PZC Nieuwe versie Norton Buttons maken De Nationale HypotheekbeurÉ' W5 Grote cijfers Space Colony Muziek om op te schieten zaterdag 1 november 2003 R E D N A K L E B 1 C E D N M N T G A A C H M R E C IJ U E N E B E A U R J U L L U N E W A K 1 O T N W S T T E R R S R R S E U 1 R N S F P E A E R F O R G U A O E L V A O F B P P N E K K O O O B O E M O E E V N S E R D L G A P M G G A E 1 B O P S R E A E N N R P E O T T K G 1 L 1 A A G L R N H R A L E E T Z V L A O C E L L T T 1 1 R E A B E 1 A E E O R S G O B A R P T U R E D N E E O N T S E R B N E P P O L K O S Balpen Beoefenen Bretel Decibel Eender Eeuwig Elkander Emailleur Error Etalagepop Haksel Kabas Kantlijn Kloppen Koorzang Legitiem Onbevangen Ontploffen Ovarium Overweg Paleis Rechtsgebouw Reiskostuum Rolprent Roodborstje Spierkramp Staal graveurs --g-k-b-s-e- speelduiten- --s-o-i-o-i-o- schooljongens -h-skd- bitterkoekj e- -1-e-o-l-o-r- -porto-ingang -v-u-g-k-e-e-e- kernmacht-klomp -r-t-n-o-s-f-e- -vleugelspelers -e-no-e-s- stalbeest -o-o-l-j- boekdelen -gn f-J3T7TIT3ï7ÏT7Ii¥if!fiT»W»TTrni5l Specialisten Wie zelf websites maakt, heeft voor de aankleding daarvan vaak behoefte aan leu ke plaatjes. Knoppen, logo's en achtergronden mits met smaak en beleid toegepast ma ken een site aantrekkelijk en kunnen er een persoonlijk tintje aan geven. Er zijn veel manieren om aan zulke plaatjes te komen. Je kunt ze vinden op allerlei gespeciali seerde websites, maar hoe lan ger hoe meer daarvan vragen te genwoordig geld. Je kunt ze zelf gaan maken, maar dat vergt be hoorlijke software en vooral kennis, ervaring en creativiteit. Jatten van andere sites kan na tuurlijk ook, maar dat geeft weer weinig bevrediging en bo vendien mis je dan de mogelijk heid om er een eigen tekst of kleur aan te geven. Een leuke manier om aan knop pen en logo's 'op maat' te komen is de website www.cooltext- .com. Het is een online-toepas- sing waarmee je gratis buttons en andere kleine afbeeldingen met tekst kunt laten maken. Ze zijn klaar terwijl je wacht en verschijnen dan in de browser, waar je ze met behulp van de rechtermuistoets kunt down loaden. Doe dat wel binnen een uur nadat ze zijn aangemaakt, want langer bewaart Cooltext de plaatjes niet. Bij het ontwerpen kun je uit gaan van een aantal voorgebak ken knoppen en logo's, waarvan vervolgens de kleuren, letterty pen, tekst en een aantal effecten in te stellen zijn. De mogelijkhe den zijn niet erg uitgebreid, maar voldoende om aardig uit ziende en in elk geval persoon lijke plaatjes te kunnen maken. En dat alles voor niets, en zon der dat je ook maar één byte aan software op je computer hoeft te installeren. Vallende bladeren betekent ook altijd een nieuwe versie van Norton Antivirus. Met tel kens weer wat extra maatrege len om het de schrijvers van kwaadwillende software moei lijker te maken. Het zijn logi sche stappen in de race om een veilige computer. Moet je nu als gebruiker meteen naar de win kel rennen om 55 euro neer te tellen voor de 2004-versie? Denk eerst even na. De vernieu wingen bij een anti-viruspro gramma staan altijd los van de virusdefinities. Die heb je veel vaker nodig dan een keer per j aar en die krij g j e als het goed is wekelijks of dagelijks via een bijbehorend abonnement. Als argument voor Antivirus 2004 zou kunnen gelden dat het iets