PZC Kop schouwen krijgt ambulance PZC Ouderen gaan op onderzoek in gemeente Reimerswaal Tholen helpt uitgeprocedeerde asielzoekers Te weinig steun voor nieuwe jeugdraad Project De Blikken II wint Van Doornprijs b!3 Geen tweede supermarkt in winkelcentrum Goese Polder 0800 - 0231 231 (GRATIS) agenda vrijdag 10 oktober 2003 Acht winkels Optreden rapper Keeyel Platteland Tijdwinst Verlies zee- en kustvisserij Vragen over ontslagen bij Verduijn Marijkeschool in nieuwsquiz Brandje kiosk markt Middelburg Botsing door voorrangsfout Hnnr Nona Vette THOLEN - Het college van burgemeester en wethouders van Tholen wil 30.000 euro be schikbaar stellen voor de op vang van asielzoekers die uit geprocedeerd zijn en voor wie normaal gesproken geen geld meer beschikbaar is. Het colle ge gaat dat binnenkort voor stellen aan de gemeenteraad. Met het geld dat het college wil vrijmaken moet het onderdak en eten betaald worden van uitgeprocedeerde asielzoekers. De regeling is bedoeld voor asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en wiens situatie schrijnend is. Zo zijn er bijvoorbeeld gezin nen waarvan slechts één ouder een verblijfsvergunning heeft. Volgens beleidsmedewerker M. Daverveldt van de gemeente kan het niet de bedoeling zijn dat gezinnen uit elkaar ge haald worden. Het college wil het geld vrijmaken zodat de personen die uitgezet moeten worden en voor wie geen subsi dies beschikbaar meer zijn toch in hun huis kunnen blij ven. Het is de bedoeling dat de leden van een gezin bij elkaar kunnen blijven totdat er een oplossing gevonden wordt voor alle gezinsleden. Veel gemeenten komen met dit soort tijdelijke oplossingen, vaak op aanraden van de Ver eniging Nederlandse Gemeen ten (VNG), omdat er nog geen landelijk beleid is. Pas in janu ari wordt een landelijke rege ling verwacht die de uitzetting regelt en er voor zorgt dat er geen mensen op straat meer worden gezet. Aan dergelijke ontruimingen wil de gemeente Tholen, net als veel andere ge meente in Nederland, niet meewerken. Op dit moment komt slechts één gezin in Tho len in aanmerking voor deze bijstand. Maar de verwachting is dat meer gezinnen zich zul len melden bij de gemeente aangezien er meer procedures lopen van asielzoekers die lan ger dan vijf jaar in Nederland wonen. Het geld gaat overigens niet naar de asielzoekers zelf, maar naar stichting Inlia (In ternationaal Netwerk van Lo kale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) Zeeland. Medewerkers van die stichting bekijken per persoon hoeveel geld er nodig is om in ieders be hoefte te kunnen voorzien. Ver volgens wordt dat gedecla reerd bij de gemeente. Lidl wordt eigenaar van Spinne door Rolf Bosboom GOES - Supermarkt Lidl wordt eigenaar van het totale winkel centrum De Spinne in de Goese Polder. De ingrijpende vernieu wingervan, samen met de bouw van appartementen, begint zo mogelijk nog dit jaar. Het voor nemen er een tweede super markt te vestigen is van de baan. 'Over de vernieuwing van het winkelcentrum wordt nu al en kele jaren gepraat. Onverwach te ontwikkelingen hebben ech ter keer op keer voor vertraging gezorgd. Aanvankelijk was het de bedoeling een tweede super markt te vestigen. Naast de C1000 zou de discountzaak Aldi komen, met de verwachting dat de winkels elkaar aanvullen. Eigenaar Schuitema van C1000 zag de komst van een tweede su permarkt echter niet zitten en deed het huurcontract begin dit jaar over aan Lidl, de grote con current van Aldi. De eigenaar van het winkelcentrum, Appel doorn