij Delta de waterdivisie afsto ten en werknemers hierdoor him baan zullen verliezen. (Wanneer is de WMZ overgeno 1 EVENEMENTEN BERGEN OP ZOOM - Beursplein 20.00 uur: Openluchtkerstspel door Rederij kersgroep Glymes' Bastaerden; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 13.00-17.00 uur: Christmas Fair; 'S-HEERENHOEK - Kiekieris, 20.00-23.00 uur: Kiekvirus: Cristmas Edition; KRUININGEN - Ons Dorpshuis, 20.00 uur: De Berini's spelen Noorderstil; MIDDELBURG - Stadsschouwburg, 20.00 uur: Musical naar het boek Het He melbed, met Jos Brinken Liesbeth List; NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Theater de Wegwijzer, 20.30 uur: Concert Erik Visser en Dorine Wiersma; TERNEUZEN - Scheldetheater, 20.00 uur: Local Heroes; VLISSINGEN - Arsenaaltheater, 20.15 uur: Toots Thielemans, jazz; De Piek, 21.30 uur: Urban Lounge; FILMS men?). Natuurlijk, de provincie vindt dat acceptabel. Slechts de gemeente Veere maakt bezwaar. En Hennekeij zegt: 'de zorgen hierover te begrijpen'. In deze barre tijden waarin de Zeeuw Balkenende ons de broekriem aantrekt, waardoor mensen worden ontslagen, WAO-ers en nog veel meer bevolkingsgroe pen de dupe worden van dat be leid, durft de heer Hennekeij te beweren dat Delta zich de ad viezen van de commissie-Ta- baksblatt zal aantrekken. Wat hypocriet! Hij weet net zo goed als ik dat het advies van die commissie compleet is uitge kleed. Er is niets over van de stoere taal van Tabaksblatt. Het is allemaal te gek voor woorden. Toch maar overstappen naar Essent, Nuon of Eneco? Hoeveel mensen worden er in Zeeland afgesloten omdat ze niet kun nen betalen? Wat mij betreft tijd voor een frisse wind bij Delta zodat wij Zeeuwen met een ge rust hart ondanks liberalisering bij onze eigen energieleveran cier, water, gas, elektrisch en kabel kunnen afnemen. Jan Everse Lenshoekdijlc 9 's Gravenpolder De commissarissen van Delta krijgen er 5000 europer jaar bij. Aanleiding is de verdubbeling van het aantal vergaderingen en de meerdere werkzaamheden. Commissai'issen bij Delta ko men vrijwel allemaal uit de po litiek bestuurlijke sector, met een uitstekend gesalarieerde baan. Het feit dat men 'bezorgd' heeft gekeken of dit nu wel het goede tijdstip is om de verho gingvan 35% toe te passen, juist in een tijd dat iedex'een de broeki'iem moet aanhalen, komt het nogal hypocriet over als je veiwolgens constateert dat het een verantwoorde verhoging is. Men gaat in dit voorstel geheel voorbij aan de publieke commo tie over exorbitante beloningen in de top van het bedrijfsleven. Men zal echter de beloningsad viezen van de commissie Ta baksblatt ter harte nemen, ook hier gaat men voorbij aan het feit dat deze adviezen zó lek ge schoten zijn, dat er van de oor spronkelijke plannen weinig is over gebleven. Hoe zullen de bijstandsmoedei's, chronisch zieken en ouderen met alleen AOW, ooi-delen over de genoem de salarisverhoging? Voor hen vormt 5000 euro het netto inko men van meer dan een half jaar om van te leven. Als deze men sen pech hebben en hoge kosten voor voorzieningen zoals zie- kenvervoer, fysiotherapie, thuiszoi-g en dergelijke, dan L.Hillebrand secretaris Splinter (Zeeuws platform voor armoedebestrijding en sociale uitsluiting) Langeweegje 33 Koudekerke BERGEN OP ZOOM - Roxy, Lord of the rings 3: 20.00 uur; Finding Nemo (NL): 14.00 en 16.15 uur; Pipo en de p-p-parel- ridders: 13.30 uur; Pietje Bell 2:16.00 en 18.30 uur; Love actually: 21.00 uur; Cinemactueel, S.W.A.T.: 21.30 uur; Sca ry movie 3: 21.45 uur; Pietje Bell 2:18.30 uur; Lord of the rings 3: 18.15 en 20.30 uur; Finding Nemo(origineel): 18.30 uur, GOES - 't Beest, LesTriplettes de Bellevil le: 20.