intensiever speurt in de binnenkomende en al binnenge komen bestanden. In gecompri meerde bestanden bijvoor beeld, zoals die vaak worden gedownload met peer-to-peer- netwerken zoals Kazaa. Als je daar veel mee werkt, kan de nieuwe versie een iets hoger be veiligingsniveau bieden. Een heel nuttige uitbreiding is de anti-spywarevoorziening. Die bestrijdt programma's die al dan niet stiekem allerlei ge gevens over je computergedrag via het internet doorsturen naar lieden die daar commercieel baat bij hebben. Of, erger nog, daar kwaad mee kunnen door dat ze op die manier wacht woorden en creditcardnummers bemachtigen. Qua gebruiksgemak blijft Nor ton Antivirus een van de beste in zijn soort. Het programma in stalleert zich vlot en probleem loos en valt je niet lastig zonder dat dat echt nodig is. Maar dat gold voor de voorgaande versies ook al. Rob Vermeulen Norton Antivirus 2004 van Sy mantec. Systeemeisen voor WindowsXP: minimaal Penti um 300MHz, 128MB RAM, 85MB schijfruimte. Prijs: 55 eu ro (Professional-versie: 75). Website: www.symantec.nl. Comfortabel draadloos tele foneren voor senioren. Dat biedt Siemens. De Gigaset E15 0 is gebruiksvriendelijk voor se nioren en mensen met een lichte visuele of motorische handicap. Dat is te danken aan grote toet sen met extra grote cij fers en een royaal verlicht schermpje. Een speciale SOS-knop met vier voorgeprogrammeerde tele foonnummers biedt extra vei ligheid. Bovendien zijn de bel tonen extra luid in te stellen. Ingebouwd is nummerweergave om te kunnen zien wie er belt. Vanaf begin deze maand is-ie te koop voor 269,95 euro. r- i Advertentie Een stad vol eigenzinnige persoonlijkheden in Space Colony. Spel met een knipoog Ongetwijfeld jaloers op het enorme succes van The Sims bedachten de crea- tievelingen van FireFly Stu dios Space Colony. Dit pc- spel verenigt het beste van een people simulator, een maatschappij-bouwspel en een ruimtevaartgame. Het verhaaltje is niet al te in gewikkeld: in een toekom stige wereld waarin de aarde al lang is uitgewoond, moet de mensheid zich zien te redden door het koloniseren van plane ten. Telkens met niets beginnen dus, zorgen dat er genoeg zuur stof, elektriciteit en voedsel zijn en dan maar bouwen. Als dat goed gaat, ontstaan er bloeiende steden. Gaat het mis, dan wordt de kolonie al snel onder de voet gelopen door aliens. Het leuke van Space Colony is dat je niet te maken hebt met anonieme boeren en soldaten zoals in de talloze Age of-simu laties, maar met echte persoon lijkheden. De twintig kolonis ten hebben allemaal een naam, een geschiedenis en een karak ter en vooral dat laatste kan de speler geweldig bezighouden. Net als echte mensen hebben ze hun nukken, worden ze agres sief of verliefd, zijn ze lui of ei genwijs en bovenal onvoorspel baar. Ook ontwikkelen ze zich, afhankelijk van welke omstan digheden je ze weet te bieden. Onderling contact is essentieel en heeft invloed op het gedrag. Omdat alles zich afspeelt in een technologisch vreemde wereld, mist Space Colony het muffe van The Sims terwijl je er toch al je sociaal-psychologisch inzicht in kwijt kunt. Ook de humor is niet vergeten. Die uit zich niet alleen in de teksten die de personages uitspreken, maar ook in de toon waarop ze dat doen. Om er lol van te hebben, moet je wel vlot Engels kunnen verstaan