Vastgoed, heeft vergeefs geprobeerd via de rechter de komst van Lidl te verhinderen. Het vestigen van twee discoun ters naast elkaar werd als zin loos gezien, zod,at Aldi zich gedwongen zag zich terug te trekken. De eigenaar van het winkelcentrum en Lidl hebben vervolgens een akkoord bereikt over overname van het winkel centrum. GOES - Rapper Keeyel en dj Bo nanza treden vanavond op in jongerencentrum Colours in Goes. De rapper uit Paramaribo kwam begin jaren tachtig naar Zeeland en maakt hiphop. Het optreden begint om 20.00 uur. De ontwikkelingen hebben ge leid tot aanpassing van de plan nen. De voorziene ruimte voor de tweede supermarkt, die op de plaats van het inmiddels ge sloopte deel van De Spinne zou komen, vervalt. Ook de reste rende winkels gaan op termijn tegen de vlakte. Er komen te genover de Lidl in totaal acht of negen winkels voor terug. Vol gens wethouder M. 't Hart is daar volop belangstelling voor, waaronder van huidige winke liers in het gebied. Lidl heeft als voorwaarde voor de overname van het winkel centrum onder meer gesteld dat de bestaande winkel in beschei den mate mag worden uitge breid, van 1000 naar 1200 vier kante meter. De gemeente gaat daarmee akkoord, evenals met de aanleg van extra parkeer plaatsen rond De Spinne. Er komt ruimte voor in totaal 166 auto's. Op de plaats van de huidige winkels komen waarschijnlijk enkele woningen te staan, al moeten de plannen daarvoor nog worden uitgewerkt. Wethouder 't Hart (ruimtelijke ordening) is blij dat de vernieu wing van het winkelcentrum binnenkort - het streven is nog dit jaar - kan beginnen. „Het is mooi dat we deze impuls aan het gebied kunnen geven. Het had nog mooier kunnen zijn, maar daarvoor heb je wel de mede werking van externe partijen nodig. Wat er nu ligt, is in elk ge val een volwaardig plan." De bouw van appartementen boven de toekomstige winkels is vanaf het begin onderdeel ge weest van de plannen voor De Spinne. Daarin is ook na de jongste ontwikkelingen niets veranderd. De ontwikkelings maatschappij Marsaki, de com merciële tak van onder meer woningcorporatie RWS, reali seert een complex met 32 eenhe den, vooral bedoeld voor senio ren. Achttien appartementen zijn bestemd voor de verhuur; de overige veertien komen op korte termijn in de verkoop. Impressie van het vernieuwde winkelcentrum, met erboven appartementen. Links is nog een klein deel van Lidl zichtbaar. illustratie WTS Architecten door Rob Paardekam KRUININGEN - Burgemeester en wethouders van Reimers waal zien niets in de oprichting van een jeugdraad. Een meer derheid van de gemeenteraad schaart zich achter dat stand punt. Alleen VVD en BBR zien een jongerenraad wel zitten. De jaarlijkse jeugddebatten zijn momenteel het belangrijkste redactie bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315670 Fax: (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom Ingrid Huibers Mieke van der Jagt Rob Paardekam centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 315500 Pax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'mternet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge burende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur Reimerswaalse wapenfeit als het om jeugdparticipatie gaat. Deze hebben echter weinig om het lijf en daarom heeft raadslid M. van der Meijden de discussie over een jeugdraad aangezwen geld. Als goed voorbeeld noemt ze de gemeente Borsele, waar de jongerenraad begin dit jaar werd opgericht. De dertien jon geren voorzien het college, soms