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, Kees de jongen: 18.45 uur; The humain stain: 20.30 uur; Lord of the rings 3. 18.15 en 2T30 uur; Love actually: 18.00 uur; Mas ter and commander: 19.00 uur; Finding Nemo(origineel): 16.00, 19.00 en 22.00 uur; S.W.A.T.: 22.30 uur; De Passie vrucht: 16.00 uur; Pietje Bell 2:16.00 uur; Scary movie 3:16.00 en 20.30 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Anyway the wind blows: 22.00 uur; Son of the bride: 19.30 uur; uur; VLISSINGEN - Cine City, Elf: 12.45 en 17.30 uur; Scary Movie 3:12.45,20.00 en 22 15 uur; Pietje Bell: 13.30, 20.00 en 22.15 uur; Lord of the rings 3: 14.00, 15.00, 19.30, 20.00 en 21.00 uur; S.W.A.T.: 22.15 uur; De Passievrucht: 20.00 uur; Looney Tunes, Back in action: 20.00 uur; Finding Nemo(NL): 13.30, 16.15 en 17 45 uur; Finding Nemo(origi- neel): 15.00, 18.45, 20.00 en 22.15 uur; Masterand Commander: 16.15 uur; Love Actually: 15.00 en 22.15 uur; Pipo en de p- p-parelridder: 12.45 uur; ZIERIKZEE - Fizi theater, Russian ark: 20.30 uur; TENTOONSTELLINGEN BURGH-HAAMSTEDE - Galerie Kunst geen Kunst, 11.00-17.00 uur:Jaap vd Gaarden en Theo Barend, een zomer in Cuba (t/m 20/12); GOES - Galerie ArtSnack, 13.00-17.00 uur: Reynier de Muynck, schilderijen en Claartje Mol, bronzen (t/m 17/1); Galerie Van den Berge, 12.00-17.00 uur: Fotowerken van Hans Wilschut; KAPELLE- Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Boomtoppers (t/m 21/2); Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: Hans Moerman, foto-expositie met foto's uit Afrika, Azië en Zuid Amerika (t/m 19/12); KATTENDIJKE - Galerie llona Schmit, 14.00-18.00 uur: Overzichtstentoonstel ling van schilderijen van llona Schmit; KRUININGEN - Gemeentehuis, 9.00- 12.00 uur: Houtsnijwerk (t/m 31/12); MELISKERKE - Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur: Fashion by the sea, expositie kurxnen zij volgend jaar door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet, naar het gemeente lijkloket om eenbijdi-age te vra gen in het kader van de bijzon dere bijstandswet. Hoe denken de bestuurders van Delta deze verhoging, op dit moment, mo reel te verantwoorden? van modeontwerpsters (t/m 3/1); MIDDELBURG - De Burg, 9.00-17.00 uur: Ploegens en maaiens, de Zeeuwse boer derij te boek gesteld (t/m 22/12); De Drukkery, 9.00-18.00 uur: Tekeningen Dick Materna voor De Avonden van Ge rard Reve; Y. Né, schilderijen(t/m 3/1); De Zenkast, 14.00-17.00 uur: Einsteins origami, werk van Vincent leke (t/m 11/1); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Schilderijen en panelen van Ageeth Leemkuil en Ke ramiek van Anja Sijben, De Haagse Ets club,Ton de Laat (t/m 27/12); NIEUW- EN ST JOOSLAND-De Wegwij zer, 13.00-1700 uur: Erwin Olaf, foto's OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch mu seum, 12.00-17.00 uur: Reeènsprongen, tentoonstelling over reeën (t/m 25/1); OOST-SOUBURG - De Watertoren, 12.00-17.00 uur: Klanksculpturen/mixed media van Petra Dubach en Mario van Horrik(t/m 18/1); VLISSINGEN - Atelier Loes Muller, 12.00- 16.00 uur: Werken van Caterina Spadea, meto.a. beschilderd porselein(t/m17/1); MuZeeum, 10.00-17.00 uur: Glorie en Rampspoed (t/m 11/1); ZIERIKZEE - Gemeentehuis, 8.30-16.00 uur: De Dageraad, fototentoonstelling van Jaap Klein (t/m 24/12); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 u). Kindertelefoon, tel. 0800- 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817; Palazzoli Huis, Voor mensen met kanker, tel.0118-413932 Dierenambulancetel. 