PZC Vekabo wil behoud wet mini-campings Cultuurdebatten in Zeeuws Museum m In elk kind zit wel een verhaal Rijk moet ook buiten Westerschelde kijken voor natuurherstel kunst lezers schrijven Motorrijders op Diekentoer M dinsdag 23 september 2003 Voordelta Beschermingszone Gehandicapt Inleveren N57 Poes Ziekenfonds Sm !wi Medicijnknaak Voeding II Niet enkel inzetten op ontpolderen door Harmen van der Werf GOES - Het is veel te eng om voor natuurherstel langs de Westerschelde alleen op ont poldering in te zetten. Kijk ook eens buiten de Westerschelde om het verlies aan natuur te compenseren, vindt het Zeeuw se VVD-Kamerlid J. Geluk, bijvoorbeeld in de Voordelta voor de Zeeuws-Zuidhollandse kust. Geluk reageert op de verklaring die staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Water staat en de Vlaamse minister Bossuyt eind vorige week uitga ven na een gezamenlijke ont moeting. Zij bespraken de voortgang in de Nederlands- Vlaamse samenwerking over de toekomst van het Scheldege- bied. In hun verklaring noemen Schultz van Haegen en Bossuyt ontpoldering nadrukkelijk als middel om natuurverlies langs de Westerschelde te compense ren.Dat is Geluk in het verkeer de keelgat geschoten. „Het gaat met de oogkleppen op richting ontpoldering, terwijl bekend is dat dit niet te verkopen is in Zeeland.Dat Schultz van Hae gen en Bossuyt alle regionale partijen oproepen met alterna tieven te komen die 'doeltref fend en maatschappelijk aan vaardbaar' zijn, zit Geluk ook niet lekker. „Zo schuif je een probleem niet van je af." Als Vlaanderen zo nodig verder wil verdiepen en daarvoor na tuurcompensatie nodig is, ligt het volgens Geluk voor de hand ook eens buiten het Wester- scheldegebied te kijken. „Na- door Harmen van der Werf ZOUTELANDE - De Vereni ging van Kampeerbocren (Ve kabo) vreest jarenlange ondui delijkheid over wat wel en niet op mini-campings mag, als de wet op de openluchtrecreatie wordt ingetrokken. De wet moet blijven én aangepast worden, zodat er permanent vijftien kampeereenheden op mini- campings mogen staan, vindt de Vekabo. Minister Veerman van Land bouw, Natuur en Voedselkwali teit (LNV) maakte vorige week in zijn begroting voor 2004 be kend dat hij van de wet op de openluchtrecreatie af wil. Het is volgens hem beter dat de pro vincies het beleid overnemen. Zij kunnen maatwerk leveren. In eerste instantie leek de Ve kabo, afdeling Zeeland, niet te gen dit plan te zijn. Het zou zicht kunnen bieden op verruiming van de mogelijkheden voor door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Zondag eindigt de expositie De ramp van '53 door het oog van de media e'n 'sluit het Zeeuws Museum (ft,Middelburg zijn deuren weer. Toch laat het museum het komende jaar van zich horen. Bijna maan delijks vindt een cultuurde bat plaats. Niet alleen in Middelburg, maar ook in Vlissingen, Domburg en Ter- Het eerste debat vond afgelo pen vrijdag plaats. Aanlei ding daarvoor was de nog lo pende expositie over de ramp en de media. De volgende de batten staan los van een ten toonstelling. „In de hele we reld zijn musea de weg een beetje kwijt", verklaart di recteur Valentijn Byvanck het initiatief van het Zeeuws Museum. „Te vaak worden objecten getoond zonder duidelijk verhaal erbij. We maken onvoldoende duide lijk waarom iets wordt ge toond. Ik vind dat een muse um ook een kennisinstituut is. Er wordt binnen een mu seum volop nagedacht over allerlei zaken, er is expertise op veel terreinen. Ik vind dat we dat moeten veruiterlij ken. Dat kan door middel van deze