want het tempo ligt vrij hoog. Space Colony heeft een lange speelduur, want er zitten ge noeg scenario's in en als die op zijn, kun je met de ingebouwde editor nieuwe werelden en uit dagingen voor je kolonisten ontwerpen. Grafisch is het oké, zonder dat er al te gekke trucs worden uit gehaald. Een game met een knipoog, bestemd voor fijn proevers die voor de inhoud gaan en vooral voor wie eens wat anders wil. Rob Vermeulen Space Colony van FireFly Stu dios, gedistribueerd door Take2 Interactive. Systeemeisen: mi nimaal Windows98 op Pentium 800MHz, 64MB RAM, 850MB schijfruimte, 4MB-videokaart met DirectX8.1. Prijs: 44,95 euro. Ook al zul je David Bowie, Run DMC, Garbage, en Pink niet snel samen op het po dium vinden, toch gaan ze hand-in-hand in Amplitude. Songs uit de meest uiteenlopen de muziekstijlen zijn door de muzikanten van Harmonix vol ledig ontrafeld tot losse instru menten. Aan jou de taak om ze weer bij elkaar te mixen. In je ruimteschip vlieg je over de tracks die de verschillende in strumenten voorstellen. Weet je de noten precies in het ritme aan stukken te schieten dan zet je een instrument aan, en zo remix je het nummer naar je eigen smaak. Knal bijvoorbeeld eer ste de baseline aan, schiet de drums erbij en schuif dan vlug vier sporen op voor een beetje zang of een gitaarrif je. Een muziekspel heeft grafisch niet zo veel nodig, toch verhoogt het de sfeer wel degelijk dat er ook op dit vlak uitgepakt wordt, en de bijna psychedelische ef fecten menig videoclip in de schaduw zetten. Gemakkelijk is Amplitude niet, maar gelukkig kun je je eigen moeilijkheids graad kiezen, of de verschillen de ritmes van een song eerst oe fenen voor je aan het echte werk begint. Online wordt Amplitude nog leuker. Je kunt de remix van een ander naspelen, of die van jezelf uploaden. Ook is er de mogelijk heid om samen met of tegen an deren te spelen. Eindelijk is er ook eens een onli ne game waarmee je eenvoudig andere spelers, of een spel op jouw niveau kunt vinden. Hope lijk nemen andere ontwikke laars daar een voorbeeld aan. Amplitude is een hartstikke goed spel. Een echte aanrader voor muziekliefhebbers, maar ook voor ieder ander die voor hij naar een danceparty gaat nog even zijn ritmegevoel wil bij spijkeren. Maar pas op, het is zo verslavend, dat je misschien wel thuis blijft. Bas Boot Amplitude, Harmonix, SCEE voor PS2. Vanaf 65 euro. Zie ook www.amplitudegame.com In deze mengelmoes van letters zijn al de genoemde woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar be neden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen dan regel voor regel van boven naar beneden nog een woord. Stuur dit woord op een briefkaart naar: Puzzelredactie PZC, Postbus 31, 4460 AA Goes, of per e-mail naar redactie@pzc.nl Uw briefkaart of e-mail moeten uiterlijk woensdagmorgen in ons bezit zijn. Vermeld uw naam, adres en woonplaats. De PZC stelt de volgende prijzen beschikbaar: eerste prijs een Iris-cheque van €25,=. Tweede, derde en vierde prijs een Iris-cheque van €12,50. De oplossing en de namen van de prijswinnaars vindt u in de PZC-bijlage Wonen van volgende week. OPLOSSING Cryptogram van vorige week De prijswinnaar van de Iris-cheque van €25 is M. Drost, Terneuzen. De Iris-cheques van €12,50 gaan naar E. den Boer, Zierikzee, N. Jasperse, Veere en