ongevraagd, van goede raad en hebben al de nodige initiatieven ontwikkeld. Desondanks laten burgemees ter en wethouders van Reimers- waal weten niet veel in een jongerenraad te zien. Jeugdpar ticipatie ondersteunen ze van harte, maar een jeugdraad kent volgens hen meer nadelen dan voordelen. Zo is een groep jon geren volgens het college per de finitie een zeer onrustige groep. -Het ene moment kan de belang stelling groot zijn om vervol gens weer te verdwijnen, stellen BenW. Een jeugdraad zou daarom nooit echt een stabiele groep kunnen worden. De gemeente bestuurders zeggen veel meer te zien in een vertegenwoordiger van de jeugd in de verschillende dorpsraden. Die organen kun nen volgens het college als spreekbuis voor de jongeren fungeren. Verder meent dat met het instellen van een jeugdraad verwachtingen worden gewekt, die waarschijnlijk niet kunnen worden waargemaakt. Van der Meijden is niet onder de indruk van die argumenten. Ze vindt dat niet de dorpsraden, maar de jongeren zelf moeten kunnen mee beslissen als het gaat over zaken die hen aan gaan. Bovendien hebben de drie grootste dorpen van Reimers- waal helemaal geen dorpsraad. Toch is een overgrote meerder heid van de gemeenteraad te gen. In hun verkiezingspro gramma's van 2002 waren de meeste partijen nog voor, maar nu steunt alleen Bewoners Be langen Reimerswaal de WD. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Schouwen-Dui- veland krijgt volgend jaar een extra ambulancepost. Minister Hoogervorst van Volksgezond heid heeft dit aan de provincie meegedeeld in een brief. Hoogervorst komt een oude toe zegging na, nog gedaan door zijn voorgangster minister Borst. Zij beloofde anderhalf jaar geleden zich sterk te zullen maken voor een extra ambulan cepost. Die maakte onderdeel uit van een pakket maatregelen om de gezondheidszorg voor be woners van Schouwen-Duive- land te garanderen. Dat pakket was opgesteld door onder meer de provincie en de gemeente. Borst heeft haar belofte niet na kunnen komen, haar opvolgers Bomhoff en De Geus evenmin. Hoogervorst slaagt wel, omdat het tweede kabinet-Balkenende - alle bezuinigingen ten spijt - extra geld uittrekt voor de aan pak van knelpunten in de ambu lancezorg. De ministerraad neemt daar over vandaag het definitieve be sluit. Twee weken geleden kon digde Hoogervorst al aan dat voor de ambulancezorg acht tien miljoen euro extra beschik baar komt. Hij maakte dat be kend, nadat het kabinet had besloten ruim dertig miljoen eu ro extra voor kleine en middel grote ziekenhuizen uit te trek ken. Zeeuwse ziekenhuizen kunnen op meer investerings- geld rekenen. Al deze maatregelen zijn be doeld om de bereikbaarheid van de gezondheidszorg op het plat teland te garanderen. Op Schouwen-Duiveland is die in het geding gekomen door de sluiting van de laatste verpleeg- afdelingen van het Zweeds Ro de Kruis-ziekenhuis in Zierik- zee. Patiënten moeten voortaan voor spoedeisende eerste hulp naar Goes of Dirksland op Goe- ree-Overflakkee. Met alleen een ambulancepost. bij Zierikzee bleek het niet meer mogelijk de landelijk vastge stelde aanrijtij den te halen. Een patiënt moet binnen drie kwar tier in een ziekenhuis kunnen zijn. Voor de Kop van Schouwen was dat niet meer haalbaar, zonder een extra ambulance post. In Zeeland doet zich dit probleem niet alleen op Schou wen-Duiveland voor. Volgens onderzoek van het Rijksinsti tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt die drie kwartier vaak overschreden op Sint-Philipsland, in delen van