debatten. Het is noodzakelijk voortdurend bij alle activiteiten reflectie te betrachten, we moeten voorkomen dat de kritische beschouwing in de marge wordt gedrukt." Daarom heeft het Zeeuws Museum dit jaar nog zes de batten op de agenda staan over uiteenlopende onder werpen. Elk onderwerp wordt door één of meerdere sprekers ingeleid. Byvanck is telkens gespreksleider. Donderdag 30 oktober (20.00 uur) gaat het bij de Konink lijke Schelde Groep in Vlis singen over de Zeeuwse hori zon. Daarin staan bescher ming en vormgeving van het Zeeuwse uitzicht centraal. Sprekers zijn architect As- hok Bhalotra, stedenbouw kundige Adriaan Geuze en Chiel Jacobusse van Stich ting Het Zeeuws Landschap. Dinsdag 25 november (20.00 uur) is er in De Drukkerij in Middelburg maar één spre ker: Julian Spalding, voor malig museumdirecteur in Glasgow en schrijver van het boek The poetic museum, re viving historie collections. Dat gaat over alle problemen waarmee het Zeeuws Muse um kampt. Hoe kunnen we rondkomen met bescheiden budgetten?? Hoe komen we af van ons stoffige imago? Donderdag 5 februari (20.00 uur) gaat het in de Burger zaal van het Stadhuis in Mid delburg over beeldmoraal. Hoogleraar Piet Efmmer van de universiteit in Leiden, do cent Kees Ribbens van de Universiteit van Nijmegen en archivaris Peter Sijnke spreken over beeldcultuur en morele kwesties. De regionalisering van de museumwereld is onderwerp van gesprek in een debat dat woensdag 10 maart (13.30 uur) plaatsvindt in de Bur gerzaal in Middelburg. Inlei ders zijn de hoogleraren Marlite Halbertsma van de Rotterdamse Erasmus Uni versiteit en Gerard Rooijak- kers van de Universiteit van Amsterdam. Voor een ronde tafelgesprek schuiven aan Sjarel Ex van het Centraal Museum in Utrecht, Michel van Maarseveen van het Drents Museum in Assen, Cees van 't Veen van het Fries Museum in Leeuwarden, Max Meijer van de gemeen temusea Arnhem, Kees van Twist van het Groninger Mu seum, Jos Schatorjé van het Limburgs Museum in Venlo, Jan van Laarhoven van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch en Kees Zandvliet van het Rijksmuseum in Am sterdam. In het Badhotel in Domburg wordt woensdag 7 april (20.00 uur) gesproken over het Zeeuws licht. Sprekers zijn hoogleraar kunstge schiedenis Carel Blotkamp en kunsthistorica Francisca van Vloten. Woensdag 12 mei (20.00 uur) staat in het Schel- detheater in Terneuzen het thema Zeeuwse kunstenaars op het programma. Sprekers zijn directeur Kathrin Gins berg van de Kunstuitleen Zeeland, galeriehouder Frits Jansen, directeur Rutger Wolfson van de Vleeshal in Middelburg en PZC-verslag- gever Ernst Jan Rozendaal. tuurwaarden die in de Wester schelde verloren gaan, kun je ook elders terugbrengen, bij voorbeeld in de Voordelta." Hoe dat mogelijk is, kan hij niet aan geven. „Dat is voer voor specia listen." De Tweede Kamer is in de discussie over het Schelde- gebied nog niet aan zet. Als alle studies zijn afgerond, komt eind 2004 de politiek aan bod. Geluk wil staatssecretaris Schultz van Haegen, ook WD, alvast waarschuwen. Ontpolde ring is voor hem alleen be spreekbaar als anders de veilig heid tegen overstromingen in het geding komt. „Tot nu toe heb ik daar niets over gezien.Tech nisch kan het misschien het ver lies aan natuur in de Wester schelde elders compenseren, maar van de Europese Com missie zal het niet mogen, ver moedt de Tilburgse hoogleraar Europese en internationale milieuwetgeving J. Verschuur- en. De Westerschelde is in het kader van de Europese Vogel- en Ha bitatrichtlijnen