0900-7673437. Advertentie Armoede valt best mee hier, zei premier Balkenende, als een zelfgenoegzame farizeeëi-. Bij de verkiezingen won de PVDA en het CDA, maar de WD is zowel de verliezer als grootste win naar geworden dankzij het CDA, die blijkbaar al voor det vei'kiezingen kopjes zaten te ge ven aan baasje Zalm. Het gros van de belastingin komsten wordt opgebracht door mensen t/m modaal inkomen. Het is dan wel cru dat juist zij nu moeten inleveren, terwijl de ho gere inkomens er op vooruit gaan. Door dit kabinet wordt bezuinigd op de werknemers verzekeringen terwijl de fond sen hiervan geen tekort maar juist een overschot hebben. Bo vendien zijn deze een verwon/en recht en een zaak van werkne mers en werkgevers, daar mag het kabinet zelfs geen inspraak in hebben. Maar het bondsmanagement willen hun toekomstige politie ke loopbaan niet in gevaar bren gen In de ongeveer 30 miljard euro aan subsidies die rijk, pro vincie en gemeenten schenken aan allerhande BOBO-commis- sies en belangenorganisaties wordt uiteraard niet gesneden, want politici willen hun toe komstige baantjes wel veilig stellen. Intussen moeten ouderen, chro nisch zieken en uitkeringsge rechtigden maar zien dat ze rondkomen met alle verhogin gen van cle (gemeentelijke) las ten. We hebben nog een bak el lende te verwachten, maar is dat nog wel verdedigbaar? Cees Boogaart Schoolstraat 5 Oud- Vossemeer waanzin ten top wanneer dui zenden mensen hun bontjas in leveren omdat ze tot inzicht zijn gekomen en niet langer mee werken tot het instandhouden van ernstig dierenleed, juist een dierenorganisatie ze gaat weg geven! Als je nu i'eclame wil maken voor bont dan moet je ze juist aan deze groep uitdelen. Im mers zijn zij het niet die zich he le dagen op straat vertonen? Ik heb misschien een fase gemist maar naar mij n mening ben j e zo niet bezig belangen van dieren te behartigen maar van daklo zen. Overigens een prima stre ven maar stop ze dan in een schapenvacht, dit is net zo warm en daar zijn er genoeg van. Waar andere dierenbe schermingsorganisaties het die renleed in de bio-industrie, veetransporten, het doodknup pelen van zeehondjes, proefdie ren en ga zo maar door aan de orde stellen, doet Peta haar ge loofwaardigheid wel zeer ge weld aaxi. Kees de Waardt Noordelijke achterweg 2 Baarland Je gelooft je ogen niet als je leest dat cle dierenbelangenorganisa tie Peta daklozexi in bont laat lo pen (PZC 10-12). Nu gun ik juist daklozen alle warmte van de wereld, daar geen misverstand over, maar het is natuurlijk de Ton Heerts, bestuurder sociale zekerheid FNV, noemt het ver wijt dat contributie voor de sta kingskassen wordt opgespaard in fondsen een hetze. Maar Bondgenoten is toch failliet door beursspeculatie? Heerts bewaart zelf afstand van gestaalde kaders als Hubert Vankan (de Unie) die wel nee durfde te zeggen tegen Zalm. Hij verdoezelt zijn slappe been tjes met one liners a la Schwarz kopf. Heerts ziet het nut ex-van in om het kapitaal geïnvesteerd in professoren te vernietigen nadat de belastingbetaler krom lag voor goed opgeleid kader-. Heerts durft heus wel tijdelijke en niet passende ai-beid in te rui len voor eeuwigdurende. Echt wel. Maar vooral bazuint hij dat de arbeider geen productiefac tor is zoals in de arbeidswaai'de- leer van economen als Smith, Mill en Marx waar arbeid als enige factor geldt die toege voegde waarde tot stand bi-engt en deze arbeidspi-ijs als ruilmid- del bepaald wordt op de (toen schrijnende en niet erg transpa rante) arbeidsmarkt. Integendeel, Heerts confor- meei*t zich aan de liberale waar de van de arbeid die bepaald wordt door het consumptieve nut (grensnut - Menger, Gossen, Jevons) dat tot stand komt als gebruiksmiddel op de goede- i'enmarkt. Theo Prinse Drostlaan 40 Sluiskil

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 19