West-Zeeuws-Vlaanderen en ten oosten van Hulst. In zijn brief aan de provincie kondigt Hoogervorst aan dat hij ook voor die andere knelpunten een oplossing probeert te vin- door Rob Paardekam KRUININGEN - Is Reimers waal ouderenproof? Om die vraag te beantwoorden gaan tientallen senioren volgend jaar zelf op onderzoek uit. De bevin dingen worden gepresenteerd in een rapport. „De gemeente staat even aan de kant", legt voorzit ter G. Mourik van de senioren raad uit. „Nu zijn wij zelf aan de beurt." Het project ouderenproof is in andere gemeenten in Nederland al een succes geworden. Daarom wil ook de Reimerswaalse seni orenraad bekijken in hoeverre de gemeente het predikaat ou derenproof verdient. In alle ker nen worden themagroepen ge formeerd, die gaan bekijken of het dorp een prettige plek is om oud te worden of dat er juist nog veel verbeterd moet worden. Er wordt onderzoek verricht in vijf thema's: wonen, zorg, dienst verlening, welzijn en participa tie. Mourik hoopt in elke kern zo'n tien mensen te vinden, die in groepjes van twee of drie men sen over de vijf thema's worden verdeeld. Zij moeten vervolgens op onderzoek uit door de ach terban te benaderen en relevan te instellingen te bezoeken. Zo kan in de themagroep zorg de vraag opdoemen of ouderen vol doende thuiszorg kunnen krij gen en moet de werkgroep wo nen bijvoorbeeld onderzoeken of er voldoende seniorenwonin- Advertentie KRANT DEN HAAG - De Nederlandse zee- en kustvisserij heeft vorig jaar verlies gedraaid bij een omzetdaling van tien procent tot 463 miljoen euro, meldt het Landelijk Economisch Instituut (LEI) in het gisteren gepubliceerde rapport Visserij in cijfers 2002. De teruggang is vooral te wijten aan een verlaging van de visquota. Het aantal schepen in de zee- en kustvisserij nam licht af tot 393 en het aantal opvarenden met twee procent tot 1746 manjaren. Een opvarende verdiende in 2002 gemiddeld 39.000 euro. De mosselsector maakte vorig jaar wel winst, 35 miljoen euro. Dat is iets minder dan in 2001, maar het resul taat ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen ze ven jaar. BRESKENS - De vakbond FNV Bondgenoten denkt eind de ze maand te weten hoeveel personeelsleden van snoepfabriek Verduijn in Breskens hun ontslag willen aanvechten. Dat zegt Felix Alejandro-Perez van vakbond FNV Bondgenoten. Het aantal gedwongen ontslagen bij Verduijn is beperkt gebleven tot 45. Aanvankelijk was er sprake van dat er zeventig werk nemers op straat zouden komen te staan. Branchegenoot Bonbons Napoleon, die de fabriek heeft overgenomen, bleek echter meer mensen nodig te hebben dan in eerste instantie was ingeschat. Niettemin zet een gedeelte van de werknemers die hun baan kwijtraken vraagtekens bij de selectiecriteria die zijn toegepast om uit te maken wie wel en wie niet meemag naar de nieuwe eigenaar, zegt FNV Bondgenoten. „Onze juri dische afdeling studeert daarom op de selectiecriteria", aldus Alejandro-Perez. „De juristen kijken er vreemd van op dat het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, red.) met die crite ria heeft ingestemd. Bij de toetsing zijn niet de gebruikelijke normen voor anciënniteit gehanteerd." Slechts een handjevol met ontslag bedreigde Verduijnwerk- nemers heeft zich totnutoe bij de vakbond gemeld, zo liet de vakbondsbestuurder gisteren weten. Alejandro-Perez ver wacht dat het aantal personeelsleden dat beroep aan gaat te kenen tegen het ontslag nog toeneemt tot ongeveer twintig. AXEL - Groep 8 van openbare basisschool Prinses Marijke in