aangewezen als speciale beschermingszone. Als die wordt aangetast door bij voorbeeld een verdere verdie ping van de vaargeul naar Antwerpen, is compensatie in hetzelfde gebied noodzakelijk. „De Europese Commissie is daar behoorlijk streng in", weet Verschuuren, wat ook blijkt uit een recente brief uit Brussel waarin Nederland min of meer wordt verplicht te ontpolderen voor de verdieping uit de jaren 1997-'98. Toch is wellicht een uitweg mogelijk. „Ik ben geen bioloog", houdt de Tilburgse hoogleraar een slag om de arm, „maar als kan worden aange toond dat eenzelfde soort type natuur in een open Haringvliet kan worden gecompenseerd, kampeerboeren. Het enthousi asme is inmiddels behoorl ij k ge temperd. Het voorstel van mi nister Veerman bevat veel onduidelijkheden. Het intrekken van de wet en het nemen van aanvullende maat regelen kan heel lang gaan du ren.„We voelen daar niet voor", liet secretaris J. Dingemanse van de Zeeuwse Vekabo-afde- ling gisteren weten na overleg met gedeputeerde G. de Kok. „Het is beter dat de wet blijft én wordt aangepast, zodat wij per manent vijftien kampeereenhe den op onze mini-campings mo gen hebben." Momenteel zijn in het zomerseizoen en met feest dagen vijftien eenheden toege staan, daarbuiten tien. De Vekabo zal er met de provin cie bij de Tweede Kamer op aandringen de wet op de open luchtrecreatie te handhaven. Voormalig staatssecretaris Fa- ber heeft al een voorstel ge maakt om de wetgeving aan te passen. MNMtprtÉÉpliÉ t VEERE - Het vierde boek van de Veerse kin derboekenschrijver Ben Slingenberg is uit. 'Alleen' gaat over een jongen die worstelt met een geheim. De angst dat zijn klasgeno ten achter de waarheid komen, beheerst zijn leven. Slingenberg schrijft vaak over kinde ren die ingrijpende gebeurtenissen meema ken. „Ik vind het leuk om in mijn boeken zware emoties luchtig te brengen. Het is leuk om te ontdekken wat de persoon door maakt." Zinloos geweld, oorlog en ziekte. Hij schuwt de grote thema's niet. Toch weet hij moeilij ke onderwerpen voor kinderen, via de hoofdpersonen, heel dichtbij te brengen. Vaak ook nog in een verrassend perspectief. 'Alleen' gaat over zinloos geweld. Hij kwam op het idee nadat hij op internet een paar zinnen uit een krantenartikel las. „Ik ben zelf een nieuwsfreak, ik lees veel kranten. Als je zoiets leest, denk je altijd eerst aan het slachtoffer, maar ik vind het leuk om de an dere kant te laten zien. Daar zit ook een ver haal in." Wat in een krant of op televisie zwart-wit lijkt, krijgt bij Slingenberg kleur. Hij heeft bewust niet precies uitgelegd wat er gebeurd is. De lezer krijgt zelfs een beetje sympathie voor de dader. In het boek komt een jongen voor die gehan dicapt is. Slingenberg had al een tijd het idee om over een gehandicapt kind te schrij ven. „Mijn tweede manuscript ging over een jongen in een rolstoel. Toen ik het af had, be dacht ik me dat het precies geworden was zoals ik het niet wilde. Het hele verhaal ging erover hoe speciaal die jongen was. Als je over een gehandicapte jongen wilt schrij ven, moetje hem een gewone rol geven." Dat is gelukt. Giel, de jongen in de rolstoel, is een vriendje van hoofdpersoon Jens. Hij is grap pig, en niet zielig. Slingenberg laat Jens zelfs Giels vriendinnetje afpakken. Voor advies over Giel is hij naar de Mytylschool in Goes geweest, waar zijn vrouw werkt. „Die heeft het ook in de klas voorgelezen. Dan merk je zo of het aanslaat, dat hoeven ze je niet te vertellen. Dat zie je. Slingenberg is pas met schrijven begonnen, toen