S. de Dreu-Vermaire in Kloetinge. De prijzen worden zo spoedig mogelijk toegezonden. nhb@zeelandnet.nl www.nationale-hypotheekbeurs.nl HOOFDVESTIGING: VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 137 TELEFOON (0118) 41 39 00 Fowel de rente op de kapitaalmarkt als de rente op de geldmarkt is de afgelo pen week gestegen. Veel hypotheekverstrekkers verlaagden hun tarieven -met 0,1 tot 0,3 procent. Hypotheekrente per rente afsluit opgave rente bij fiscale 27 oktober 2003 vast provi bank besparing van gedu sie in constant rende 38% 42% ABN/AMRO meegroeihyp. 5 jr. 1,00 4,4 2,16 1,89 meegroeihyp. 10 jr. 1,00 5,3 2,68 2,36 meegroeihyp 15 jr. 1,00 5,8 2,98 2,64 ann. hyp. variab. 1,00 3,5 2,40 2,26 ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,2 2,83 2,67 Bouwfonds spaarv.hyp. 5 jr. 1,00 4,9 2,52 2,21 Combinatie spaarv.hyp. 10 jr. 1,00 5,4 2,81 2,48 Centraal spaargar.hyp. 5 jr. 0,50 4,1 2,06 1,79 Beheer spaargar.hyp. 15 jr. 0,50 5,2 2,68 2,36 CVB ann. hyp. 2 jr. 1,00 3,2 2,52 2,38 ann.hyp 5 jr 1,00 4,5 3,14 2,96 spaarhyp. 10 jr. 1,00 5,5 2,82 2,49 Delta Lloyd/ hyp.tot.plan 5 jr. 1,00 4,5 2,36 2,07 Leven hyp.tot.plan 15 jr. 1,00 5,5 2,94 2,60 Direktbank besp.dir.hyp. 5-jr. 1,00 4,8 2,35 2,06 Fortis Bank ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,0 3,02 2,85 ann. hyp. 10 jr. 1,00 4,8 3,39 3,20 ann. hyp. 15 jr. 1,00 5,3 3,61 3,41 spaarhyp. 5 jr. 1,00 4,5 2,36 2,07 spaarhyp. 10 jr. 1,00 5,0 2,70 2,39 spaarhyp. 15 jr. 1,00 5,5 2,91 2,58 HoogHuys/C hyp.spaarpl. 5 jr. 1,00 5,0 2,58 2,27 ING-bank spaarhyp. 5 jr. 1,00 5,0 2,53 2,23 spaarhyp. 10 jr. 1,00 5,6 2,88 2,56 ann. hyp. 0/1 jr. 1,00 3,6 2,46 2,32 ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,8 3,21 3,02 Nationale spaarhyp. 5 jr. 1,00 5,0 2,53 2,23 Nederlanden spaarhyp. 15 jr. 1,00 6,2 3,24 2,89 Obvion Hyp. ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,2 3,02 2,85 ann. hyp. 10 jr. 1,00 4,8 3,39 3,20 spaarhyp. 5 jr. 1,00 4,4 2,27 1,98 spaarhyp. 10 jr. 1,00 5,0 2,61 2,29 spaarhyp. 15 jr. 1,00 5,4 2,79 2,46 Postbank spaarhyp. 5 jr. 1,00 4,4 2,45 2,16 spaarhyp. 5/7 jr 1,00 5,4 2,74 2,42 spaarhyp. 10/12 jr 1,00 5,9 3,04 2,70 ann. hyp. 2 jr. 1,00 3,9 2,52 2,38 ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,7 3,03 2,85 PVF Achmea spaarhyp. 5 jr. 1,00 4,3 2,29 2,01 Hyp. spaarhyp. 15 jr. 1,00 5,7 2,93 2,59 ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,1 3,02 2,85 ann. hyp. 10 jr. 1,00 5,0 3,46 3,26 ann. hyp. 15 jr. 1,00 5,5 3,71 3,49 Rabo. (advies) spaarzeker 1 jr. 1,00 3,1 1,48 1,27 spaarzeker 3 jr. 1,00 3,8 1,92 1,67 spaarzeker 5 jr. 1,00 4,3 2,18 1,90 spaarzeker 10 jr. 1,00 5,0 2,51 2,21 SNS bank spaarhyp. ideaal 1,00 4,6 2,25 1,96 spaarhyp. 5 jr. 1,00 4,7 2,30 2,02 ann. hyp. 1 jr. 1,00 3,3 2,27 2,15 ann. hyp. 5 jr. 1,00 4,7 3,14 2,96 De vermelde tarieven hebben betrekking op standaard hypotheken met nationa le hypotheekgarantie. De netto werkeli|ke rente (nwr) is gebaseerd op de totale netto lasten van de hypotheek. De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hypotheek ad 75.000 euro Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden. Bij andere hypo theekbedragen wijkt de nwr soms enigszins af Advertentie Door volume afspraken die wij hebben met een aantal Jt grote geldverstrekkers, als Postbank, ABN-Amro, Hooge IJ li Huys en vele