Axel doet vandaag mee aan een nieuwsquiz van het Schooltv- weekjournaal. De quizkandidaat staat namens de klas in de studio. De vragen gaan over het nieuws van de week waarin de uitzending plaatsvindt. Er worden in totaal zeven vragen gesteld. De winnaar krijgt een schooltv-klok. MIDDELBURG - De stadsgewestelijke brandweer is gister ochtend rond elf uur uitgerukt voor een brandje in een kiosk op de Markt in Middelburg. In de kiosk was kortsluiting ont staan tussen het plafond. De kiosk, die in gebruik is als friet kraam, was ten tijde van de brand nog gesloten. De brand weer hoefde overigens niet te blussen. Toen de stroom werd afgesloten, was het probleem voorbij. DREISCHOR - Door een voorrangsfout op de kruising Boger- dweg/Zuiddijk zijn gistermiddag twee auto's op elkaar ge botst. Een 91-jarige man van Schouwen-Duiveland gaf geen voorrang aan een Tholenaar, die van links kwam aanrijden. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrijDe auto 's raak ten beide aan de voorkant beschadigd. den. Hij denkt onder meer aan een betere spreiding van ambu lanceposten. De komende maanden wordt daarvoor een plan uitgewerkt. Veel tijdwinst valt volgens Hoogervorst nog te boeken door de verwerking van meldingen via de meldkamer naar ambulanceposten te ver beteren, waardoor ambulances eerder naar een patiënt of onge val kunnen uitrukken. Lezersservice - bezorgklachten - informatie over abonnementen gen zijn. De seniorenraad wil de resterende maanden van dit j aar gebruiken om 55-plussers te zoeken die willen meewerken aan het onderzoek. Begin vol gend jaar moet vervolgens een bijeenkomst plaatsvinden waarin de taken worden ver deeld. „Het moet een zeer gron dig rapport worden", legt Mou rik uit. Om te voorkomen dat niemand zich straks iets aantrekt van de aanbevelingen in het rapport wil de seniorenraad zoveel mo gelijk instanties bij het project betrekken. Mourik denkt onder meer aan de gemeente, R&B Wonen, de verschillende zor gaanbieders, politie, brandweer en ouderenbonden. Met deze or ganisaties wordt binnenkort een convenant afgesloten. Om het onderzoek te kunnen bekos tigen, hoopt de seniorenraad subsidie te krijgen van de ge meente en de provincie. Het on derzoek wordt begeleid door het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON), dat het project ouderenproof heeft op gezet en al in veel gemeenten heeft uitgevoerd. Mourik gaat ervan uit dat de ge meenteraad het rapport met open armen zal ontvangen. „Nu moeten ze constant beslissingen nemen zonder dat ze weten wat ouderen willen." door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - De pro jectontwikkelaar die dertig wo ningen in het plan De Blikken II in 's Heerenhoek gaat bouwen, heeft de Maarten van Doorn- prijs 2003 van de gemeente Bor sele gekregen. Architect Maarten van Doorn bepaalde gisterenavond door loting wie van de vijf genomineerden de prijs mocht ontvangen. De prijs is door de gemeente Borsele ingesteld om inwoners te stimuleren over de ruimtelij ke kwaliteit na te denken, voor al als ze bouwinitiatieven ne men. Het hoeft niet om grote nieuw- en verbouwklussen te gaan, want kwaliteit kan ook in detaillering zitten. Zo koos Hein de Vries, opvolger van kwaliteitsbewaker Maarten van Doorn bij de gemeente, uit twaalf inzendingen vijf zeer uit eenlopende bouwplannen. De overkapping van het tolplein van de Westerscheldetunnel, bijvoorbeeld. De Vries: „Dat heeft het in zich om naast de Zeelandbrug en de Oosterschei - dedam, een beeldmerk voor Zeeland te