hij vanwege zijn gezondheid moest stoppen met zijn werk op de basisschool. „Ik doe het met hartstikke veel plezier. De boe ken worden ook enorm verkocht. Ik ben vol op in de running. Ik ga naar scholen en bi bliotheken. Op ouderavonden vertel ik iets over kinderboeken. Ik zou zo veel meer kun nen als ik lichamelijk in orde was. Met één boek ben ik bijna een jaar bezig.Daar komt nog bij dat zijn fans tijd en aandacht eisen. „In het vorige boek had ik mijn e-mailadres gezet. Daarna was ik de hele tijd bezig met mail beantwoorden. Kinderen willen zelf hun ervaringen vertellen. Als ze een boek bespreking hebben, willen ze alles van je weten, wanneer je geboren bent en waar je woont. Eén meisje bleef maar mailen. Op een gegeven moment belde de onderwijzer of ik een verhaal in de klas wilde houden." Toen hij nog onderwijzer was, schreef hij nooit. Wel vertelde hij altijd verhalen die hij zelf verzon. „Dat deed ik heel graag en daar heb ik nu plezier van. Schrijven is leuk, maar vooral het contact met kinderen is leuk, zoals het bezoeken van klassen. Dat was ook mijn werk en dat mis ik wel, op deze manier vul ik dat goed in." En met succes, zijn boeken verkopen goed en worden veel uitgeleend bij bibliotheken. „Het vorige boek kreeg een recensie in de Volkskrant, met als gevolg dat de boeken ook ineens in de boekhandels in Amsterdam lagen." Na zijn er misschien mogelijkhe den." Door het openstellen van de Ha- ringvlietsluizen kan in het nu zoete Haringvliet een brakwa termilieu a la de Westerschelde ontstaan met een eb-vloed-be- weging. Daarvoor bestaan al plannen, maar voldoende geld ontbreekt. VVD-Kamerlid Ge luk denkt niet direct in de rich ting van een brak Haringvliet, vanwege de in zijn ogen belang rijke zoetwatervoorziening. „Maar", stelt hij, „Brussel kan Zeeland toch moeilijk een in greep als ontpoldering opleg gen." Als het aan VVD-kamerlid J. Geluk ligt, is ontpoldering niet langer nadrukkelijk een middel om natuurverlies langs de Westerschelde te compenseren. foto Dirk-Jan Gjeltema door Nadia Berkelder Kinderboekenschrijver Ben Slingenberg met zijn nieuwste boek. foto Lex de Meester vier boeken is er nog stof genoeg om door te schrijven, denkt hij. „Volgens mij zit in elke gebeurtenis en in elk kind een verhaal. Als je maar genoeg vraagt. Je moet niet de illusie hebben dat je over een onderwerp als enige een verhaal schrijft. Zolang het maar geen routine wordt." Ben Slingenberg, Alleen, Uitgeverij Callenbach, isbn 9026612184, 8,95 euro Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZr nen redactionele berichten, artikelen of commentaren De Ver?k beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent redactie de meningen en stellingen van de inzenders nnd„...nIem reaacne ae meningen en sieinngen van ae inzenders ondersrh "k Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendinae niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 Woorde^ dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten 0 De re- weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Het gros van het belastinggeld wordt opgebracht door mensen t/m modaal inkomen. Het is dan wel cru dat juist zij altijd moe ten inleveren, terwijl in de onge veer 30 miljard euro aan subsi dies (bijvoorbeeld 360 miljoen euro per jaar aan de aluminium- sector cq. kernenergie-gebrui kers) die Rijk, provincie en gemeenten schenken aan aller hande bobo-commissies niet wordt gesneden. Men vraagt steeds meer eigen bijdragen, ik vind mijn belastingafdracht al een behoorlijke eigen