anderen kunnen wij u lagere renten bieden dan in bovenstaand overzicht staat. Hypotheek (ma. t/m vr. 9.00-21.00 uur, za. 10.00- 14.00 uur) MiddclbUfQ De uitbreiding van de Euro pese Unie met tien nieuwe leden, die op 1 mei met een velle tje van tien verschillende ge gomde zegels zal worden ge markeerd, is wel het hoogtepunt van het uitgifteprogramma voor de eerste zes maanden van 2004. Opvallend zijn ook nog enigszins een emissie Oude Kunst en de herdenking van 15 0 jaar KNMI, maar daarmee heb ben we het eigenlijk wel gehad. Wat echter de filatelisten zullen toejuichen is dat er slechts 29 verschillende zegels voor de eerste helft van 2004 zijn ge pland. Dat zijn er minder dan de helft van het aantal zegels dat in de eerste zes maanden van dit jaar uitkwam. Als deze trend zich dan ook doorzet is Neder land in één klap verlost van het negatieve imago als filatelisti sche bananenrepubliek. Voor uw agenda: het jaar wordt al op 2 januari geopend met drie verschillende emissies. Om te beginnen twee nieuwe zelfkle vende Beatrixzegels in waarden van 0,57 en 0,72 (beide in velletjes van vijf stuks), dit in verband met een tariefsverho ging voor internationale post; dan twee gegomde zegels Cour de Justice van 0,39 en €0,61 (in velletjes van tien stuks; nieu we motieven; met doorlopende beelden zowel van zegel op zegel als tot in de velrand); tot slot twee zelfklevende priorityze- gels met als thema Oude Kunst. Op deze zegels in waarden van 0,61 en €0,77 (vijf dezelfde ze gels in een velletje) details van schilderijen van Johannes Ver meer en Gabriël Metzu. Op 31 januari wordt het 150-ja- rig bestaan van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch In stituut (KNMI) herdacht met de uitgifte van een velletje met tien gegomde 0,39-zegels, twee motieven. NB. De Zomerzegels 1990 stonden ook in het teken van het weer. In waarden van €0,39 en €0,78 zullen 2 maart twee nieuwe zakelijke zegels worden uitge bracht. De traditionele Zomer zegels staan voor 6 april ge pland. Een velletje met tien gegomde zegels van €0,39 met een bijslag van €0,19, zes ver schillende motieven. Evenals de voorgaande drie jaar zullen er ook nu bloemen op de zegels prijken. Het thema zal zijn Bloem en kunst. Net als in veel andere landen (Hongarije heeft al twee zegels uitgegeven waarop klokken de minuten naar twaalf uur aftik ken) zal ook Nederland de uit breiding van de Europese Unie met tien landen postaal marke ren. Op 1 mei verschijnt een vel letje met tien verschillende ge gomde zegels van €0,39. De nieuwe landen zijn: Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slove nië, Slowakije en Tsjechië. Ook volgend jaar zal er weer een zegel aan de filatelie worden ge wijd en wel aan vijftig jaar Jeugdfilatelie. Op 7 mei zal een velletje worden uitgebracht met tien gegomde €0,39-zegels, twee motieven. De persoonlijke zegel die op 20 mei werd uitgegeven is zo'n suc ces inmiddels hebben meer dan een half miljoen een velletje be steld dat TPG Post op de inge slagen weg voort gaat. Het eer ste half jaar wordt 1 juni dan ook afgerond met een nieuwe set persoonlijke zegels. Voor consu menten tien dezelfde gegomde zegels van €0,39 in een velletje, voor zakelijke klanten mailers van 50 dezelfde zelfklevende ze- Hero Wit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 31