worden." Evenzeer een beeldmerk, maar dan voor de Zomerstraat in El- lewoutsdijk, is de aangebouwde garage met schuur. De bouwer heeft er daar voor gekozen het toegestanen bouwvolume in meerdere delen op te trekken. De traditionele details aan de garage en de schuur, maken dat het geheel de sfeer van de Zo merstraat versterkt. Ook een aanbouw en een car port naast een doordgewone twee-onder-een-kap-woning in Heinkenszand, voegen duide lijk iets toe. De horizontale ele menten in de gevel zijn doorge trokken in heldere eenvoudige vormen. De gebruikte materia len zijn pretentieloos maar het geheel geeft de woning iets ex tra's. Het o zo gewone huis krijgt ineens allure. De uitbreiding van een heel klein huisje aan de Stenevate in Heinkenszand, moet een lastige klus zijn geweest. Het aanbou wen van puisten behoorde niet tot de mogelijkheden omdat het huis van alle kanten op het zicht staat en de gemeente Borsele heel zuinig is op de beelkwali- teit van die plek. De oplossing is gevonden door het huisje van al le kanten groter te maken met gebruikmaking van traditione le materialen. Van waar je ook aan komt rijden, je zou zweren dat er nooit iets aan het wonin kje verbouwd is en dat het er al zeker honderd jaar staat. Alle genomineerden kregen een prijs van 500 euro maar het win nende plan, de dertig woningen, kreeg het dubbele. De dertig huizen staan verspreid over het plan, waar voor de rest weinig welstandsregels gelden. Door overal in het plan niet dezelfde huizen maar, zeg maar, neefjes van elkaar, neer te zetten, ont staat toch een samenhang en herkenbaarheid die een verza meling woningen tot een wijk maakt. Het prijzengeld werd meteen beschikbaar gesteld voor een kunstwerk in de nieuwe wijk. De Westerscheldetunnel deed de 500 gewonnen euro's erbij, zodaternu 1.500 euro in de knip zit voor iets leuks in het nieuwe stukje 's Heerenhoek. f STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM Gertrudiskerk, 13.00-16.00 uur: Torenbeklimming; 13.00-16.30 uur: Bezichtiging monumen ten; GOES - Kantine ZLM, 13.30-16.30 uur: Biljart voor ouderen, buurtwerk Goese Polder; Jongerencentrum Colours, 20.00-23.30 uur: Optreden rapper Keeyel en Deejee Bonanza; HANSWEERT Kaj Munk, 13.00 uur: Se- niorensoos; 's-HEERENHOEK-Tentop het plein bij de r.-k. kerk, 20.00 uur: 's-Heerenhoeks Ok toberfeest door carnavalsstichting 'De Koenkelpot': Dance Party voor de jonge ren; HEINKENSZAND - Binnenuit, 19.30- 20.30 uur: Modeshow met hoeden van Wil van Weele; Café-restaurant de Blauwe Reiger, Dorpsstraat 50, 19.00-22.00 uur: Jaarlijk sa regiotentoonstelling van ca. 400 kromsnavels, ingezonden door de leden van de Parkieten Speciaal Club Midden Zeeland; KAPELLE - Sportgebouw Molenvate, 9.30 uur: Jeu de boules; De Vroone, 13.30-17.00 uur: Biljarten en kaarten voor ouderen; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13.00- 17.00 uur: Biljartclub senioren; Sporthal, 19.30-20.30 uur: Conditietrai ning bij Omni-Sport Reimerswaal; KWADENDAMME Kwekerij Het Groene Weegje, 10.00-17.00 uur: Geopend voor publiek; Berkenhof, Langeweegje 10a, 10.00- 17.00 uur: Wandeltuinen met Orangerie- planten en waterpartijen geopend voor publiek; THOLEN Rehobothkerk, 19.30 uur: Zangavond Gereformeerde Gemeente; VLAKE - Sequoiahof, 10.00-18.00 uur: Grote siertuin geopend voor publiek; YERSEKE Dreef en Kerkplein, 08.00- 13.00 uur: Weekmarkt; Prinses Beatrixhaven, 11.00 uur en 13.30 uur: Vertrek rondvaart op de Ooster- schelde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33