bijdrage. Volgens een recent OESO-rap- port over de minst bureaucrati sche landen staan Nederland en België op de resp. 19e en 20e plaats (van de 23 In België (en Nederland) kun nen 1/3 van de ambtenaren (en hun regeltjes) weg. Dus geen nieuwe gemeentehuizen meer en eindelijk een wat doelmati ger bestuur. Als ik ziekteverze kering vergelijk met autoverze kering dan weet ik zeker dat Ne derland op z'n kop zou staan als er een wachtlijst voor reparaties ingevoerd zou worden. Maar met zaken van leven en dood hoor ik niemand. Waarom moe ten we wachten op lichaams're- paraties' terwijl de ziekenhui zen gebouwd worden als ware het 'Hiltons', van onze premies? Het Kwaad is groot, jammer dat dat meestal van christelijke huize is, ik zou toch haast van mijn geloof vallen. Cees Boogaart Schoolstraat 5 Oud- Vossemeer het ziekenfonds móest bliiv» Maar nu tegen het wet» maximale bedrag dat ove J. komt met een particuliere ver zekering. Daarbij komt daj nog€41,75bij voor de nominale premie en aanvullendever-Z ring Het leukste komt noe De maximale premie wordt J het weduwenpensioen bei?, kend. Daarnaast word ook not premie berekend overdeAOï 6n tevens ook over een kip' pensioen van een andere brood* heer. Terwijl ik dus over het we duwenpensioen reeds de maxi" male premie betaal, word via ie andere bronnen nog eens onge veer 1200 euro ingehouden „Geen probleem hoor", zegt het ziekenfonds, „dat bedrag mt na een jaar met overlegging van uw belastingjaaropgave terug, vragen Keep smiling. J-H.M. Buijiik Dirck van Delenstmtlt Middelburg jev Bij het lezen van de kop 'Mid delburg opgelucht over door- gaanN57' (PZC 17-9) werd mijn nieuwsgierigheid gewekt in de vraag: wie is 'Middelburg' en van wie is 'ons project'? Het bleek een handjevol ambtena ren te zijn die elkaar handen schuddend feliciteerden terwijl een opgetogen heer Luitwieler zijn sigaar opstak. Dat de verkeerssituatie in Mid delburg verbeterd moet worden zal voor iedereen duidelijk zijn. Maar 'Middelburg' zwijgt over de gevolgen voor het buitenge bied. Of toch, in de PZC van eni ge maanden geleden (19-2): 'de gemeente Middelburg heeft geen moeite met de uitbreiding van kwekerij Blommendale, want, door de aanleg van de N57 wordt het landschap toch al aangetast'. Zie hier dan uitein delijk de opgetogen trots van het resultaat van een beleid dat men zelf voerde. Dan maar het landschap verder verknallen Deze heren gaan in schaamtelo ze blijheid voorbij aan het groeiend aantal burgers op Wal cheren dat tegen de aantasting van het landschap is. Weldra zal blijken dat met de N5 7 ook Wal cheren zich kan voegen in de rij van kustprovincies waarin van alles al teveel is nl. asfalt, ge luidswallen, rotondes, afgesne den dorpen en doodlopende landweggetjes. Hoezo kan Zee land dan nog anders zijn? Welke groenblauwe stroken, rust en ruimte? Men hoeft geen politieke kleur te hebben of een milieufreak te zijn om te zien dat het Walcherse landschap voorgoed wordt aan getast en de kwaliteitsverbete ring voor het toerisme een lachertje wordt. Dankzij het ka meleonachtige gedrag van deze huidige blijde beleidsmakers en 'hun project'. Mijn stem gaat naar de WWW: 'Walcheren Wordt Wakker'. Cynthia Bal Plantlustweg 5 Serooskerke Mijn man en ik waren particu lier verzekerd tegen ziektekos ten (zie: PZC 18-9). Na zijn overlijden bleef ik dat ook. Ech ter, in het voorjaar van 1987 kreeg ik bericht dat ik op grond van de ANW verplicht in het zie kenfonds moest. Ik betaalde slechts premie over het ANW- inkomen. Een habbekrats dus. Dit ondanks het feit dat mijn to tale inkomen ruim boven de zie kenfondsgrens was. Ondanks dit 'meevallertje' toch in de tele foon geklommen om tegen deze, naar mijn gevoel, idiote, en te genover andere fondspatiënten Onheuse maatregel te proteste ren. Tevergeefs. Regels zijn re gels. Korte tijd later ontmoette ik op een reünie een vroeger schoolvriendje. Hij was bankdi recteur. Zijn vrouw was overle den, en jawel, ook hij was op grond van de ANW in het ziekenfonds. Voor dezelfde hab bekrats. Toen ik de 65 jaren na derde, ging ik winkelen bij par ticuliere verzekeringen, maar kwam er al snel achter dat ik in Vorige week was in de krant (PZC 11-09) te lezen hoede! j aar oude poes Siepie in Oostka" cöï pelle gewond was geraakt door een kogel. Dezelfde weekwasop tv te zien hoe een 21 jaar oud hondje in zijn rug was gescho ten. Is het erg dat zoiets gebeurt! Nee dat is niet erg, maar ver schrikkelijk. Je moet toch wd een ziek persoon zijn als jezoiet doet? Is het dierenleed dat ja gers aanrichten, minder eij! Nee dat is wat mij betreft no| net een graadje erger. Dezeaaa geschoten dieren hebben baasje die met ze naar de dieren arts gaan en die hun dan verde verzorgt. Deze dieren kwijnf weg en sterven een gruwelijke en langzame dool Dat komt niet in de krant.Het tij d dat de mensen ook overda Doer wantoestanden hun ongern* lf gen uitspreken. Wanneer, nad volgende verkiezingen, de Far tij voor de Dieren in het park De ment zit zal deze partij zichhat maken voor een totaal verbo van de jacht en opkomen voort dierenrechten. Nu hebben i alleen nog mensen nodigdiehi stem een keer door hun hart b| £1 ten leiden en kiezen voor renrechten. Een dier heeft n recht op een stem. Zeker zolai er nog lieden vrij rond lopend Vf dat soort dingen doen. Rob Ossewmi joor Prins BernhardstrmÜ OudSabbisj m in) sch zoe Zff£ ïgf ope nex hee: zwe te ten kou llbl| its èf goe< gen. iet; vo las: friji ten Mid ran twee zwei •iet stap ietl kis. i RLE Mide ml u Zo zie je maar dat 2,50 gulden lsllg 1,50 euro geworden is. Sindsd invoering van de euro kampe we al met een financiële acta uitgang. Ik sta er niet verstel van dat de Nederlandse hé j(rj, houdpot hier ook onder te lijdt! heeft. Wanda van Schat Vlissingsesingell Middebi lende De heer N.A. Blomme verklaar dat nertsen in een nertsenfotte rij, evenals stierkalveren, a geluk hebben, daar ze indevni natuur door natuurlijke select geen kans van overleven hebbe (PZC, Lezers Schrijven 18-1 Dit is een argument dat deugt. Je kunt moeilijkbewere een nertsenfokkerij open i houden omdat in de vrijenatia zoveel nertsen doodgaan. Alsi daar doodgaan is er een natul lijke reden voor. Hier gaat a JE om de achterliggende gedacM van de bio-industriediesimp« weg stelt dat dieren ger™ ceerd zijn tot economise! wetmatigheden waarbij zijnseisen alleen maar kosten verhogend werken en dien® gevolge vermeden moeï worden. Dat heeft niets tefl ken met goede verzorging nertsen tot ze worden ven De stelling dat dieren niet lijkwaardig zijn aan mensen nu juist zodanig geïnterp teerd dat dit leidt tot de vele* schrikkingen op dit gebied. C.Cosif Johan Vermeerstmtl Terneviï Motorclul ZAAMSLAG - ,j Zeeuws-Vlaanderen hou itp terdag de 21-steDiekffltóaj w toerrit van tweehonderd -n meter voert door Vlaanderen en België- bis ven tussen 9.00 en 12-0 camping 't Hellega op Zaamslag. Deelnemers ver komen, kunnen de avonü m voren hun tent opsla® P camping. Zaterdagavon tocht is er feest met dj can"5 iaat Dedi senz wet.] sdat Heen Ab Ed

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 10